diari

Llei de la Generalitat Valenciana 7/1984, de 4 de juliol, de creació de l'entitat pública Radiotelevisió Valenciana (RTVV) i regulació dels serveis de radiodifusió i televisió de la Generalitat Valenciana.

(DOGV núm. 176 de 09.07.1984) Ref. Base de dades 0520/1984

Llei de la Generalitat Valenciana 7/1984, de 4 de juliol, de creació de l'entitat pública Radiotelevisió Valenciana (RTVV) i regulació dels serveis de radiodifusió i televisió de la Generalitat Valenciana.
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat i jo, d'acord amb el que estableix la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la següent Llei:
PREAMBUL
La Llei de creació de l'entitat pública "Radiotelevisió Valenciana (RTVV)" constitueix una mostra més de la voluntat política d'assumir la responsabilitat contreta de fer avançar la consolidació de l'Administració Autonòmica i la presa de consciència dels nostres trets diferencials com a poble.
La creació d'uns mitjans de comunicació social valencians són contemplats, entre altres coses, com un dels suports precisos i inequívocs del desplegament cultural propi. Amb aquesta Llei, l'exercici de la potestat atribuïda a la Generalitat Valenciana en l'article 37 de l'Estatut es concentra en aquesta primera acció de govern i en l'engegament, assossegadament però sense trigança, del procés legislatiu necessari que permeta que les possibilitats i capacitats del nostre poble expressades a l'Estatut esdevinguen realitat.
La Constitució Espanyola i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana obliguen a la Generalitat, en tant que poder públic, a promoure les condicions per tal que la llibertat i la igualtat de l'individu i dels grups en els quals s'integre siguen reals i efectives; a remoure els obstacles que impedeixen o dificulten l'assoliment de la plenitud, a fomentar el desplegament de les peculiaritats del poble valencià i a facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social.
Una contribució al compliment d'aquest mandat, consagrat en la Llei de Lleis i en la Norma Institucional Bàsica de la Comunitat Valenciana, és aquesta Llei, la qual aprofundeix en el nostre concepte d'autogovern, i possibilita una antiga i renovada aspiració del poble valencià: la d'expressar-se i comunicar-se en la pròpia llengua, per a la qual cosa els mitjans de comunicació de caràcter públic constitueixen el suport idoni i l'evidència irreprotxable de la nostra voluntat política.
La Constitució espanyola reconeix i protegeix el dret a la lliure expressió i garanteix l'accés als mitjans de comunicació dependents de l'Estat, o de qualsevol ens públic, dels grups polítics o socials representatius, "respectant el pluralisme de la societat i de les diferents llengües d'Espanya". La Generalitat Valenciana, d'acord amb l'article trenta-set de l'Estatut d'Autonomia té competències de desplegament legislatiu i d'execució del règim de radiodifusió i televisió en els termes i en els casos establerts per la Llei 4/80, de 10 de gener de mil nou-cents vuitanta. Amb la Llei de Creació del Consell Assessor de RTVE a la Comunitat Valenciana, la Generalitat va regular la participació de les seues institucions en els òrgans de l'ens públic estatal Radiotelevisió Espanyola, la qual emet imatges i sons en l'àmbit geogràfic de la Comunitat Valenciana. Alhora, l'Estatut d'Autonomia faculta a la Generalitat per a regular, crear i mantenir la pròpia ràdio i televisió per al compliment d'aquestes finalitats. En l'exercici d'aquestes competències, la Llei té per objecte la creació de l'entitat pública "Radiotelevisió Valenciana (RTVV)" i la regulació dels serveis de radiodifusió i televisió de la Generalitat Valenciana.
L'obligació establerta en l'Estatut d'Autonomia d'atorgar una especial protecció i respecte a la recuperació del valencià es correspon amb el primer principi, que d'acord amb l'article segon d'aquesta Llei ha d'inspirar l'activitat dels mitjans de comunicació de la Generalitat. La Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'Us i Ensenyament del Valencià, reconeix el dret que tenen tots els ciutadans a ser informats pels mitjans de comunicació social i atribueix al Consell la promoció i utilització del valencià en aquests mitjans, tot vetllant per l'adequada presència del valencià en els que depenguen de la Generalitat. En la mateixa línia marcada per la Llei d'Us i Ensenyament del Valencià, i com a desplegament del mandat estatutari i del compromís del programa de Govern del President de la Generalitat, aquesta Llei tracto de superar la relació de desigualtat entre les dues llengües oficials de la Comunitat Autònoma, quan estableix les mesures necessàries per a crear uns mitjans de comunicació propis, gestionats democràticament i subjectes al control parlamentari directe, que impulsen la utilització del valencià en la radiotelevisió autonòmica, la qual es configura d'aquesta manera com a vehicle de recuperació.
D'altra banda, la Llei configura uns mitjans de comunicació l'activitat dels quals és inspirada pels principis establerts en la Constitució, en la Legislació Bàsica de l'Estat i en els que se'n deriven del mandat estatutari que la mateixa Llei desplega. En aquest sentit, la protecció general de la joventut i la infantesa té també una concreció específica en les normes establertes en aquesta Llei: evitar l'exaltació de la violència i l'apologia de fets i conductes atemptatòries contra la vida, la llibertat i la igualtat d'homes i dones i potenciar la desaparició dels patrons socioculturals que impedeixen el desenvolupament d'aquesta igualtat.
La regulació de la Radiotelevisió Valenciana, creada per aquesta Llei, resta subjecta als criteris orgànics i funcionals de la Llei 4/1980, de 10 de gener, Estatut de la Ràdio i la Televisió, d'acord amb el mandat que la configura com a bàsica, i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, Llei Orgànica 5/1982, de primer de juliol, com a norma atributiva de competència. Aquesta Llei tracta d'aprofundir en el caràcter democràtic de la gestió dels mitjans creats per la Llei, i amplia les competències del Consell d'Administració de Radiotelevisió Valenciana, òrgan elegit directament per les Corts Valencianes, al qual correspon realitzar la proposta de nomenament del Director General, novetat fonamental d'aquesta Llei respecte a la legislació estatal i la correlativa en altres comunitats autònomes.
A més, els principis programàtics proclamats pel President de la Generalitat en el discurs d'investidura d'austeritat, eficàcia i transparència en la gestió, queden reflectits en la reducció del nombre de membres del Consell d'Administració , en la configuració d'un únic Consell Assessor i en el reforçament del sistema d'incompatibilitats previst per la Llei per als directius de Radiotelevisió Valenciana.
Finalment, hem de remarcar com a novetat d'aquesta Llei, la de possibilitar la federació de Radiotelevisió Valenciana amb les entitats públiques que gestionen els serveis de radiodifusió i televisió d'altres comunitats autònomes, com a fórmula per a assolir una millor gestió en els afers de mutu interés.
CAPITOL PRIMER
Objecte, principis generals i àmbit d'aplicació
Article 1.r
L'objecte d'aquesta Llei és la creació de l'entitat pública anomenada "Radiotelevisió Valenciana (RTVV)" i la regulació dels serveis de radiodifusió i televisió de la Generalitat Valenciana.
Article 2.n
U. L'activitat dels mitjans de comunicació social de la Generalitat s'inspirarà en els principis següents:
a) La promoció i protecció lingüística de la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana.
b) La veracitat, imparcialitat i l'objectivitat en les informacions.
c) La separació entre les informacions i les opinions, la identificació de les persones que les sustenten i la lliure expressió d'aquestes.
d) La protecció de la joventut i de la infantesa, tot evitant l'exaltació de la violència i l'apologia de fets i conductes atemptatòries contra la vida, la llibertat i la igualtat d'homes i dones.
e) El respecte al pluralisme polític, cultural i lingüístic, religiós i social.
f) El respecte al pluralisme, el valor de la igualtat i d'altres principis recollits en la Constitució, en l'Estatut d'Autonomia i en la legislació bàsica de l'Estat.
Dos. Aquesta Llei s'interpretarà i aplicarà d'acord amb els criteris de respecte i defensa de l'ordenament constitucional i estatutari, així com de la promoció i difusió de les activitats pròpies de la Comunitat Valenciana.
CAPITOL SEGON
Organització
SECCIO I
De Radiotelevisió Valenciana (RTVV)
Article 3.r
U. Radiotelevisió Valenciana (RTVV) té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica per al compliment de les seues finalitats, i resta adscrita administrativament a la Presidència de la Generalitat Valenciana.
Dos. La prestació dels serveis públics de radiodifusió i televisió atribuïda a la Generalitat Valenciana serà exercida a través de Radiotelevisió Valenciana (RTVV), sense perjudici de les competències que sobre aquests serveis tenen atribuïdes el Consell de la Generalitat Valenciana, les Corts Valencianes, la Sindicatura de Comptes i les que corresponguen en el període de campanya electoral a les Juntes Electorals.
SECCIO II
Organs de Govern i Direcció de Radiotelevisió Valenciana (RTVV)
Article 4.t
Radiotelevisió Valenciana (RTVV) té, als efectes de les funcions de govern, els òrgans següents:
a) Consell d'Administració.
b) Consell Assessor.
c) Director General.
SECCIO III
Del Consell d'Administració
Article 5.é
U. El Consell d'Administració estarà integrat per nou membres elegits per a cada legislatura, per majoria de dos terços de les Corts Valencianes, a proposta dels grups parlamentaris, entre persones de rellevants mèrits professionals.
Dos. El President de la Generalitat nomenarà els Consellers electes i disposarà la publicació al Diari Oficial en el termini de quinze dies. Els nomenaments seran efectius des de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Tres. La condició de membre del Consell d'Administració és incompatible amb la vinculació directa o indirecta de caràcter professional o econòmic amb empreses publicitàries, de producció de programes filmats, gravats en magnetòfon o radiofònics, cases discogràfiques o qualsevol tipus d'entitats relacionades amb el subministrament o dotació de material i programes a Radiotelevisió Valenciana (RTVV), a les seues societats, a Radiotelevisió Espanyola i les seues societats. També serà incompatible amb tota mena de prestació de serveis o relació laboral en actiu amb RTVE, RTVV i les seues societats. S'entén per vinculació indirecta aquella causada per relació de parentiu, d'afinitat o cosanguinitat en primer grau amb persones amb interessos econòmics en les empreses esmentades.
Quatre. Els membres del Consell d'Administració cessaran del càrrec per les següents causes:
a) Per la conclusió de la corresponent legislatura, encara que seguirán en l'exercici de les seues funcions fins que prenguen possessió els nous vocals.
b) Per dimissió o renúncia.
c) Per incompatibilitat declarada per les Corts Valencianes i no subsanada en el termini de set dies.
d) Per incapacitat permanent.
e) Per defunció.
Cinc. Les vacants que s'hi produesquen seran cobertes per la Cambra, d'acord amb el procediment establert en l'apartat 1 d'aquest article.
Article 6.é
U. El Consell d'Administració elegirà entre els seus membres un President, un Vice-President i un Secretari. El President en cas d'empatament tindrà vot de qualitat.
Per a l'elecció del President i del Vice-President cada membre del Consell d'Administració escriurà un sol nom en la papereta i resultaran elegits, per ordre de vots, els dos que hi hagen obtingut un número més elevat.
Dos. El Director General assistirà amb veu i vot a les reunions del Consell d'Administració, tret de quan s'hi tracten qüestions que l'afecten personalment.
Article 7.é
U. Al Consell d'Administració li corresponen les següents atribucions:
a) Proposar al Consell de la Generalitat Valenciana el nomenament i el cessament del Director General.
b) Vetllar pel compliment en la programació d'allò que disposa aquesta Llei.
c) Rebre notificació prèvia del nomenament i cessament dels Directors dels distints mitjans de RTVV i de les societats, així com dels casos de renúncia o incompatibilitat sobrevinguda del Director General.
d) Aprovar, a proposta del Director General, el Pla d'Actuació de Radiotelevisió Valenciana, el qual fixarà els principis bàsics i les línies generals de la programació i també els corresponents plans d'activitats de les societats.
e) Aprovar, a proposta del Director General, la Memòria Anual relativa al desplegament de les activitats de Radiotelevisió Valenciana i de les seues societats.
f) Aprovar les plantilles de Radiotelevisió Valenciana i les de les seues societats, i també les modificacions d'aquestes.
g) Aprovar el règim de retribucions del personal de Radiotelevisió Valenciana i de les societats d'aquesta.
h) Aprovar, a proposta del Director General, els avantprojectes de pressupostos de Radiotelevisió Valenciana i de cadascuna de les societats.
i) Dictar normes reguladores de caràcter intern respecte a l'emissió de la publicitat per RTVV, i atendre al control de qualitat d'aquesta, el contingut dels missatges publicitaris i l'adequació del temps de la publicitat a la programació.
j) Determinar semestralment el percentatge d'hores de programació destinades als grups socials i polítics significatius, fixar els criteris de distribució d'aquestes, d'acord amb el que estableix l'article vint de la Constitució.
k) Conéixer i resoldre en la forma prevista per l'article vint-i-u d'aquesta Llei els conflictes que puguen plantejar-se en relació amb el dret de rectificació.
l) Determinar anualment el percentatge de producció pròpia que caldrà incloure's en la programació de cada mitjà.
l’) Prendre coneixement de les qüestions que, encara que no siguen de la seua competència, el Director General sotmet a la seua consideració.
m) Rebre informació de les disposicions que es propose dictar el Consell en matèria de publicitat.
Article 8.é
U. Els acords del Consell d'Administració s'adoptaran per majoria dels membres presents, tret dels casos en què aquesta Llei exigeix majoria qualificada.
Dos. Pel que fa referència a l'apartat a) de l'article anterior els acords s'adoptaran per majoria dels dos terços dels membres del Consell d'Administració. Si en el termini d'un mes des de la constitució del Consell d'Administració o des del cessament de l'anterior Director General, no s'aconseguís la majoria esmentada, s'hi podrà produir la proposta per majoria absoluta en els quinze dies següents. En cas que no s'aconseguiren les majories esmentades, el Consell de la Generalitat Valenciana quedarà facultat per designar-lo lliurement.
Tres. Pel que fa als apartats d), h), j) de l'article anterior els acords s'adoptaran igualment per majoria absoluta dels membres del Consell d'Administració. En tot cas, respecte a l'apartat h) els avantprojectes de pressupostos s'hauran de remetre al Consell de la Generalitat Valenciana en el termini legal i, en el supòsit en què no s'obtinga la majoria absoluta, s'haurà de fer constar el sentit de vot de cadascun dels membres del Consell d'Administració.
Quatre. En tot allò no previst en aquesta Llei, el règim de funcionament del Consell d'Administració serà el que estableix la Llei de Procediment Administratiu per als òrgans col·legiats.
SECCIO IV
Del Consell Assessor
Article 9.é
U. El Consell Assessor de Radiotelevisió Valenciana (RTVV) estarà compost de la següent manera:
a) Tres representants dels treballadors de RTVV, elegits amb criteris de representació i proporcionalitat referits a la implantació de les organitzacions sindicals.
b) Tres representants de les societats dependents de RTVV, elegits amb idèntics criteris de l'apartat anterior.
c) Tres vocals designats pel Consell de Cultura de la Comunitat Valenciana, entre persones de rellevants mèrits culturals.
d) Un vocal en representació de cadascuna de les Diputacions.
e) Tres vocals en representació dels usuaris dels serveis públics elegits a través de les associacions que als efectes es constituesquen.
f) Tres vocals designats pel Consell de la Generalitat Valenciana.
Dos. El Consell Assessor serà convocat almenys trimestralment pel Consell d'Administració i emetrà el seu paper o dictamen quan expressament siga requerit i, en tot cas, respecte a les competències que sobre la programació té atribuïdes el Consell d'Administració per l'article seté.
SECCIO V
El Director General
Article 10
U. El Director General és l'òrgan executiu de Radiotelevisió Valenciana i serà nomenat pel Consell de la Generalitat Valenciana, a proposta del Consell d'Administració.
Dos. La condició de Director General és incompatible amb l'exercici de qualsevol altre càrrec públic, i restarà subjecta al règim d'incompatibilitats determinat per als membres del Consell d'Administració.
Tres. La durada del mandat del Director General serà la mateixa de la legislatura en què hagués estat elegit, encara que continuarà en les funcions fins la presa de possessió del nou Director General.
Article 11
Al Director General li corresponen les atribucions següents:
a) Complir i fer complir les disposicions que regeixen Radiotelevisió Valenciana (RTVV) i els acords adoptats pel Consell d'Administració en les matèries que per aquesta Llei tinga atribuïdes aquest òrgan col·legiat.
b) Proposar al Consell d'Administració l'aprovació del Pla d'Actuació, la Memòria Anual i els avantprojectes de pressupostos de Radiotelevisió Valenciana (RTVV), i també els plans d'activitats de les seues societats.
c) Orientar, impulsar, coordinar i inspeccionar els serveis de Radiotelevisió Valenciana (RTVV) i les societats, i prendre les disposicions i mesures internes de funcionament i organització, sense perjudici de les competències expressament atribuïdes a altres òrgans de Radiotelevisió Valenciana (RTVV) i de les societats.
d) Ser l'òrgan de contractació de Radiotelevisió Valenciana (RTVV).
e) Autoritzar els pagaments i les despeses de Radiotelevisió Valenciana (RTVV).
f) Organitzar la direcció i nomenar amb criteris de professionalitat el personal directiu de l'ens públic Radiotelevisió Valenciana (RTVV) i de les societats, i notificar prèviament aquests nomenaments al Consell d'Administració.
g) Ordenar la programació d'acord amb els principis bàsics aprovats pel Consell d'Administració.
h) Representar Radiotelevisió Valenciana (RTVV). La defensa en juí dels interessos de RTVV serà ostentada per l'òrgan que la tinga atribuïda en la Generalitat Valenciana.
i) Les competències que no siguen expressament atribuïdes a altres òrgans seran assumides pel Director General.
Article 12
En els casos de cessament, dimissió o renúncia i incompatibilitat sobrevinguda, hom procedirà immediatament a la designació del nou Director General pel procediment establert en aquesta Llei.
Article 13
El Director General podrà ser cessat pel Consell de la Generalitat Valenciana, atesa la proposta del Consell d'Administració, mitjançant resolució motivada per alguna de les causes següents:
a) Impossibilitat física o malaltia superior a una durada de tres mesos contínuos.
b) Incompetència manifesta o actuació contrària als criteris, principis o objectius als quals fa referència l'article segon d'aquesta Llei.
c) Condemna per delicte dolós.
d) Incompatibilitat.
CAPITOL TERCER
Règim Jurídic i modes de gestió
SECCIO I
Gestio Pública
Radiotelevisió Valenciana (RTVV) es regirà per les disposicions d'aquesta Llei i per les normes complementàries que la despleguen. En les relacions jurídiques externes, en les adquisicions patrimonials i en la contractació restarà subjecta sense excepcions al Dret Privat.
SECCIO II
Gestió Mercantil
Article 15
U. La gestió dels serveis públics de televisió i de radiodifusió serà realitzada per sengles empreses públiques en forma de societats anònimes.
Dos. Radiotelevisió Valenciana (RTVV) queda facultada per aquesta Llei per a crear les esmentades empreses públiques en forma de societats anònimes.
Tres. El capital d'aquestes societats serà aportat íntegrament per la Generalitat Valenciana a través de Radiotelevisió Valenciana (RTVV) la qual en detentarà la titularitat i no podrà embargar-se, alienar-se, hipotecar-se, gravar-se, empenyorar-se o cedir-se de qualsevol forma onerosa o gratuïta.
Quatre. Les esmentades societats anònimes estaran regides pel Dret Privat, sense més excepcions que les establertes per aquesta Llei.
Cinc. El Consell de la Generalitat Valenciana, a proposta del Director General, d'acord amb el Consell d'Administració, podrà autoritzar la creació d'altres societats filials, amb capital totalment aportat per la Generalitat Valenciana, a través de Radiotelevisió Valenciana (RTVV), en les àrees de publicitat, comercialització, producció, cable, comunicació o anàlogues, per tal d'assolir una gestió més eficaç. El capital d'aquestes societats estarà subjecte a les mateixes limitacions, pel que fa a gravàmens i transmissibilitat, que el de les esmentades en l'apartat tres d'aquest article. Aquestes societats estaran sotmeses al mateix règim jurídic que les anteriors.
Article 16
U. Els estatuts de les empreses esmentades a l'article anterior establiran el càrrec d'Administrador únic, nomenat i separat del càrrec pel Director General de RTVV, feta prèviament la notificació al Consell d'Administració. En el cas de les empreses públiques dedicades a la radiodifusió i televisió, l'Administrador únic serà també Director del mitjà corresponent. L'Administrador únic tindra les facultats que establesquen els estatuts en matèria d'autorització de despeses, ordres de pagament i contractació. Els Directors dels mitjans, sota la supervisió del Director General, seran els responsables de la programació. En qualsevol cas, els estatuts assenyalaran les facultats reservades al Director General de Radiotelevisió Valenciana (RTVV), el qual serà l'òrgan d'aquestes societats especialment en matèria de contractació, autorització de pagaments i de despeses i nomenament del personal directiu.
Dos. El càrrec d'Administrador únic restarà subjecte al mateix règim d'incompatibilitats que el del Director General de Radiotelevisió Valenciana (RTVV).
CAPITOL QUART
Programació i control
SECCIO I
Principis generals de la programació
Article 17
El contingut i la programació dels serveis públics realitzats per Radiotelevisió Valenciana (RTVV) s'inspirarà en els principis establerts en l'article segon d'aquesta Llei.
SECCIO II
Directrius del poder executiu
Article 18
El Consell de la Generatitat Valenciana podrà establir les obligacions derivades de la naturalesa del servei públic de Radiotelevisió Valenciana (RTVV) i, oït el Consell d'Administració, fer-les complir.
Article 19
Tant el Govern de la Nació com el de la Comunitat Valenciana, podran fer que es difonga, pels mitjans la gestió dels quals correspon a la Generalitat Valenciana totes les declaracions o comunicacions oficials d'interés públic que estimen adients, amb indicació de l'origen, les quals seran expressades en les dues llengües oficials, castellà i valencià. Per raons d'urgència, apreciades pel Govern que faça ús d'aquest dret, aquests comunicats i declaracions tindran efecte immediatament.
SECCIO III
Períodes i campanyes electorals
Article 20
Durant les campanyes electorals s'aplicarà el règim especial que establesquen les normes electorals. L'aplicació i el control correspondrà a la Junta Electoral, la qual complirà la seua comesa a través del Consell d'Administració i del Director General.
SECCIO IV
Pluralisme polític i accés als serveis de Radiotelevisió Valenciana (RTVV)
Article 21
Hom facilitarà l'accés dels grups socials i polítics més significatius als espais de ràdio i televisió, en base a criteris objectius, com la representació parlamentària, la implantació sindical, l'àmbit territorial d'actuació i altres de caràcter anàleg.
Hom facilitarà també el dret d'antena als grups polítics, socials i culturals de menor significació.
En la difusió diferida dels debats parlamentaris, o en la informació d'aquests, el temps d'antena concedit a cada grup parlamentari serà proporcional a la representació a les Corts Valencianes.
SECCIO V
Dret de rectificació
Article 22
El dret de rectificació relatiu a les informacions difoses per ràdio o televisades pels serveis de Radiotelevisió Valenciana (RTVV), s'exercitarà en els termes establerts per la normativa estatal sobre aquesta matèria i la normativa autonòmica dictada en el desplegament d'aquesta.
SECCIO VI
Control parlamentari directe
Article 23
U. Es constituirà una Comissió no legislativa permanent de les Corts Valencianes d'acord amb el que disposa el Reglament de la Cambra. Aquesta Comissió exercirà el control de l'actuació de Radiotelevisió Valenciana (RTVV) i les seues societats.
Dos. El Director General compareixerà davant la Comissió Parlamentària, quan aquesta el convoque, a fi de donar compte de la informació que li siga requerida.
CAPITOL QUINT
Pressupostos i finançament
Article 24
El Pressupost de Radiotelevisió Valenciana (RTVV) s'ajustarà al que estableix la Llei de la Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, a les previsions de les Lleis dels Pressupostos de la Generalitat Valenciana i a les singularitats establertes en aquesta Llei.
Article 25
U. Els avantprojectes de Pressupostos de Radiotelevisió Valenciana (RTVV) i de cadascuna de les seues societats s'hauran de remetre al Conseller d'Economia i Hisenda, abans del primer de juny de cada any, per tal d'integrar-los al Pressupost de la Generalitat.
Dos. Els avantprojectes de pressupostos seran elaborats i gestionats sota el principi d'equilibri pressupostari.
Tres. La comptabilitat s'ajustarà a les normes legals aplicables a les entitats i societats de capital públic dependents de la Generalitat Valenciana.
Article 26
U. El control financer de Radiotelevisió Valenciana (RTVV) i de les seues societats, s'efectuarà d'acord amb el que establesca la Llei de la Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
Dos. El Director General retrà compte de la gestió pressupostària periòdicament davant la Comissió Parlamentària prevista en l'article vint-i-dos d'aquesta Llei.
Tres. La Sindicatura de Comptes, en els termes que establesca la Llei que la regula, informarà les Corts Valencianes sobre la gestió econòmica i pressupostària de Radiotelevisió Valenciana (RTVV) i de les societats d'aquesta, sense perjudici de les atribucions que corresponen al Tribunal de Comptes del Regne.
Article 27
U. S'establirà un pressupost consolidat per tal d'evitar dèficits de caixa, eventuals o definitius, i per a permetre la cobertura mitjançant el superàvit de les entitats i societats integrades en aquest pressupost consolidat, sense perjudici del Pressupost de Radiotelevisió Valenciana (RTVV) i del pressupost per separat de cadascuna de les empreses filials.
Dos. S'autoritza, en virtut d'aquesta Llei, el règim de minoració d'ingressos respecte del pressupost de les societats creades per Radiotelevisió Valenciana (RTVV).
Article 28
U. Radiotelevisió Valenciana (RTVV) serà finançada amb càrrec als ingressos i rendiments de les activitats que realitze i, si hi manca, al Pressupost de la Generalitat Valenciana.
Dos. El finançament de les societats es farà mitjançant la comercialització i la venda dels productes, una participació en el mercat publicitari i dels fons consignats en els Pressupostos de la Generalitat Valenciana.
Tres. Tant Radiotelevisió Valenciana (RTVV) com les seues societats seran finançades també amb subvencions o crèdits acordats per l'Estat, especialment per la subvenció prevista en el segon paràgraf de la disposició transitòria sisena de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.
Quatre. Sense perjudici del que establesca la Llei de la Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana amb caràcter general, Radiotelevisió Valenciana (RTVV), amb caràcter extraordinari i amb l'acord previ del Consell d'Administració, podrà recórrer a operacions de Tresoreria per quantitats anuals inferiors al 10 % del pressupost preventiu i per un termini no superior a sis mesos.
CAPITOL SISE
Del Patrimoni
Article 29
El Patrimoni de Radiotelevisió Valenciana (RTVV) i el de les seues societats tindran la consideració de domini públic de la Generalitat Valenciana, com a patrimoni afectat a un servei públic, i estaran exempts de tota mena de tributs o gravàmens.
CAPITOL SETE
Del Personal
Article 30
U. Les relacions laborals a Radiotelevisió Valenciana (RTVV) i a les societats d'aquesta es regirán per la legislació laboral, amb subjecció al principi d'autonomia de les parts.
Dos. La pertinença al Consell d'Administració o al Consell Assessor no generarà mai drets laborals amb Radiotelevisió Valenciana (RTVV) i les seues societats. Aquest mateix criteri serà d'aplicació en els casos del Director General i de l'Administrador únic.
Tres. La situació dels funcionaris de la Generalitat Valenciana que s'incorporen a Radiotelevisió Valenciana (RTVV) o a les seues societats serà la que regule l'Estatut de la Funció Pública de la Generalitat Valenciana o, si hi manca, les normes legals subsidiàries.
Quatre. La contractació de personal només podrà fer-se mitjançant les corresponents proves d'admissió establertes i convocades pel Director General de Radiotelevisió Valenciana (RTVV), d'acord amb el Consell d'Administració.
Cinc. El règim de retribucions del personal de Radiotelevisió Valenciana (RTVV) i de les societats d'aquesta, s'adaptarà al que, amb caràcter general, s'establesca per al personal al servei de la Generalitat Valenciana, sense més excepcions que les originades per les necessitats del servei o per les característiques especials del lloc de treball, no subsumibles en aquest règim i degudament justificades.
Article 31
La formació professional serà fomentada especialment com a sistema d'accés i promoció en els distints mitjans de Radiotelevisió Valenciana (RTVV) a través de l'Institut que amb aquesta finalitat es cree.
DISPOSICIO TRANSITORIA
En tot allò relatiu a la capacitació professional dels treballadors de Radiotelevisió Valenciana (RTVV), fins l'engegament efectiu de l'Institut al qual fa referència l'article trenta-u, podran adoptar-se acords de formació, promoció i cooperació tècnica amb altres societats de radiodifusió i televisió.
DISPOSICIO ADDICIONAL
Radiotelevisió Valenciana (RTVV) podrà federar-se amb altres entitats de gestió de ràdio i televisió mitjançant convenis de col·laboració, per tal d'assolir la coordinació, col·laboració i ajut en el compliment i desplegament de les seues atribucions.
DISPOSICIO FINAL
El Consell de la Generalitat Valenciana queda autoritzat a dictar les disposicions reglamentàries que calguen per al desplegament d'aquesta Llei, sense perjudici de les instruccions i circulars que Radiotelevisió Valenciana (RTVV) puga dictar per assolir la coordinació i el bon funcionament dels serveis i de les societats que agrupa.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta Llei.
València, a 4 de juliol de 1984.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO

linea