diari

INSTRUCCIó de 23 de gener de 1996, de la Conselleria d'Administració Pública, explicativa sobre els criteris d'aplicació de la normativa vigent en matèria d'espectacles, establiments públics i activitats recreatives.

(DOGV núm. 2718 de 28.03.1996) Ref. Base de dades 0548/1996

INSTRUCCIó de 23 de gener de 1996, de la Conselleria d'Administració Pública, explicativa sobre els criteris d'aplicació de la normativa vigent en matèria d'espectacles, establiments públics i activitats recreatives.
El Reial Decret 2816/1982, de 27 d'agost, Reglament General de Policia d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives, en l'article 1r.1 diu: «Seran aplicables els preceptes d'aquest reglament als espectacles, esports, jocs, lleure i establiments destinats al públic, enumerats a l'annex, i a altres activitats de característiques semblants ...».
L'apartat 2 del mateix article diu: «Els preceptes de la secció primera, capítol I, títol I, dedicats específicament a regular els requisits de construcció o transformació dels locals per a destinar-los a espectacles, seran adaptats a les exigències dels establiments públics i a la resta d'activitats recreatives, mitjançant reglaments especials, amb subjecció a principis i finalitats anàlogues».
Així mateix, l'apartat 3 preveu: «L'aplicació d'aquest reglament tindrà caràcter supletori pel que fa a les disposicions especials dictades, en relació amb totes o cap de les activitats enumerades en l'annex ...»; i l'apartat 4 diu : «Els requisits establerts en aquest reglament (...), seran exigits sense perjudici dels que puguen establir en l'exercici de les seues competències, els diferents departaments ministerials, les comunitats autònomes i les corporacions locals.
Per tant, i amb l'absència de reglaments especials, es fa imprescindible la redacció dels criteris adoptats per a l'aplicació de la normativa en vigor als locals que, relacionats amb el nomenclàtor annex de l'esmentat reglament, no es troben en l'apartat I.1 d'espectacles públics pròpiament dits; aquest és l'únic apartat al qual es poden aplicar directament els preceptes de la secció primera, capítol I, títol I.
No obstant això, cal assenyalar, que amb l'entrada en vigor del Decret 251/1994, de 7 de desembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Catàleg d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives i es regula el Registre d'Empreses, Locals i Titulars, s'ha d'aplicar la secció primera del capítol I i títol I del Reglament General de Policia d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives a tots aquells locals enumerats en el seu annex I, «Llistat», els quals figuren en l'apartat 1 com a espectacles públics i que es despleguen en recintes coberts i tancats. Tant a aquests, com als tancats i descoberts, se'ls aplicarà la Norma Bàsica de l'Edificació, Condicions de Protecció Contra Incendis en els Edificis (NBE-CPI), vigent.
Per tant, en tots els locals en què no és d'aplicació l'esmentada secció primera del capítol primer, caldrà complir el que es disposa en la NBE-CPI en vigor.
Això no obstant, existeixen alguns conceptes regulats en el RGPEPAR que no preveu la NBE-CPI en vigor i, a més, uns altres que tot i regulats per aquesta es consideren no subjectes a anàlegs principis i finalitats, per la qual cosa procedeix l'elaboració d'aquesta instrucció.
Són els següents:
1. Capacitat màxima
1.1 La capacitat màxima del local, que constarà en la llicència municipal d'obertura, serà la sol·licitada i justificada pel titular, i en cap de cas haurà de ser inferior als mínims establerts en els criteris de càlcul.
1.2 Criteris per al càlcul
S'utilitzaran com a criteris per al càlcul de capacitat: la superfície de cada local i els coeficients d'ocupació.
1.2.1. Superfície que cal considerar
La superfície útil per al públic, que és la resultant de descomptar a la superfície útil del local, l'ocupada pels serveis (cuina, taulell, magatzem, lavabos, etc.).
1.2.2 Coeficients d'ocupació en zones de públic
Seran els relacionats en la NBE-CPI en vigor, encara que s'especifica que:
- Pubs: serà la mateixa que la referida a discoteques.
- Zona de públic en seients fixos: 1 persona/seient.
- Zona de públic en seients mòbils: 0,75 m2/persona.
- Zona de públic assegut en grades: 2 persones/m lineal de grada.
- Zona de públic en seients amb taula (bars, cafeteries, restaurants i similars): 1,5 m2/persona.
- Zones d'ús públic en gimnasos, museus, etc.: 5-10 m2/persona, inclosos els vestuaris o similars.
1.2.3 Coeficients d'ocupació en la resta de zones:
- Vestíbuls, vestuaris, i altres dependències similars i annexes a les sales: 2 m2/persona.
- Cuines, taulells, lavabos i altres usos de bars, restaurants i cafeteries: 10 m2/persona.
- Magatzems: 40 m2/persona.
La superfície per persona a considerar serà l'útil.
2. Emplaçament
2.1. Tots els edificis i locals es bastiran amb, si més no, una façana i/o eixida a la via pública, o espai obert, que complesca les condicions fixades en la NBE-CPI en vigor, com espai exterior segur.
Com a norma general, per a capacitats iguals o superiors a 100 persones, l'ample mínim de la via pública o espai obert, serà com a mínim de 5 m.
2.2 S'acceptaran locals la façana dels quals, i/o eixida, accedesca a vies públiques o espais d'eixida no aptes per al trànsit de vehicles, que no complesquen allò especificat com a norma general, sempre que seguesquen les condicions següents:
2.2.1 S'haurà de permetre l'estacionament dels vehicles per a l'emergència, a distància no més gran de 10 m de la façana del local, en via pública o espai obert, que complesca les condicions mínimes establertes.
2.2.2 La distància entre l'espai d'estacionament i algun dels accessos a l'edifici no serà superior a 30 m.
2.2.3 Aquells locals ubicats en galeries comercials estaran d'acord amb l'annex «Condicions particulars per a l'ús comercial» de la Norma Bàsica de l'Edificació: Condicions de Protecció contra Incendis en els Edificis, en vigor.
3. Eixides d'edifici
3.1 El nombre de portes de l'edifici o local amb eixida directa a la via pública o espai exterior obert serà proporcional a la capacitat d'aquest.
3.2 L'amplària mínima lliure serà de 0,80 m, fins una capacitat de 50 persones i d'1,20 m per a capacitats superiors.
3.3 Pel que fa al nombre, l'amplària, la disposició i el concepte de les eixides, es farà segons el que disposa la norma bàsica de l'edificació NBE-CPI en vigor.
3.4 Les portes, que es computaran a efectes de càlcul d'evacuació, hauran d'obrir-se únicament en el sentit d'aquesta.
3.5. Tant els accessos a les eixides, com també els espais que aquestes comuniquen, hauran de mantenir-se lliures de vehicles, mercaderies o qualsevol altre obstacle i amb una superfície suficient, a fi de facilitar la ràpida evacuació del públic existent en el local.
3.6 La porta o portes d'accés romandran totalment lliures de passadors, i queda prohibit qualsevol tipus de mecanisme que retarde o entrebanque l'obertura d'aquests. ºnicament podran romandre tancades les considerades d'emergència, les quals disposaran de dispositius d'obertura antipànic; i aquests es trobaran sempre en perfecte estat d'utilització.
3.7 L'altura de les portes d'eixida serà, com a mínim, de 2,00 metres.
4. Portes, corredors i escales
4.1 Les portes interiors per on ha d'eixir el públic en l'evacuació compliran els mateixos requisits que les portes d'eixida.
No es consideraran portes interiors d'evacuació aquelles que hagen de travessar menys de 10 persones.
4.2. Els corredors i passos d'evacuació tindran un ample mínim d'1,0 m, el qual es calcularà segons la norma bàsica NBE-CPI en vigor.
En aquests no es permetran graons ni entrebancs que reduesquen el seu ample o dificulten l'evacuació.
Les rampes faran una pendent màxima del 12%, i el paviment serà antilliscant.
Es tindran en compte els paràmetres exigibles en l'itinerari practicable, a fi de complir les condicions d'accessibilitat arquitectònica (Decret 193/1988, de 12 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aproven les Normes per a l'Accessibilitat i Eliminació d'Entrebancs Arquitectònics).
4.3. Les escales tindran el mateix criteri de dimensionat de la NBE-CPI en vigor.
Es considerarà escala, a efectes d'evacuació, aquella que tenint un mínim de tres graons i un màxim de divuit per tram complesca els requisits especificats en la NBE-CPI en vigor.
En cas d'existir una porta d'accés a una escala, caldrà disposar d'un replà que tinga, almenys, el mateix ample que la fulla de la porta i amb un mínim d'1 m entre el buit i el primer graó.
5. Altures mínimes
5.1 Els locals enumerats en el llistat de l'annex I, del Catàleg d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives, en l'apartat 2.1.1, salons de banquets, restaurants, bars, cafeteries i similars, tindran una altura mínima de 2,50 m.
5.2. Els locals anomenats pubs (2.1.2. del catàleg), tindran una altura mitjana de 2,80 m, i no s'hi admetrà cap punt d'altura inferior a 2,50 m. Aquestes mateixes altures s'exigiran en la resta dels locals coberts i tancats inclosos en el catàleg esmentat, tret dels salons recreatius, els quals disposen d'una normativa específica.
5.3. Els locals humits, com ara vestuaris, serveis higiènics, etc. disposaran d'altures lliures mínimes de 2,30 m.
6. Serveis sanitaris
6.1 Tots els locals hauran de disposar d'una farmaciola convenientment dotada. Com a composició bàsica seria la següent:
* Productes: corticosteroides tòpics sols, antisèptics i desinfectants, exclosos els apòsits, corticosteroides sistèmics sols, antiinflamatoris no esteroides sols, altres analgèsics i antipirètics, oftalmològics, aigua bidestil·lada estèril i apirogènica, iodur potàssic i anestèsics locals.
* Material: gafes, sets de sutura rebutjables, cotó hidròfil, esparadrap, gases estèrils, guants rebutjables, xeringues d'1, 2, 5 i 10 ml rebutjables, màscares, torniquets elàstics, benes, bisturís rebutjables i tisores.
Es disposarà d'un servei d'infermeria, amb la dotació mínima exigida per la legislació vigent, o una unitat mòbil d'assistència sanitària, per a aquelles activitats que per les seues característiques de risc així ho exigesquen, segons la seua reglamentació específica.
6.2 S'establiran serveis higiènics independents segons sexes, ubicats en llocs adequats del local, separats degudament del recinte de la sala.
La dotació mínima serà d'1 inodor i 1 lavabo en el lavabo de dones i 1 inodor, 1 lavabo i 1 urinari en el d'homes, fins una capacitat de 100 persones.
Per a cada 100 persones més o fracció, s'incrementarà en 1 inodor en el de dones i un urinari o inodor en el d'homes, i caldrà compartimentar en aquest cas els inodors.
En el lavabo d'homes, el nombre d'urinaris no podrà ser superior al doble del d'inodors.
El nombre de lavabos serà la meitat que el nombre d'inodors en el lavabo de dones i la meitat que la suma d'inodors i urinaris en el de cavallers.
6.3 Es tindrà en compte l'existència d'un lavabo habilitat per a discapacitats, en compliment de les normes per a l'accessibilitat i eliminació d'entrebancs arquitectònics.
València, 23 de gener de 1996.- El director general: José López Garrido.

linea