diari

Ordre de 3 d'abril de 1987, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es modifica el joc del bingo.

(DOGV núm. 565 de 10.04.1987) Ref. Base de dades 0583/1987

Ordre de 3 d'abril de 1987, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es modifica el joc del bingo.
Després de l'aprovació per Ordre del Ministeri de l'Interior de 9 de gener de 1979 del Reglament del Bingo, en els últims anys aquest joc ha tingut una evolució dinàmica igual que els altres jocs d'atzar, sense que això produís modificacions substancials en la seua normativa, per la qual cosa, fins que es promulgue la Llei de Joc de la Comunitat Valenciana s'imposa complementar la ja vigent per garantir així una eficaç gestió de les competències assumides en matèria de joc.
Tot això justifica l'elaboració d'aquest text que amb rang suficient regule, adaptant-lo a la realitat social, la modalitat del premi de «Bingo» anomenat «Bingo Acumulatiu» i garantir així la transparència en el joc i els drets del jugador.
Amb aquesta finalitat i atés el que estableix l'article 35.e) de la Llei 5/1983, de 30 de desembre del Govern Valencià
ORDENE:
Article 1r.
S'instaura en l'àmbit de la Comunitat Valenciana el Bingo Acumulatiu com a modalitat del joc del Bingo i s'hi aplicarà la mateixa normativa que regeix per al joc esmentat.
Article 2n.
1. L'autorització per a establir el sistema del Bingo Acumulatiu es podrà concedir per la Conselleria d'Economia i Hisenda, prèvia sol·licitud de l'entitat titular de la Sala o empresa de serveis que posseesca la gestió de les Sales.
2. Seran requisits imprescindibles per a obtenir-ne l'autorització:
a) Tenir vigent l'autorització de Sala de Bingo.
b) Estar al corrent en el pagament de l'Impost sobre el Bingo.
c) No haver estat sancionat per més de dos infraccions tipificades com a molí greus en els últims sis mesos.
d) Posseir els marcadors homologats per al Bingo Acumulatiu.
Article 3r.
En la sol·licitud presentada per l'entitat titular de la Sala o Empresa de Serveis que posseesca la gestió, constaran a més dels requisits establerts per l'article 69 de la Llei de Procediment Administratiu, els mitjans tècnics específics de què disposa i el volum de vendes de l'exercici anterior especificat per mesos.
A la sol·licitud s'acompanyaran els documents següents:
a) Document acreditatiu de la representació de la persona o entitat sol·licitant, per part de qui subscriu la sol·licitud en alguna de les formes previstes per l'article 24.2 de la Llei de Procediment Administratiu .
b) Certificació de l'acord adoptat per la Junta Directiva o Consell d'Administració.
c) Fotocòpia del DNI del representant.
d) Fotocòpia autenticada de l'autorització vigent de la Sala de Bingo i Empreses de Servei si escau.
e) Certificació emesa per la Direcció dels Serveis Territorials de la Conselleria d'Economia i Hisenda, acreditativa de trobar-se al corrent en el pagament dels Imposts sobre el Joc.
f) Factura proforma d'adquisició de marcadors electrònics homologats.
Article 4t.
La concessió d'autorització per a establir el sistema de Bingo Acumulatiu obliga a utilitzar aquesta modalitat en totes les partides que es facen.
Article 5é.
1. El premi del Bingo Acumulatiu es dotarà amb les quantitats resultants de llevar en cada jugada el 2% de l'import total de cartons venuts en cada partida, quedant conseqüentment el repartiment de premis de la forma següent:
- Premi de Línia: 9,5%.
- Premi de Bingo: 54,6905%.
- Bingo Acumulatiu: 2%.
2. La quantitat que serveix de base per al pagament del premi del Bingo Acumulatiu estarà formada per la suma de les quantitats acumulades fins al final de la partida anterior, de la qual es llevarà el 15%, quantitat que passarà a ser la primera dotació del pròxim premi acumulatiu.
3. Després de les operacions de venda, el caixer recollirà els cartons sobrants i el Cap de Taula, una vegada realitzats els càlculs pertinents anunciarà:
- El total dels cartons venuts de la sèrie o sèries corresponents.
- L'import dels premis de Línia, Bingo i Bingo Acumulatiu.
- El número de bola màxim, segons l'ordre d'extracció, no superior a l'establerta en l'escala detallada en l'article 6é. d'aquesta Ordre, en què escau atorgar el Premi de Bingo Acumulatiu.
Tot seguit s'exposarà en els cartells, marcadors i monitors el nombre de cartons venuts, premi de la Línia, premi de Bingo, premi de Bingo Acumulatiu, quantitat llevada per al següent Bingo Acumulatiu i número de bola màxima.
Article 6é.
1. El joc es desplegarà conformement a la normativa establerta en l'Ordre del Ministeri de l'Interior de 9 d'octubre de 1979.
S'atorgarà el premi de Bingo Acumulatiu al jugador o jugadors, que obtinguen el premi del bingo en número de bola segons l'ordre d'extracció, no superior al màxim autoritzat d'acord amb l'escala següent, en relació amb els cartons venuts en cada partida:
CARTONS VENUTS BOLA EXTRACCIO
1 a 20 cartons 48
21 a 50 46
51 a 80 44
81 a 120 43
121 a 180 42
181 a 300 41
Més de 300 40
2. En cada partida, el valor del premi del Bingo Acumulatiu haurà de ser anunciat permanentment al públic, mitjançant cartells o a través de monitors, així com el número de bola màxim, segons l'ordre d'extracció, per la qual es té dret a l'esmentat premi.
Article 7é.
En el Llibre d'Actes regulat en l'article 37 de l'Ordre de 9 de gener de 1979 que aprova el Reglament del Bingo i per a aquelles Sales on s'establesca el Bingo Acumulatiu, es faran constar, a més de les dades exigides en aquell precepte, les corresponents a la dotació acumulada, premi Bingo Acumulatiu, substracció 15% i nombre d'extraccions efectuades en cada partida. (Conformement a l'Annex I).
Article 8é.
1. Podran revocar-se les autoritzacions concedides, mitjançant resolució motivada de la Conselleria d'Economia i Hisenda, previ expedient, amb audiència de l'interessat, pels motius generals de revocació de les autoritzacions de Sala de Bingo i per incompliment de l'obligació continguda en l'article 3r.
2. Les autoritzacions s'extingiran:
a) Per canvi de titularitat en la gestió de les Sales de Bingo.
b) Per sol·licitud de l'entitat o empresa autoritzada, davant la Comissió Tècnica del Joc.
3. En qualsevol d'aquests casos la dotació de l'últim premi del Bingo Acumulatiu estarà formada per totes les quantitats dotades acumulades, la revocació o extinció esdevindrà efectiva en el moment de lliurament de l'últim premi del Bingo Acumulatiu.
4. En el supòsit d'extinció a petició de l'entitat o empresa autoritzada, aquesta no podrà obtenir nova autorització fins que transcórreguen sis mesos.
DISPOSICIO FINAL
Aquesta Ordre vigirà l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 3 d'abril de 1987.
El Conseller d'Economia i Hisenda,
ANTONI BIRLANGA I CASANOVA
Veure annex

linea