diari

Ordre d'11 de gener de 1993, de la Conselleria de Sanitat i Consum, per la qual dicta normes per a la concessió de subvencions a federacions i associacions de consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 1993.

(DOGV núm. 1981 de 10.03.1993) Ref. Base de dades 0520/1993

Ordre d'11 de gener de 1993, de la Conselleria de Sanitat i Consum, per la qual dicta normes per a la concessió de subvencions a federacions i associacions de consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 1993.
Els drets d'audiència en consulta, participació i representació dels interessos del consumidor - considerats per la nostra legislació com a drets bàsics -, s'exerceixen a través de les associacions de consumidors i de les seues agrupacions o federacions.
L'objecte associatiu d'aquestes el constitueix la defensa dels interessos col·lectius o individuals dels consumidors o el desenvolupament dels drets que se'ls reconeixen.
Per a dur a terme aquesta tasca cal que compten amb mitjans suficients que garantesquen la seua continuïtat i impulsen el seu desenvolupament.
Per tot això, i segons el que disposa l'article 28 f) de la Llei de la Generalitat Valenciana 2/1987, de 9 d'abril, d'Estatut de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana,
ORDENE
Article primer
Les federacions i associacions de consumidors i usuaris radicades a la Comunitat Valenciana que estiguen inscrites en el Registre Públic d'Associacions de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana, podran sol·licitar subvencions per a finançar les despeses derivades de la seua actuació en defensa i suport dels consumidors durant l’exercici 1993, en els termes que estableix aquesta ordre.
Article segon
Les subvencions seran destinades a finançar despeses esmentades entre els següents conceptes, i segons els percentatges que s'hi indiquen:
1. Despeses de manteniment de l’entitat.
2. Despeses per celebració d'actes estatutaris, com assemblees, juntes, etc.
3. Funcionament de gabinets d'informació al consumidor, sempre que complesquen aquestes condicions:
a) Disposar d'un local obert al públic durant almenys quatre hores diàries en jornada laboral.
b) Disposar de personal tècnic adequat, que tinga contracte laboral regular i estiga donat d'alta en la Seguretat Social, o siga professional autònom.
4. Funcionament de gabinets jurídics d'assessorament als consumidors i usuaris:
a) L'assessorament jurídic haurà de ser prestat per professionals en la matèria.
b) En cap cas seran subvencionades les despeses per serveis prestats simultàniament per més d'un professional, en cada entitat.
5. Realització de programes específics d'actuació sobre algun dels punts següents:
a) Campanyes d'informació i orientació sobre els drets dels consumidors i usuaris, realitzades a través dels mitjans de comunicació (premsa, programes periòdics de ràdio i televisió, tanques publicitàries, etc.).
b) Activitats, jornades, seminaris, etc., relacionats amb la formació i educació dels consumidors, organitzats per la federació o associació.
Independentment de les activitats de formació pròpies de cada entitat, les federacions, atés el seu caràcter aglutinador d'associacions, podran sol·licitar la realització d'activitats formatives en col·laboració amb la Direcció General de Consum, de les que s'esmenten en l'annex III, i amb les condicions que s'hi estableixen.
c) Campanyes per a promoure l'associacionisme dels consumidors i usuaris, i l’expansió i la consolidació de les associacions.
d) Programes que desenvolupen projectes dirigits a potenciar la representativitat i la participació de les associacions en els òrgans que preveuen les lleis.
6. Assistència dels responsables d'atenció al públic en les federacions o associacions a cursos de formació en matèria de consum.
7. Participació de membres de les federacions o associacions com a àrbitres en procediments desplegats per les juntes arbitrals de consum. S'estableix en 3.500 pessetes cada intervenció.
Do- l’import total de la subvenció concedida per a les despeses corrents esmentades, podrà destinar-se un màxim del 20% a finançar despeses de manteniment, que no podran superar en cap cas l’import de 600.000 pessetes anuals, i un màxim del 10% a finançar despeses ocasionades per la celebració d'actes estatutaris.
8. Adquisició de material inventariable i obres als locals de les federacions i associacions.
L'import de la subvenció concedida per a despeses d'inversió (material inventariable i obres) es destinarà totalment a aquesta finalitat. S'estableix com a restricció addicional el fet que sols es pagarà el 80% de les despeses efectivament realitzades i justificades.
L'import de les subvencions concedides mai no podrà ser d'una quantia tal que, aïlladament o junt amb altres subvencions o ajudes d'altres administracions públiques o d'altres ens públics o privats, supere el preu de l'activitat que desenvolupe el beneficiari.
Article tercer
Les federacions i associacions de consumidors i usuaris interessades podran adreçar les seues peticions a la Direcció General de Consum. Hauran de presentar en el registre general de la Conselleria de Sanitat i Consum, carrer del Dr. Rodríguez Fornos, núm. 4, 46071, València, o segons les formes previstes en l'article 66 de la Llei de Procediment Administratiu, la documentació següent:
1. Sol·licitud de subvenció signada pel president de l’entitat, segons el model de l'annex I.
2. Programa detallat de les activitats que realitzarà la federació o associació el 1993.
3. Pressupost detallat de despeses per al 1993, segons els models de l'annex I.
4. Pressupost detallat d'ingressos per al 1993. Caldrà incloure-hi l’obtenció de subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents d'administracions o ens públics o privats.
5. Quan sol·liciten subvenció per a obres, hauran d'incloure-hi, a més, un programa d'actuació que garantesca l’execució de les obres en l’exercici per al qual es concedeix la subvenció.
6. Memòria detallada de les activitats realitzades durant 1992.
7. Balanç econòmic de despeses i ingressos de l'any 1991.
8. Certificat de la secretaria de la federació o associació, amb el vist-i-plau de la presidència, que acredite l'acord de l'assemblea, o de l’òrgan competent segons els seus estatuts, pel qual s'aproven el programa i el pressupost presentats.
9. Certificat de la secretaria de la federació o associació, amb el vist-i-plau de la presidència, que acredite el nombre de socis al 31 de desembre de 1992, l’import de la quota anual per soci, i els ingressos reals per aquest concepte durant 1992.
10. Segons estableix l'article 47.7 del text articulat de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, els beneficiaris de la subvenció hauran d'acreditar abans del cobrament, i en la forma que determina l’Ordre de 7 de gener de 1991 de la Conselleria d'Economia i Hisenda (DOGV núm. 1.477, de 05.02.91), que es troben al corrent de les seues obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.
Article quart
El termini de presentació de les sol·licituds regulades per aquesta ordre serà d'un mes comptador des de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Article cinqué
La concessió de les subvencions es determinarà segons els següents criteris:
1. Qualitat i transcendència del programa que desenvoluparà la federació o associació que sol·licita.
2. Que estiga integrada en un federació d'associacions de consumidors l’àmbit territorial de la qual siga la Comunitat Valenciana.
3. El grau d'implantació territorial, segons el nombre d'afiliats i la seua distribució per províncies, comarques, i localitats de la Comunitat Valenciana. En el cas de les federacions, la valoració es farà segons el nombre i la distribució territorial de les associacions que les integren.
1 4. El grau d'autofinançament de la federació o associació.
5. Valoració dels programes desenvolupats durant l’exercici anterior, si escau.
Article sisè
El Conseller de Sanitat i Consum, a proposta de la Directora General de Consum, dictarà les resolucions per les quals concedirà les subvencions amb càrrec als pressupostos de la Generalitat Valenciana, secció 10, servei 03, programa 443. 10, línia 126, per un import màxim de 33.000.000 de pessetes per a despeses corrents, i línia 129, per un import màxim de 10.000.000 de pessetes, per a despeses d'inversió. En aquestes resolucions es fixaran les quanties concedides a cada federació o associació.
Qualsevol alteració de les subvencions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, i en tot cas l’obtenció concurrent de subvencions o ajudes d'altres administracions públiques o d'altres ens públics o privats, podrà produir la modificació de la resolució de concessió.
Article setè
1. El pagament de les subvencions per a transferències corrents (despeses corrents) es farà segons les normes que estableix la Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 1993, que són les següents:
a) En el moment de la concessió de la subvenció, es lliurarà el 40% de la quantitat assignada.
b) Després de justificat el 40% lliurat a què fa referència l'article anterior, mitjançant la presentació i la comprovació de la documentació que justifique l'aplicació. efectiva i correcta de la quantitat lliurada a l'actuació que és objecte de la subvenció, es pagarà fins a un 20% de la subvenció. La resta del pagament es farà efectiu després d'haver-se presentat nous justificants de realització de despeses.
2. Les subvencions per a transferències de capital (despeses d'inversió) es pagaran segons el que estableix la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a 1993:
a)En el moment de la concessió de la subvenció, es lliurarà el 15% de la quantitat assignada.
b)Quan s'haja justificat el 15% anticipat, la resta de la subvenció es pagarà quan es presenten nous justificants de despeses.
Article vuité
S'estableixen les següents normes específiques per a la justificació d'aquestes subvencions:
1. Les factures o els justificants presentats han de ser originals i amb data anterior al 31 de desembre de 1993. Caldrà que hi conste expressament que el seu pagament ja s'ha fet, i també el vist-i-plau de la presidència de la federació o associació.
2. Les factures hauran de contenir totes les dades formals que exigeix per al seu lliurament l'article tercer del Reial Decret 2402/11985, de 18 de desembre (BOE núm. 312, de 30.12.85).
3. Les justificacions corresponents al personal fix s'hauran de presentar en nòmines adaptades al model oficial, amb els justificants de cotització a la Seguretat Social.
4. Les justificacions corresponents a col·laboracions puntuals constaran en rebuts on consten les dades del perceptor, el seu NIF, el concepte pel qual se li paga, i la retenció corresponent de l’IRPF, i també les dades de la federació o associació, segons l’annex II.
5. No s'admetran justificacions de despeses per atencions socials.
6. Els viatges es justificaran amb el bitllet corresponent si es fan en línies regulars. Quan es facen en vehicle particular, caldrà indicar-ne la marca, el model i la matrícula, les dades personals dels qui l’usen, el lloc del viatge i la distància en quilòmetres. Es valorarà a 23 pessetes el quilòmetre. Sempre s'informarà del motiu i s'adjuntarà còpia de la convocatòria, el programa, etc., que corresponga, segons el model que figura en l'annex II.
7. Quan es justifiquen activitats que generen despeses d'hostalatge o restauració, caldrà adjuntar-hi les factures corresponents. L'import màxim que se subvencionarà per persona i dia serà de 8.000 pessetes per ambdós conceptes. Sempre s'informarà sobre el motiu i s'adjuntarà una còpia de la convocatòria, el programa, etc., que corresponga.
8. En el cas de despeses per assistència d'àrbitres de les federacions i associacions a procediments de les juntes arbitrals de consum, es justificaran mitjançant la presentació de certificats lliurats pel secretari de la junta arbitral corresponent, el qual els trametrà directament a la Direcció General de Consum.
9. Les federacions i associacions a les quals s'haja concedit subvenció hauran de justificar les seues despeses mitjançant factures i justificants emesos al seu nom. No servirà com a justificació un document lliurat a una entitat diferent.
10. EL lliurament de justificants es farà al llarg de l'exercici 1993, segons es vagen produint les despeses, i en tot cas abans de l'acabament d'aquest exercici econòmic.
Article novè
Segons estableix l'article 47.9 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 1.588, de 17.07.91), seran procedents el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l’interès de demora des del moment del pagament de la subvenció' en els casos següents:
1. Incompliment de l’obligació de justificació.
2. Obtenció de la subvenció sense reunir-hi les condicions.
3. Incompliment de la finalitat per a la qual fou concedida la subvenció.
4. Incompliment de les condicions imposades als beneficiaris per causa de la concessió de la subvenció.
Igualment, en el supòsit que les aportacions de les altres administracions o ens públics o privats superen el cost de l'activitat que es desenvolupe, quan la subvenció principal siga de la Generalitat Valenciana, caldrà retornar-li l’excés obtingut.
DISPOSICIO FINAL
Aquesta ordre vigirà des de l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 11 de gener de 1993.
El conseller de Sanitat i Consum,
JOAQUIN COLOMER SALA
ANNEX I
(Nom) ..., amb NIF ..., com a president/a i en representació d ..., que té el NIF ... i domicili a..., inscrita en el Registre Públic d'Associacions de Consumidors de la Comunitat Valenciana amb el núm. ...
EXPOSE:
Que, d'acord amb el que disposa l'Ordre de la Conselleria de Sanitat i Consum, d'11 de gener de 1993 (DOGV núm. ..., de data ... ), per la qual dicta les normes per a la concessió de subvencions a federacions i associacions de consumidors de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 1993, considerant que complesc els requisits que s'hi exigeixen i adjuntant la documentació requerida,
SOL·LICITE:
Que concedesca a aquesta entitat subvenció per un import total d ... pessetes, que es desglossa així:
1. Per a despeses corrents ... pessetes (despeses de manteniment, etc.).
2. Per a despeses de cursos bàsics i aules de consum (sols federacions) ... pessetes.
3. Per a despeses de participació en juntes arbitrals de consum ... pessetes.
4. Per a despeses d'inversió ... pessetes.
I demane que els ingressos que es puguen produir es facen en el compte bancari que aquesta federació/associació té en l'entitat bancari a..., sucursal ..., amb el número
... , ... d ... de 1993
(Segell de la federació o associació) Signatura del president
DIRECCIO GENERAL DE CONSUM
C/ del Dr. Rodríguez Fornos, núm. 4. 46071 - València.
Pressupost de despeses corrents per a 1993
Manteniment ... pessetes
(llum, aigua, telèfon, lloguer del local, etc.)
Actes estatutaris...pessetes
(assemblees, juntes, etc.)
Gabinet d'informació ... pessetes
(nòmines del personal, minutes)
Gabinet jurídic ... pessetes
(nòmines del personal, minutes
Programes i activitats ... pessetes
(campanyes d'informació, jornades, etc.)
Assistència a cursos ... pessetes
Total ... pessetes .
Pressupost per a despeses de cursos bàsics i aules de consum (sols federacions) ... pessetes
Pressupost per a despeses de participació en juntes arbitrals de consum ... pessetes
Pressupost de despeses d'inversió per a l'exercici 1993
Mobiliari i material inventariable ... pessetes
(detalleu-lo)
Obres o reformes als locals ... pessetes
(detalleu-les i adjunteu el pressupost de l’empresa)
Total ... pessetes
ANNEX II
Nota de despeses de viatge en mitjans propis
(Nom) ..., amb NIF ... i domicili ..., com a (càrrec) ... de la federació/associació ..., ha viatjat des d ... fins a ..., fent un trajecte d ... km, en el vehicle de marca ..., model ... i matrícula ... (especifiqueu el motiu del viatge i adjunteu el programa, la convocatòria, etc.).
Liquidació:
... km a 23 pessetes/km: ... pessetes
... , ... d ... de 1993
Signatura del perceptor
Rebut per col·laboracions puntuals
(Nom) ...,amb NIF ... i domicili ..., he rebut de la federació/associació ... la quantitat de (en lletra) ... pessetes, com a honoraris per ... (detalleu, si és una ponència, el tema, el lloc i la data; si és una altra cosa, les dades suficients).
Liquidació:
Honoraris ... pessetes
Deducció del 15% de l’IRPF ... pessetes
Líquid percebut ... pessetes
... , ... d ... de 1993
Signatura del perceptor
ANNEX III
1. A l’efecte del que preveu l'article segon, punt 5, apartat b), segon paràgraf, podran ser objecte de subvenció les següents activitats formatives:
- Cursos bàsics de consum.
- Aules de consum.
2. La col·laboració de la Direcció General de Consum hi consistirà tant en el suport tècnic com en la subvenció econòmica de les activitats.
La col·laboració econòmica serà com a màxim de 300.000 pessetes per a cada curs bàsic, i de 50.000 pessetes per a cada aula de consum.
3. Per, tal d'optimitzar els recursos disponibles i de desplegar la línia d'actuació de la Generalitat, l’organització i el desplegament d'aquestes activitats formatives caldrà que siguen d'acord amb el plec de característiques i requisits que la Direcció General de Consum lliurarà a les entitats interessades.
4. Després d'acabades les activitats, caldrà presentar-ne una memòria que considere els següents apartats:
- Títol de l'activitat.
- Programa.
- Lloc, horari i dates.
- Llista dels ponents i de les matèries tractades.
- Llista dels assistents, incloent-hi una anotació sobre si han superat l'avaluació o no.
- Avaluació de l'activitat.
- Dossier amb els materials lliurats en el curs.
5. Les activitats de formació hauran de ser obertes als membres de qualsevol associació de consumidors inscrita en el Registre Públic d'Associacions de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana.

linea