diari

Decret 65/1984, de 2 de juliol del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic de l'Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA).

(DOGV núm. 182 de 30.07.1984) Ref. Base de dades 0603/1984

Decret 65/1984, de 2 de juliol del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic de l'Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA).
Per Llei de la Generalitat Valenciana 2/1984, de 10 de maig, es crea l’Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana, com a principal instrument de desenvolupament i potencialització de la Indústria a la Comunitat Valenciana.
Segons que prevea la Llei esmentada, amb els tràmits previs i els estudis escaients, s'estableix el Reglament Orgànic de l'Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana, pel qual se'n desplega l'estructura orgànica i se'n determina, partint de les finalitats i funcions que li atribueixen els articles 3.r i 4.t de la Llei, l'organització i les competències de les unitats que integren l'estructura general.
En atenció d'aquests motius, a proposta de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme, i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat Valenciana, en sessió celebrada el dia 2 de juliol de 1984,
DECRETE:
CAPITOL I
Introducció
Article primer
L’Institut Valencià de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA) és un organisme autònom de caràcter econòmico-financer, adscrit a la Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme, al qual li correspon la consecució de les finalitats i l'exercici de les funcions previstes en la Llei 2/1984, de les Corts Valencianes.
Article segon
L’Institut tindrà a càrrec, amb caràcter general, l'impuls i l'execució de la política de la Generalitat Valenciana en relació amb la Petita i Mitjana Indústria. A tal efecte, sol·licitarà i coordinarà la col·laboració d'altres Conselleries i Organismes per al millor i més adequat compliment de les finalitats.
Article tercer
L’Institut, entitat de Dret Públic amb personalitat jurídica pròpia i amb autonomia econòmica i administrativa per a la realització de les finalitats i gestió del patrimoni, gaudirà de les exempcions o bonificacions tributàries que per Llei establesquen per a la Comunitat Autònoma.
CAPITOL II
Dels òrgans de l’Institut
Article quart
Els òrgans de l'Institut són els següents:
a) El Comité de Direcció.
b) El Secretari General.
c) Els Serveis Tècnics.
d) El Consell Assessor.
CAPITOL III
Del Comité de Direcció
Article cinqué
El Comité de Direcció té, sense perjudici de les facultats del seu President, les més amples funcions de direcció, gestió, control i supervisió d'aquest, que exercirà d'acord amb les directrius emanades de la Conselleria d’indústria, Comerç i Turisme.
Article sisé
1. El Comité de Direcció estarà integrat pels membres següents:
a) El President, que serà amb caràcter nat el Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme.
b) El Vice-president, que serà amb caràcter nat el Director General d’Indústria i Energia.
c) Fins un màxim de cinc vocals designats pel Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme, entre les persones que exercesquen funcions a la Generalitat Valenciana.
d) El Secretari, que serà el Secretari General de l'Institut, amb veu però sense vot.
2. En les sessions del Comité, podrà comptar-s'hi amb la presència, amb veu però sense vot, del Secretari Tècnic o dels experts del propi Institut.
Article seté
Són funcions del Comité de Direcció:
a) Definir les directrius de funcionament de l'Institut d'acord amb les emanades de la Conselleria d’indústria, Comerç i Turisme.
b) Examinar i aprovar els plans d'actuació de l'Institut en cada una de les activitats fonamentals.
c) Examinar i aprovar la redacció definitiva de l'avantprojecte de pressupostos de l'Institut, per a la tramitació posterior.
d) Aprovar la Memòria anual d'activitats presentada pel President.
e) Realitzar tots els informes que li requeresca la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme.
f) Aprovar la participació permanent o transitòria en el capital de societats mercantils.
g) Aprovar la creació de societats mercantils en què l'Institut siga soci.
h) Aprovar les operacions de préstec, aval o garantia a favor de les societats en el capital de les quals participe l'Institut.
i) Totes aquelles que siguen necessàries per al compliment de les finalitats i els programes de l'Institut i aquelles altres que, d'ara endavant, se li puguen atribuir.
Article vuité
El Comité de Direcció es reunirà cada dos mesos com a mínim i totes les ocasions que el convoque el President.
El règim de funcionament i presa d'acords del Comité serà l'establert en la Llei de Procediment Administratiu per als òrgans col·legiats.
Article nové
Seran funcions del President del Comité de Direcció:
a) Ostentar la representació superior de l'Institut en totes les relacions amb entitats públiques o privades.
b) Ordenar les convocatòries, determinar l'Ordre del Dia i presidir amb vot de qualitat les sessions del Comité de Direcció i del Consell Assessor.
c) Proposar al Comité de Direcció les directrius generals de funcionament de l'Institut.
d) Adoptar les resolucions escaients per executar i fer complir els acords del Comité de Direcció.
e) Disposar despeses i ordenar pagaments derivats de la gestió i activitat de l'Institut, sense perjudici de la possible delegació en el Vice-president i Secretari General.
f) Nomenar els membres del Consell Assessor proposats pels diferents sectors que s'establesquen en aquest Reglament.
g) En general, i de forma ampla, totes aquelles que miren pel millor desenvolupament de les finalitats de l'Institut.
Article deu
El Vice-president del Comité de Direcció, qui substituirà el President en els supòsits d'absència, vacant o malaltia, tindrà, a més a més de les funcions que li siguen delegades pel Comité de Direcció o el seu President, les funcions pròpies següents:
a) Presentar al Comité, per a l'aprovació, l’avantprojecte de pressupostos.
b) Exercir la direcció i gestió efectiva de tots els òrgans de l'Institut, sense perjudici de les delegacions que, de forma general, puga fer en el Secretari General de l'Institut.
c) La representació permanent de l'Institut i la signatura dels convenis i contractes propis de la competència i les activitats d'aquest.
d) Aprovar la concessió de subvencions i ajudes a les empreses, entitats i persones d'acord amb les directrius establertes pel Comité de Direcció.
CAPITOL IV
Del Secretari General
Article onze
1. Al Secretari General li corresponen, sense perjudici de les facultats reservades al President i Vicepresident, la direcció tècnica, administrativa i de personal de l'Institut.
2. Seran funcions del Secretari-General les següents:
a) L'execució i el seguiment dels plans d'actuació i acords adoptats o establerts pels òrgans de direcció de l’Institut.
b) L'impuls, desenvolupament i la direcció dels treballs, estudis, les investigacions, l'assessorament i d'altres activitats empreses pels distints Serveis Tècnics.
c) Elaboració de l'avantprojecte de pressupostos i Memòria de l’Institut.
d) L’administració financera i comptable de l'Institut i la gestió de la contractació administrativa.
e) La coordinació administrativa i gestió dels serveis de règim intern.
f) La vigilància i fiscalització de totes les dependències al seu càrrec i l'establiment del règim intern d'aquestes.
g) Dictar instruccions i circulars per al bon funcionament de l'Institut.
h) L'atenció dels assumptes de caràcter general o indeterminat no atribuïts a altres òrgans de l'Institut.
i) En general, l’exercici de les funcions que els òrgans de direcció li deleguen o li encomanen.
Article dotze
1. En dependència directa del Secretari General s'enquadren la Secretaria i els Serveis Tècnics.
2. La Secretaria Tècnica, a la qual correspondrà dins del nivell administratiu la màxima jerarquia d'aquest, tindrà a càrrec la gestió i l'execució dels assumptes generals de personal, pressupostos, contractació, administració i coordinació tècnica dels serveis de l’Institut.
Alhora, li correspondrà l'exercici de les funcions que li siguen delegades o encomanades pel Secretari General.
3. Els Serveis Tècnics estructurats en set àrees d'actuació, amb nivell orgànic cada una d'elles de servei, seran els següents:
1.r Area Econòmico-Financera.-Tindrà a càrrec l'assistència, promoció i el desenvolupament de les societats que milloren l'afiançament i les garanties de la petita i mitjana indústria en les operacions de crèdit, així com donar informació sobre les possibilitats de finançament existents en el mercat tot facilitant igualment l'accés de la Petita i mitjana indústria al crèdit oficial.
2.n Area de comercialització. -En estret contacte amb la Direcció General de Comerç i Consum, tindrà a càrrec la implantació de programes de suport en aquest àmbit a les petites i mitjanes indústries valencianes, tot facilitant una interrelació fabricant-mercat que permeta l'adequació d'aquestes empreses a l'entorn. Pel que fa a la comercialització exterior, promocionarà l'accés de les petites i mitjanes indústries als mercats internacionals.
3.r Àrea d'innovació Industrial. -Tindrà a càrrec el foment de la innovació tecnològica i del disseny industrial en la petita i mitjana indústria valenciana, així com la promoció de la moda en aquells sectors en què, especialment, incidesca en la competitivitat dels productes.
4.t Àrea de Desenvolupament Empresarial. -Tindrà a càrrec el foment, tant de la implantació de noves empreses com el desenvolupament i l'ampliació de les ja existents, que complesquen determinades característiques que les facen especialment viables i/o se situen en un lloc clau, amb una influència directa i multiplicadora sobre el conjunt de les petites i mitjanes indústries valencianes.
5.é Area de Formació. -Tindrà a càrrec atendre les necessitats de formació del sistema productiu industrial, promovent la posada al dia de tècniques en els diferents nivells de la indústria, organitzant i promovent activitats formatives i de desenvolupament, i cooperant en accions i activitats d'aquest tipus amb altres entitats i organismes.
6.é Area d'Estudis i Publicacions.-Tindrà a càrrec la realització d'estudis sobre la problemàtica i les necessitats de la petita i mitjana indústria valenciana i la proposició de solucions d'aquestes; també s'encarregarà de l'edició de les publicacions de l’Institut.
7.é Area de documentació.-Tindrà a càrrec l'ampliació i el reforçament de la informació tecnológica, econòmica i jurídica amb què compta l'empresari valencià per donar suport a la gestió de la seua empresa.
CAPITOL V
Del Consell Assessor
Article Tretze
1. El Consell Assessor, màxim òrgan consultiu de l'Institut, estarà integrat per:
a) El President del Comité de Direcció, que actuarà com a President del Consell.
b) El Vice-president del Comité de Direcció, que actuarà com a Vice-president del Consell.
c) Tres representants, un per província, del Consell de Cumbres de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana.
d) Cinc representants de les organitzacions sindicals més representatives de la Comunitat Valenciana.
e) Cinc representants de les organitzacions empresarials més representatives de la Comunitat Valenciana.
f) Un representant de cada una de les Universitats existents a la Comunitat Valenciana.
g) El Director Territorial d'Economia i Comerç.
h) Un representant de les Societats de Garanties Recíproques de la Comunitat Valenciana.
i) I fins un màxim de cinc vocals de lliure designació per part del President de l’Institut, entre persones de reconeguda solvència científica o professional, o que hagen prestat serveis rellevants a l'economia valenciana.
2. Actuarà com a Secretari del Consell el Secretari General de l’Institut, amb veu però sense vot, qui serà assistit en les funcions pel Secretari Tècnic.
Article catorze
El Consell Assessor tindrà com a funcions pròpies, independentment de les que en el futur se li puguen encomanar, les següents:
1. Coneixement i informe de la Memòria anual de l’Institut.
2. Emissió de dictamen sobre els pressupostos anuals de l’Institut.
3. Creació, si convé, de comissions d'experts que emeten informe sobre àrees concretes englobades dins de l'activitat de l’Institut.
4. Estudi i dictamen de tots els projectes de disposicions que siguen sotmesos a la seua consideració.
5. Emissió dels informes que se sol·liciten sobre totes aquelles qüestions que facen referència a matèries incloses en l'àmbit de competència de l’Institut.
6. Proposició de mesures i disposicions que s'estimen necessàries o adients sobre qüestions relacionades amb activitats de l’Institut.
7. Elaboració de propostes per al millor funcionament de l’Institut.
8. Ser oït sobre qualsevol assumpte que el Comité de Direcció estime convenient de ser informat.
9. Qualssevol altres missions que se li atribuesquen, per part del Comité de Direcció, dins de la seua funció consultiva i assessora.
Article quinze
El Consell Assessor haurà de reunir-se, amb convocatòria prèvia del President, amb caràcter ordinari tres vegades a l'any, i amb caràcter extraordinari quan ho acorde el President o ho sol·liciten per escrit un terç dels components.
DISPOSICIO DEROGATORIA
Unica
Queda derogat el Decret 141/1983, de 27 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es crea el Centre de Tecnologia i Disseny Valencià (CETEDIV), dels quals les funcions, personal i consignacions pressupostàries, així com drets i obligacions contrets de qualsevol tipus, passaran a formar part de l’Institut.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Fins que no siga aprovada la normativa pròpia de la Generalitat Valenciana, serà d'aplicació supletòria la normativa estatal sobre Organismes Autònoms, i en especial la Llei de Procediment Administratiu de 18 de juliol de 1958, la Llei d'Entitats Estatals Autònomes, de 26 de desembre de 1958, la Llei General Pressupostària, de 4 de gener de 1977, el Decret de 23 de juliol de 1971, i d'altres disposicions dictades en desenvolupament d'aquestes.
Segona
El Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme queda facultat per dictar les disposicions necessàries per al desplegament i l'aplicació d'aquest Decret.
Tercera
Queda aprovada la plantilla de l’Institut, que tindrà una vigència de quatre anys.
Quarta
Aquest Decret entrarà en vigor el dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, a 2 de juliol de 1984.
El Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme,
SEGUNDO BRU I PARRA
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO

linea