diari

Llei de la Generalitat Valenciana 6/1984, de 29 de juny, de Bases de Taxes de la Generalitat Valenciana.

(DOGV núm. 175 de 05.07.1984) Ref. Base de dades 0512/1984

Llei de la Generalitat Valenciana 6/1984, de 29 de juny, de Bases de Taxes de la Generalitat Valenciana.
En la sessió celebrada per les Corts Valencianes el dia 2 de novembre de 1983, fou aprovada, per acord unànim de la Cambra, la Llei de Bases de Taxes de la Generalitat Valenciana, amb les finalitats manifestades al Preàmbul que acompanyava l'esmentada Llei. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de 10 de novembre de 1983 -número 130- va publicar el text de la Llei.
L'article 1.r d'aquesta disposició delegava en el Consell la potestat per tal que, abans del 31 de març de 1984, a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda, el Consell elaboràs i promulgàs un Decret Legislatiu que contingués el Text Articulat de la Llei de Taxes de la Generalitat, d'acord amb les bases fixades en la Llei de 8 de novembre.
L'objectiu fonamental d'aquesta delegació era incloure en el text articulat únic totes les taxes que, com a conseqüència dels traspassos de serveis, havien passat jurídicament a tenir la condició de tributs propis de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que disposa l'article 7.2) de la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes, de 22 de setembre de 1980.
Com que el proppassat 31 de març encara no s'havia acabat el procés de transferència de competències i traspassos de serveis a la Generalitat Valenciana i davant les dificultats que crearia el fet d'incloure unes taxes en un Decret Legislatiu i seguir mantenint una regulació distinta per a aquelles taxes cedidas posteriorment a la promulgació d'aquest Decret Legislatiu, s'ha cregut convenient d'establir un nou termini per a l’elaboració del corresponent Decret Legislatiu, tot seguint les Bases que ja foren aprovades unànimement per les Corts Valencianes.
Article 1.r
Hom delega en el Consell la potestat perquè, abans del 31 de desembre de 1984, a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda, elabore un Decret Legislatiu que continga el Text Articulat de la Llei de Taxes de la Generalitat Valenciana, d'acord amb les següents bases:
Base 1.ª
Són taxes de la Generalitat Valenciana aquelles prestacions pecuniàries legalment exigibles per l'Administració, el fet imposable de les quals consisteix en la utilització del domini públic, la prestació d'un servei públic o la realització per l'Administració d'una activitat que faça referència, afecte o beneficie d'una manera particular a un subjecte passiu.
La quantia coincidirà amb la realització del fet imposable, podent-se avançar o fraccionar el pagament quan la naturalesa del fet imposable ho permeta.
Base 2.ª
El producte recaptat per les taxes de la Generalitat es destinarà a cobrir les despeses generals, tret que a títol excepcional i mitjançant Llei s'establesca una afectació concreta.
El règim pressupostari dels ingressos derivats de les taxes se subjectarà al règim pressupostari aplicable, amb caràcter general, als ingressos que integren la Hisenda de la Generalitat Valenciana, i de manera especial als ingressos tributaris, de la naturalesa dels quals participen.
Base 3.ª
Les autoritats i funcionaris de qualsevol ordre que per engany, culpa o negligència greus adopten resolucions o realitzen actes amb infracció de les normes legals que regulen aquesta matèria seran obligats a indemnitzar la Hisenda de la Generalitat dels danys i perjudicis que en siguen conseqüència, amb independència de la responsabilitat penal o disciplinària que els puga correspondre.
Base 4.a
El règim d'impugnació dels actes administratius en què se substancie la gestió de les taxes serà aplicable, amb caràcter general, a la impugnació dels tributs propis de la Generalitat Valenciana.
Base 5.a
Solament seran legalment exigibles les taxes establertes i regulades al Text Articulat dictat com a desplegament de la present Llei de Bases. L'esmentat text contindrà una enumeració completa de les taxes que es consideren vigents, tot detal·lant-se amb claredat el fet imposable d'aquesta, els subjectes passius, elements de quantificació i forma i terminis de pagament.
Com a annex del decret legislatiu que articula aquestes Bases, s'adjuntarà una enumeració completa de les taxes suprimides i d'aquelles que, després d'haver estat refoses en una sola, han perdut substantivitat pròpia.
Base 6.ª
Seran subjectes passius de les taxes les persones físiques o jurídiques, incloses les entitats a què fa referència l'article 33 de la Llei General Tributària, que utilitzen el domini públic, utilitzen un servei públic, sol·liciten a l'Administració la realització d'una activitat o estiguen afectats o especialment beneficiats per la realització d'una activitat administrativa, encara que aquesta no haja estat sol·licitada a instància de part, sinó realitzada d'ofici per la mateixa Administració.
Ningú no podrà ser considerat subjecte passiu si no està previst com a tal per la Llei.
Base 7.a
Juntament amb el subjecte passiu directament obligat al pagament de la taxa, podrà exigir-se el pagament del tribut, en qualitat de responsable subsidiari a tercers, els quals, expressament regulats i determinats per la Llei, hagen estat part interessada en el procediment de gestió i aplicació de la taxa.
Base 8.ª
La fixació de les tarifes de les taxes per prestació de serveis i realització d'activitats s'efectuarà de manera que el rendiment dels serveis cobresca el cost total, i s'haurà de tenir en compte per a la seua determinació tant els costs directes com els percentatges dels costs generals que els siguen imputables.
Quan la naturalesa de la taxa ho possibilite, tot atenent a principis de justícia tributària, hom tindrà en compte criteris de capacitat econòmica dels subjectes passius cridats a satisfer les obligacions del pagament.
Així mateix, les taxes de la Generalitat Valenciana no podran afectar béns situats fora del seu territori ni suposar un obstacle per a lliure circulació de mercaderia o serveis.
Base 9.a
No es concediran exempcions, perdons, rebaixes, amnisties o moratòries que no siguen previstes per la Llei. Les exempcions vigents en cada taxa s'especificaran al Text Articulat. Unicament, podran establir-se exempcions atenent el principi de capacitat econòmica o a qualsevol altre principi la satisfacció del qual siga tutelada constitucionalment.
Base 10
Sense perjudici del que dispose la futura Llei reguladora de la Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, serà aplicable subsidiàriament en aquesta matèria del règim general establert a la Llei General Tributària, Llei General Pressupostària i Reglament General de Recaptació.
Article 2.n
Conjuntament amb el text articulat de la Llei de Taxes de la Generalitat Valenciana, el Govern acompanyarà un estudi econòmic que, en directa relació amb cadascuna de les taxes regulades a la Llei, justifique l'establiment d'una quantia determinada.
Article 3.r
No es percebrà cap taxa l'exacció de la qual no siga prevista anualment a la Llei de Pressupostos de la Generalitat.
Article 4.t
La Llei de Pressupostos de la Generalitat podrà modificar, d'acord amb el que disposa l'article 134, 7), de la Constitució, i com a desplegament d'allò que preveu aquest article, els elements de quantificació de les taxes en relació al període pressupostari per al qual aquesta estiga en vigor.
Article 5.è
D'acord amb el que disposa l'article 82, 6 de la Constitució, l'article 62 de la Llei de la Generalitat Valenciana, núm. 5/1983, de 30 de desembre i el 126 del Reglament de les Corts Valencianes, aquestes controlaran la correcta execució pel Consell de la delegació legislativa atorgada per aquesta Llei.
A tals efectes, el Consell adreçarà a les Corts una comunicació sobre l'ús que haja fet de la delegació concedida, el qual haurà de contenir el text íntegre del Decret Legislatiu pel qual s'aprova el corresponent Text Articulat i l'estudi econòmic a què es refereix l'article 2.n
La comunicació seguirà el tràmit parlamentari corresponent, i les Corts Valencianes adoptaran les resolucions i esmenes que estimen adients per a la convalidació del Decret Legislatiu.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta Llei.
València, a 29 de juny de 1984.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO

linea