diari

Decret 60/1985, de 13 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre órgans competents en matèria d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat Valenciana.

(DOGV núm. 254 de 23.05.1985) Ref. Base de dades 0566/1985

Decret 60/1985, de 13 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre órgans competents en matèria d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat Valenciana.
L'aplicació adequada en l'àmbit de la Comunitat Valenciana de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, sobre incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, exigeix la determinació dels òrgans autonòmics a què fa referència el text i als quals atribueix competències concretes.
Alhora, és urgent l'establiment del procediment que assegure la coordinació necessària i la uniformitat de criteris en l'aplicació dels supòsits que, en la Llei esmentada i disposicions que la desplegaren, facen referència al personal al servei de l'Administració Autonòmica Valenciana.
D'altra banda, promulgat el Reial Decret 598/1985, de 30 d'abril, sobre incompatibilitats, es considera oportuna l'aplicació en l'àmbit de la Generalitat Valenciana.
En atenció d'aquests motius, segons la disposició addicional sisena de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, a proposta del Conseller de la Presidència, i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat Valenciana, en la reunió del 13 de maig de 1985,
DECRETE:
Article primer
Correspon al Consell de la Generalitat Valenciana, com a “òrgan de govern de la Comunitat Autònoma”, la determinació dels casos en què, per raó d'interés públic, el personal inclòs en l'àmbit d'aplicació de la llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, puga tenir un segon lloc de treball o una activitat en el sector públic, amb els requisits establerts per a aquest supòsit en l'article 3.r1 de la Llei esmentada.
Article segon
El Govern Valencià, en l'àmbit de les seues competències, podrà determinar amb caràcter general els llocs del sector públic sanitari i els de caràcter exclusivament investigador dels Centres públics d'investigació, susceptibles de prestació a temps parcial, segons la disposició addicional 4.ª1 i 3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre.
Article tercer
Compet al Consell de la Generalitat Valenciana l'adopció de l'acord exprés en cada cas per autoritzar la compatibilitat d'activitats públiques, quan hom supere els límits de remuneració previstos en l'article 7.é1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, en base a raons d'especial interés per al servei.
Alhora, el Consell podrà, excepcionalment, per a supòsits concrets i mitjançant acorda autoritzar la pertinença a més de dos Consells d'Administració o òrgans de govern d'entitats o empreses públiques o privades (article 8.é de la Llei 53/1984, de 26 de desembre).
Article quart
El personal al servei de l'Administració de la Generalitat Valenciana que alhora siga membre de les Corts Valencianes haurà de sol·licitar l'autorització per compatibilitat ambdues activitats a la Conselleria de la Presidència, que podrà concedir-la, amb els requisits de l'article 5.é, apartat a) de la Llei 53/1984, de 26 de desembre sempre que hi haja informe de les Corts Valencianes.
Article cinqué
S'entendrà que la Conselleria de la Presidència és sempre l'“òrgan competent de la Comunitat Autònoma” a què fa referència la Llei 53/1984, de 26 de desembre, tret dels supòsits contemplats en els articles anteriors i dels relatius al personal sanitari i docent, que recauran en les Conselleries de Sanitat, Seguretat Social i Treball i Cultura, Educació i Ciència.
Article sisé
La sol·licitud de compatibilitat d'activitats i l'exercici de les opcions previstes en la disposició transitòria I a de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, s'adequarà al model aprovat per Resolució de la Secretaria de l'estat per a l'Administració Pública, de 23 de gener de 1985, publicada en el “Boletín Oficial del Estado” del dia 24 del mateix mes.
Article seté
S'estén l'àmbit d'aplicació del Reial Decret 598/1985, de 30 d'abril, al personal al servei de la Generalitat Valenciana.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
La Direcció General de la Funció Pública de la Conselleria de la Presidència resta facultada per dictar les instruccions de caràcter procedimental, a fi d'aconseguir la tramitació uniforme, àgil i eficaç d'aquelles matèries que, segons la Llei 53/1984, de 26 de desembre, i disposicions que la desplegaren, corresponen als òrgans de la Comunitat Autònoma, així com per resoldre les consultes que se susciten en la tramitació esmentada.
Segona
Aquest Decret entrarà en vigor el dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 13 de maig de l985.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller de la Presidència,
RAFAEL BLASCO I CASTANY

linea