diari

DECRET 34/1997, de 26 de febrer, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç.

(DOGV núm. 2942 de 01.03.1997) Ref. Base de dades 0532/1997

DECRET 34/1997, de 26 de febrer, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç.
Pel Decret 137/1996, de 16 de juliol, del Govern Valencià, s'aprovà el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Indústria i Comerç.
Pel Decret 4/1997, de 26 de febrer, del president de la Generalitat Valenciana, s'assignen les competències en matèria de treball, economia social, inserció professional, indústria i energia, comerç i defensa dels consumidors i usuaris a la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç.
Pel que s'ha exposat, de conformitat amb el que estableixen els articles 35.f) i 70 de la Llei de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de desembre, a proposta del conseller d'Ocupació, Indústria i Comerç, i després de la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 26 de febrer de 1997,
DECRETE
TÍTOL I
Dels òrgans de la Conselleria
Article 1
La Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç és el màxim òrgan encarregat de la direcció i l'execució de la política del Govern Valencià en les matèries d'indústria i energia, comerç, defensa dels consumidors i usuaris, foment de l'ocupació, formació professional ocupacional i contínua i execució de la legislació laboral de l'Estat i exerceix les competències que legalment té atribuïdes a aquests efectes.
Article 2
1. El conseller és la superior autoritat de la Conselleria i és el seu màxim òrgan executiu.
2. El nivell directiu de la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç està integrat per:
a) La Sotssecretaria d'Ocupació i Treball.
b) La Secretaria General.
c) Les direccions generals.
3. La Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç estarà integrada per les següents direccions generals:
a) La Direcció General de Treball.
b) La Direcció General d'Ocupació i Economia Social.
c) La Direcció General de Formació i Inserció Professional.
d) La Direcció General d'Indústria i Energia.
e) La Direcció General de Comerç i Consum.
4. Adscrits a la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç i sota la directa autoritat del conseller, s'emmarquen l'entitat de dret públic Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA) i l'organisme autònom Agència Valenciana per a la Formació Professional no Reglada.
Article 3
El nivell administratiu de la Conselleria està integrat per la resta d'unitats sota la dependència dels centres directius a què es refereix l'article anterior.
Article 4
Territorialment, la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç s'organitza en serveis centrals i serveis territorials.
Els serveis centrals tenen competència sobre tot el territori de la Comunitat Valenciana.
Els serveis territorials d'àmbit provincial són l'expressió organitzativa del principi de desconcentració que regeix l'activitat administrativa de la Conselleria. Al front dels serveis territorials de cada província hi haurà un director territorial d'Ocupació, Indústria i Comerç, amb dependència orgànica del secretari general.
TÍTOL II
Dels serveis centrals
CAPÍTOL I
Del conseller
Article 5
1. El conseller, en la condició de màxima autoritat de la Conselleria, posseeix totes les competències inherents al seu càrrec, i expressament té atribuïdes les següents funcions:
a) Proposar al Govern Valencià el nomenament i cessament d'alts càrrecs del departament.
b) Preparar i presentar al Govern Valencià els avantprojectes de llei, propostes d'acord i projectes de decret relatius a les qüestions pròpies del departament, i referendar aquests últims una vegada aprovats.
c) Formular motivadament els avantprojectes de pressupost de la Conselleria.
d) Exercir la potestat reglamentària en les matèries pròpies de la Conselleria, en forma d'ordres d'aquesta.
e) Proposar al Govern Valencià, per a la seua aprovació, l'estructura i organització de la Conselleria.
f) Executar els acords del Govern Valencià en el marc de les seues competències.
g) Resoldre els recursos que s'interposen contra resolucions dels organismes o autoritats de la Conselleria, llevat de les excepcions establides en les lleis.
h) Resoldre els conflictes d'atribucions que sorgisquen entre diferents òrgans i autoritats de la Conselleria.
i) Exercir la direcció, iniciativa, inspecció i d'altres funcions que li corresponguen respecte als organismes, entitats i societats adscrits a la Conselleria.
j) Disposar de les despeses pròpies dels serveis de la Conselleria dins dels límits legals i pressupostaris i disposar del crèdit exigible i fer la corresponent proposta de pagament.
k) Exercir les facultats ordinàries en matèria de contractació administrativa dins dels límits legals i pressupostaris.
l) Atorgar o proposar, si escau, les recompenses que corresponguen i exercir les potestats disciplinàries i correctives d'acord amb les disposicions vigents.
m) Qualssevol altres facultats que li atribuïren les lleis, els reglaments, el Govern Valencià o el president de la Generalitat Valenciana.
2. En cas de vacant, absència o malaltia del conseller, el substituirà en les seues funcions executives el secretari general, llevat que el conseller decidisca explícitament en un altre sentit. Tot això, sense perjudici del que estableix l'article 16 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià.
Article 6
1. El Consell de Direcció és l'òrgan col·legiat assessor del conseller en l'elaboració, la coordinació i el seguiment dels programes d'actuació de la Conselleria.
2. El Consell de Direcció, sota la presidència del conseller, l'integraran el sotssecretari d'Ocupació i Treball, el secretari general, els directors generals i el cap del Gabinet del Conseller, que actuarà com a secretari.
3. Quan el conseller ho considere convenient, podran ser convocats al Consell de Direcció els responsables de les entitats i societats dependents de la Conselleria.
Article 7
Directament adscrit al conseller hi haurà un Gabinet, com a òrgan d'assistència i suport a aquest, que realitzarà les funcions que el conseller li encomane.
CAPÍTOL II
De la Secretaria General
Article 8
1. Al secretari general li corresponen les següents atribucions:
a) Exercir la coordinació general dels centres directius de la Conselleria i dels organismes, les entitats i les societats adscrites a aquesta.
b) Tramitar els ascensos, destinacions, excedències, jubilacions i permisos del personal de la Conselleria i resoldre tots els assumptes que hi facen referència, sense perjudici de les facultats que li puguen ser delegades en aquesta matèria.
c) L'establiment i el control del règim intern de tots els serveis que depenen de la Conselleria.
d) Prestar assistència i assessorament tècnic i jurídic al conseller i a la resta de centres directius.
e) La realització d'estudis i la recopilació de documentació sobre matèries pròpies de la Conselleria.
f) Conformar la proposta de l'avantprojecte del pressupost global de la Conselleria.
g) Elaborar projectes o plans d'actuació i programes de necessitats de la Conselleria.
h) Informar el personal directiu de la Conselleria de la procedència legal i la viabilitat econòmica dels seus programes d'actuacions.
i) Informar dels assumptes que el conseller haja de sotmetre al Govern Valencià o al president de la Generalitat Valenciana.
j) Emetre informe sobre qualsevol disposició de caràcter general que emane de la Conselleria.
k) Proposar les reformes encaminades a millorar i perfeccionar els serveis dels diferents centres de la Conselleria, i preparar el relatiu a la seua organització i al mètode de treball, atenent principalment els seues costos i rendiments.
l) Dictar normes generals sobre adquisició de material i totes les disposicions que afecten el funcionament dels serveis.
m) Preparar compilacions de les disposicions vigents que afecten les competències de la Conselleria i tenir cura de les publicacions tècniques, periòdiques o no, de la Conselleria i dels organismes, les entitats i les societats que en depenen.
n) Les altres funcions que li siguen encomanades pel conseller i les que li assignen les disposicions legals o reglamentàries.
2. En el supòsit de vacant, absència o malaltia del secretari general, i llevat del que expressament hi puga disposar el conseller, serà substituït pel sotssecretari d'Ocupació i Treball.
Article 9
Depenen directament del secretari general les següents unitats:
a) Secretaria General Administrativa.
b) Assessoria Jurídica i d'Assumptes Comunitaris.
c) Gabinet Tècnic.
Article 10
En la Secretaria General Administrativa s'emmarquen les funcions relacionades amb les següents matèries:
a) Direcció i impuls de la informatització dels serveis de la Conselleria.
b) Seguiment, gestió i tramitació de l'execució pressupostària.
c) Tramitació d'expedients de contractació i seguiment de l'execució d'aquests.
d) Personal.
e) Assumptes generals.
f) Registre general, arxiu i oficines d'informació i d'iniciatives i reclamacions.
g) Estudi dels processos, estructures i mètodes de treball.
h) Racionalització dels procediments administratius i d'instruments de gestió.
i) Estudi i proposta sobre normalització de material i documentació.
j) Publicacions.
k) Direcció i coordinació de projectes d'obres propis o desenvolupats en virtut de convenis de col·laboració.
Article 11
En l'Assessoria Jurídica i d'Assumptes Comunitaris s'emmarquen les funcions relacionades amb les següents matèries:
a) Estudi, coordinació, informe i assessorament jurídic.
b) Elaboració i informe de disposicions de caràcter general.
c) Anàlisis i estudis de dret comparat i jurisprudència.
d) Tramitació de recursos.
e) Direcció, impuls i coordinació de les activitats de la Conselleria i de les entitats i societats que en depenen en matèria comunitària.
f) Informació i difusió d'incentius CE i de la normativa i jurisprudència CE.
g) Tramitació de projectes comunitaris.
h) Seguiment i difusió de la legislació valenciana, estatal, autonòmica i comunitària.
i) Elaboració i actualització permanent de la recopilació de dret valencià i comunitari en les matèries pròpies de la Conselleria.
Article 12
En el Gabinet Tècnic s'emmarquen les funcions relacionades amb les següents matèries:
a) Estudis i informes tècnics i econòmics.
b) Manteniment, i tractament interpretació de fonts i dades estadístiques.
c) Seguiment i control de l'activitat parlamentària.
d) Biblioteca.
CAPÍTOL III
De la Sotssecretaria d'Ocupació i Treball
Article 13
1. La Sotssecretaria d'Ocupació i Treball és l'òrgan superior de la Conselleria al qual correspon el desenvolupament i l'execució de la política de la Conselleria en les matèries relatives a l'execució de la legislació laboral de l'estat, foment de l'ocupació, formació professional ocupacional i contínua i mutualisme laboral. Igualment s'atribueix a la Sotssecretaria d'Ocupació i Treball totes les funcions que corresponen a l'administració de la Generalitat Valenciana en matèria de registre, inscripció, modificació, transformació i extinció de cooperatives i societats anònimes laborals.
La Sotssecretaria d'Ocupació i Treball coordinarà les activitats dels òrgans directius adscrits a aquesta àrea funcional, adoptarà les directrius dels diversos programes d'actuació i supervisarà l'exercici de les atribucions d'aquelles; tot això, sense perjudici de la dependència orgànica d'aquestes unitats respecte del secretari general.
2. De la Sotssecretaria d'Ocupació i Treball depenen els següents centres directius:
a) La Direcció General de Treball.
b) La Direcció General d'Ocupació i Economia Social.
c) La Direcció General de Formació i Inserció Professional.
Secció primera
De la Direcció General de Treball
Article 14
A la Direcció General de Treball li correspondrà l'exercici de les funcions de prevenció i protecció de la salut laboral, la regulació de les condicions individuals i col·lectives de treball en els casos en què legalment corresponga, i també les funcions de mediació, arbitratge i conciliació laboral.
De la Direcció General de Treball depén l'Àrea de Relacions Laborals.
Article 15
En l'Àrea de Relacions Laborals s'emmarquen les funcions relacionades amb les següents matèries:
a) L' execució de la legislació laboral de l'estat.
b) Ordenar, en l'àmbit funcional, l'actuació de la Inspecció de Treball, i també resoldre els expedients sancionadors a causa d'infraccions de l'ordre social.
c) Elaborar i aplicar els plans adreçats a prevenir els accidents de treball i les malalties professionals, i promoure la seguretat i higiene en el treball.
d) Exercir les facultats transferides a la Generalitat Valenciana en matèria de representació col·lectiva i dret de reunió dels treballadors.
e) Fomentar l'increment de la productivitat a través d'estudis, assessoraments i resolucions sobre sistemes d'organització del treball i relacions humanes als centres de treball.
f) L'exercici de les competències atribuïdes a la Generalitat en matèria d'oci i temps lliure dels treballadors.
g) Dirigir i coordinar tècnicament i funcionalment les actuacions dels serveis territorials i els centres que en depenen, en les matèries de la seua competència.
Secció segona
De la Direcció General d'Ocupació i Economia Social
Article 16
A la Direcció General d'Ocupació i Economia Social correspondrà el desenvolupament i l'execució dels programes destinats a la creació d'ocupació en les diverses modalitats, la coordinació amb la iniciativa social en aquest àmbit i el foment de l'autoocupació.
Corresponen igualment a la Direcció General d'Ocupació i Economia Social les funcions que, de conformitat amb la legislació reguladora de cooperatives i societats anònimes laborals corresponen a l'administració de la Generalitat, i també aquelles altres relatives al mutualisme laboral no integrat en la Seguretat Social.
De la Direcció General d'Ocupació i Economia Social depén l'Àrea de Foment de l'Ocupació.
Article 17
En l'Àrea de Foment de l'Ocupació s'emmarquen les funcions relacionades amb les següents matèries:
a) Gestionar l'actuació de la Conselleria en matèria d'ocupació i desenvolupar-hi la col·laboració amb l'administració de l'estat.
b) Executar els programes de foment d'ocupació, i també les ajudes a jubilacions avançades i el pagament dels convenis especials de cotització.
c) Promoure i fomentar l'autoocupació i l'economia social.
d) Exercir les competències en matèria d'assessorament, inscripció i fiscalització de cooperatives i societats anònimes a les entitats integrades en l'economia social.
e) Analitzar i valorar els diferents programes de la seua competència.
f) Exercir les competències administratives en matèria de mutualitats no integrades en la Seguretat Social.
g) Ordenar l'actuació de la Inspecció de Treball, en les matèries de la seua competència i dins de les línies d'actuació conjunta marcada pels convenis subscrits a l'efecte amb el Ministeri de Treball i Seguretat Social.
h) Dirigir i coordinar tècnicament i funcionalment les actuacions dels serveis territorials i els centres que en depenen, en les matèries de la seua competència.
Secció tercera
De la Direcció General de Formació
i Inserció Professional
Article 18
A la Direcció General de Formació i Inserció Professional li correspondran el desplegament i l'execució del Pla Nacional de Formació i Inserció Professional en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, i també la gestió dels programes adreçats a millorar la qualificació professional dels treballadors i els programes concertats amb la iniciativa pública o social que tinga com a finalitat específica la formació professional ocupacional o contínua.
De la Direcció General de Formació i Inserció Professional depén l'Àrea de Formació Professional.
Article 19
En l'Àrea de Formació Professional, s'emmarquen les funcions relacionades amb les següents matèries:
a) L'execució, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, del Pla Nacional de Formació i Inserció Professional o norma que el substituïsca, en l'àmbit d'atribucions de la Conselleria, i també la coordinació general d'aquestes matèries.
b) La preparació i l'execució dels plans i programes d'inversions que en matèria de formació professional ocupacional aprove el Govern Valencià.
c) El disseny i la proposta d'actuacions en l'àmbit de la qualificació i el reciclatge professional dels treballadors.
d) Gestió dels recursos i centres propis de la Conselleria destinats a la realització d'activitats formatives de caràcter ocupacional i la concertació de les esmentades activitats amb altres centres.
e) Confecció, manteniment i actualització dels programes de diagnòstic de necessitats formatives dels treballadors.
f) Dirigir i coordinar tècnicament i funcionalment les actuacions dels serveis territorials i dels centres que en depenen, en matèria de la seua competència.
CAPÍTOL IV
De la Direcció General d'Indústria i Energia
Article 20
A la Direcció General d'Indústria i Energia li correspondrà l'anàlisi, el desenvolupament i l'execució de la política de la Conselleria en matèria d'indústria, energia, mineria, tecnologia i artesania.
De la Direcció General d'Indústria i Energia depén l'Àrea d'Indústria i Energia.
Article 21
En l'Àrea d'Indústria i Energia s'emmarquen les funcions relacionades amb les següents matèries:
a) Elaboració de la normativa i els plans d'actuació, coordinació i control en les matèries de normalització, homologació, qualitat i seguretat industrial, registre d'establiments industrials, producció, distribució o consum d'energia, investigació i aprofitament de jaciments miners, aigües mineromedicinals i sector artesà.
b) Elaboració d'estudis, informes i propostes sobre resolució d'expedients, procediments, organització i ordenació en les matèries industrial, energètica, minera i artesania.
c) Centralització del Registre d'Establiments Industrials, i també l'actualització i el manteniment d'aquest.
d) Estudis i elaboració de propostes i plans d'actuació amb vista a la promoció, diversificació, modernització i millora de la competitivitat i de la qualitat del sector industrial.
e) Anàlisi i seguiment de les actuacions relatives a la promoció, desenvolupament i foment dels sectors industrial, energètic i miner, i també de les activitats pròpies de promoció tecnològica i d'infraestructures.
f) Elaboració d'estudis i projectes d'actuacions amb vista a la promoció i el desenvolupament del sector artesà i execució dels plans de foment i ordenació de l'artesania.
g) Planificació, programació, seguiment i avaluació d'actuacions administratives relatives a la política industrial desenvolupada per la Direcció General.
h) Organització, tramitació i gestió administrativa i seguiment pressupostari de plans, programes, projectes i altres actuacions de foment i desenvolupament de política industrial.
i) Elaboració de propostes d'organització i sistemes d'informació i comunicació interns i amb altres òrgans administratius i entitats externes.
j) Realització d'estudis, informes i compilacions documentals en matèria d'àmbit general de política industrial i altres actuacions que li encomane la Direcció General.
k) Coordinació, funcionalment, de les unitats territorials en matèria de la seua competència.
CAPÍTOL V
De la Direcció General de Comerç i Consum
Article 22
A la Direcció General de Comerç i Consum li correspon el desenvolupament i l'execució de la política de la Conselleria en matèria de comerç i defensa dels consumidors i usuaris.
De la Direcció General de Comerç i Consum depenen l'Àrea de Comerç i l'Àrea de Consum.
Article 23
1. En l'Àrea de Comerç s'emmarquen les funcions relacionades amb les següents matèries:
a) Desenvolupament d'accions tendents a l'ordenació i la reglamentació de l'activitat comercial i el seu control, i també l'assessorament i la informació en matèria d'establiment i utilització dels espais comercials per a la consecució d'un nivell adequat d'equipaments i la correcta inserció de les noves formes i unitats comercials en el sector.
b) Formació i capacitació dels agents del sector de la distribució, com ara estudi, coneixement i difusió de les estructures comercials, canals i processos de comercialització existents; difusió i divulgació de la informació relativa tant a aspectes normatius com a qualsevol altra que puga resultar d'interés.
c) Adopció i coordinació de mesures encaminades al foment i el desenvolupament de la comercialització de productes valencians; concertació, tutela, promoció i impuls de l'activitat de les cambres de Comerç, Indústria i Navegació i de les institucions firals i fires de la Comunitat Valenciana; accés a la informació necessària per a la cooperació comercial i col·laboració amb altres organismes i institucions en la formulació i desenvolupament dels programes de suport a l'exportació.
d) Elaboració de propostes per a la reforma, modernització i millora de les estructures comercials i dels processos de distribució comercial, adaptació de noves tecnologies comercials i creació i millora d'equipaments col·lectius, i també estudi, desenvolupament i execució dels programes d'ajuda al finançament de projectes destinats a aquesta finalitat.
e) Foment de projectes de cooperació econòmica entre empreses del sector, impuls de l'associacionisme comercial i assistència tècnica comercial en col·laboració amb altres institucions i entitats.
f) Elaboració de propostes de mesures encaminades a l'execució de la política de preus de la Generalitat Valenciana i tramitació, informació i elaboració de propostes de resolució dels expedients en matèria de preus que hagen de sotmetre's al conseller i a la Comissió de Preus de la Generalitat Valenciana.
g) Coordinació, funcionalment, de les unitats territorials en matèria de la seua competència.
2. En l'Àrea de Consum s'emmarquen les funcions relacionades amb les següents matèries:
a) Promoure les condicions que garantisquen la lliure elecció i contractació de béns i serveis per als consumidors i usuaris, la igualtat de tracte, la supressió de discriminacions i el just equilibri de les prestacions.
b) Elaboració de normes, directrius i programes adreçats a protegir els drets dels consumidors i usuaris, i coordinació de les activitats públiques de suport i informació al consumidor.
c) Suport i promoció de les associacions de consumidors i usuaris.
d) Impuls i suport tècnic i administratiu de les juntes arbitrals de consum.
e) Coordinació, funcionalment, de les unitats territorials en matèria de la seua competència.
TÍTOL III
De l'Organització Territorial
Article 24
1. Les direccions territorials d'Ocupació, Indústria i Comerç assumeixen la representació de la Conselleria en el respectiu àmbit territorial i els correspondrà la direcció i coordinació de les unitats administratives del seu àmbit provincial i, en particular, les funcions que se'ls encomane o se'ls atribuïsca reglamentàriament.
2. Les direccions territorials d'Ocupació, Indústria i Comerç s'estructuren en les següents unitats:
- Àrea de Treball.
- Servei Territorial d'Indústria i Energia.
- Servei Territorial de Comerç.
- Servei Territorial de Consum.
A les esmentades unitats correspondran les funcions que se'ls encomane o se'ls atribuïsca reglamentàriament.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
En els supòsits no previstos en aquest decret, els òrgans directius de la Conselleria seran substituïts, en cas d'absència, vacant o malaltia pel secretari general, llevat que el conseller decidisca explícitament en un altre sentit.
Segona
En els supòsits de vacant en la titularitat d'algun dels òrgans establits per aquest decret, es podrà acordar l'acumulació de les funcions corresponents a aquest o a un altre o uns altres òrgans.
Tercera
Les referències que, en la normativa vigent, s'efectuen a favor de la Conselleria de Treball i Assumptes Socials i de la de Sanitat i Consum, en el que afecte a les matèries establides en aquest, s'entendran referides als òrgans en cada cas competents de la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç.
Quarta
Queda adscrit a la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç el Comité Econòmic i Social.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
Tots els mitjans materials i personals de les direccions generals de Treball i Ocupación i Economia Social i Cooperativisme, i de Formació i Inserció Professional, s'adscriuen a la Sotssecretaria d'Ocupació i Treball. Els procedents de la Direcció General de Consum, s'adscriuen a la Direcció General de Comerç i Consum.
Mentre no es desenvolupe l'organització administrativa prevista en aquest decret, el secretari general queda facultat per a adscriure el personal de les esmentades direccions generals als centres directius que es regulen en aquest.
Segona
La Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública adscriurà a la Secretaria General de la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç els recursos personals i materials que, procedents de la Secretaria General de l'antiga Conselleria de Treball i Assumptes Socials, siguen necessaris per al desenvolupament de les seues funcions.
Tercera
Les unitats i llocs de treball de nivell administratiu continuaran subsistents i seran retribuïts a càrrec dels mateixos crèdits pressupostaris, fins que s'aproven les relacions de llocs de treball adaptades a l'estructura orgànica d'aquest reglament, sense prejudici que, des del moment de la seua entrada en vigor, es produïsquen determinats canvis d'adscripció d'unitats administratives, de conformitat amb la reorganització efectuada.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Única
Queda derogat el Decret 137/1996, de 16 de juliol, del Govern Valencià, pel qual s'aprovà el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Indústria i Comerç.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta el conseller d'Ocupació, Indústria i Comerç perquè dicte les disposicions necessàries per al desplegament del que estableix aquest decret.
Segona
Aquest decret entrarà en vigor el dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 26 de febrer de 1997
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
El conseller d'Ocupació, Indústria i Comerç,
DIEGO SUCH PÉREZ

linea