diari

Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes.

(DOGV núm. 253 de 20.05.1985) Ref. Base de dades 0551/1985

Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes.
PREAMBUL
L'article 59 de la Llei Orgànica 5/1982, de primer de juliol, de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, atribueix el control econòmic i pressupostari de la Generalitat Valenciana a la Sindicatura de Comptes, i remet a les Corts Valencianes la facultat de fixar-ne per Llei la composició i les funcions, sense perjudici del que estableix la legislació de l'Estat.
El precedent històric d'aquesta Sindicatura de Comptes, que avui naix, és l'Ofici de Mestre Racional creat, com a institució única per a tots els territoris que conformaven la Corona d'Aragó, per Pere el Gran l'any 1283 en un intent d'espentar la racionalització de l'estructura político-administrativa de la Corona.
La institució del Mestre Racional tenia assignades les funcions de previsió, direcció i control últim de l'administració financera reial, tot destacant-ne la fiscalització de la gestió financera.
Alfons el Magnànim va dirigir l'Ofici, en nomenar un Mestre Racional en cadascun dels territoris integrats en la Corona d'Aragó, encara que sotmesos al poder reial. D'aquesta manera apareix a València, com a figura pròpia, el Mestre Racional de la Cort del Rei.
Malgrat aquest sometiment al poder reial, les Corts Valencianes aconseguiren d'influir en la normativa reguladora de l'Ofici, tot configurant-lo amb característiques pròpies.
Aquesta Llei recull en el text els principis establerts en la Declaració de Lima de 1977, aprovada per l'Assemblea Plenària de l'Organisme Internacional d'Entitats Fiscalitzadores Superiors, integrat en les Nacions Unides. Declaració que ha estat considerada com la Carta Magna de les entitats fiscalitzadores de tot el món.
La preocupació primordial d'aquesta Llei no ha estat només definir les competències de la Sindicatura de Comptes, sinó també l'àmbit d'aplicació, que no pot ser altre que aquell al qual s'estenga el sector públic valencià. En l'article primer, en delimitar aquest àmbit, s'han salvat, de manera expressa, les competències del Tribunal de comptes, i també les que poden correspondre als altres òrgans de control de l'Administració Estatal, si d'aquesta manera s'estableix per la legislació de l'Estat.
Cohonestar la facultat de fiscalització de la Sindicatura sobre les Entitats Locals, amb la indubtable potestat fiscalitzadora que sobre elles té l'Estat i l'autonomia que aquelles tenen reconeguda constitucionalment, ha estat un aspecte estudiat amb molí deteniment, atenent-ne la delicadesa i dificultat. Aquesta dificultat ha estat salvada per una doble via: d'una banda, amb la limitació de la potestat de control de la Sindicatura en aquella part de la gestió financera local que siga compresa en l'àmbit que naix de l'estructura autonómica que la Constitució confereix a l'Estat, i de l'altra, amb el reconeixement exprés de les Entitats Locals com a òrgans competents per adoptar les mesures oportunes, atesos els informes o dictàmens que, com a resultat de l'exercici de la funció fiscalitzadora, siguen emesos per la Sindicatura.
Cal remarcar el coneixement de la independència funcional de la institució, a fi de dotar-la de la necessària llibertat per tal de garantir el millor i més lliure desplegament de les seues funcions, sense que això puga impedir la declaració de dependència orgànica de les Corts Valencianes, davant les quals han de retre els informes i, en última instància, respondre de la seua actuació. El reconeixement de la competència per a elaborar i aprovar l’avantprojecte del seu pressupost, i la potestat per a regular tot allò que efecte el govern, l'organització i el règim intern del personal al seu servei concorde amb l'esmentada independència funcional.
Encara que, per imperatiu de l'Estatut d'Autonomia a la Sindicatura de Comptes només li correspon l'exercici de les funcions fiscalitzadores, en funció de la col·laboració que ha d'existir entre les distintes administracions públiques, hom preveu la instrucció, per la Institució Valenciana, del procediments jurisdiccionals pertinents per a l'enjudiciament de la responsabilitat comptable sempre que el Tribunal de Comptes ho delegue.
Queden establertes les funcions que correspon d'exercir a la Sindicatura de Comptes i els mecanismes necessaris per a l'eficaç exercici d'aquestes, tot destacant-ne, la facultat d'accedir a tots els expedients i documents relatius a la gestió que fiscalitza; la possibilitat de requeriment comminatori a les persones obligades a col·laborar en el desplegament de les funcions i la lliure iniciativa fiscalitzadora. Igualment, s'ha regulat la funció assessora i el dret de petició que correspon a les Corts Valencianes al Consell, i si s'escau, a les Entitats Locals.
Important és la regulació dels Organs de gestió i també les competències assignades a cadascun. En aquest punt s'ha pretès conjugar l'eficàcia en l'assoliment dels objectius amb l'economia dels mitjans. D'aquesta manera s'ha considerat adient dotar la figura del Síndic Major independentment de l'exercici de la representació de la Sindicatura davant de qualsevol instància, d'un gran nombre de competències que agilitzen la gestió de l'Organ. La mateixa línia s'ha seguit amb els Síndics i amb la resta dels òrgans de la Sindicatura.
L`austeritat fonamenta la determinació del nombre de Síndics que han de ser elegits per les Corts Valencianes, fixat en tres, entre els quals s'ha de designar el Síndic Major, facultat aquesta atribuïda al President de la Generalitat.
S'ha jutjat adient amb els interessos públics la incapacitat per a accedir al càrrec de Síndic de les persones que durant l'any anterior a la data de l'elecció hagen exercit càrrecs, la gestió econòmica dels quals haja de ser fiscalitzada per la Sindicatura, i es declara la incompatibilitat amb l'exercici de qualsevol altra activitat que no siga l'administració del patrimoni propi, entre altres coses, per tal de salvaguardar la independència necessària que podria trencar-se en el cos que hi hagen interessos particulars contraposats als públics. També s'estableix el principi de responsabilitat disciplinària, la qual serà regulada per les normes de règim interior, encara que la competència per acordar la separació de càrrec correspondrà, en tots els supòsits, a les Corts Valencianes.
La Sindicatura de Comptes, pel principi de respecte a la independència funcional, té atribuïda la selecció de personal al seu servei, i s'estableixen els sistemes per a garantir els principis constitucionals de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat. D'altra banda, hi ha prioritat per a l'accés del personal pertanyent a les administracions públiques que, per reorganitzacions administratives o per qualsevol altra causa, queden sense funcions específiques en els seus llocs de treball sempre que tinguen la capacitat suficient per a exercir les funcions pròpies de l'Organ; amb això es pretén coadjuvar a la millor racionalització de la despesa pública.
Finalment s'han establert els terminis per a l'elecció dels Síndics i del Síndic Major, i per al lliurament a les Corts Valencianes d'un projecte de normes de règim interior. El Consell, per la seua banda, haurà de tramitar l'oportú Projecte de Llei de crèdit extraordinari per a dotar suficientment les despeses de la Sindicatura de Comptes durant el primer exercici econòmic de funcionament.
LLEI DE LA SINDICATURA DE COMPTES
TITOL PRIMER
Competències i àmbit d'aplicació i Funcions
CAPITOL I
Competències i àmbit d'aplicació
Article 1
La Sindicatura de Comptes és l'òrgan al qual correspon, amb la màxima iniciativa i responsabilitat, el control extern econòmic i pressupostari de l'activitat financera del sector públic valencià, i dels comptes que la justifiquen. Tot això sense perjudici del que estableix la legislació de l'Estat.
La Sindicatura de Comptes depèn orgànicament de les Corts Valencianes, encara que gaudeix de total independència funcional per al millor compliment de les seues finalitats.
Article 2
U. El sector públic valencià, als efectes d'aquesta Llei, és integrat per:
a) La Generalitat Valenciana, els seus Organismes Autònoms, qualsevol que en siga la seva naturalesa, les empreses públiques dependents d'ella i totes les Entitats en les quals la Generalitat tinga participació majoritària.
b) Tots els Organismes i Corporacions que siguen inclosos per Llei de les Corts Valencianes.
Dos. La Sindicatura de Comptes actuarà en l'àmbit de les Entitats Locals que conformen el territori de la Comunitat Autònoma, els seus Organismes Autònoms, qualsevol que siga la naturalesa, les empreses públiques dependents d'aquestes i totes les Entitats en les quals aquelles tinguen participació majoritària. Aquesta actuació es realitzarà:
a) En totes les matèries que estiguen compreses en la competència pròpia de les institucions valencianes d'autogovern, especialment en els supòsits de delegació de funcions a què es refereixen els articles 45.2 i 47.2 de l'Estatut d'Autonomia i en els d'atorgament de subvencions per la Generalitat Valenciana.
b) Per delegació del Tribunal de Comptes, en la resta de matèries pròpies de la competència d'aquestes Corporacions Locals.
Tres. Correspon així mateix, a la Sindicatura de Comptes el control extern de tota ajuda, qualsevol que siga la naturalesa, que, amb càrrec als seus pressupostos, atorguen les institucions del sector públic valencià a les persones físiques, institucions o entitats del sector privat.
Article 3
D'acord amb la independència funcional, correspon a la Sindicatura de Comptes l'exercici de les competències següents:
U. L'elaboració i l'aprobació del projecte del seu pressupost, el qual s'integrarà, de una vegada tramitat i aprovat pels òrgans competents, en el Pressupost de la Generalitat Valenciana, com a Secció independent.
Dos. La regulació de tot allò que efecte al seu govern i organització, d'acord amb els crèdits pressupostaris autoritzats per les Corts Valencianes per a aquestes finalitats.
Tres. La regulació del règim intern del seu personal, sense perjudici de les normes generals que siguen d'aplicació.
Article 4
U. Sense perjudici de les seues competències, les actuacions que resulten de l'exercici de les funcions fiscalitzadores de la Sindicatura de Comptes seran remeses per aquesta al Tribunal de Comptes.
Dos. Quan aquestes actuacions siguen referides a les Entitats Locals o a qualsevulla de les institucions incloses en l'apartat 1.b) de l'article 2.n d'aquesta Llei, la Sindicatura de Comptes els en remetrà còpia, i correspondrà als òrgans competents d'aquelles l'adopció de les mesures escaients, d'acord amb el contingut dels informes o de les memòries remesos.
Tres. Per delegació del Tribunal de Comptes poden ser instruïts, per la Sindicatura de Comptes, els procediments jurisdiccionals pertinents per a l'enjudiciament de la responsabilitat comptable en què poden incórrer els qui tinguen cura de la recaptació, l'administració, l'ús o la custodia dels cabals o dels efectes públics.
CAPITOL II
Funcions
Article 5
Són funcions de la Sindicatura de Comptes:
U. Per delegació de les Corts Valencianes:
a) El control extern de la gestió econòmico-financera del sector públic valencià i dels seus comptes.
b) Conéixer les auditories realitzades sota la direcció de la Intervenció General de la Generalitat Valenciana.
c) Quantes funcions, d'acord amb l'ordenament jurídic, siguen convenients per a assegurar adequadament el compliment dels principis financers, de legalitat, d'eficàcia i d'economia, exigibles al sector públic.
Dos. L'assessorament a les Corts Valencianes en les matèries pròpies de la seua competència.
Article 6
Quan en l'exercici de les seues funcions la Sindicatura de Comptes trobara qualsevulla classe d'obstrucció que dificulte o impedesca el seu desenvolupament, ho posarà en coneixement de les Corts Valencianes, així, posarà en coneixement d'aquestes tots els conflictes que poguessen plantejar-se en relació amb el desenvolupament de les seues facultats i atribucions.
Article 7
L'exercici de la funció fiscalitzadora serà realitzada per la Sindicatura de Comptes mitjançant:
a) L'examen i la censura dels Comptes Generals anuals de la Generalitat Valenciana i, si s'escau, els de les Entitats Locals.
b) L'emissió d'informes, memòries, dictàmens i altres documents adients per al compliment d'aquesta funció.
Article 8
U. Per a l'examen i la censura de Comptes Generals de la Generalitat Valenciana, aquests hauran de ser presentats per la Conselleria d'Economia i Hisenda, abans del 30 de juny de l'any següent al de l'exercici econòmic al que corresponguen, davant de la Sindicatura de Comptes, que els examinarà, comprovarà i censurarà.
Dos. L'examen, la comprovació, així com l'emissió i el lliurament a les Corts Valencianes de l’informe corresponent, s'ha de realitzar abans del 31 d'octubre del mateix any, per tal que aquestes l'aproven o hi facen les observacions oportunes.
Tres. Els informes referents als Comptes Generals han de pronunciar-se necessàriament sobre els punts següents:
a) Determinar si la informació financera és adequada, d'acord amb els principis comptables que li són d'aplicació.
b) Determinar si s'ha complert amb la legalitat vigent en la gestió dels fons públics.
c) Avaluar si la gestió dels recursos humans, materials i dels fons pressupostaris s'ha desplegat de forma econòmica i eficient.
d) Avaluar el grau d'eficàcia en l'assoliment dels objectius prevists.
Els informes hauran de contenir, si s'escau, un detall succint de les infraccions, els abusos o pressumptes irregularitats que s'hagen observat.
Quatre. Les conclusions que adopten les Corts Valencianes s'han de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Article 9
U. Per a l'examen i la censura de les matèries compreses en l'àmbit de les competències de la Generalitat Valenciana, les Entitats Locals i les institucions incloses en l'article 2.1. b) d'aquesta Llei, han de presentar llurs Comptes Generals davant la Sindicatura de Comptes, abans del 30 de juny de l'any següent al de l'exercici econòmic a què corresponguen.
Dos. Els informes o les memòries que, com a resultat de l'examen i la comprovació dels Comptes generals a què fa referència l'apartat anterior, siguen emesos per la Sindicatura de Comptes, seran remesos a les respectives Entitats Locals a les quals correspon l'adopció de les mesures pertinents com a resultat del contingut dels esmentats informes o memòries. Els terminis per a l'emissió dels informes o de les memòries i per a efectuar les comprovacions a què fa referència el paràgraf c) de l'apartat 1 de l'article següent, seran fixats discrecionament per la Sindicatura de Comptes, tret de la disposició legal en sentit contrari.
Tres. Els informes emesos han de pronunciar-se necessàriament sobre els mateixos punts esmentats en l'apartat 3 de l'article anterior.
Article 10
U. En el desplegament de la funció fiscalitzadora de la Sindicatura de Comptes és facultada per a:
a) Accedir a tots els expedients i documents relatius a la gestió del sector públic valencià i també per a demanar, dels òrgans sotmesos al seu control, els escrits, els informes o les aclaracions orals que considere necessaris.
b) Decidir, en cada cos, la realització del control en la seu dels- departaments controlats o en la seu de la Sindicatura de Comptes.
c) Efectuar les comprovacions que considere oportunes en relació amb les existències en metàl·lic, valors, mercaderies, etc.
Dos. El fet de no remetre la informació sol·licitada, o l'incompliment dels terminis fixats per la Sindicatura de Comptes, podrà originar l'adopció per part d'aquesta de les mesures següents:
a) Requeriment comminatori, per escrit, a les persones obligades a col·laborar, tot concedint-los un nou termini peremptori, i comunicació simultània als seus superiors de l'incompliment, en la qual podrà proposarse, si s'escau, l'exigència de les responsabilitats corresponents.
b) Comunicació al Consell o a l'Entitat interessada de l'incompliment en el cas de no respectar el termini peremptori concedit.
Tres. La falta de col·laboració amb la Sindicatura de Comptes de les persones obligades a tenir-ne, serà comunicada a les Corts Valencianes, d'acord amb el que disposa l'article 6e d'aquesta Llei.
Article 11
U. En l'exercici de la funció fiscalitzadora la Sindicatura de Comptes proposarà les mesures que considere que s' hagen d'adoptar per a la mi llar gestió econòmico-administrativa del sector públic valencià, i també aquelles més idònies per a assolir-ne un control més eficaç.
Dos. La Sindicatura de Comptes comunicarà als organismes controlats el resultat del control, i aquests són obligats, en els terminis concedits, a respondre, tot posant en coneixement de la Sindicatura de Comptes les mesures adoptades sobre les verificacions de control efectuades.
Tres. La Sindicatura de Comptes informarà les Corts Valencianes del grau d'acompliment de les actuacions de control per part dels organismes controlats.
Article 12
La Sindicatura de Comptes ha d'elaborar i remetre a les Corts Valencianes una memòria anual de les seues actuacions.
Article 13
La funció d'assessorament a les Corts Valencianes serà exercida a requeriment d'aquestes, i la Sindicatura de Comptes podrà sol·licitar, de qualsevol òrgan del sector públic, els antecedents necessaris per al compliment de la seua comesa.
Article 14
U. La iniciativa fiscalitzadora, en l'àmbit de les seues competències, correspon a la Sindicatura de Comptes i a les Corts Valencianes.
Dos. L'emissió d'informes, memòries o dictàmens podrà realitzar-se igualment a requeriment de les Corts Valencianes, del Consell, de les Entitats Locals, si s'escau, o en compliment del programa anual d'actuació aprovat per la Sindicatura.
Tres. L'exercici del dret de petició de les Corts Valencianes correspon al Ple de les Corts.
També són facultades per a sol·licitar els informes, les memòries o els dictàmens les Comissions d'investigació de les Corts Valencianes, sempre que l'acord de petició siga aprovat per majoria simple dels seus membres que, alhora, representen com a mínim la tercera part dels membres de la Comissió respectiva.
Quatre. Les peticions per part del Consell tindran caràcter excepcional i estaran condicionades a la prèvia aprovació de la Mesa oïda la Junta de Síndics de les Corts Valencianes.
Cinc. Les peticions per part de les Entitats Locals tenen caràcter excepcional i són condicionades a l'aprovació prèvia del Ple de l'Entitat respectiva. En tot cos les Entitats peticionàries assumeixen la plena i exclusiva responsabilitat de llurs actuacions o omissions, i no resten vinculades al contingut d'aquests informes, memòries o dictàmens, tret que siguen dictats en forma de resolucions executables i en ferm.
Sis. La Sindicatura de Comptes ha de realitzar l'activitat de control d'acord amb un programa anterior, confeccionat per ella mateixa, i amb l'execució del qual puga formar-se un juí suficient sobre la qualitat i regularitat de la gestió econòmico-financera del sector públic valencià. Aquesta activitat no podrà ser afectada pel dret de petició que correspon a les Corts Valencianes, al Consell i a les Entitats Locals.
TITOL II
Dels òrgans de la Sindicatura
CAPITOL I
Organs
Article 15
Són òrgans de la Sindicatura de Comptes:
a) El Síndic Major.
b) El Consell.
c) Els Síndics.
d) La Secretaria General.
e) Els Auditors.
CAPITOL II
Competències i funcions dels òrgans
Article 16
Correspon al Síndic Major les funcions següents:
a) Representar la Sindicatura de Comptes en qualsevol instància.
b) Convocar i presidir els òrgans col·legiats de la Sindicatura, d'acord amb l'ordenament jurídic, i decidir amb vot de qualitat els empats que puguen produir-se en les resolucions.
c) Assignar als Síndics les tasques a desplegar en l'àmbit de les seues competències, d'acord amb els programes d'actuació aprovats anualment.
d) Ostentar la direcció superior de tot el personal al servei de la Sindicatura de Comptes, i exigir el compliment exacta i diligent dels serveis.
e) La correcció dels funcionaris propis als qui corresponga sancionar com a conseqüència de la incoació d'expedients disciplinaris, tret de la destitució o separació del servei, la qual serà competència del Consell.
f) Ordenar la despesa d'acord amb el pressupost aprovat i els pagaments corresponents, i autoritzar els documents que formalitzen els ingressos.
g) Autoritzar mitjançant la signatura els informes, les memòries, els dictàmens o qualsevol altres documents que siguen remesos a les Corts Valencianes, al Consell o a les Entitats Locals, ja siguen en compliment de l'ordenament jurídic com per iniciativa pròpia.
h) Informar oralment les Corts Valencianes, en aclariment o ampliació, sobre la documentació remesa, bé a iniciativa pròpia o a requeriment d'aquelles.
i) Decidir els assumptes no atribuïts expressament a la competència dels altres òrgans de la Sindicatura.
j) Els propis del Consell, en el cos que la urgència no en permeta la convocatòria, al qual retrà compte de les resolucions perquè si s'escau siguen ratificades.
Article 17
Correspon al Consell, com a òrgan suprem de la Sindicatura de Comptes, les funcions següents:
a) Aprovar les disposicions reglamentàries que calguen per a complir les finalitats que aquesta Llei encomana a la Sindicatura de Comptes.
b) Aprovar el projecte del pressupost de la Sindicatura.
c) La selecció del personal al Servei de la Sindicatura de Comptes, mitjançant proves o sistemes de selecció prèviament aprovats amb subjecció a allò que disposa la Disposició Transitòria Quarta.
d) Aprovar el programa anual d'actuació i els criteris que han d'observar els Síndics i la resta del personal al seu servei en el desplegament de les seues funcions.
e) Emetre l'informe anual sobre la gestió econòmica de tot el sector públic valencià i dels seus comptes, incloses les Corts Valencianes.
f) Aprovar els informes, memòries, dictàmens i els altres documents elaborats per la resta dels òrgans de la Sindicatura de Comptes.
g) Assessorar al Síndic Major en els assumptes que siguen de la seua exclusiva competència.
h) Nomenar el Secretari General.
i) Toles les altres funcions que li encomane aquesta Llei i les normes que la desplegaren.
Article 18
U. El Consell, com a òrgan col·legiat de la Sindicatura de Comptes, és integrat pel Síndic Major, els Síndics i el Secretari General. El Consell és presidit pel Síndic Major, o per qui legalment el substituesca.
Dos. El Consell no podrà considerar-se válidament constituït sense l'assistència del Síndic Major i del Secretari General, o de les persones que legalment els substituesquen en l'exercici dels seus càrrecs. Igualment hi caldrà l'assistència de la majoria dels membres que legalment el composen.
Tres. Els acords seran adoptats per la majoria dels vots dels membres que hi assistesquen, i els empats seran decidits amb el vot de qualitat del Síndic Major quan, repetida la votació, hi hagués empat. El Secretari General actuarà amb veu deliberant, però sense vot.
Quatre. Les reunions tindran la periodicitat prevista en el programa anual d'actuació i a més a més es faran sempre que ho considere necessari el Síndic Major o ho proposen dos membres.
Article 19
U. Correspon als Síndics, com a òrgans d'investigació i control, les funcions següents:
a) Dirigir el control extern de la gestió econòmica del sector públic valencià i dels seus comptes.
b) Elevar al Síndic Major els resultats de l'execució de les funcions pròpies del càrrec, i de les propostes i suggerències que consideren idònies per al bon desplegament de les funcions encomanades.
c) Les que els siguen encomanades pel Síndic Major o pels òrgans col·legiats de la Sindicatura.
Dos. Com a caps immediats dels Serveis que puguen constituir-se, correspon als Síndics les funcions següents:
a) Organitzar i dirigir les funcions pròpies de cada Servei.
b) Vigilar el compliment del programa d'actuació anual, en allò que faça referència als respectius Serveis.
c) Autoritzar mitjançant la seua signatura els informes, memòries, dictàmens o qualsevol altres documents que corresponga despatxar al Servei.
d) Exigir les altres atribucions establertes en les disposicions de caràcter general i els acords dels òrgans amb poder decisori de la Sindicatura.
Article 20
Sota la superior autoritat dels Síndics, d'acord amb els principis d'especialització i divisió del treball, correspon als Auditors la direcció i l'exercici de les facultats que es determinen en l'apartat u de l'article 10 d'aquest text legal, conduents a la verificació de la gestió econòmica del sector públic valencià i dels seus comptes.
Article 21
U. Són funcions pròpies de la Secretaria General l'organització i la direcció dels serveis generals, i també l'assessorament general en matèries de contingut jurídic o tècnic conduents al millor compliment de les competències de la Sindicatura de Comptes.
Dos. Les funcions específiques del Secretari General són les següents:
a) Assessorar jurídicament el Consell i redactar els acords i les actes.
b) Exercir directament, per delegació del Síndic Major, la direcció superior de tot el personal de la Sindicatura de Comptes.
c) La direcció de l'arxiu de documents.
Tres. En el cos d'absència temporal, llicència o malaltia del Secretari General, el Lletrat de major antiguitat n'exercirà accidentalment les funcions.
CAPITOL III
Dels Síndics
Article 22
U. El Síndic Major és nomenat per un període de tres anys pel President de la Generalitat, entre els Síndics elegits per les Corts Valencianes.
Dos. En cas d'absència temporal, llicència o malaltia del Síndic Major, n'exercirà temporalment les funcions el Síndic de major antiguitat.
Article 23
U. Els Síndics, en nombre de tres, són elegits per les Corts Valencianes per un període de sis anys, mitjançant votació majoritària de les tres cinquenes parts dels seus membres.
Dos. Només poden ser elegits Síndics aquelles persones de reconeguda competència professional i integritat, necessàries per al bon exercici de les funcions de la Sindicatura de Comptes, que siguen en possessió d'algun dels títols de Llicenciat en Dret, Ciències Econòmiques o Empresarials o Professors Mercantils, o pertanyents a Cossos de l'Administració Pública per a l'ingrés als quals s'exigeix titulació acadèmica superior i tinguen més de deu anys d'exercici professional.
Tres. No podran ser designats Síndics els qui durant l'any anterior a la data del nomenament, hagen exercit funcions de gestió o control dels ingressos o de les despeses del sector públic valencià, i aquells que, durant el mateix període, hagen estat beneficiaris de subvencions, avals o exempcions fiscals directes i personals, concedides per l'esmentat sector.
Quatre. Els Síndics gaudeixen d'independència i inamobilitat i són incompatibles amb l'exercici de qualsevol altra activitat, pública o privada, que no siga l'administració del seu patrimoni.
Així mateix, el càrrec de Síndic serà incompatible amb l'exercici de funcions directives o executives en Partits Polítics, Centrals Sindicals, Associacions Empresarials i Col·legis Professionals.
Cinc. Els Síndics només perden el càrrec per mort, incapacitat o expiració del mandat; per renúncia acceptada per les Corts Valencianes; per incompatibilitat sobrevinguda o incompliment dels seus deures, quan ho determinen les Corts Valencianes per la mateixa majoria exigida per a la designació.
Sis. La responsabilitat disciplinària dels Síndics serà establerta en les normes de règim interior de la Sindicatura de Comptes, encara que la competència per acordar la separació del càrrec correspon a les Corts Valencianes, vist l'expedient tramitat per la Sindicatura.
CAPITOL IV
Del personal
Article 24
Els Auditors són seleccionats i incorporats, amb els requisits de la Disposició Transitòria Quarta, entre els qui siguen en possessió de qualsevol dels títols de Llicenciat en Dret, Ciències Econòmiques o Empresarials o Professor Mercantil.
Article 25
El Secretari General de la Sindicatura de Comptes haurà d'estar en possessió del títol de Llicenciat en Dret segons que disposa l'article 21.2.a) d'aquesta Llei.
Article 26
Els Tècnics d'Auditoria, sota la dependència directa dels Auditors són incorporats als distints serveis, entre els qui siguen en possessió de qualsevol títol d'ensenyament superior de Diplomat Universitari, Enginyer o Arquitecte Tècnic, títol declarat oficialment equivalent als anteriors o tenir aprovats els estudis de tres cursos complets en una Facultat o Estola Tècnica Superior oficialment reconeguda, que superen les proves selectives convocades d'acord amb la Disposició Transitòria Quarta d'aquesta Llei.
DISPOSICIO ADICIONAL
Unica
Abans que transcorreguen nou mesos, arran de l'aprovació d'aquesta Llei, la Sindicatura de Comptes elevarà a les Corts Valencianes un projecte de normes de règim interior per a ser discutit i aprovat.
DISPOSICIONS TRANSITORIES
Primera
En el termini de tres mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, les Corts Valencianes elegiran els tres membres de la Sindicatura de Comptes pel procediment i requisits establerts en aquesta Llei.
Segona
El President de la Generalitat designarà el Síndic Major dins del termini de deu dies comptats des de l'endemà de rebre la notificació de les persones elegides com a Síndics per les Corts Valencianes.
Tercera
El Consell tramitarà a les Corts Valencianes un projecte de Llei de crèdit extraordinari per a dotar suficientment les despeses de funcionament de la Sindicatura de Comptes en el present exercici econòmic.
Quarta
En tant que no siga aprovada la Llei de la Funció Pública de la Comunitat Valenciana la selecció del personal al servei de la Sindicatura de Comptes s'ha d'efectuar per la Sindicatura, tot subjectant-se a les normes següents:
U. S'ha de fer mitançant oferta de treball en convocatòria pública i lliure, amb garantia dels principis d'igualtat, mèrit i capacitat.
Dos. Els sistemes de selecció són els següents:
a) Concurs. Els llocs de treball s'han de cobrir com a norma general per concurs entre el personal pertanyent a les administracions de la Comunitat Autònoma, de l'Estat o de les Entitats Locals, que acomplesquen els requisits i tinguen els mèrits exigits en les respectives convocatòries. El fet de trobar-se en alguna de les situacions a què fa referència l'article 3.3 d'aquesta Llei és un mèrit preferent.
b) Oposició o concurs-oposició lliures: Només en el supòsit que, convocat per tercera vegada el concurs per a la provisió dels llocs de treball vacants, aquell quedés desert, podran cobrir-se mitjançant qualsevol d'aquests dos procediments de selecció.
Tres. Lliure designació: Només poden cobrir-se per aquest sistema, amb els requisits de l'apartat u d'aquesta Disposició, els llocs que es determinen en la relació de llocs de treball. En tot cos, el càrrec de Secretari General serà cobert per aquest sistema.
Quatre. L'exercici d'un lloc de treball en la Sindicatura de Comptes comporta la incompatibilitat absoluta amb qualsevol altra funció, destinació o càrrec, i també amb l'exercici de qualsevol activitat privada que no siga l'administració del patrimoni propi.
DISPOSICIO FINAL
Unica
Aquesta Llei entrarà en vigor el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Per tant ordene que tots els ciutadans, tribunals autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta Llei.
València, 11 de maig de 1985.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO

linea