diari

ACORD de 27 de gener de 2006, del Consell de la Generalitat, pel qual es declara Paratge Natural Municipal l'enclavament denominat La Esperanza, al terme municipal de Segorbe. [2006/X1032]

(DOGV núm. 5187 de 30.01.2006) Ref. Base de dades 0530/2006

ACORD de 27 de gener de 2006, del Consell de la Generalitat, pel qual es declara Paratge Natural Municipal l'enclavament denominat La Esperanza, al terme municipal de Segorbe. [2006/X1032]
El Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 27 de gener de 2006, va adoptar l'acord següent:
L'àmbit territorial del paratge denominat La Esperanza comprén terrenys pertanyents al municipi de Segorbe, a la comarca de l'Alt Palància, al sud-oest de la província de Castelló.
La zona proposada, de 12,97 ha d'extensió, reuneix valors paisatgístics, de patrimoni cultural i recreatius que justifiquen la seua declaració com a Paratge Natural Municipal.
La forest de La Esperanza es correspon amb un xicotet turó que s'alça fins una altura màxima de 445 metres des d'un nivell de cota dels terrenys que l'envolten a l'entorn dels 400 metres.
Des del punt de vista geomorfològic, la zona pertany a la unitat del domini triàsic d'Espadà, i més en concret a la subunitat Calderona-Alt Palància. Els materials mesozoics són els que predominen, en concret, les roques que afloren en la zona són tova calcària.
En relació amb la vegetació, cal dir que, igual que la resta d'elements biòtics del paratge, es troba bastant antropitzada. Les espècies principals presents en este procedeixen de plantació (pineda, palmerar), encara que el primer està bastant naturalitzat. La falda de la forest està repoblada amb pi blanc (Pinus halepensis), i entre les espècies presents en l'estrat arbustiu destaquen les típiques que formen part de les garrigues termòfiles mediterrànies. En la zona situada al voltant de l'aula de la natura es troben antics bancals de cultiu en què la pineda té una densitat menor i l'estrat arbustiu a penes si està desenrotllat. Alguns d'estos bancals s'han repoblat de forma temàtica amb espècies autòctones de la comarca (carrasques, sureres, roures, aurons, servers, ginebres i savines, oliveres, garroferes, oms i xops, etc.), disposant de cartells identificatius en cada un dels exemplars, i creant sendes interpretatives al voltant d'estos bancals, destinats a l'educació ambiental. Finalment, es troba el palmerar situat en l'entorn del brollador La Esperanza.
Es tracta d'una plantació monoespecífica de Phoenix sp. que presenta un marc regular.
La massa de pineda exerceix una important funció de protecció del sòl enfront de l'erosió, estant situat en una zona en què, per la seua litologia, el risc d'erosió és molt alt i, això no obstant, el grau d'esta és baix a causa de la cobertura vegetal.
Quant a la fauna, igual que en el cas de la vegetació, està afectada per un alt grau d'influència antròpica. Es troben algunes espècies de rèptils com la sargantana ibèrica (Podarcis hispanica), la colobra bastarda (Malpolon monspessulanus), la colobra escalonada (Elaphe scalaris) i el dragó comú (Tarentola mauritanica). Pel que fa els mamífers, destaquen l'eriçó comú (Erinaceus europaeus) i les musaranyes comunes i nana (Crocidura russula i Suncus etruscus). Això no obstant, el grup més representatiu són les aus. Quasi totes les aus típiques d'esta zona són pardals; entre els més habituals es poden citar el teuladí (Passer domesticus), el gafarró (Serinus serinus), la cadernera (Carduelis carduelis), la merla (Turdus merula), la puput (Upupa epops), mallerenga carbonera o totestiu (Parus major), el verderol (Carduelis chloris), l'oroneta cuablanca (Delichon urbica), l'oroneta (Hirundo rustica), el capsot (Lanius senator), el mussol comú (Athene noctua) i l'òliba (Tyto alba). A més, entre les espècies que nidifiquen en la massa de pineda es pot citar el tudó (Columba palumbus), la tórtora (Streptopelia turtur), el picot verd (Picus viridis), la senyoreta (Aegithalos caudatus), la mallerenga petita (Parus ater), la mallerenga emplomallada (Parus cristatus), el formiguer (Jynx clotadeta), el raspinell comú (Certhia brachydactyla), el rossinyol (Luscinia megarhynchos) o el pardal xarrec (Passer montanus).
En l'actualitat la forest La Esperanza, atesa la seua proximitat al nucli urbà, és utilitzat com a zona de recreació, passeig i esplai pels ciutadans de Segorbe, que busquen tranquil·litat en un entorn natural. Hi ha zones de pícnic amb taules i bancs de formigó i pedra, com també diverses fonts d'aigua potable.
En relació amb l'educació ambiental, dins de l'àmbit del paratge, en el sector sud-oriental d'este, es troba ubicada una aula de la natura. L'aula disposa de les instal·lacions necessàries per a dur a terme exposicions teòriques destinades a l'educació ambiental. A més, com s'ha comentat, en els voltants s'han dut a terme plantacions de distintes espècies autòctones de la comarca i se celebra el Dia de l'Arbre amb els escolars del municipi.
Dins de l'àmbit del paratge es troba el brollador La Esperanza, regulat i aprofitat per a l'ús de les poblacions de Segorbe, Navajas i Altura.
A més, el paratge presenta elements destacables des del punt de vista historicocultural, com les ruïnes del monestir de los Jerónimos de Nostra Sra. de la Esperanza, la fundació del qual es remunta a 1495 i l'ermita de Nostra Sra. de la Esperanza, amb referències documentals del segle XIV, que congrega a nombrosos fidels que es desplacen en romeria fins a la muntanya amb motiu de la celebració de la Mare de Déu de l'Esperança.
Des del punt de vista ambiental, la forest La Esperanza apareix com un pulmó verd en un entorn en què dominen els cultius, les zones urbanitzades i industrials, en el qual, a més de destacar per la seua funció ecològica, ja que serveix de refugi per a distintes espècies de fauna, també destaca per la seua funció protectora del brollador La Esperanza, davant l'elevat risc potencial de contaminació de les aigües subterrànies que presenta la zona i per la presència del conjunt format per la mateixa ermita i les ruïnes del monestir de los Jerónimos, que doten el paratge d'un més que notable interés des del punt de vista historicocultural.
Per tot això, i a iniciativa de l'Ajuntament de Segorbe, la Generalitat, en l'exercici de les seues competències autonòmiques en la matèria, considera necessària la declaració d'un règim especial de protecció i conservació dels valors naturals d'este espai.
Així, la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, estableix la figura de protecció denominada Paratge Natural Municipal, que va regular posteriorment el Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, que s'adapta a les característiques d'este enclavament i permet la via jurídica idònia per a la consecució dels objectius previstos.
Per això, en vista dels valors naturals i interés del mateix, de l'interés de l'Ajuntament de Segorbe, i havent-se complit els tràmits previstos en el Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, de Regulació dels Paratges Naturals Municipals, i a proposta del conseller de Territori i Habitatge, el Consell de la Generalitat
ACORDA
Primer. Objecte
1. Es declara Paratge Natural Municipal la zona denominada La Esperanza, al terme municipal de Segorbe, i se estableix per a este un règim jurídic de protecció, d'acord amb les normes bàsiques contingudes en la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
2. En raó de l'interés botànic, ecològic, geomorfològic i paisatgístic del Paratge Natural Municipal, este règim jurídic està orientat a protegir la integritat dels ecosistemes naturals, i no s'admet cap ús o activitat que pose en perill la conservació dels valors que motiven la seua declaració.
Segon. Àmbit territorial
1. El Paratge Natural Municipal es localitza en el terme municipal de Segorbe, a la província de Castelló, i la seua delimitació descriptiva i gràfica figura en els annexos I i II d'este acord, respectivament.
2. En cas de discrepància entre la delimitació descriptiva i la delimitació gràfica, prevaldrà la primera d'estes.
3. No es considerarà revisió l'alteració dels límits que puga introduir el planejament urbanístic que s'aprove amb posterioritat, sempre que esta alteració comporte un augment de les condicions de protecció o un increment de la superfície protegida.
Tercer. Administració i gestió
1. L'administració i gestió del Paratge Natural Municipal correspon a l'Ajuntament de Segorbe.
2. La Direcció General amb competències en espais naturals protegits designarà un tècnic dels Serveis Territorials de Castelló, de la Conselleria de Territori i Habitatge, el qual prestarà assistència tècnica i assessorament en la gestió del Paratge Natural Municipal.
Quart. Règim de protecció
Amb caràcter general, podran continuar exercint-se les activitats tradicionals compatibles amb les finalitats que motiven esta declaració, d'acord amb les seues regulacions específiques i allò que estableix este acord i el corresponent Pla Especial de Protecció del Paratge Natural Municipal La Esperanza.
En l'àmbit del Paratge Natural Municipal les competències de les administracions públiques s'exerciran de manera que queden preservats tots els valors geomorfològics, botànics, ecològics, culturals, paisatgístics i naturals del Paratge Natural Municipal, avaluant amb especial atenció els possibles impactes ambientals produïts per les actuacions exteriors al mateix.
Cinqué. Pla especial de protecció
1. Per raó del que estableix l'article 7 del Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, de Regulació dels Paratges Naturals Municipals, s'aprova el Pla Especial de Protecció del Paratge Natural Municipal La Esperanza, al terme municipal de Segorbe.
2. En l'annex III d'este acord s'inclou la part dispositiva de l'esmentat Pla Especial de Protecció del Paratge Natural Municipal La Esperanza.
3. Les disposicions del Pla Especial de Protecció seran vinculants tant per a les administracions públiques com per als particulars.
Sisé. Consell de Participació del Paratge Natural Municipal
1. Es crea el Consell de Participació del Paratge Natural Municipal La Esperanza com a òrgan col·legiat de caràcter consultiu, amb la finalitat de col·laborar en la gestió i canalitzar la participació dels propietaris i interessos socials i econòmics afectats.
2. El Consell de Participació del Paratge estarà compost per:
a) Tres representants elegits per l'Ajuntament de Segorbe, un dels quals actuarà com a secretari del Consell de Participació.
b) Un representant dels interessos socials, institucionals o econòmics, afectats o que col·laboren en la conservació dels valors naturals a través de l'activitat científica, l'acció social, l'aportació de recursos de qualsevol classe o els objectius de la qual coincidisquen amb la finalitat de l'espai natural protegit.
c) Un representant de la direcció general amb competències en espais naturals protegits en els Serveis Territorials de Castelló, de la Conselleria de Territori i Habitatge.
d) El president del Consell de Participació.
L'Ajuntament podrà proposar la modificació de la composició del Consell de Participació per a donar cabuda a altres representants de col·lectius amb interessos al Paratge Natural Municipal. La modificació de la composició del Consell de Participació haurà de ser aprovada per acord del Consell de la Generalitat.
3. El Consell de Participació del Paratge Natural Municipal es constituirà en el termini de sis mesos des de la declaració d'este.
4. Seran funcions d'este òrgan col·legiat de caràcter consultiu les previstes en l'article 50 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
5. El president del Consell de Participació serà nomenat per l'Ajuntament de Segorbe d'entre els membres del Consell.
6. A fi d'establir un funcionament adequat en l'actuació del Consell de Participació, este elaborarà i aprovarà un reglament intern de funcionament.
Seté. Execució i desenrotllament
S'autoritza el conseller de Territori i Habitatge perquè, en l'àmbit de les seues competències, dicte el que és necessari per a l'execució i el desenrotllament d'este acord.
Vuité. Efectes i revisió
1. Este acord produirà efecte a partir del dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
2. Qualsevol modificació del que estableix este acord haurà de ser aprovat al seu torn per acord del Consell de la Generalitat, i en este cas haurà de seguir els mateixos tràmits.
Contra este acord, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'este acord, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que disposa l'article 10 i concordants de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Tot això sense perjudici de la interposició del recurs potestatiu de reposició davant el Consell de la Generalitat, en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
València, 27 de gener de 2006
La consellera secretària del Consell de la Generalitat,
per substitució,
GEMA AMOR PÉREZ
ANNEX I
DELIMITACIÓ DEL PARATGE NATURAL MUNICIPAL
LA ESPERANZA
1. L'àmbit territorial del Paratge Natural Municipal La Esperanza queda definit per les següents parcel·les cadastrals del terme municipal de Segorbe.
. Parcel·les 78, 79 i 9012 del polígon 1.
. Parcel·la 9001 del polígon 2.
. Part de la parcel·la 1 del polígon 2 (excepte els terrenys del Centre d'Investigació i Tecnologia Animal (CITA) de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació).
2. Els límits del paratge natural municipal són els següents:
. Nord: terme municipal de Navajas.
. Sud: carretera CV-216.
. Est: terrenys del Centre d'Investigació i Tecnologia Animal (CITA) de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació (parcel·la 1 del polígon 2).
. Oest: parcel·la 76 del polígon 1 del terme municipal de Segorbe.
3. Delimitació geogràfica. El paratge queda delimitat per un polígon els vèrtexs del qual amb les corresponents coordenades, que consideren el sistema de referència European Datum 1950 (ED 50) i el sistema cartogràfic UTM (fus 30 N), s'inclouen a continuació. Esta llista de coordenades es trobarà a disposició de qui desitge consultar-lo en format digital en les dependències de la Direcció General de Planificació i Ordenació Territorial.
Vèrtex X I
1 713580,28 4416244,59
2 713580,29 4416244,59
3 713580,29 4416244,59
4 713580,29 4416244,59
5 713580,53 4416244,39
6 713580,53 4416244,39
7 713584,77 4416240,8
8 713582,38 4416233,62
9 713580,5 4416227,51
10 713578,81 4416223,71
11 713576,83 4416219,24
12 713576,5 4416218,5
13 713576,32 4416218,37
14 713576,32 4416218,37
15 713574,75 4416200,78
16 713581,7 4416195
17 713587,1 4416179,56
18 713588,3 4416147,45
19 713581,18 4416116,93
20 713574,06 4416092,53
21 713563,89 4416080,32
22 713561,85 4416069,64
23 713566,43 4416055,4
24 713573,55 4416038,11
25 713582,7 4416023,87
26 713607,11 4415979,63
27 713616,27 4415964,38
28 713623,39 4415945,56
29 713624,91 4415931,32
30 713599 4415933
31 713457 4415981,5
32 713360,5 4416016,5
33 713336 4416026
34 713305,5 4416036,5
35 713281 4416047
36 713263,5 4416050,5
37 713246 4416061
38 713234 4416070
39 713232,5 4416081
40 713230,5 4416095,5
41 713230,5 4416109,5
42 713226,5 4416131,5
43 713204 4416133,5
44 713189 4416141
45 713176 4416155,5
46 713164 4416168,5
47 713162,5 4416188
48 713167,5 4416209,5
49 713176 4416232
50 713184 4416248
51 713194,5 4416266
52 713205 4416277,5
53 713215 4416287,5
54 713225,5 4416295
55 713239,5 4416289,5
56 713253 4416305,5
57 713263 4416314
58 713274 4416321,5
59 713280,5 4416340,5
60 713285,5 4416352
61 713290,5 4416360,5
62 713296,5 4416372
63 713296,5 4416372
64 713308,5 4416392
65 713317 4416401
66 713330 4416401
67 713330 4416401
68 713347,5 4416403,5
69 713359 4416404
70 713369 4416403
71 713382 4416399,5
72 713391 4416396,5
73 713402,5 4416390,5
74 713414,14 4416385,51
75 713420,19 4416380,49
76 713431,7 4416370,61
77 713442,47 4416361,56
78 713457,48 4416348,75
79 713469,56 4416338,47
80 713480,33 4416329,41
81 713505,13 4416308,28
82 713522,27 4416293,75
83 713538,5 4416280,05
84 713552,54 4416268,13
85 713563,96 4416258,42
86 713580,28 4416244,59
87 713580,28 4416244,59
4. La superfície total del paratge és de 12,97 ha.
ANNEX III
PART DISPOSITIVA DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PARATGE NATURAL MUNICIPAL LA ESPERANZA, AL TERME MUNICIPAL DE SEGORBE.
TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Naturalesa del Pla
Este Pla Especial, (en endavant PE) es redacta a l'empara de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana. Constitueix, per tant, un dels plans especials previstos en els articles 86 i següents del Reglament de planejament de la Comunitat Valenciana aprovat mitjançant el Decret 201/1998, de 15 de desembre, del Consell de la Generalitat.
Article 2. Finalitat
L'objectiu genèric pel qual es redacta este PE és l'establiment de les mesures necessàries per a garantir la protecció del Paratge Natural Municipal La Esperanza, per raó de la conservació i millora de la fauna i flora, com també de les singularitats geològiques, paisatgístiques i culturals que presenta. El PE constitueix, per tant, el marc que regularà el règim de l'espai natural, els usos i activitats i el seu ús públic.
Article 3. Àmbit
1. L'àmbit territorial del Paratge Natural Municipal La Esperanza queda definit pels límits següents:
. Nord: terme municipal de Navajas.
. Sud: carretera CV-216.
. Est: terrenys del Centre d'Investigació i Tecnologia Animal (CITA) de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació (parcel·la 1 del polígon 2).
. Oest: parcel·la 76 del polígon 1 del terme municipal de Segorbe.
2. Les parcel·les cadastrals del terme municipal de Segorbe que comprén el Paratge Natural Municipal són les següents:
. Parcel·les 78, 79 i 9012 del polígon 1.
. Parcel·la 9001 del polígon 2.
. Part de la parcel·la 1 del polígon 2 (excepte els terrenys del Centre d'Investigació i Tecnologia Animal (CITA) de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació).
3. La superfície total del paratge és de 12,97 ha.
4. Els terrenys inclosos al Paratge Natural Municipal La Esperanza són íntegrament de propietat municipal, tal com figura en el Cadastre municipal de rústica, i en l'Inventari de béns de l'Ajuntament de Segorbe.
Article 4. Efectes
1. De conformitat amb el que disposa l'article 42 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, el PE s'haurà d'ajustar al que preveu la legislació urbanística.
2. Les determinacions d'este PE seran d'aplicació directa, amb caràcter subsidiari, quan el planejament urbanístic municipal no continga les determinacions oportunes i detallades per a la protecció dels valors naturals presents en l'àmbit d'aplicació del PE.
3. El planejament municipal que s'aprove amb posterioritat a l'entrada en vigor d'este PE haurà d'ajustar-se a les determinacions protectores contingudes en este, i assignar les qualificacions del sòl d'acord amb les normes i els criteris ací establits, de manera que es respecten les limitacions d'ús imposades pel PE.
4. Quan en la informació detallada elaborada per a la redacció del planejament municipal hi haja discrepància entre els documents d'este PE i la realitat existent, s'aplicarà la normativa que millor s'ajuste a la realitat, excepte en el cas que esta discrepància es dega a accions o intervencions produïdes amb posterioritat a l'aprovació d'este PE, i en este cas s'aplicaran les determinacions d'este i s'exigirà l'adopció de les mesures necessàries per a restituir el terreny a l'estat reflectit en el PE.
5. Les determinacions d'este PE s'entendran sense perjudici de les contingudes en les legislacions sectorials, i en particular, de les normes, reglaments o plans que s'aproven per al desenrotllament i compliment de la finalitat protectora d'este PE, com també les d'aquells destinats a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i el desenrotllament sostenible. En el cas que la normativa continguda en este PE resulte mes detallada o protectora, s'aplicarà esta amb preferència sobre la continguda en la legislació sectorial, sempre que no estiga en contradicció amb la finalitat d'esta. En tot cas, l'aprofitament urbanístic dels terrenys es realitzarà d'acord amb les previsions d'este PE.
6. L'establiment de zones de protecció i categories de sòls o activitats es realitzarà únicament a l'efecte protector d'este PE, sense que això pressupose l'existència d'altres consideracions urbanístiques o d'ordenació territorial. Les normes o recomanacions contingudes en este PE constitueixen un element més a tenir en compte a l'hora d'efectuar l'ordenació integral del territori mitjançant el corresponent planejament general.
Article 5. Tramitació, vigència i revisió
1. El PE es tramitarà d'acord amb l'article 43 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, el qual remet per a la seua tramitació a la legislació urbanística, i es requereix l'estimació d'impacte ambiental positiva per part de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
2. Les determinacions del PE entraran en vigor a partir del dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i seguiran vigents fins tant no es revise el PE, per haver canviat suficientment les circumstàncies o els criteris que n'han determinat l'aprovació.
3. No es considerarà revisió del PE l'alteració dels límits de les zones de protecció assenyalades en este que puga introduir el planejament urbanístic que s'aprove amb posterioritat, sempre que esta alteració comporte un augment de les condicions de protecció o un increment de la superfície protegida.
4. La revisió o modificació de les determinacions del PE podran realitzar-se en qualsevol moment seguint els mateixos tràmits que s'hagen seguit per a la seua aprovació.
Article 6. Contingut
El contingut de la documentació del PE es correspon amb el que disposa l'article 91 del Reglament de planejament de la Comunitat Valenciana, aprovat mitjançant el Decret 201/1998, de 15 de desembre, del Consell de la Generalitat. En concret, haurà d'incloure els apartats següents:
1. Memòria informativa i justificativa: inclourà els aspectes descriptius i justificatius, com també els estudis complementaris necessaris per al desenrotllament de l'ordenació, d'acord amb els objectius que justifiquen la seua elaboració.
2. Normativa: la normativa d'este PE es divideix en dos grans apartats: el primer es troba dedicat a l'establiment de normes generals per a la protecció de recursos naturals i per a la regulació de determinades activitats que incideixen en el medi natural; y el segon es dedica a l'establiment de normes específiques per a la protecció d'espais determinats en funció dels valors que contenen.
3. Plànols: el PE inclou els plànols següents:
i) Plànols d'informació
ii) Plànols d'ordenació
4. Normes per a la gestió
5. Mecanismes de finançament
6. Règim sancionador
Article 7. Interpretació
1. En la interpretació d'este PE haurà d'atenir-se al que resulte de la seua consideració com un tot unitari, utilitzant sempre la memòria informativa i justificativa com a document en què es contenen els criteris i principis que han orientat la redacció del PE.
2. En cas de conflicte entre les normes de protecció i els documents gràfics del PE, prevaldran les primeres, excepte quan la interpretació derivada dels plànols vinga recolzada també per la memoria, de tal manera que es faça patent l'existència d'algun error material en les normes.
3. En l'aplicació d'este PE prevaldrà aquella interpretació que comporte un major grau de protecció dels valors naturals de l'àmbit del PE.
4. En qualsevol supòsit no previst en este PE, serà preceptiu l'informe favorable de l'Ajuntament de Segorbe, sense perjudici de les competències sectorials que puguen haver-hi.
Article 8. Règim d'avaluació d'impactes ambientals
Els projectes, obres i activitats que es realitzen o implanten en l'àmbit territorial del paratge s'hauran de sotmetre al règim d'avaluació ambiental establit en la legislació sectorial autonòmica valenciana sobre avaluació de l'impacte ambiental.
Article 9. Autoritzacions i informes previs
1. Esta normativa especifica, en les seues normes generals i normes particulars, les actuacions, plans i projectes l'execució dels quals requereix autorització especial de l'Ajuntament de Segorbe i aquells que requereixen informe vinculant de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
2. Les autoritzacions anteriors s'atorgaran sense perjudici de l'obligació d'obtenir les llicències o autoritzacions que siguen aplicables amb caràcter sectorial a determinades activitats, com també en concordança amb el que estableix esta normativa.
TÍTOL II
NORMES GENERALS DE REGULACIÓ D'USOS
I ACTIVITATS
CAPÍTOL I.
NORMES SOBRE PROTECCIÓ DE RECURSOS
DE DOMINI PÚBLIC
SECCIÓ 1ª
PROTECCIÓ DE RECURSOS HIDROLÒGICS
Article 10. Qualitat de l'aigua
Amb caràcter general, queden prohibits aquells usos i activitats que contribuïsquen a deteriorar la qualitat de les aigües, com també aquelles actuacions, obres i infraestructures que puguen dificultar el flux hídric o comporten manifestament un maneig abusiu d'este i dels seus recursos naturals.
Article 11. Protecció d'aigües subterrànies
1. Queda prohibit l'establiment de pous, rases, galeries o qualsevol dispositiu destinat a facilitar l'absorció pel terreny d'aigües residuals que puguen produir, per la seua toxicitat o per la seua composició química i bacteriològica, la contaminació de les aigües superficials o profundes.
2. La construcció de fosses sèptiques per al sanejament d'edificacions o zones d'ús públic només podrà ser autoritzada quan es donen suficients garanties que no comporten cap risc per a la qualitat de les aigües superficials o subterrànies.
Article 12. Abocaments
1. En aplicació de l'article 100 de la Llei d'Aigües, es prohibeix, amb caràcter general, l'abocament directe o indirecte en un llit públic, canal de reg, o aqüífer subterrani, d'aigües residuals la composició química o contaminació bacteriològica de les quals puguen impurificar les aigües amb danys per a la salut pública o per als aprofitaments inferiors, tant comuns com especials.
2. Es prohibeix l'abocament sense depurar, directe o indirecte, d'aigües residuals, com també l'abocament o depòsit permanent o temporal de qualsevol tipus de residus sòlids, runes o substàncies, qualsevol que siga la seua naturalesa, que constituïsquen o puguen constituir un perill de contaminació de les aigües o degradació del seu entorn.
3. Per a la concessió de llicència urbanística relacionada amb qualsevol activitat que puga generar abocaments de qualsevol naturalesa, s'exigirà la justificació del tractament que haja de donar-se a aquests per a evitar la contaminació de les aigües superficials i subterrànies. El tractament d'aigües residuals haurà de ser tal que s'ajuste a les condicions de qualitat exigides per als usos a què vaja a ser destinada; en tot cas, les aigües resultants no podran superar els límits establits en la legislació sectorial.
4. L'efectivitat de la llicència quedarà condicionada, en tot cas, a l'obtenció i validesa posterior de l'autorització de l'abocament.
Article 13. Captacions d'aigua
Queden prohibides les obertures de nous pous o captacions d'aigua dins de l'àmbit del PE, excepte les destinades a satisfer les necessitats derivades de les infraestructures d'ús públic, sempre que es justifique esta com l'única via d'abastiment possible. En tot cas, hauran d'efectuar-se de manera que no provoquen repercussions negatives sobre el sistema hidrològic i la resta dels aprofitaments.
SECCIÓ 2ª
PROTECCIÓ DE SÒLS
Article 14. Extracció d'àrids
Es prohibeix l'extracció d'àrids en tot l'àmbit del paratge.
Article 15. Conservació de la coberta vegetal
1. Es consideren prioritàries, en àmbit del PE, totes aquelles actuacions que tendisquen a conservar la coberta vegetal com a mitjà per a evitar els processos erosius.
2. Aquelles actuacions que puguen alterar o perjudicar de manera significatiu les condicions de l'espai natural o de les espècies de flora silvestre existents, requeriran la redacció d'una memòria o projecte d'estes, que serà aprovat per l'Ajuntament amb informe del Consell de Participació i de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
Article 16. Pràctiques de conservació de sòls
1. Es prohibeix la destrucció de bancals i marges d'estos, com també les labors que posen en perill la seua estabilitat o comporten la seua eliminació.
2. D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana, l'administració cuidarà de l'estabilització i regeneració dels terrenys situats en vessants, amb terrasses o bancals que hagen deixat de ser conservats o s'abandonen com a sòls agrícoles.
3. Es prohibeix, amb caràcter general, la rompuda de terrenys amb vegetació silvestre per a establiment de noves àrees de cultiu.
4. Es prohibeixen els abancalaments de sòls, excepte en projectes de correcció de talussos.
5. Sempre que la realització d'una obra vaja acompanyada de la generació de talussos per desmunt o terraplé, serà obligatori la fixació d'aquests mitjançant repoblació vegetal amb espècies pròpies de la zona o elements naturals. Excepcionalment, quan no hi haja altres solucions, es podran permetre les actuacions d'obra civil sempre que siguen tractades mitjançant tècniques d'integració paisatgística.
SECCIÓ 3ª
PROTECCIÓ DE LA VEGETACIÓ SILVESTRE
Article 17. Formacions vegetals
Es consideren formacions vegetals subjectes a les determinacions d'este PE, totes aquelles no cultivades o resultants de l'activitat agrícola. Esta determinació no inclou la vegetació adventícia que acompanya als cultius ni les formacions ruderals i nitròfiles que colonitzen els carrers, vials, parets, cunetes, abocadors, enderrocs, erms i altres àrees molt antropitzades.
Article 18. Tala i recol·lecció
1. Sense perjudici del que disposa l'article 15 d'estes normes, es prohibeix la recol·lecció total o parcial de taxons vegetals per a fins comercials.
2. Queden sotmeses al procediment d'estimació d'impacte ambiental les actuacions necessàries per a la defensa contra incendis forestals que plantegen derrocar, talar o mutilar peus dels taxons de major interés per a la conservació.
3. La tala i recol·lecció total o parcial de les espècies vegetals estarà sotmesa a les disposicions de l'Orde de 20 de desembre de 1985, de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, sobre protecció d'espècies endèmiques amenaçades, com també a la legislació sectorial aplicable.
4. Sense perjudici del que disposa el punt 3 d'este article, es permet la recol·lecció consuetudinària de fruits, llavors, plantes silvestres de consum tradicional, sempre que hi haja consentiment de l'Ajuntament de Segorbe i sense perjudici de les limitacions específiques que la conselleria competent en matèria de medi ambient puga establir quan resulte perjudicial per la seua intensitat o altres causes per a la flora o fauna. En el cas de recol·lecció de plantes silvestres o bolets, queda prohibida l'arrancada de la planta, i s'haurà de recol·lectar mitjançant tallada, i no es permetrà la utilització d'instruments com ara aixades o rastells.
5. L'extracció de fusta o llenya es podrà realitzar, únicament, si respon a algun dels criteris següents:
. Com a resultat de labors de prevenció d'incendis.
. Com a resultat de mesures fitosanitàries.
. Amb motiu d'estudis científics.
. Per eradicació d'espècies al·lòctones invasores.
En cap cas podran recollir-les lliurement els visitants.
Article 19. Regeneració i plantacions
1. Els treballs de regeneració i recuperació de la coberta vegetal tindran per objectiu la formació i potenciació de les comunitats vegetals naturals característiques de l'àmbit del PE, en els seus distints estadis de desenrotllament.
2. La gestió dels recursos forestals dirigirà les seues actuacions a la conservació, millora i protecció dels terrenys forestals segons les determinacions de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana, i al seu reglament executiu aprovat pel Decret 18/1995, de 16 de maig, del Consell de la Generalitat.
3. Queda prohibida la introducció i repoblació amb espècies exòtiques, entenent-se estes per tota espècie, subespècie o varietat que no pertanga o haja pertangut històricament a la vegetació silvestre de l'àmbit del PE. En les zones actualment enjardinades s'evitarà la invasió de les espècies exòtiques en els espais naturals confrontants.
4. Queda prohibit en l'àmbit del paratge la introducció d'espècies susceptibles de constituir plagues o de generar malalties.
5. És obligatòria l'autorització de la conselleria competent en matèria de medi ambient per a realitzar qualsevol modificació substancial de l'estructura natural d'una finca forestal (tractaments fitosanitaris, repoblacions, introducció d'espècies, etc.). Serà necessària la presentació d'un projecte en què s'especifiquen les accions que es pretenen dur a terme i al qual s'hauran d'ajustar els treballs que s'ha de realitzar.
SECCIÓ 4ª
PROTECCIÓ DE LA FAUNA
Article 20. Destrucció de la fauna silvestre
1. S'haurà de respectar, en tot cas, la normativa sectorial aplicable en matèria de protecció de la fauna.
2. Sense perjudici de la normativa sectorial aplicable sobre fauna, es consideren protegides totes les poblacions d'espècies animals silvestres del Paratge Natural Municipal, a excepció de les espècies el control de poblacions de les quals puga ser autoritzat o promogut per la conselleria competent en matèria de medi ambient, de conformitat amb les determinacions de la normativa sectorial sobre fauna.
3. Les intervencions que es realitzen en el paratge sobre la coberta vegetal, els sòls i, en general, els distints hàbitats faunístics, hauran de garantir el manteniment de condicions adequades per a la pervivència i, si és el cas, la reproducció de les poblacions animals afectades.
4. Amb caràcter general, i sense perjudici del que estableix la legislació sectorial sobre fauna, no es permeten en l'àmbit del Paratge Natural Municipal les activitats que puguen provocar, directament o indirectament, la destrucció o deteriorament de poblacions d'espècies animals silvestres o dels seus hàbitats. La prohibició s'estén especialment als hàbitats i enclavaments necessaris per als cicles vitals de la fauna com ara nius, caus i dormidors. En particular, es prohibeix:
a) La destrucció, mort, deteriorament, recol·lecció, comerç, captura en viu, possessió o exposició d'animals vius o els seus restes que es troben protegits per la legislació sectorial vigent i per estes normes.
b) La recol·lecció, possessió o comerç d'ous o cries.
c) La producció de sons innecessaris que alteren la tranquil·litat habitual de la fauna.
d) L'emissió de llums que incidisquen negativament sobre hàbitats i enclavaments d'especial interés per a la fauna.
Article 21. Repoblació o solta d'animals
1. Es prohibeix la repoblació i solta de qualsevol espècie animal exòtica, entenent-se per tal tota espècie, subespècie o varietat que no pertanga o haja pertangut històricament a la fauna de l'àmbit del PE, excepte la utilització d'espècies per a control biològic de plagues que realitze l'administració o autoritze esta.
2. Tota reintroducció d'espècies faunístiques autòctones actualment desaparegudes al paratge, com també els eventuals reforçaments poblacionals d'espècies existents i el mode de realitzar-los, haurà de ser autoritzada o promoguda per la conselleria competent en matèria de medi ambient.
Article 22. Tancaments i tanques
Es prohibeix l'alçament de qualsevol tipus de tancament que puga dificultar la normal mobilitat de la fauna, excepte en el cas d'estudis científics d'aclimatació o per a protecció i conservació de la fauna, i en este cas requerirà la amb l'autorització prèvia de la conselleria competent en matèria de medi ambient, no permetent-se, en cap cas, les tanques electrificades. Tot això, sense perjudici de l'obtenció de la corresponent llicència urbanística en els termes previstos per la llei.
SECCIÓ 5ª
PROTECCIÓ DEL PAISATGE
Article 23. Impacte paisatgístic
1. Es consideraran els valors paisatgístics del paratge com un criteri determinant per a la ubicació de les distintes infraestructures i usos. En conseqüència, la implantació d'usos o activitats que, per les seues característiques, puguen generar un important impacte paisatgístic hauran de realitzar-se de manera que es minimitze el seu efecte negatiu sobre el paisatge natural o edificat.
Amb este fi s'evitarà especialment la seua ubicació en llocs de gran incidència visual, com ara en el veïnat de monuments o edificis i construccions d'interés historicocultural.
2. En tot cas, les instal·lacions i edificacions en el medi rural hauran d'incorporar les mesures de camuflament i mimetització necessàries per a la seua integració en el paisatge, adequant-se en tot cas a les tipologies tradicionals de la zona.
3. L'Ajuntament tindrà en compte, en autoritzar o informar els projectes referents al paratge, els efectes de la seua realització sobre els valors paisatgístics del paratge.
4. Les pistes i camins forestals i rurals, àrees tallafocs i instal·lació d'infraestructures de qualsevol tipus que siguen autoritzades, es realitzaran atenent a la màxima integració en el paisatge i al mínim impacte ambiental.
5. Es protegirà el paisatge entorn d'aquelles fites i elements singulars de caràcter natural com penyals, arbres exemplars, etc., per al que s'establiran perímetres de protecció sobre la base de conques visuals que garantisquen la seua prominència en l'entorn.
Article 24. Publicitat estàtica
1. Es prohibeixen amb caràcter general la col·locació de cartells informatius de propaganda, inscripcions o artefactes de qualsevol natura amb fins publicitaris, incloent la publicitat recolzada directament o construïda tant sobre elements naturals del territori, com sobre les edificacions.
2. En el paratge s'admetran, únicament, els indicadors d'activitats, establiments i llocs que per les dimensions, el disseny i la col·locació estiguen adequats a l'estructura ambiental on s'instal·len, com també tots els de caràcter institucional relacionats amb l'ús públic i la gestió de l'àmbit territorial objecte del PE.
SECCIÓ 6ª
PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL
Article 25. Patrimoni cultural
1. Tindran consideració de béns culturals especialment protegits, amb independència de la seua localització, els inclosos en el Catàleg de patrimoni arquitectònic, el Catàleg de jaciments arqueològics elaborat per la conselleria competent en matèria de patrimoni cultural, com també els inclosos en el Catàleg d'edificis d'interés al terme municipal de Segorbe del Pla General d'Ordenació Urbana.
2. Els elements i conjunts considerats recursos arqueològics i historicoartístics podran acollir usos turisticorecreatius, sempre que aquests no impliquen la pèrdua dels seus valors científics i culturals.
3. Quan en el transcurs de qualsevol obra o activitat sorgisquen vestigis de jaciments de caràcter arqueològic, paleontològic o antropològic, es comunicarà la troballa a la conselleria competent en matèria de patrimoni cultural i al Servei Arqueològic Municipal perquè s'avalue i, si és el cas, s'adopten les mesures protectores oportunes.
CAPÍTOL II
NORMES SOBRE REGULACIÓ D'ACTIVITATS
I INFRAESTRUCTURES
SECCIÓ 1ª
ACTIVITATS EXTRACTIVES I MINERES
Article 26. Activitats extractives i mineres
Es prohibeix la realització d'activitats extractives i mineres en l'àmbit del PE.
SECCIÓ 2ª
ACTIVITATS AGRÀRIES
Article 27. Concepte
A l'efecte d'este PE es consideren agràries les activitats relacionades directament amb l'explotació econòmica dels recursos vegetals cultivats, mitjançant l'ús de mitjans tècnics i instal·lacions que no comporten ni tinguen com a conseqüència la transformació del seu estat o les característiques essencials.
Article 28. Tipus de cultius i incompatibilitats
1. Es consideren compatibles, en l'àmbit del PE, el manteniment de les activitats agràries que es registren en el moment de l'aprovació d'este.
2. A l'efecte previst en l'apartat anterior, no es consideren sotmesos a l'activitat agrícola els terrenys el cultiu dels quals haja sigut abandonat per un termini superior a 10 anys o que hagen adquirit signes inequívocs de la seua vocació forestal.
Article 29. Productes fitosanitaris
L'ús de productes fitosanitaris haurà d'ajustar-se a les normes i plans sectorials que els siguen d'aplicació, d'acord amb els períodes, limitacions i condicions establits pels organismes competents. En tot cas, s'hi prohibeix la utilització d'herbicides volàtils de qualsevol tipus.
SECCIÓ 3ª
APROFITAMENT FORESTAL
Article 30. Terrenys forestals
1. A l'efecte d'este PE, es consideren forests o terrenys forestals els així definits en l'article 2 de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana.
2. Es promourà la declaració d'utilitat pública pel Consell de la Generalitat, a l'efecte previst en la legislació forestal, dels terrenys forestals de propietat pública inclosos en l'àmbit del PE que no tinguen encara esta consideració.
3. Es promourà la firma de convenis, consorcis o qualsevol altra figura prevista per la legislació, entre l'administració forestal i l'Ajuntament per a la realització de labors de reforestació i regeneració, treballs i tractaments de prevenció i extinció de plagues i malalties i de prevenció d'incendis.
Article 31. Repoblació forestal
Sense perjudici del que disposa l'article 19 d'estes normes, la repoblació de terrenys forestals haurà d'ajustar-se a les normes i plans sectorials que siguen d'aplicació.
Article 32. Aprofitaments forestals
1. Es consideren, als efectes d'este PE, com a aprofitaments forestals les fustes, productes de selecció, llenyes, corfes, pastos, fruits, llavors, plantes aromàtiques, medicinals i condimentaries, bolets i la resta de productes que es generen en els terrenys forestals. Estos aprofitaments requeriran d'autorització de la conselleria competent en matèria de medi ambient, sense perjudici del que disposa l'article 18 d'estes normes.
2. Els aprofitaments forestals en l'àmbit del paratge hauran d'ajustar-se al que disposen les normes i plans sectorials que se li apliquen.
3. Es prohibeix, amb caràcter general, la transformació a usos agrícoles dels terrenys forestals.
4. D'acord amb el que disposa l'article 82 del Reglament de la llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana, l'extracció de productes forestals es realitzarà exclusivament a través de vies prèviament autoritzades per l'administració forestal.
5. Les restes de tales, podes o qualsevol altre tractament silvícola que comporte l'extracció o eliminació de matèria vegetal que puga incrementar el risc d'incendi o de transmissió de plagues o malalties, hauran de ser eliminades pel propietari o concessionari en un termini no superior a 30 dies amb posterioritat a estes.
Article 33. Incendis forestals
En general, i en matèria d'incendis forestals, este PE està subjecte a allò que determina la legislació sectorial específica en matèria d'incendis forestals.
SECCIÓ 4ª
ACTIVITAT CINEGÈTICA
Article 34. Règim general de l'activitat cinegètica
Es prohibeix la caça en l'àmbit del paratge, excepte autorització expressa de l'Ajuntament i de la conselleria competent en matèria de medi ambient per raons excepcionals, i quan, si esta no es fa, poden derivar-se danys sobre els ecosistemes autòctons.
SECCIÓ 5ª
ACTIVITAT INDUSTRIAL
Article 35. Activitat industrial
Per considerar-se incompatible amb els objectes de protecció d'este PE, queda prohibida l'activitat industrial de qualsevol tipus, incloent les instal·lacions d'emmagatzematge o primera transformació de productes primaris.
SECCIÓ 6ª
ÚS PÚBLIC DEL PARATGE
A) PLA D'ÚS PÚBLIC DEL PARATGE
Article 36. Pla d'ús públic del paratge
1. Es fomentarà l'elaboració d'un Pla d'Ús Públic del Paratge que contindrà les determinacions necessàries per a l'ordenació i la gestió de les activitats lligades al gaudi ordenat i a l'ensenyament dels valors ambientals i culturals del paratge, efectuades tant per iniciativa pública com a privada o mixta.
2. El pla l'aprovarà l'Ajuntament, amb informe vinculant de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
B) ALLOTJAMENT TURÍSTIC I ALTRES ACTIVITATS HOSTALERES I RECREATIVES VINCULADES A CONSTRUCCIONS
Article 37. Campaments de turisme o càmpings
Es prohibeixen els càmpings i campaments públics i privats en tot l'àmbit del Paratge Natural Municipal.
Article 38. Instal·lacions i adequacions
Sense perjudici del que disposa l'article 27 de la Llei 10/2004, de 9 de desembre, de la Generalitat, del sòl no urbanitzable, les activitats i instal·lacions turístiques, recreatives, esportives, d'oci i esplai queden subjectes, amb caràcter general i conforme a les prohibicions i cauteles assenyalades en les normes particulars d'este PE, a les determinacions següents:
. Es prohibeix la construcció d'instal·lacions esportives en l'àmbit del paratge.
. Les instal·lacions o edificacions de caràcter recreatiu, es recolzaran preferentment sobre construccions preexistents, evitant en la mesura que es puga les edificacions de nova planta, a excepció de les instal·lacions o edificacions de caràcter recreatiu, sempre que s'adapten als requisits establits en el planejament general o es tracte d'instal·lacions portàtils o desmuntables.
. La reconversió no podrà comportar un augment de l'altura de l'edificació i haurà de resoldre adequadament la depuració dels seus abocaments.
C) ACTIVITATS RECREATIVES NO VINCULADES A CONSTRUCCIONS
Article 39. Esbarjo concentrat
1. L'esbarjo concentrat es defineix com aquell que es desenrotlla en un espai habilitat per a activitats recreatives, dotat amb equipaments d'escassa entitat com a taules, bancs i papereres.
2. Esta activitat s'exercirà, exclusivament, en les zones habilitades actualment per a això.
Article 40. Circulació motoritzada en el paratge
1. Amb caràcter general, es prohibeix la circulació motoritzada fora de les carreteres i els camins actualment existents al paratge.
2. S'exceptuen de l'autorització anterior:
. Els vehicles autoritzats per l'Ajuntament.
. Els vehicles de les administracions públiques que circulen com a conseqüència de necessitats del servei o de la realització d'activitats de manteniment de les infraestructures, serveis públics, etc.
. Els vehicles que realitzen serveis de rescat, emergència o qualsevol altre de naturalesa pública.
. Els vehicles de les forces i cossos de seguretat de l'Estat.
Article 41. Acampada lliure
Es prohibeix l'acampada lliure en l'àmbit del paratge.
Article 42. Activitats esportives organitzades
1. Qualsevol activitat esportiva organitzada per entitats públiques o privades fora dels espais habilitats per a este fi en l'àmbit del paratge, requerirà autorització prèvia de l'Ajuntament.
2. Es permet la realització d'esports pels particulars que no requerisquen la utilització d'elements sorollosos o puguen causar danys a la fauna i flora present en la zona.
3. Es prohibeix, amb caràcter general, la pràctica d'activitats motoritzades amb fins esportius o lúdics, com ara motocròs, trial, quad i semblants.
SECCIÓ 7ª
ACTIVITATS D'URBANITZACIÓ I EDIFICACIÓ
Article 43. Urbanisme
1. L'àmbit del PE, a l'efecte urbanístic, manté la classificació actual, d'acord amb el vigent Pla General d'Ordenació Urbana de 1990, com a sòl no urbanitzable protegit i la seua qualificació com a àrees d'interés forestal paisatgístic.
2. La classificació de nou sòl urbanitzable o urbà en l'àmbit del PE no podrà realitzar-se dins de l'àmbit del paratge.
Article 44. Edificació
1. Sense perjudici del que estableix la Llei 10/2004, de 9 de desembre, de la Generalitat, del sòl no urbanitzable, es prohibeix la construcció d'edificacions de nova planta, amb les excepcions següents: les edificacions que puguen preveure's com a equipament públic, i edificacions destinades a serveis públics relacionats amb la gestió del paratge o amb les activitats de gestió dels recursos ambientals, com també instal·lacions de caràcter recreatiu, sempre que s'adapten als requisits establits en el planejament general o es tracte d'instal·lacions portàtils o desmuntables.
2. Amb caràcter general, es permet en tot l'àmbit del paratge la rehabilitació o reconstrucció d'edificacions preexistents, per a la qual cosa s'hauran de respectar en el seu disseny i la composició les característiques arquitectòniques tradicionals, posant especial atenció a harmonitzar els sistemes de coberta, cornisa, posició de forjats, ritmes, dimensions de buits i massissos, composició, materials, color extern i detalls constructius. A fi de garantir la deguda adaptació paisatgística d'estes edificacions al seu entorn, podrà exigir-se l'aportació de les anàlisis d'impacte sobre el medi en què es localitzen, incloent la utilització de documents gràfics.
3. Les obres que es duguen a terme en construccions o edificacions catalogades s'hauran d'ajustar al que estableix el planejament general.
SECCIÓ 8ª
INFRAESTRUCTURES
Article 45. Normes generals sobre les obres d'infraestructures
1. Es prohibeix, amb caràcter general, la realització d'infraestructures de qualsevol tipus, com ara línies elèctriques i de telecomunicacions, viaris, abastiment d'aigua i sanejament, abocadors de residus sòlids, etc. excepte les destinades al servei d'instal·lacions i activitats autoritzades en el PE, al compliment dels objectius allí plantejats, com també aquelles destinades a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i el desenrotllament sostenible.
2. La realització d'obres per a la instal·lació, manteniment o remodelació d'infraestructures de qualsevol tipus, haurà d'atenir-se, a més de les disposicions de les normatives sectorials aplicables, als requisits genèrics següents:
. Els traçats i emplaçaments hauran de realitzar-se tenint en compte les condicions ecològiques i paisatgístiques del territori, a fi d'evitar la creació d'obstacles a la lliure circulació de les aigües o farciments d'estes, degradació de la vegetació natural o impactes paisatgístics.
. Durant la realització de les obres hauran de prendre's les precaucions necessàries per a evitar la destrucció de la coberta vegetal, i, a l'acabament de les obres, s'hauran de restaurar del terreny i a la coberta vegetal. Així mateix, s'evitarà la realització d'obres en aquells períodes en què puguen comportar alteracions i riscos per a la fauna.
. Les autoritzacions i la resta de requisits que específicament s'assenyalen per a la realització d'infraestructures haurà d'obtenir-se, en tot cas, amb caràcter previ a l'atorgament de llicència urbanística.
Article 46. Estudi d'impacte ambiental
A més dels supòsits previstos en la legislació d'impacte ambiental i en l'article 162 del Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana, queden sotmesos al procediment d'estimació d'impacte ambiental, d'acord amb el Decret 162/1990, de 15 d'octubre, del Consell de la Generalitat, per la qual es va aprovar el Reglament per a l'execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, d'Impacte Ambiental, les carreteres, camins i pistes forestals o les seues ampliacions, quan no estiguen sotmeses al procediment d'avaluació d'impacte ambiental, incloent, així mateix, les necessàries per a la defensa contra incendis forestals.
SECCIÓ 9ª
ACTIVITATS D'INVESTIGACIÓ
Article 47. Promoció de les activitats d'investigació
1. Amb independència del potencial ús públic del paratge com a recurs utilitzable en la investigació bàsica sobre el medi físic, el territori i l'ambient socioeconòmic i cultural, a disposició en forma ordenada dels investigadors i les entitats i organismes especialitzats, l'Ajuntament, en col·laboració amb la conselleria competent en matèria de medi ambient, per a una millor gestió i administració de l'espai protegit, promourà la realització d'activitats d'investigació aplicada en matèria de coneixement i gestió dels recursos ambientals i culturals.
2. Estes activitats podran realitzar-se, atenent a les característiques d'estes i als seus requeriments en mitjans humans i materials, amb mitjans propis de les administracions públiques competents o mitjançant les oportunes col·laboracions amb entitats i organismes científics, tècnics o acadèmics. A este respecte, se signaran, amb els oportuns organismes i entitats científiques i acadèmiques, els convenis o acords de col·laboració necessaris.
3. Les matèries prioritàries d'investigació aplicada en l'àmbit del paratge són les següents, en relació oberta que podrà adaptar-se a les necessitats de la gestió de l'espai protegit:
a) Investigació bàsica sobre les espècies de flora i fauna autòctona.
b) Desenrotllament de programes de conservació, recuperació i gestió d'espècies de flora i fauna considerats d'interés especial pel seu caràcter endèmic, rar o amenaçat, com també sobre les condicions per a la recuperació o millora dels seus hàbitats.
c) Investigació etnogràfica i etnològica sobre el medi humà tradicional en el paratge.
d) Investigació sobre mètodes d'administració i gestió dels recursos naturals des de distintes perspectives: jurídica, administrativa i econòmica.
e) Mètodes de gestió de l'ús públic del paratge, des dels punts de vista tècnic, sociològic, econòmic i empresarial.
4. L'Ajuntament facilitarà el coneixement i promourà la divulgació dels treballs d'investigació realitzats en l'àmbit del paratge.
Article 48. Autoritzacions
Sense perjudici del règim general d'autoritzacions que figura en les disposicions generals d'esta normativa, s'estableix el següent règim específic per a la realització, per persones o entitats alienes a l'Ajuntament o a la conselleria competent en matèria de medi ambient d'activitats o projectes d'investigació que tinguen com a objecte els recursos ambientals i culturals del paratge:
a) Les actuacions que afecten, directament o indirectament, la flora, fauna o els hàbitats protegits requeriran autorització prèvia de l'Ajuntament. Amb esta finalitat, la persona o entitat que haja de realitzar l'activitat investigadora haurà d'ajuntar a la sol·licitud una memòria del projecte d'investigació que s'hi desenrotllarà.
b) Les autoritzacions podran contenir condicions o restriccions per a l'execució del projecte. En cabrà la revocació si les investigacions s'aparten del que estableix la memòria del projecte presentat, o si les labors d'investigació s'han dut a terme vulnerant les directrius establides per l'autorització.
c) Una vegada realitzat l'estudi científic autoritzat, la persona o entitat autoritzada haurà de presentar informe l'Ajuntament sobre els resultats, com també sobre qualsevol altra dada que puga ser interessant des del punt de vista científic o de gestió de l'espai natural. En supòsit que els treballs d'investigació autoritzats siguen publicats, el director del projecte haurà d'aportar un exemplar de la publicació.
d) Les autoritzacions atorgades per a anellament científic d'aus no exclouen de la necessitat que l'anellador obtinga els permisos corresponents de l'Ajuntament.
e) Els promotors de projectes d'investigació sobre els valors naturals i culturals del paratge que, per no afectar directament la flora, la fauna o els hàbitats protegits, no requereixen autorització prèvia, hauran de comunicar, això no obstant, al Consell de Participació o a l'Ajuntament l'existència del projecte, havent de facilitar a la mateixa l'accés als resultats de les investigacions amb destinació al fons documental del paratge.
TÍTOL III
NORMES PARTICULARS
CAPÍTOL I
CONCEPTE I ASPECTES GENERALS
Article 49. Concepte
1. A l'efecte de particularitzar les normes protectores establides mitjançant este PE, s'ha distingit la totalitat de l'àmbit del paratge amb les següents zones per a definir els tractaments específics més ajustats a les seues necessitats de protecció, conservació i millora:
. Àrea recreativa.
. Àrea del brollador.
. Àrea d'interés historicocultural.
. Àrea de pineda .
2. Les determinacions inherents a esta categoria de protecció constitueixen la referència normativa bàsica a l'hora d'establir els usos i activitats permeses i prohibides per este PE.
Article 50. Interpretació
1. En tot allò no regulat en estes normes particulars seran d'aplicació les disposicions contingudes en les normes generals de regulació d'usos i activitats.
2. En la interpretació de la normativa prevaldran les normes particulars sobre les generals.
CAPÍTOL II
ÀREA RECREATIVA
Article 51. Caracterització
1. Es tracta d'un espai o enclavament que per la seua particular ubicació, les seues característiques intrínseques, tant de fisiconaturals com derivades de l'activitat humana, o bé per les seues especials potencialitats d'ús, compleix en l'actualitat, les funcions següents:
. Una funció didacticonaturalística. Per les seues característiques ecologicoambientals, es proposa la seua utilització amb fins didàctics, promocionant les activitats naturalístiques i l'ús públic basat en els recursos naturals, fomentant el respecte cap al medi en què es basen.
. Una funció social com a lloc d'esplai. És una zona que en l'actualitat presenta unes condicions òptimes per al desenrotllament d'activitats recreatives, ja que té la infraestructura necessària per fer-ho.
2. Esta àrea es caracteritza per la seua aptitud per a acollir algun grau d'ocupació i utilització, i està vinculada a l'espai de valor paisatgístic que l'envolta i que es pretén protegir.
Article 52. Localització
1. Comprén la zona de l'Aula de la Natura i els voltants, on hi ha una zona de bosc amb les espècies autòctones de la comarca. Este àrea també disposa d'una zona recreativa amb taules, bancs i lavabos.
2. Este espai queda assenyalat i delimitat en els corresponents plànols d'ordenació d'este PE.
Article 53. Usos permesos
1. Els usos recreatius lligats al gaudi de la natura, sempre que s'ajusten a les normes generals i particulars d'este PE, com també a les normatives sectorials aplicables.
2. Queden específicament permesos els usos següents:
a) Amb caràcter general, les activitats d'oci i recreatives que defineixen l'ús específic d'àrea, les dotacions, infraestructures i serveis per al control i manteniment del medi.
b) Àrees de pícnic.
c) Instal·lacions d'educació i interpretació ambiental.
d) Instal·lacions vinculades a l'administració i gestió dels recursos ambientals del paratge.
e) Obres i actuacions de millora de fonts i punts d'aigua, tant per a ús públic com per a la fauna.
f) Elements de mobiliari urbà com ara bancs, taules i papereres, com també indicadors de caràcter institucional relacionats amb l'ús públic del paratge i la gestió de l'àmbit territorial objecte del PE.
Article 54. Usos prohibits
En general, tots aquells que comporten una degradació ambiental o paisatgística d'estos espais o dificulten la realització dels usos preferents.
2. Queden especialment prohibits:
a) La construcció o instal·lació d'obres relacionades amb l'explotació de recursos vius.
b) Usos i activitats que comporten un notable impacte paisatgístic o ecològic.
c) La instal·lació de suports de publicitat o altres elements anàlegs, excepte aquells indicadors d'activitats, establiments i llocs que es consideren necessaris per a la correcta gestió del paratge. En tot cas, caldrà ajustar-se a les normes que s'establisquen de disseny i instal·lació.
d) La construcció d'edificacions que no complisquen amb els condicionants establits pel planejament general.
e) La utilització de foc mitjançant foguerets, fogueres, barbacoes, etc.
CAPÍTOL III
ÀREA DEL BROLLADOR
Article 55. Caracterització
Amb caràcter general, esta categoria d'ordenació està destinada específicament a la conservació del brollador La Esperanza i el palmerar que l'envolta, com també preservar la seua qualitat ambiental.
Article 56. Localització
Este espai queda assenyalat i delimitat en els corresponents plànols d'ordenació d'este PE.
Article 57. Usos permesos
Els establits en el vigent Pla General d'Ordenació Urbana, a excepció d'aquells que signifiquen un menyscabament per al brollador i el palmerar.
Article 58. Usos prohibits
Amb caràcter general, no estan permesos en esta zona els usos i activitats que puguen significar l'alteració o degradació de les condicions del brollador, com també del palmerar, que motiven la seua protecció.
CAPÍTOL IV
ÀREA D'INTERÉS HISTORICOCULTURAL
Article 59. Caracterització
1. Queden incloses en esta categoria la zona del cim de la forest La Esperanza, que comprén l'ermita de La Esperanza i les ruïnes del monestir de Los Jerónimos de Nuestra Señora de la Esperanza.
2. Es tracta d'una zona d'important interés historicocultural que motiva la seua protecció, a més del seu valor paisatgístic.
Article 60. Localització
Este espai queda assenyalat i delimitat en els corresponents plans d'ordenació d'este PE.
Article 61. Usos permesos
1. Els establits en el vigent Pla General d'Ordenació Urbana per a este tipus de sòl, com també per als edificis d'interés del terme municipal.
2. Amb caràcter general, aquelles actuacions tendents a la millora i conservació de les esmentades edificacions.
Article 62. Usos prohibits
Amb caràcter general, es prohibeixen aquells usos i activitats no permesos expressament que no es troben directament vinculats a la millora i conservació de les esmentades edificacions, com també als valors naturals de l'espai.
CAPÍTOL V
ÀREA DE PINEDA
Article 63. Caracterització
1. Es tracta d'una zona on la vegetació i les condicions naturals proporcionen un lloc idoni per als ecosistemes i recer d'espècies faunístiques.
2. Els objectius plantejats per a esta categoria de protecció es poden sintetitzar en:
. Preservar la qualitat ambiental.
. Conservació de la vegetació existent, potenciació d'esta i de la seua regeneració natural.
. Mantenir els processos ecològics essencials i la diversitat biològica del paratge.
Plantejar estos objectius comporta, necessàriament, una limitació de les possibilitats d'ús públic, i es permeten únicament aquells usos compatibles amb els objectius proposats, sobretot els de tipus científic i cultural.
Article 64. Localització
1. Comprén la zona del paratge on predomina una massa boscosa de pi comú i entre la qual discorre la xarxa de pistes interiors que donen accés a les distintes àrees.
2. Este espai queda assenyalat i delimitat en els corresponents plànols d'ordenació d'este PE.
Article 65. Usos permesos
1. Es consideren usos permesos, amb caràcter general, tots aquells destinats a la recuperació, regeneració o restauració dels ecosistemes més representatius, incloent la repoblació amb espècies autòctones característiques d'este medi.
2. Queden específicament permesos els usos següents:
a) Els usos i actuacions destinades a millorar les condicions naturals i paisatgístiques d'estos espais o a facilitar la repoblació natural de cara a colonitzar els clars i augmentar-ne la densitat.
b) Es mantindran els usos i aprofitaments actuals permesos en el vigent planejament urbanístic, per a esta classe de sòls. En el cas d'actuacions compatibles, s'hauran d'adoptar les degudes cauteles i seguint sempre el principi d'integració paisatgística.
En el cas d'activitats i celebracions vinculades a usos tradicionals que comporten l'ús de foc dins de l'àmbit del paratge, serà necessària l'autorització municipal, com també la presència de bombers.
c) Tractaments de millora i conservació de la vegetació, com ara atencions culturals i neteges, eliminació selectiva del matoll, i en especial, mesures per a aconseguir la regeneració natural.
d) Actuacions i instal·lacions desmuntables destinades a facilitar la realització d'activitats científiques, didàctiques, recreativonaturalístiques i vinculades als usos tradicionals i celebracions.
e) Obres i actuacions de millora de fonts i punts d'aigua, tant per a ús públic com per a la fauna.
f) Repoblació forestal, amb l'autorització prèvia de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
g) Instal·lacions provisionals per a l'execució d'obres públiques. Prèviament a l'obtenció de la llicència urbanística, requeriran informe favorable de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
h) Condicionament de les pistes actualment existents.
Article 66. Usos prohibits
1. Es consideren usos prohibits, amb caràcter general, tots els que comporten la degradació del medi o dificulten el desenrotllament dels usos permesos. En especial, es prohibeixen tots aquells usos i actuacions que no es troben directament vinculats a la millora i conservació de la riquesa biològica de la zona o al desenrotllament d'activitats científiques i naturalístiques.
2. Queden específicament prohibits en estos espais:
a) Actuacions o activitats relacionades amb l'extracció d'àrids i terres per a l'explotació dels recursos miners.
b) Construccions i instal·lacions industrials i residencials de qualsevol tipus.
c) Actuacions i instal·lacions de caràcter turisticorecreatiu, excepte les previstes en l'article anterior.
d) Construccions i edificacions públiques singulars, com ara construccions i edificacions vinculades a la defensa nacional, centres sanitaris especials, centres d'ensenyament i culturals, cementeris.
e) Suports de publicitat exterior de qualsevol tipus, com també qualsevol forma de publicitat, excepte indicadors de caràcter institucional destinats a proporcionar informació sobre la zona, sense que comporten deteriorament del paisatge.
f) Construccions o instal·lacions, de caràcter permanent o temporal, incloent tancaments i tanques, excepte les previstes en l'article anterior.
g) Instal·lacions esportives de qualsevol tipus, com també activitats esportives que puguen comportar degradació del medi natural, particularment les que impliquen la utilització de vehicles de motor. En general, qualsevol tipus d'instal·lació destinada a usos recreatius fora de les àrees específicament delimitades per a este fi en este pla especial.
h) L'abocament de residus sòlids o líquids de qualsevol tipus que puguen contribuir a deteriorar la qualitat de les aigües, el sòl o paisatge.
i) El trànsit de vehicles motoritzats fora dels camins en què s'autoritza expressament, excepte per als serveis de vigilància i manteniment de la zona, prevenció i extinció d'incendis.
TÍTOL IV
NORMES PER A LA GESTIÓ DEL PARATGE NATURAL
Article 67. Règim general
1. L'administració i la gestió del Paratge Natural Municipal correspon a l'Ajuntament de Segorbe.
2. La conselleria competent en matèria de medi ambient podrà prestar a l'Ajuntament l'assistència tècnica necessària i assessorament per a la gestió del paratge natural municipal.
3. El règim de gestió del paratge atendrà el marc establit amb caràcter genèric per als paratges naturals municipals per la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, com també les determinacions específiques que estableix en la matèria el Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, de Regulació dels Paratges Naturals Municipals.
4. La gestió del paratge, pel que fa al funcionament d'instal·lacions, equipaments i serveis, podrà delegar-se d'acord amb el que preveu la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana. Esta gestió també podrà encomanar-se a altres entitats de dret públic o concertar-se amb institucions o entitats de natura privada.
5. L'Ajuntament podrà promoure, per a assegurar la participació efectiva en la gestió del paratge dels agents socials i econòmics implicats en el paratge i d'altres administracions públiques, la constitució d'una entitat mixta amb participació de les administracions autonòmiques i local i del sector privat, tal com una fundació, un consorci o un altre tipus de figura prevista en la legislació vigent.
Article 68. Consell de Participació del Paratge Natural Municipal
Com a òrgan col·legiat de caràcter consultiu, amb la finalitat de col·laborar en la gestió i canalitzar la participació dels propietaris i interessos socials i econòmics afectats, existeix el Consell de Participació del Paratge Natural Municipal La Esperanza, segons el que estableix l'acord de declaració del paratge.
TÍTOL V
MECANISME DE FINANÇAMENT
Article 69. Règim general
1. El finançament del paratge natural municipal serà per compte de l'Ajuntament de Segorbe.
2. L'Ajuntament de Segorbe habilitarà en els seus pressupostos els crèdits necessaris per a la correcta gestió del paratge natural municipal.
3. La Conselleria de Territori i Habitatge podrà participar en el finançament del paratge natural municipal, d'acord amb l'article 10 del Decret 161/2004, de 27 de desembre, del Consell de la Generalitat, de Regulació dels Paratges Naturals Municipals, sense perjudici dels mitjans econòmics que poden aportar altres entitats públiques o privades que puguen tenir interés a coadjuvar al manteniment del Paratge Natural Municipal.
TÍTOL VI
RÈGIM SANCIONADOR
Article 70. Règim sancionador
1. La inobservança o infracció de la normativa aplicable al paratge natural municipal serà sancionada de conformitat amb la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, sense perjudici de l'exigible en via penal, civil o de qualsevol altre ordre en què puga incórrer.
2. Els infractors estaran obligats, en tot cas, a reparar els danys causats i a restituir els llocs i elements alterats a la situació inicial.

linea