diari

Decret 33/1988, de 21 de març, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es desplega l'article 57 de la Llei 4/1984, de 13 de juny, sobre intervenció prèvia i fiscalització.

(DOGV núm. 799 de 08.04.1988) Ref. Base de dades 0496/1988

Decret 33/1988, de 21 de març, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es desplega l'article 57 de la Llei 4/1984, de 13 de juny, sobre intervenció prèvia i fiscalització.
L’Administració en general i la de la Generalitat Valenciana en particular, ha d'actuar sotmesa als principis de legalitat de l'activitat administrativa, que impliquen:
1. El respecte absolut a l'origen escalonat exigit per la jerarquia de les fonts.
2. La submissió en els actes concrets de tota activitat administrativa a les disposicions de caràcter general dictades prèviament, i
3. El principi d'inderogabilitat singular dels reglaments.
El Govern Valencià, en desenvolupar la seua activitat administrativa en matèria de despesa pública, de la qual es deriven obligacions per a la Hisenda de la Generalitat, haurà de comptar amb la cobertura pressupostària corresponent i ser controlada la seua actuació, amb caràcter previ, pels òrgans de control intern corresponents.
El control intern de legalitat s'ha realitzat sobre tots els actes de contingut econòmic mitjançant una anàlisi minuciosa i detallada dels preceptes legals aplicables a cada acte determinat, i en l’evolució de la nostra Administració aquest control de legalitat no dóna resposta adequada a l’abundància d'actes massius.
Tractant de donar solució a aquest tipus de problemes i atès que les mateixes normes legals bàsiques confien a determinats òrgans especialitzats la responsabilitat del compliment de requisits concrets, per un principi d'economia de mitjans i eficàcia global del procés de control, es fa aconsellable que la intervenció prèvia, haja de limitar-se a comprovar que aquests òrgans n'han informat favorablement, i per aixà, l'article 34 de la Llei de Pressuposts de la Generalitat Valenciana per a 1988 fa una nova redacció de l'article 57 de la Llei 4/1984, de 13 de juny, d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
Per això, i a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda, amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat Valenciana en la sessió del dia 21 de març de 1988,
DECRETE:
Article primer
La intervenció prèvia en cadascuna de les Conselleries i Organismes Autònoms de naturalesa administrativa es limitarà a comprovar els aspectes següents:
a) L’existència de crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa econòmica de la despesa o l'obligació que es proposa de contraure.
Quan es tracte de contraure compromisos de despeses de caràcter plurianual es comprovarà, a més, si es compleix el que preceptua l'article 29 de la Llei 4/1984, de 13 de juny, i el precepte concordant de la Llei de Pressuposts de cada exercici econòmic.
b) Que les obligacions o despeses es generen per òrgan competent.
Article segon
Es comprovaran, a més, per als diversos actes, documents o contractes, segons la seua naturalesa, els aspectes següents:
1. Contractes d'obra.
1.1. Obra nova:
1.1.1. Que hi ha projecte informat per l'Oficina de Supervisió de Projectes, de la mateixa Conselleria o de la d'Economia i Hisenda, si no hi ha (d'ara endavant Oficina de Supervisió), sempre que siga preceptiu.
1.1.2. Que hi ha informe de l’assessoria Jurídica sobre el plec de clàusules administratives particulars.
1.1.3. Que hi acta de replanteig previ, signada pel Servei corresponent.
Obres cofinançades per altres Administracions públiques o Entitats privades.
A més dels requisits exigits per al cas d'obra nova, s'hi exigirà:
a) En el cas de finançament amb càrrec a l'exercici corrent:
- Certificat de l'acord adoptat per l’òrgan competent de l'Ens o dels Ens cofinançadors comprometent llur aportació i autoritzant la compensació d'ofici que practique, si s'escau, la Generalitat, amb càrrec a les prestacions que es satisfacen, segons l'article 49 de la Llei Orgànica 5/1982, d’1 de juliol, o altra norma, si una vegada vençut el termini de pagament no hagués aportat la seua part.
- En l'expedient constarà que s'ha efectuat la generació de crèdit en base al corresponent compromís fefaent de l'aportació.
b) I en el cas de finançament amb càrrec a exercicis futurs:
El certificat de l'acord d'aportació descrit en l'apartat a) anterior comprendrà, a més, l'aprovació per l'Ens de la despesa plurianual i la seua qualificació com a despesa obligatòria.
Igualment s’acreditarà que s'ha efectuat la generació com en el cas de finançament amb càrrec a l’exercici corrent, al principi de cadascun dels exercicis futurs a què efecte.
1.2. Modificats i addicionals:
1.2.1. Que el projecte haja estat informat per l’Oficina de Supervisió.
1.2.2. Que hi ha informe de l’Assessoria Jurídica.
En els casos d'obres cofinançades per altres Administracions públiques o Ens privats, els mateixos requisits anteriorment exposats per a igual cas d'obra nova.
1.3. Obres accessòries i complementàries:
1.3.1. Que hi ha projecte informat per l’Oficina de Supervisió.
1.3.2. Que adjudicant-se al contractista original no supera el pressupost del 20% de l'obra principal. Si no s'adjudica directament al contractista de l'obra principal (article 153 del Reglament General de Contractació de l'Estat), haurà de verificar-se a més que hi ha informe de l’assessoria Jurídica sobre el plec de clàusules administratives particulars.
Obres cofinançades per altres Administracions públiques o Entitats privades.
Que hi ha la documentació ressenyada per a casos iguals de l’obra nova.
1.4. Reajust d'anualitats: Cap aspecte addicional.
1.5. Certificacions d'obra:
1.5.1. Que hi ha la certificació autoritzada pel facultatiu Director de l’Obra, amb la conformitat de l’òrgan de contractació corresponent.
1.5.2. Que s’adjunta l'acta de recepció provisional en l’última certificació de l'obra.
1.6. Revisió de preus:
1.6.1. Aprovació de la despesa: Cap aspecte addicional.
1.6.2. Liquidació de la revisió:
- Que la revisió siga autoritzada en el Plec de Bases.
- Que hi ha certificació de la revisió, autoritzada pel facultatiu Director de l'Obra.
1.7. Liquidació provisional:
1.7.1. Que hi ha informe favorable de l’Oficina de Supervisió.
1.7.2. Que hi ha l'acta o la certificació de recepció provisional de l’obra d'acord amb el Decret del Consell 169/1987, de 26 d'octubre.
1.8. Liquidació definitiva:
1.8.1. Que hi ha informe de l’Oficina de Supervisió.
1.8.2. Que s'ha expedit l'acta o la certificació de recepció definitiva d'acord amb el Decret del Consell 169/1987, de 26 d'octubre.
1.9. Devolució de fiança o cancel·lació d'aval: S'hi observaran les prescripcions de l’Ordre de la Conselleria d’Economia i Hisenda de 14 de febrer de 1986.
1.10. Pagament d’interès de demora: S'hi observaran les prescripcions de la Llei de Pressuposts en vigor.
1.11. Indemnitzacions a favor del contractista: Que hi ha informe de l’Assessoria Jurídica.
1.12. Execució d'obres per Administració:
1.12.1. Que hi ha projecte informat per l’Oficina de Supervisió.
1.12.2. Que hi ha informe de l’Assessoria Jurídica.
2. Contractes de subministrament.
2.1. Subministraments en general de material inventariable. Expedient inicial: Que hi ha Plec de bases informat per l’Assessoria Jurídica.
2.2. Modificació del contracte: Que hi ha informe de l’Assessoria Jurídica.
2.3. Abonaments al contractista:
2.3.1. Abonaments a compte:
- Que estiguen autoritzats en el Plec de Bases.
- Que existeix la conformitat dels Serveis competents amb el subministrament realitzat o fabricat.
2.3.2. Abonament total o pagament de la liquidació si hi han abonaments a compte:
- Que hi ha acta de recepció o certificació d'acord amb el Decret del Consell 169/1987, de 26 d'octubre.
2.4. Devolució de fiança o cancel·lació d'aval: S'hi observaran les prescripcions de l'Ordre de la Conselleria d'Economia i Hisenda de 14 de febrer de 1986 sobre:
2.5. Pagament d’interès de demora: S'hi observaran les prescripcions de la Llei de Pressuposts vigent.
2.6. Indemnitzacions al contractista: Que hi ha informe de l’Assessoria Jurídica.
2.7. Contractació d'equips i sistemes per al tractament de la informació:
2.7.1. Expedient inicial: Que hi ha informe de la Direcció General d'Organització i Sistemes d'Informació de la Conselleria d’administració Pública.
2.7.2. Resta d'expedients: Els mateixos documents que s'exigeixen per als subministraments en general.
3. Contractes d'assistència amb empreses consultores o de serveis i de treballs específics i concrets no habituals.
3.1. Que hi ha plec de condicions administratives informat per l’assessoria Jurídica i plec de condicions tècniques, si es formula.
3.2. Abonaments al contractista:
3.2.1. Abonaments a compte:
- Que estiguen autoritzats en el Plec de Bases.
- Que existeix la conformitat dels Serveis competents amb el subministrament realitzat o fabricat.
3.2.2. Abonament total o pagament de la liquidació si hi ha abonaments a compte:
Que hi ha acta de recepció o certificació d'acord amb el Decret del Consell 169/1987, de 26 d'octubre.
3.3. Devolució de fiança o cancel·lació d'aval: S'hi observaran les prescripcions de l'Ordre de la Conselleria d'Economia i Hisenda de 14 de febrer de 1986.
3.4. Pagament d’interès de demora: S'hi observaran les prescripcions de la Llei de Pressuposts en vigor.
4. Subvencions:
4.1. Innominades o genèriques: Que fou publicada l’Ordre de convocatòria promovent concurrència en el Diari Oficial Generalitat Valenciana.
4.2. Destinades a finançar obres que exigeixen projecte tècnic: No n'hi ha cap aspecte addicional.
4.3. Derivades de Convenis de la Generalitat Valenciana amb altres Ens públics o privats: No n'hi ha cap aspecte addicional.
4.4. Les que s'ajusten a les previsions del PEV i no es troben sotmeses a publicitat i concurrència: No n'hi ha cap aspecte addicional.
4.5. Subvencions de lliure disposició: No n'hi ha cap aspecte addicional.
Article tercer
Quan dels informes preceptius, a què han fet referència els apartats anteriors, es dedueix que s'han omès requisits o tràmits que siguen essencials o que la continuació de la gestió administrativa pot causar menyscapte de diners al Tresor de la Generalitat o a un tercer, es procedirà a l'examen exhaustiu del document o documents objecte de l'informe i si, a judici de l'Interventor General, s'hi donen les circumstàncies esmentades, haurà d'actuar segons que preceptua l'article 55 de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
Article quart
Queda facultada la Intervenció General de la Generalitat Valenciana perquè desplegue les normes de fiscalització limitada en matèria de retribucions, indemnització i altres despeses de personal.
Article cinquè
A les obligacions o despeses de quantia indeterminada i aquelles altres que han de ser aprovades pel Consell no se'ls aplicaran les normes anteriors, i, per tant, estaran subjectes a fiscalització prèvia, que serà exercida per la Intervenció General de la Generalitat Valenciana.
Article sisè
Les obligacions o despeses sotmeses a la fiscalització limitada seran objecte d'una altra plena amb posterioritat, exercida sobre una mostra representativa formada aleatòriament dels actes, documents o expedients que originaren la referida fiscalització, mitjançant l'aplicació de tècniques de mostratge o auditoria, per tal de verificar que s'hi ajusten les disposicions aplicables en cada cas i determinar el grau de compliment de la legalitat en la gestió dels crèdits.
Els Interventors Delegats que realitzen les fiscalitzacions amb posterioritat hauran d'emetre informe escrit on facen constar totes les observacions i conclusions que se'n deduesquen. Aquests informes es trametran al Conseller respectiu perquè formula, si escau i en el termini de quinze dies, les al·legacions que considera oportunes, cursant-los posteriorment a la Intervenció General de la Generalitat Valenciana.
La Intervenció General donarà compte al Consell i als Organismes interessats dels resultats més importants de la fiscalització realitzada amb posterioritat i, si s'escau, proposarà les actuacions que resulten aconsellables per assegurar que l'administració dels recursos públics s’ajusta a les disposicions aplicables en cada cas.
Article setè
La fiscalització plena es portarà a efecte sobre les obligacions o despeses sotmeses a fiscalització limitada en cadascun dels semestres naturals de l’exercici i s’iniciarà al principi de cada semestre sobre l'anterior.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
La Conselleria d'Economia i Hisenda queda facultada perquè dicta les normes de desplegament d'aquest Decret.
Segona
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 21 de març de 1988.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Economia i Hisenda,
ANTONI BIRLANGA CASANOVA

linea