diari

Correcció d'errades a la Llei de la Generalitat Valenciana 7/1990, de 28 de desembre de 1990, de Pressupostos per a l'exercici de 1991.

(DOGV núm. 1491 de 25.02.1991) Ref. Base de dades 0561/1991

Correcció d'errades a la Llei de la Generalitat Valenciana 7/1990, de 28 de desembre de 1990, de Pressupostos per a l'exercici de 1991.
En advertir-se error en el text de la Llei dalt esmentada, publicada en el DOGV núm. 1453, de 31 de desembre de 1990, se'n procedeix a la rectificació.
En l'encapçalament, en la versió en castellà, on diu: «Ley de la Generalitat Valenciana 7/1990, de 24 de diciembre, de Presupuestos»; ha de dir: «Ley de la Generalitat Valenciana 7/1990, de 28 de diciembre de Presupuestos».
A l'article u, apartat 1, punt b). On diu: «El Pressupost dels Organismes Autònoms de la Generalitat... per import de 237.036.805 milers de pessetes»; ha de dir: «El Pressupost dels Organismes Autònoms de la Generalitat... per import de 237.206.805 milers de pessetes».
A l'article u, apartat 1, punt c). On diu: «El Pressupost de les Empreses Públiques de la Generalitat per un import de 33.882.492 milers de pessetes»; ha de dir: «El Pressupost de les Empreses Públiques de la Generalitat per un import de 33.832.492 milers de pessetes».
A l'article u, apartat 3, punt b). On diu: «... la distribució de crèdits per grups funcionals, s'estableix de la següent manera en milers de pessetes:
1. Serveis de caràcter general 6.147.145
2. Defensa, protecció civil y seguretat ciudadana 1.839.592
3. Seguretat, protecció y promoció social 33.745.641
4. Producció de béns públics de caràcter social 440.651.740
5. Producció de béns, públics de caràcter econòmic 58.248.172
6. Regulació econòmica de caràcter general 7.383.205
7. Regulació econòmica de los sectors productius 19.726.201
8. Desemvolupament empresarial 294.413
9. Transferències al sector públic territorial 58.071.025
0. Deute públic 12.700.000
Total 638.807.134
Ha de dir:
1. Serveis de caràcter general 6.247.145
2. Defensa, protecció civil y seguretat ciudadana 1.839.592
3. Seguretat, protecció y promoció social 33.745.641
4. Producció de béns públics de caràcter social 440.651.740
5. Producció de béns públics de caràcter
econòmic 58.148.172
6. Regulació econòmica de caràcter general 7.473.205
7. Regulació econòmica de los sectors productius 19.636.201
8. Desenvolupament empresarial 294.413
9. Transferències al sector públic territorial 58.071.025
0. Deute pública 12.700.000
Total 638.807.134
A l'article quinze, apartat 2, punt b). On diu: «b) Aquells que financen... i en l'Acord esmentat»; ha de dir: «b) Aquells que financen... i en el Pla de Desenvolupament Regional abans esmentat».
A la Disposició Addicional Primera, paràgraf primer. On diu: «Les Corts Valencianes... en què estaven consignats en 1991»; ha de dir: «Les Corts Valencianes... en què estaven consignats en 1990».
A la Disposició Addicional Quarta. On diu: «S'autoritza la Conselleria d'Economia i Hisenda... gestionats per la Direcció General de Serveis Socials i el Servei Valencià de Salut, respectivament»; ha de dir: «S'autoritza la Conselleria d'Economia i Hisenda... gestionats per l'Institut Valencià de Serveis Socials i el Servei Valencià de Salut, respectivament.»
Així mateix, a l'esmentada Llei s'ha d'afegir els Annex següents:
ANNEX I
Subvenció global i cost autoritzat del personal de les Universitats de competència de la Generalitat Valenciana (milers de pessetes)
1. Subvenció global
1.1. Universitat d'Alacant
Operacions corrents 2.848.674
Operacions de capital 70.000
1.2. Universitat Politècnica de València
Operacions corrents 4.940.107
Operacions de capital 100.000
1.3. Universitat de València
Operacions corrents 8.977.169
Operacions de capital 155.000
2. Cost autoritzat de personal (exclòs el corresponent a triennis y Seguretat Social)
2.1. Universitat d'Alacant
Personal funcionari docent y contractat docent 1.633.458
Personal funcionari no docent 313.378
2.2. Universitat Politècnica de València
Personal funcionari docent y contractat docent 3.093.879
Personal funcionari no docent 434.690
2.3. Universitat de València
Personal funcionari docent y contractat docent 5.944.403
Personal funcionari no docent 989.911
ANNEX II
Pressupostos de la Generalitat Valenciana 1991
Dotació per a despeses de protocol (milers PTA)
Secciones/programes Import
04 PRESIDIENCIA DE LA GENERALITAT
111.40 Gabinet del President 32.273
06 ECONOMIA I HISENDA
611.10 Direcció y serveis generals 4.000
07 ADMINISTRACIO PUBLICA
121.20 Direcció y serveis generales 4.000
08 OBRES PÚBLIQUES, URBANISME I TRANSPORTS
511.10 Direcció y serveis generales 13.600
09 CULTURA, EDUCACIO I CIENCIA
451.10 Direcció y serveis generales 16.879
10 SANITAT I CONSUM
411.10 Direcció y serveis generales 7.500
11 INDUSTRIA, COMERÇ I TURISME
721.10 Direcció y serveis generales 6.000
12 AGRICULTURA I PESCA
711.10 Direcció y serveis generales 5.000
13 TREBALL I SEGURETAT SOCIAL
311.10 Direcció y serveis generales 7.000
TOTAL 96.252
IMAGEN

linea