diari

Decret 50/1988, de 12 d'abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula la venda fora d'establiment comercial permanent, en la modalitat de venda domiciliària.

(DOGV núm. 811 de 26.04.1988) Ref. Base de dades 0586/1988

Decret 50/1988, de 12 d'abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula la venda fora d'establiment comercial permanent, en la modalitat de venda domiciliària.
La Llei de la Generalitat Valenciana 8/1986, de 29 de desembre, d'ordenació del comerç i superfícies comercials, dictada a l’empara de la competència exclusiva en matèria de comerç interior reconeguda per l'article 34.1.5 de l’Estatut d'Autonomia, estableix el marc legal en què ha de desplegar-se l'activitat comercial en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, siga quina siga la modalitat utilitzada.
El capítol II del títol II de la citada Llei es refereix a les vendes fetes fora d'un establiment comercial, que classifica en tres seccions: venda no sedentària, venda domiciliària i venda a distància, i estableix els principis rectors del seu desplegament reglamentari.
La Directiva del Consell de la Comunitat Europea de 20 de desembre de 1985 (85/577/CEE), per la seua banda, estableix les bases d'harmonització per a les legislacions dels Estats membres sobre la protecció i informació al consumidor, pel que fa als contractes negociats fora dels establiments comercials.
Ostentant la Generalitat Valenciana competència exclusiva en matèria de comerç interior, correspon als seus òrgans de govern procedir a la incorporació al seu dret intern, dels preceptes continguts en la citada Directiva, amb els límits derivats del propi abast de la competència exercida.
D'altra banda, l'atenció a aquesta modalitat de venda, en un clar procés de difusió i expansió, ha de fer-se des del convenciment que la seua peculiaritat exigeix establir procediments addicionals de protecció envers els consumidors, afegits als comuns en la pràctica comercial, i, alhora, cal disposar dels mecanismes adients perquè l’oferta es produesca en condicions màximes de claredat, transparència i estricta correspondència amb l’objecte de la transacció.
En atenció d'aquestes consideracions, a proposta del Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme, i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat Valenciana, en sessió celebrada el dia 12 d'abril de 1988,
DECRETE:
CAPITOL I Ambit d’aplicació
Article primer
El present Decret és d'aplicació a l'activitat comercial minorista realitzada fora d'establiment comercial permanent en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, en la modalitat de venda domiciliària.
CAPITOL II Disposicions generals
Secció primera
Article segon U S'entén per venda domiciliària la realitzada professionalment mitjançant la visita del venedor, o dels seus empleats
o agents, al domicili dels possibles compradors, tant si es produeix el lliurament de la cosa venuda en el mateix moment com si no.
Dos. Es consideraran assimilades a aquest tipus de vendes aquelles que es realitzen en el lloc de treball del comprador, les anomenades «vendes en reunió» d'un grup de persones convocades per una d'elles a petició del venedor, les celebrades durant una excursió organitzada per l’ofertant, i, en general, la venda al detall realitzada fora de l’establiment del comerciant i a iniciativa d'aquest o dels seus auxiliars.
Tres. No es considerarà venda a domicili la venda per correspondència, ni la celebrada a l’establiment comercial o per telèfon, seguida del repartiment a domicili dels productes comprats.
Article tercer
No s'aplicarà la present disposició a:
a) El subministrament a domicili de productes alimentaris, begudes o d'altres béns del llar de consum corrent, que es practique en forma freqüent i regular.
b) Les vendes a domicili relacionades amb les activitats comercials a què fa referència l'apartat dos de l'article primer de la Llei de la Generalitat Valenciana 8/1986, de 29 de desembre.
Article quart
U. Per a la pràctica d'aquest sistema de venda, en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, caldrà l'autorització prèvia de la Dirección General de Comerç.
Dos. Les sol·licituds d'autorització es presentaran a la Direcció General de Comerç en la forma i amb les dades i documents que així s'establesquen per Ordre de la Conselleria d’Indústria, comerç i Turisme.
Tres. Rebudes les sol·licituds, la Direcció General de Comerç resoldrà en el termini d'un mes sobre l'autorització sol·licitada. La resolució haurà de contenir la relació de productes i/o serveis que puguen ser ofertats per l’empresa.
Article cinqué
Concedida l'autorització i depositada la fiança caucional, es procedirà d'ofici a la inscripció de l’empresa al Registre General de Comerciants i de Comerç d'acord amb el que disposa el Decret 77/1987, de 25 de maig, i disposicions de desplegament.
Article sisé
No podran ser objecte de venda domiciliària aquells productes la regulació dels quals ho prohibesca, especialment els alimentaris i els que per la forma de presentació o altres circumstàncies no complesquen amb les normes tècnico-sanitàries, de qualitat o de seguretat.
Article seté
Les empreses que practiquen la venda domiciliària hauran de proveir els seus venedors de la documentació acreditativa de tal condició, així com d'una llista dels productes que estan autoritzats a ofertar.
En l’esmentada documentació es farà constar:
- Nom o raó social del comerciant.
- Adreça d'aquesta.
- Data d'inscripció al Registre General de Comerciants i de Comerç.
Els venedors són obligats a exhibir la referida documentació, juntament amb el seu DNI, davant el comprador, sense necessitat de previ requeriment per part d'aquest.
Secció segona
Article vuité
U. En qualsevol cas de venda domiciliària, el comprador disposarà sempre d'un període d'almenys set dies naturals per rescindir el compromís de la compra, a més a més, tindrà dret a la devolució de les quantitats que pogués haver pagat en concepte de senyal o acompte.
Dos. El període de set dies es computarà a partir de la firma del contracte tant si es produeix en aquest acte el lliurament de la cosa comprada o no.
Tres. Quan el lliurament del bé adquirit es produesca amb posterioritat a la firma del contracte, a partir d'aquest moment el comprador disposarà d'un nou període de set dies per rescindir el compromís, sempre que, d'una manera raonable, aprecie la falta d'ajustament entre el que li van oferir i el que li han subministrat.
Article nové
El venedor serà obligat en tot cas a informar per escrit al consumidor sobre el dret a rescindir el contracte, conforme els terminis i circumstàncies establerts a l'article anterior. En la citada informació s'inclourà expressament el nom i adreça d'una persona davant la qual el comprador puga exercir aquest dret.
Article deu
El comprador podrà notificar a l’empresa venedora la decisió d'exercir el dret de rescisió, dins del termini, mitjançant qualsevol mitjà que permeta tenir constància fefaent de la notificació.
Quan l’exercici del dret comporte la devolució de la cosa venuda, l’empresa subministradora estarà obligada a fer-se càrrec de les despeses de transport originades per la devolució.
Secció tercera
Article onze
U Les empreses que practiquen la venda domiciliària hauran de depositar una fiança caucional. La citada fiança té per objecte garantir les possibles responsabilitats, tant civils com administratives, derivades de la pràctica d'aquest tipus de comerç.
Dos. La fiança es constituirà d'acord amb les normes que a l'efecte tinga establides la Conselleria d'Economia i Hisenda, en metàl·lic o mitjançant aval bancari, a favor de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme i el seu depòsit haurà de produir-se en el moment de la presentació de la sol·licitud a què fa referència l'apartat dos de l'article quart.
Article dotze
U. L'import de la fiança es determinarà d'acord amb la xifra anual de vendes en la Comunitat Valenciana, i s'ajustarà a l'escala següent:
Fins 25.000.000 PTA 100.000 PTA
De 25.000.001 a 100.000.000 PTA 250.000 PTA
De 100.000.001 a 250.000.000 PTA 630.000 PTA
De 250.000.001 a 500.000.000 PTA 1.300.000 PTA
Més de 500.000.000 PTA 2.400.000 PTA
En el cas que l'empresa es dedicara exclusivament a la venda domiciliària de llibres i altres articles de contingut cultural, l'import de la fiança es reduirà un 25% sobre la quantitat que li corresponga en l'escala anteriorment fixada.
Aquests imports podran ser revisats mitjançant Ordre de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme.
Dos. Quan es tracte d'empreses de nova creació o que accedesquen per primera volta a l'exercici d'aquest tipus de venda en la Comunitat Valenciana, la fiança es constituirà amb caràcter provisional i la seua quantia es fixarà per l’import referit al primer grau de l’escala establida al punt anterior.
Tres. Per a la constitució o modificació de la fiança preceptiva, el sol·licitant presentarà davant la Direcció General de Comerç la documentació acreditativa de la seua xifra de vendes en la Comunitat Valenciana, sense perjudici del que disposa el paràgraf anterior.
Article tretze
Les empreses que practiquen la venda domiciliària hauran de procedir a la modificació de la fiança quan:
a) La xifra de vendes en la Comunitat Valenciana s'incremente, per segon any consecutiu, per damunt de qualsevol dels escalons previstos a l'article dotze, en el qual cas haurà d'ingressar la diferència fins assolir el nivell de la fiança de l'escaló corresponent.
b) En el mateix sentit, es podrà procedir a la disminució quan la xifra de vendes haja descendit, per segon any consecutiu a un nivell inferior al que motiva la fiança vigent.
Article catorze
En cas d'executar-se la fiança, l’empresa serà obligada a reposar-la fins cobrir novament la totalitat inicial d'aquesta, en un termini de quinze dies, des que així li siga notificat per la Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme. Transcorregut el termini sense haver-la fet efectiva es procedirà, previ expedient, a la retirada de l'autorització, baixa al Registre General i liquidació de la fiança si s'esqueia.
Article quinze
Es procedirà a la cancel·lació de la fiança per causar baixa al Registre General de Comerciants i de Comerç per qualsevol de les circumstàncies establides en aquest, en un període no superior a sis mesos, excepte en el suposat que existesquen expedients en estat de tràmit dels quals se'n puguen derivar possibles responsabilitats, en aquest cas no es computarà el període previst al present article fins que es resolguen i siguen ferms els citats expedients.
CAPITOL III Infraccions i sancions
Article setze
Les infraccions al que disposa el present Decret seran sancionades de conformitat amb el que estableix la Llei 8/1986, de 29 de desembre, d'ordenació del comerç i superfícies comercials, i la resta de la normativa vigent.
DISPOSICIO TRANSITORIA
Les empreses, que actualment exercesquen aquesta modalitat de venda a l’àmbit de la Comunitat Valenciana, hauran d'adaptar-se al que disposa el present Decret, en el termini màxim de sis mesos a partir de la publicació d'aquest.
DISPOSICIO ADDICIONAL
En tot allò que no preveu el present Decret se seguirà el que disposa la legislació estatal vigent en la matèria.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
El Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme queda facultat perquè, en l’àmbit de les seues competències, puga dictar totes aquelles disposicions que considere necessàries per al desplegament i aplicació del present Decret.
Segona
El present Decret entrarà en vigor el mateix dia de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 12 d'abril de 1988.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme,
ANDRES GARCIA RECHE

linea