diari

INSTRUCCIó de 23 de gener de 1996, de la Conselleria d'Administració Pública, relativa a les directrius per a la redacció dels projectes tècnics per a sol·licitud de llicències d'obra dels locals inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Llei 2/1991, de 18 de febrer, d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives en relació amb el Decret 251/1994, de 22 de desembre, pel qual s'aprova el Catàleg d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives i es regulen el Registre d'Empreses, Locals i Titulars i supletòriament el Reial Decret 2816/1982, de 27 d'agost.

(DOGV núm. 2719 de 29.03.1996) Ref. Base de dades 0556/1996

INSTRUCCIó de 23 de gener de 1996, de la Conselleria d'Administració Pública, relativa a les directrius per a la redacció dels projectes tècnics per a sol·licitud de llicències d'obra dels locals inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Llei 2/1991, de 18 de febrer, d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives en relació amb el Decret 251/1994, de 22 de desembre, pel qual s'aprova el Catàleg d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives i es regulen el Registre d'Empreses, Locals i Titulars i supletòriament el Reial Decret 2.816/1982, de 27 d'agost.
1. Normes generals
Per a aconseguir una major adequació dels projectes tècnics que acompanyen l'expedient administratiu de llicència d'obres sotmeses a la normativa d'espectacles, al marge de la documentació habitual, hauran d'incloure els preceptes del Reglament General de Policia d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives, i adaptar-se als punts assenyalats en aquesta instrucció, tant en les característiques generals dels locals o recintes com de les seues instal·lacions, i no es limitaran a enumerar-les sinó també s'hauran de justificar les solucions adoptades per a cada cas.
2. Apartats mínims que haurà de contenir l'annex de la memòria.
2.1 Objecte de l'activitat
Contindrà una descripció detallada de l'activitat en el local o recinte d'acord amb el Catàleg d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives (Decret 251/1994, de 7 de desembre, del Govern Valencià que desplega la Llei 2/1991).
Haurà d'indicar-se si es tracta d'una nova activitat, reforma, ampliació o canvi d'activitat o, si s'escau, si es pretén legalitzar un local ja existent. En els casos de reforma i/o ampliació haurà d'aportar-se la documentació acreditativa de la seua situació administrativa (llicència d'obertura, permisos, etc.)
2.2 Situació urbanística
S'haurà de consignar la qualificació urbanística de la parcel·la, i s'haurà d'indicar l'altura de l'edifici i l'amplària de les vies públiques.
En el cas de locals situats en edificis amb interés històrico-artístic, cultural o tradicional, d'acord amb l'article 11 de la Llei 2/1991, l'ajuntament haurà d'aportar la declaració d'aquesta situació.
En el cas de locals o recintes en sòl no urbanitzable, haurà d'aportar-se la documentació complementària on s'acredite la declaració d'interés comunitari d'acord amb la Llei del Sòl no Urbanitzable (Llei 4/1992) del Consell de la Generalitat Valenciana, expedida per l'organisme competent.
2.3 Edifici i limítrofs
Hauran de descriure's les activitats que es despleguen en el conjunt de l'edifici (habitatges, comercials, indústries, etc.), i també dels seus limítrofs immediats.
2.4 Superfícies i capacitat
S'especificaran les superfícies útils i construïdes totals del local i detalladament dels seus usos i activitats.
D'acord amb el concepte anterior i els criteris de capacitat establits en l'article 2 d'aquesta instrucció, es constatarà la capacitat màxima de públic, personal de servei i capacitat total del local.
2.4.1. Altura. S'indicaran les altures lliures mínimes i mitjanes de la zona d'estada del públic, i també dels serveis higiènics, tenint en compte els criteris d'acceptació que s'indiquen en aquesta instrucció.
2.5 Protecció contra incendis
2.5.1 Protecció passiva. Hauran d'indicar-se els sectors de què es compon el local, i es justificaran les resistències i estabilitats al foc dels elements estructurals i de compartimentació, d'acord amb els criteris establits en els annexos de la Norma Bàsica de l'Edificació-Condicions de Protecció Contra Incendis o, si hi manca, mitjançant proves d'assaig, homologacions o documentació anàloga que ho justifique adequadament.
Igualment, s'indicarà el grau de combustibilitat dels materials de construcció, l'acabat i la decoració.
2.5.2 Protecció activa. Es durà a terme una relació detallada de les instal·lacions de protecció contra incendis que s'establisquen en el local, i se n'haurà d'indicar el nombre i les característiques.
2.6. Vies d'evacuació
2.6.1 Portes. S'indicarà el seu nombre i amplària en funció de la capacitat sol·licitada. Tipus de ferrisses, rètols indicadors, etc., i també la seua resistència al foc en aquells casos que així ho requerisquen.
2.6.2 Corredors i recorreguts d'evacuació. S'especificarà el seu ample, obstacles fixos o mòbils, longitud de recorreguts d'evacuació i rampes amb rostària. Es justificarà, en qualsevol cas, la seua adaptació a les Normes per a l'Accessibilitat i Eliminació de Barreres Arquitectòniques.
2.6.3 Escales. Amplària i nombre, dimensions dels escalons, acabat de marques i enllumenat.
2.6.4 Vestíbuls. En aquells locals que ho requerisquen i s'haurà de justificar la superfície en funció de la capacitat prevista.
2.7 Instal·lació elèctrica
2.7.1 Enllumenat. S'ha de detallar el compliment del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, la memòria del qual contindrà, almenys, els documents següents:
- memòria descriptiva: nombre de circuits per a enllumenat ordinari i d'emergència, tipus de proteccions, característiques de les conduccions, justificació de nivells lluminosos segons el tipus d'enllumenat, etc.;
- esquema unifilar;
- plànol d'instal·lació elèctrica, on es grafie: la ubicació del quadre elèctric, els blocs d'emergència/senyalització i lluminària que indiquen a quina línia pertany segons l'esquema unifilar.
2.7.2 Calefacció-ventilació. Es representarà en l'esquema unifilar indicant-ne la protecció.
Càlcul justificatiu del nombre de renovacions per hora en funció de la capacitat sol·licitada per al local, d'acord amb la IT.IC 02 del Reglament d'Instal·lacions de Calefacció, Climatització i Aigua Calenta Sanitària.
2.8 Serveis sanitaris
S'indicarà l'existència de farmaciola o infermeria, segons aquesta instrucció.
També es justificarà el nombre d'aparells sanitaris dels serveis higiènics en funció de la capacitat sol·licitada i d'acord amb aquesta instrucció.
Es tindrà en compte l'existència d'un lavabo per a persones minusvàlides, tot complint les Normes per a l'Accessibilitat i l'Eliminació de Barreres Arquitectòniques i el Decret 193/1988, de 12 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana.
Els punts previstos en aquest apartat quedaran reflectits igualment en els plànols corresponents sempre que siga procedent.
València, 23 de gener de 1996.- El director general: José López Garrido.

linea