diari

Llei 2/1991, de la Generalitat Valenciana, de 18 de febrer, d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives.

(DOGV núm. 1492 de 26.02.1991) Ref. Base de dades 0583/1991

Llei 2/1991, de la Generalitat Valenciana, de 18 de febrer, d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives.
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat, i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d'autonomia, en nom del Rei, promulgue la Llei següent:
PREAMBUL
El Reglament General de Policia d'Espectacles i Activitats Recreatives de 27 d'agost de 1982 i l'Ordre de 3 de maig de 1935, per la qual es va aprovar el Reglament d'Espectacles Públics, han regulat el control sobre la construcció i reforma dels locals d'espectacles i establiments públics, així com l'exercici d'aquestes activitats recreatives.
La Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, estableix en l'article 31.30 la competència exclusiva de la Generalitat en matèria d'espectacles públics. D'acord amb aquesta normativa, pel Reial
Decret 1040/1985, de 25 de maig, es van transferir les competències i serveis de l'Estat en aquesta matèria a la Generalitat.
Com que fins avui aquesta Comunitat Autònoma no havia dictat una normativa pròpia d'espectacles i recreació públics, s'ha aplicat, de conformitat amb l'article 27 de l'Estatut d'autonomia, l'esmentada legislació estatal.
L'evolució i desenvolupament experimentats en la societat espanyola en els darrers anys i les atribucions de competències a la Generalitat han donat lloc a un canvi de les circumstàncies en què es van dictar els preceptes del Reglament de Policia d'Espectacles i Activitats Recreatives.
D'altra banda, aquesta Llei regula un dels sectors de la societat, el dels establiments públics, en el qual l'increment en els darrers anys quant a nombre i innovació tecnològica ha estat més important. Això, junt a l'adhesió d'Espanya a les Comunitats Europees, comporta que es faça necessari l'establiment d'una Llei que servesca com a març als futurs Reglaments especial que regulen els aspectes més concrets i específics, sobretot de caràcter tècnic, de cada una de les diferents activitats.
Sembla, per tant, convenient harmonitzar el just exercici d'aquestes activitats dins del marc del nostre ordenament jurídic, amb la protecció i tutela necessàries de la seguretat de les persones i les coses al temps que es presta atenció normativa a un fenomen tradicional, com és la nomenada revenda de localitats, que es regula per distinció entre la venda comissionada, la licitud de la qual es reconeix, de la venda al carrer o ambulant que, pel seu caràcter essencialment especulador, ha de prohibir-se.
CAPITOL PRIMER
Article primer
1. La present Llei serà d'aplicació a tots aquells espectacles, esports, jocs, activitats recreatives i establiments de pública concurrència que es realitzen o se situen en el territori de la Comunitat Valenciana i vagen dirigits al públic en general o siguen capaços de congregar-lo, amb independència que la seua titularitat siga pública o privada i tinguen o no finalitat lucrativa.
2. S'exclouen de l'aplicació d'aquesta Llei les activitats de caràcter familiar que no es troben obertes a la pública concurrència.
3. El Consell establirà reglamentàriament un catàleg que no tindrà caràcter exhaustiu, dels espectacles i activitats recreatives que són objecte d'aquesta Llei, el qual haurà de classificar-los d'acord amb les característiques pròpies.
4. El Consell establirà reglamentàriament, els requisits i condicions exigibles per a la construcció transformació d'edificis, locals i altres instal·lacions de pública concurrència destinats a espectacles i activitats recreatives, amb objecte de garantir la seguretat de les persones i béns, la salubritat pública, la prevenció d'incendis, altres riscs col·lectius i, en general, la defensa dels interessos del públic.
Article segon
Els preceptes d'aquesta Llei seran exigibles sense perjudici del que hi ha previst en aquesta matèria per la legislació estatal, autonòmica i local.
CAPITOL SEGON
Article tercer
L'exercici de les competències atribuïdes per la present Llei es realitzarà en les condicions pertinents de col·laboració i coordinació, amb objecte d'aconseguir el compliment dels principis d'economia, eficàcia i celeritat administrativa.
A tal efecte, el Consell de la Generalitat podrà establir els acords o convenis que estime necessaris en ordre a l'efectivitat en la prestació dels serveis.
Quan, en l'exercici d'aquestes competències, els Ajuntament consideren imprescindible la col·laboració dels serveis tècnics de la Generalitat, podran demanar la intervenció d'aquesta, que prestarà els serveis que siguen necessaris.
Article quart
1. Obres de nova planta:
Correspondrà a l'Ajuntament del municipi on es pretenga la construcció de qualsevol edifici, local o recinte que s'haja de destinar a espectacles o activitats recreatives, la concessió de llicència d'obres.
2. Obres d'adaptació o reforma:
Serà, també, de competència municipal la concessió de llicències d'obres en el cas d'adaptació o reforma en edificis o locals destinats a espectacles i esbargiment públics.
3. Aquestes llicències es tramitaran d'acord amb el procediment establert en la reglamentació vigent, així com en el que s'establesca en els Reglaments especials que desenrotllen la present Llei.
Article cinquè
1. L'Administració de la Generalitat fixarà, a la totalitat dels locals o establiments objecte d'aquesta Llei, els condicionaments de la llicència que seran legalment exigibles, en garantia del compliment de la normativa vigent sobre espectacles, establiments públics i activitats recreatives, amb la fi de protegir la seguretat de persones i béns.
2. Aquests condicionament hauran d'incorporar-se obligatòriament a la llicència en els casos que reglamentàriament es determinen.
3. A tal efecte, els Ajuntaments hauran de trametre al departament de la Generalitat competent en la matèria un exemplar de la documentació presentada i còpia de l'expedient instruït.
4. Aquesta unitat, una vegada revisada la documentació i estudiat el projecte, podrà disposar les visites d'inspecció que estime pertinents i instar les dades que jutge pertinents.
5. Una vegada els serveis tècnics corresponents emeten l'informe, es determinaran els condicionaments de la llicència i es comunicaran als Ajuntaments.
6. Tot això sense perjudici de les autoritzacions i actuacions d'altres organismes que tinguen competència en relació amb aquests locals i activitats.
Article sisé
1. Els titulars dels establiments públics, recintes i locals, on es desenvolupen espectacles i activitats recreatives, hauran d'obtenir i exhibir per a la seua obertura i funcionament la preceptiva llicència municipal.
2. El tràmit per a la seua concessió serà el previst en la normativa vigent i en els Reglaments especials que s'hagen de dictar. Els Ajuntaments podran disposar els reconeixements de les instal·lacions que estimaran pertinents, així com requerir la documentació i certificacions que acrediten que l'execució de les obres s'ha realitzat en les condicions escaients i amb els requisits exigits per la normativa vigent.
3. També serà necessària la llicència d'obertura i funcionament per a la transformació i dedicació a aquestes activitats, amb caràcter habitual, de locals que estaven destinats a altre ús.
La utilització d'un local per a una activitat distinta a la que estigués dedicada anteriorment a l'ampliació d'activitats exigirà l'obtenció d'una nova llicència.
4. La celebració d'un espectacle o activitat recreativa de caràcter extraordinari distint dels que es realitzen habitualment en un local i figuren autoritzats en la corresponent llicència, exigirà una autorització especial que s'atorgarà una vegada se n'haurà comprovat les condicions de seguretat.
Article seté
1. Atorgada la llicència per l'Ajuntament i notificada als interessats, es traslladarà immediatament la resolució al departament de la Generalitat competent en la matèria.
2. Així mateix, es traslladaran a la Generalitat totes les modificacions i variacions que afecten aquestes llicències.
3. Correspon tant a l'Ajuntament com a l'Administració de la Generalitat el manteniment actualitzat d'un Registre d'empreses, locals i titulars, a fi que servesca d'instrument per a l'execució de les competències en aquesta matèria.
4. En la llicència s'haurà de fer constar, a més de l'activitat a què es dedicarà el local, segons les definicions que es consignen en el catàleg a què es refereix l'Article 1, la capacitat màxima permesa, la naturalesa dels serveis que s'hi presten, les instal·lacions tècniques i maquinària que les condicions del local permeten, així com qualsevol altra mesura que s'estime necessària per a garantir les pertinents condicions d'higiene, comoditat i seguretat.
Article vuité
L'incompliment dels requisits i condicions en què es concedeix la llicència donarà lloc, amb independència d'altres responsabilitats d'ordre penal o administratiu en què podrien incórrer, a la suspensió d'aquesta, si les deficiències són reparables i no suposen un greu perill per a la seguretat, o la revocació de la llicència, si existeix una modificació substancial en les característiques i instal·lacions del local que puguen suposar un greu risc per a la seguretat de les persones i béns.
Article nové
En els supòsits en què un local estigués tancat al públic durant un període de temps superior a un any ininterromput, s'entendrà que la llicència d'obertura i funcionament queda sense efecte i haurà de sol·licitar-se de nou la reobertura de l'establiment a l'Ajuntament, que practicarà els reconeixements i inspeccions que considere necessaris per a la concessió d'aquesta.
Article desè
1. Correspondrà als Ajuntaments la concessió de llicència per a la celebració d'espectacles o activitats recreatives que pretenguen celebrar-se en instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables, que s'atorgarà per un procediment administratiu abreujat en les condicions que es fixen reglamentàriament, prèvia comprovació d'aquestes.
2. Quan les instal·lacions esmentades en l'apartat anterior requeresquen la construcció o instal·lació d'estructures, maquinàries o dispositius, o bé qualsevol altre muntatge que pogués afectar la seguretat, s'hauran de demanar les documentacions i certificacions que acrediten que aquestes instal·lacions compleixen la normativa vigent i hauran de ser inspeccionades per un tècnic competent qui informarà sobre les condicions d'aquestes, amb especial atenció als requisits de seguretat i protecció contra incendis.
Article onze
Els Ajuntaments, previ dictamen dels Departaments de la Generalitat competents per raó de la matèria, podran concedir les llicències d'obres, de reforma, obertura i funcionament d'aquells locals que, pel seu valor històrico-artístic i interés cultural, o aquells dedicats tradicionalment a la celebració d'espectacles, no puguen complir la totalitat dels requisits exigits en la normativa vigent, sempre que es puga garantir la seguretat a través d'altres mesures correctores que es proposen i que les obres a realitzar suposen una millora en les condicions de seguretat de l'edifici.
Article dotze
1. Els espectacles o activitats recreatives que tinguen lloc habitualment en establiments públics, locals o recintes que tinguen la corresponent llicència municipal d'obertura i funcionament, no necessitaran de cap altre tràmit per a la seua celebració.
2. Serà preceptiu obtenir autorització expressa de l'Administració de la Generalitat, o del respectiu Ajuntament,' segons els casos per a la celebració dels espectacles i activitats que s'expressen en els apartats següents:
a) A l'Administració de la Generalitat:
Les corregudes de bous, de vedells i espectacles còmico-taurins.
Les festes taurines tradicionals que comprenen els tancaments de bous, els bous solts per a foment i esbargiment de l'afecció i el toreig de vaquetes en places públiques.
Els espectacles i activitats que per les seues característiques excepcionals no es troben regulats en la legislació vigent.
Us carreres o proves esportives que se celebren en les vies públiques i el desenvolupament de les quals ultrapasse els termes de més d'un municipi.
Els espectacles i activitats recreatives que, amb caràcter extraordinari, es pretenen celebrar en locals o recintes el destí autoritzat dels qual siga distint.
b) Als Ajuntaments:
Els espectacles i activitats recreatives que se celebren dins del terme municipal.
Els espectacles i carreres esportives que se celebren en les vies públiques municipals compreses dins del seu terme.
c) A l'Administració de l'Estat:
Les carreres o proves esportives que es despleguen parcialment en el territori de la Comunitat Valenciana i tinguen un àmbit superior a aquesta.
3. Als efectes d'aquestes autoritzacions, s'haurà d'instruir un expedient que arreplegue la documentació preceptiva i podran realitzar-se les visites de reconeixement i inspecció que es consideren oportunes per a l'atorgament de l'autorització. En el cas de les autoritzacions de proves i carreres esportives, si la seua celebració requereix la utilització temporal de les vies públiques i afecta la xarxa de comunicacions, serà preceptiva la incorporació a l'expedient d'un informe de la Direcció Provincial de Trànsit que, amb caràcter vinculant, assenyale els condicionaments tècnics a què done lloc, així com. la seua comunicació a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, amb l'objecte que hi presten llurs serveis de vigilància i ordre.
4. Aquestes autoritzacions es concediran sense perjudici de tercers i de l'obtenció d'altres permisos procedents, o del compliment de determinats requisits quan els exigesquen les disposicions que regeixen la matèria.
Article tretze
1. Anteriorment a la celebració de qualsevol espectacle o activitat recreativa que requeresca autorització expressa, i, en tot cas, abans de la seua difusió pública, haurà de presentar-se, per al seu coneixement, en el departament de l'Administració competent per a autoritzar l'espectacle, un exemplar dels cartells o programes anunciadors, en el quals haurà de consignar-se, si més no, les dades següents:
a) La denominació de l'espectacle o activitat.
b) Si s'escau, el títol- de les obres i els noms dels intèrprets, autors o traductors.
c) Els preus de les localitats i les condicions d'abonament, si existeixen.
d) La denominació i domicili de l'empresa organitzadora i del seu titular.
e) En el cas de pel·lícules cinematogràfiques, la denominació i domicili de l'empresa distribuïdora.
f) La qualificació de l'espectacle per edat, atorgada per l'autoritat competent.
g) Dates i horaris per a les actuacions o representacions previstes.
2. Si per qualsevol causa es produirà qualsevol variació de les dades presentades, l'empresa responsable ho comunicarà a l'Administració competent i procedirà a fer pública la variació, pel mateix procediment utilitzat per a la seua difusió primitiva, i quedarà obligada a tornar l'import de les localitats al públic que així ho requeresca, sempre que aquesta variació efecte de forma fonamental a l'essència de l'espectacle.
3. Serà necessari obtenir l'aprovació prèvia dels cartells o programes per part de l'Ajuntament competent quan els espectacles o activitats se celebren en les vies públiques.
Article catorze
1. L'horari general dels establiments públics, espectacles i activitats recreatives es determinarà anualment mitjançant Ordre del departament de la Generalitat competent en la matèria, i s'atendrà a les característiques dels establiments, els usos socials, les diferents estacions de l'any, les festes tradicionals i els dies feiners, festius i vespres de festius.
2. L'Administració de la Generalitat tindrà competència exclusiva per a la concessió d'ampliacions d'horari, i podrà atorgar-ne a aquells establiments públics i espectacles que per les seus característiques, la seua situació, l'activitat a realitzar i el servei que presten, justifiquen la necessitat d'aquestes ampliacions a l'horari general, sense perjudici del compliment de la legislació sobre els horaris a efectes laborals.
3. Reglamentàriament es determinarà el procediment que s'ha de seguir per a la concessió d'un horari especial a un determinat establiment públic i els casos en què excepcionalment puga ser modificat l'horari general pels Ajuntaments respectius.
Article quinze
1. Les empreses d'espectacles i activitats recreatives hauran de posar directament a la venda, mitjançant taquilles disposades a l'efecte, almenys un 70% de cada classe de localitats que componguen la totalitat de la capacitat lliure del local o recinte.
2. Amb objecte de facilitar al públic l'obtenció de localitats, les taquilles hauran d'estar obertes el temps necessari abans del començament de l'espectacle. Aquestes empreses podran concedir la venda comissionada de la resta de les localitats en diferents punts de la població o d'altres poblacions.
3. Correspon als Ajuntaments la concessió d'autorització a aquelles persones, físiques o jurídiques, que desitgen exercir la modalitat de venda comissionada. Aquesta activitat no podrà excedir més del 30% de les localitats de cada classe, ni excedir del 10% sobre el preu marcat en les taquilles de venda directa al públic.
4. La venda comissionada s'efectuarà en locals o recintes tancats. Queda prohibida la venda i la revenda al carrer i ambulant. Se sancionarà l'infractor amb la multa establerta en l'article 26, així com amb el decomís de les entrades.
Article setze
Correspondrà prohibir o suspendre, en el cas que ja s'estiguen desenvolupant, els espectacles, manifestacions esportives i activitats recreatives, així com clausurar locals, en els casos següents:
A l'Administració de la Generalitat i a les Autoritats i Corporacions Locals:
a) Quan se celebren o desenvolupen espectacles que requeresquen autorització expressa de la Generalitat o dels Ajuntaments, respectivament i que no hagués estat sol·licitada, o sol·licitada aquesta s'hagués denegat.
b) Els que puguen ser constitutius de delicte.
c) Aquells la celebració dels quals puga afectar la seguretat de béns i de persones.
d) Quan els locals o recintes on es desenvolupen aquestes activitats no reunesquen les condicions escaients d'aptitud.
e) Quan se sobrepasse la capacitat autoritzada.
Article disset
1. Les facultats inspectores, que garanteixen el compliment i l'adequació a les normes reguladores d'aquests locals i activitats, correspondran als Ajuntaments i al departament de la Generalitat competent per raó de la matèria.
2. Els serveis d'inspecció realitzaran llurs funcions sobre la totalitat de locals, recintes i activitats afectats per la present Llei. Les empreses i titulars dels esmentats establiments estaran obligats a facilitar al personal de la inspecció l'examen i comprovació de llurs instal·lacions, documents i certificacions que acrediten el compliment de la normativa vigent, així com a facilitar-ne l'accés lliure i gratuït al personal d'inspecció i agents de l'autoritat en l'exercici de llurs funcions.
3. La Generalitat, per conducte dels Governs Civils, comunicarà les necessàries instruccions amb la fi que pels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat, es realitzen els serveis de vigilància sobre els espectacles, establiments públics i activitats recreatives.
Les denúncies per infraccions a allò que preceptuen aquesta Llei i les normes reglamentàries vigents seran remeses directament pels esmentats Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat al departament de la Generalitat competent en la matèria a fi que s'adopten les mesures oportunes.
4. També corresponen les funcions de vigilància a les Policies Locals, sota les ordres de les respectives autoritats, sense perjudici de les directrius que pogués dictar la Generalitat sobre el tema, a través dels Ajuntaments, amb l'objecte d'aconseguir la pertinent unificació en la realització de les distintes competències de vigilància i inspecció.
CAPITOL TERCER
Article divuit
Constitueixen infraccions administratives en matèria d'espectacles i activitats recreatives les accions o omissions legals o reglamentàries que incomplesquen la normativa vigent relativa a aquestes activitats.
Article dinou
Seran subjectes responsables d'aquestes infraccions i, per tant, objecte de sanció per part dels Organs competents, les persones físiques o jurídiques que incórreguen en les accions o omissions tipificades com a infraccions en la present Llei.
Article vint
Als efectes de la present Llei, les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
Article vint-i-un
Es consideraran infraccions lleus:
a) La instal·lació, dins dels locals d'espectacles o de recintes esportius, de qualsevol mena de llocs de venda o altres activitats sense obtenir prèviament la corresponent llicència o autorització, en el cas de ser necessari.
b) La manca de neteja o higiene en lavabos i serveis.
c) La manca de comunicació a les autoritats dels noms i domicilis de les empreses o llurs representants o dels canvis d'aquests i dels locals o establiments que exploten.
d) Tenir els llibres de reclamacions sense els requisits previstos.
e) La celebració de l'espectacle sense la preceptiva qualificació per edat o la clara desviació en el seu desenvolupament respecte a aquesta qualificació.
f) La manca de respecte dels espectadors, assistents o usuaris als artistes, esportistes i altres actuants, així com a la resta del públic.
g) El retardament en el començament o acabament dels espectacles, o en el tancament dels establiments públics, respecte als horaris previstos.
h) El mal estat dels locals, instal·lacions o serveis que produesquen incomoditat manifesta.
i) L'accés als escenaris, camps o llocs d'actuació d'executants, artistes o esportistes mentre dure l'espectacle, llevat que estiga expressament previst o ho exigesca la naturalesa de l'activitat.
j) Les explosions de petards, traques o llums de bengala, en la celebració d'espectacles o activitats, fora de les ocasions previstes o sense les precaucions necessàries.
k) La celebració de l'espectacle o activitats recreatives sense la prèvia presentació de cartells o programes quan s'escaiga.
l) Qualsevol altra infracció a la legalitat vigent que no tinga la consideració de falta greu o molt greu.
m) La utilització d'indicadors o rètols que induïren a error, quant a l'activitat per a la qual s'està autoritzat.
Article vint-i-dos
Es consideraran infraccions greus:
a) La negativa a facilitar a espectadors, concurrents o usuaris el llibre de reclamacions o mancar-ne. -
b) Consignar, en els cartell o programes, títols d'obres, noms d'autors o qualsevulla altra dada que no siga vertadera.
c) La modificació de programes o cartells sense comunicar-ho prèviament a les autoritats competents o sense anunciar-ho al públic anticipadament.
d) La venda o revenda al carrer o ambulant de bitllets o localitats.
e) Despatxar o permetre negligentment el consum de qualsevol tipus de begudes alcohòliques a menors de setze anys.
f) Permetre l'entrada a menors de setze anys en establiments o espectacles en què la tinguen prohibida o incomplir qualsevol de les obligacions complementàries d'aquesta prohibició. Reglamentàriament es determinaran els requisits d'aquells establiments que realitzen sessions especials dirigides a joves d'edats compreses entre 14 i 18 anys.
g) La dedicació de locals, recintes o instal·lacions a la celebració d'espectacles o activitats recreatives diferents d'aquells per als quals estiguen autoritzats.
h) La utilització d'armes de foc, torxes enceses o de qualssevol altres útils o objectes similars en la celebració d'espectacles o activitats, fora de les ocasions previstes o sense les precaucions necessàries.
i) Negar-se a actuar els artistes, esportistes i altres executants sense causa legitima o de força major.
j) Faltar el respecte al públic o provocar intencionadament en aquest reaccions susceptibles d'alterar l'ordre.
k) Les alteracions de l'ordre en el local produïdes per espectadors, concurrents o usuaris.
l) Les deficiències en el funcionament dels serveis bàsics de l'enllumenat, o qualsevol altre incompliment de les normes que efecte els aspectes constructius o d'instal·lacions d'aquests locals, que no signifiquen un risc per a les persones.
m) L'omissió de mesures correctores sobre condicions d'higiene del local establertes en les normes generals o en les autoritzacions administratives.
n) Les modificacions substancials dels locals o instal·lacions o el canvi d'activitat sense obtenir la corresponent llicència sempre que tals fets creen situacions de perill.
ñ) L'admissió d'espectadors, concurrents o usuaris en nombre superior a la capacitat determinada dels locals en les corresponents llicències o autoritzacions, sempre que no hi haja risc per a les persones.
o) Els espectacles o activitats que impliquen o puguen implicar crueltat o maltractament als animals.
p) La reiteració en la comissió d'infraccions lleus.
q) Impedir i obstaculitzar de qualsevol manera les funcions de vigilància o inspecció als agents de l'autoritat.
Article vint-i-tres
Es consideren infraccions molt greus:
a) La dedicació de locals, recintes o instal·lacions eventuals a la celebració d'espectacles públics o activitats recreatives si hi manca la llicència municipal o d'autorització administrativa quan aquesta siga exigible.
b) L'entrebancada de vestíbuls, corredors, escales o portes d'eixida amb instal·lacions, mobles o qualssevol altra classe d'obstacles que puguen dificultar la seua utilització en situacions d'emergència.
c) El mal estat dels locals o les deficiències en les instal·lacions o serveis que minven el grau de seguretat exigible, i signifiquen un risc per a les persones.
d) L'omissió de mesures correctores sobre condicions de seguretat del local establertes en les llicències d'obres d'obertura i funcionament o en les autoritzacions o intervencions determinades en regulacions especials i aquelles altres que reglamentàriament es determinen.
e) Negar l'accés al local o recinte, durant la celebració de l'espectacle, als agents de l'autoritat que es troben en l'exercici de les seues funcions.
f) La desatenció de malalts o ferits en l'infermeria o farmaciola.
g) L'admissió d'espectadors, concurrents o usuaris en nombre superior al determinat com a capacitat dels locals en les corresponents llicències o autoritzacions, sempre que hi haja risc per a les persones.
h) La intervenció d'artistes, esportistes o executants menors d'edat, llevat dels casos autoritzats per l'autoritat laboral competent.
i) La celebració d'espectacles o activitats recreatives prohibits o suspesos per l'autoritat competent.
j) La reiteració en la comissió d'infraccions greus.
Article vint-i-quatre
Es considera reiteració la comissió de la mateixa infracció més de dues vegades durant un any.
Article vint-i-cinc
Pel que fa a la classificació en lleus, greus i molt greus de les faltes que es tipifiquen en els Reglaments vigents o en els que es dicten per al desenvolupament d'aquesta Llei, es tindrà en compte el grau d'inseguretat i perill individual o col·lectiu que puguen originar.
Article vint-i-sis
Pel que fa a les infraccions en aquesta matèria se sancionarà de la forma següent:
a) Les faltes lleus se sancionaran amb apercebiment i/o multa en quantia fins 100.000 pessetes.
b) Les faltes greus se sancionaran amb:
1. Multa en quantia de 100.001 a 1.000.000 de pessetes.
2. Suspensió d'autoritzacions en matèria de locals, recintes, instal·lacions i serveis per termini no superior a sis mesos.
c) Les faltes molt greus se sancionaran amb:
1. Multa en quantia d'1.000.001 a 10.000.000 de pessetes.
2. Suspensió d'autorització en matèria de locals o recintes, instal·lacions o serveis per termini no superior a un any.
3. Revocació definitiva d'autoritzacions en matèria de locals o recintes, instal·lacions o serveis.
4. Baixa de les empreses del Registre corresponent amb prohibició d'organització d'espectacles o activitats recreatives per temps no superior a un any.
5. Clausura de locals.
La comissió d'infraccions molt greus podrà implicar, independentment de la sanció pecuniària que hi corresponga, la suspensió o prohibició d'espectacles o activitats concretes, mentre no s'esmenen les deficiències que hagueren originat la imposició d'aquelles.
Article vint-i-set
En el supòsit de concórrer dues o més infraccions de les contemplades en aquesta Llei, la sanció serà la de la infracció de major gravetat en el grau que hi corresponga.
Article vint-i-vuit
Per a determinar la naturalesa de la sanció, la quantia i el grau, si s'escau, i la duració de les sancions no econòmiques, es tindran en compte les circumstàncies següents:
a) La negligència i intencionalitat de l'infractor.
b) La incomoditat, perill, danys o perjudicis causats a persones.
c) La permanència o transitorietat dels riscs o perills inherents a l'activitat.
d) La continuïtat, encara no sancionada prèviament, en la comissió de la mateixa infracció.
e) La conducta observada per l'infractor en ordre al compliment de les disposicions legals.
f) La transcendència econòmica o social de la infracció.
Article vint-i-nou
La competència per a la imposició de les sancions previstes en aquesta Llei, i en els Reglaments vigents o en els que es dicten per al desenvolupament d'aquesta Llei, correspon a la Generalitat i a les Corporacions Locals. Quan siga exercida per la Generalitat correspondrà als òrgans següents:
a) Als Caps de Servei o Directors Territorials competents en la matèria, en el cas de les infraccions lleus.
b) Al Director General competent en la matèria, en el cas de les infraccions greus.
c) Al Conseller competent en la matèria, en el cas de les infraccions molt greus.
Quan en una denúncia o acta es formulen diverses infraccions, la competència s'atribuirà a aquell òrgan que tinga potestat sobre la infracció de naturalesa més greu.
Article trenta
L'atribució de competències establertes en l'article anterior no afecta la potestat de sancionar de les autoritats municipals que també tenen competència en aquesta matèria.
Amb l'objectiu d'evitar la doble imposició de sancions pels mateixos fets, les autoritats municipals donaran compte als òrgans competents de la Generalitat en cada província de la incoació i resolució d'expedients de sanció. Així mateix la Generalitat durà a terme les notificacions necessàries, en els expedients de sanció que s'instruesquen, a través dels ajuntaments.
Les autoritats municipals podran trametre a la Generalitat les actuacions practicades en un determinat assumpte, per tal que aquesta exercesca la competència de sanció, si la Generalitat ho considera escaient, i sempre per causes que ho justifiquen.
Article trenta-un
La tramitació dels expedients per les infraccions administratives previstes en aquesta Llei es durà a terme de la manera següent:
a) Les sancions de caràcter lleu s'imposaran per procediment sumari contradictori i amb audiència de l'interessat.
b) Us sancions de caràcter greu i molt greu s'ajustaran al que hi ha previst en els articles 133 i 137 de la Llei de Procediment Administratiu.
Article trenta-dos
Contra les resolucions recaigudes en els expedients de sanció es podran interposar els recursos administratius i jurisdiccionals que hi pertoquen.
Article trenta-tres
1. Les infraccions de la legislació en matèria d'espectacles prescriuran en el termini de sis mesos, les lleus; en el termini d'un any, les greus; i en el termini de dos anys, les molt greus. Aquests terminis es comptaran a partir de la data de la comissió de la infracció. També caducaran les infraccions si, incoat l'expedient de sanció, les actuacions es paralitzaren per temps superior als esmentats terminis.
2. El termini de prescripció de les infraccions s'interromprà en el moment en què el procediment es dirigesca contra l'infractor, i tornarà a córrer de nou en el moment en què es paralitze el procediment o acabe sense sanció, si no és per causa imputable a l'interessat.
Article trenta-quatre
La responsabilitat administrativa establerta en aquesta Llei ho serà sense perjudici de la responsabilitat penal i civil en què es poguera incórrer. En els supòsits en els que es vera un fet que poguera ser constitutiu de delicte, es farà sabedor l'òrgan judicial competent o el Ministeri Fiscal, i mentre l'autoritat judicial no dicte sentència ferma o resolució, l'òrgan competent suspendrà el procediment de sanció. En cas de no considerar-se l'existència de delicte, es continuarà l'expedient.
Article trenta-cinc
Iniciat l'expedient de sanció, quan hi haja indicis de falta molt greu, es podran acordar, amb objecte d'assegurar el compliment de la normativa vigent, les mesures de cautela següents:
1. Suspensió de la llicència.
2. El tancament dels locals.
Amb anterioritat a la resolució que adopte aquestes mesures es donarà audiència a l'interessat per tal que formule les al·legacions que considere adients en el termini de deu dies.
CAPITOL QUART
Article trenta-sis
1. Es crea la Comissió d'Espectacles i Activitats Recreatives de la Comunitat Valenciana com a òrgan consultiu, d'estudi i assessorament de les activitats relacionades amb el contingut d'aquesta Llei.
2. La seua estructura, funcionament i composició es determinaran reglamentàriament. Formaran part d'aquesta, entre altres, representants de l'Administració, dels Empresaris i dels Sindicats.
3. La Comissió d'Espectacles i Activitats Recreatives de la Comunitat Valenciana informarà preceptivament, entre altres normes, la que regule els horaris i el catàleg d'Espectacles i Activitats Recreatives, a les qual es fa referència en aquesta Llei.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
La quantia pecuniària de les sancions establertes en l'article 26 d'aquesta Llei podrà actualitzar-la el Consell de la Generalitat.
Segona
Els preceptes de la Llei no seran d'aplicació als Casinos, Bingos i Sales de Joc Recreatius en aquells aspectes que estiguen regulats per la seua normativa específica.
DISPOSICIO TRANSITORIA
Els expedients de sanció incoats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta Llei continuaran tramitant-se de conformitat amb la normativa anterior fins a la seua resolució definitiva, sense perjudici d'aplicar els preceptes d'aquesta Llei quan resulten més beneficiosos per a l'infractor.
DISPOSICIO DEROGATORIA
Queden derogades totes les normes i preceptes que s'oposen al que hi ha previst en aquesta Llei.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
El Consell de la Generalitat dictarà les disposicions reglamentàries per al desenvolupament i execució del que hi ha disposat en aquesta Llei en el termini d'un any.
Segona
En allà que no es preveu en aquesta Llei, amb caràcter supletori, s'aplicarà el que hi ha disposat en la normativa vigent o que es dicte en el futur per l'Administració de l'Estat, de la Generalitat i de la Local.
Tercera
La Comissió d'Espectacles i Activitats Recreatives es constituirà en el termini de sis mesos a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.
Quarta
Aquesta Llei entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta Llei.
València, 18 de febrer de 1991.
El President de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO

linea