diari

Ordre de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, de 15 de juliol de 1984, per la qual es regula el règim de subvencions, criteris i procediments per a la concessió, en matèria d'esports.

(DOGV núm. 182 de 30.07.1984) Ref. Base de dades 0607/1984

Ordre de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, de 15 de juliol de 1984, per la qual es regula el règim de subvencions, criteris i procediments per a la concessió, en matèria d'esports.
L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, en l'article 31.28, atribueix a la Generalitat Valenciana la competència exclusiva en matèria d'esport, cosa que és ratificada pel Reial Decret 4099/82, de 29 de desembre, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Institució Autonòmica en matèria de Cultura.
En virtut d’açò, el Ple del Consell de la Generalitat Valenciana dictà el Decret 521/1983, de 2 de maig, pel qual es regula la concessió de subvencions d'Esports de Temps Lliure. Aquesta disposició contemplava com a subjectes de les subvencions que regulava les Entitats Públiques amb competència en aquest àmbit i les Associacions Esportives legalment constituïdes i inscrites davant el Consell Superior d'Esports.
L'exercici de les funcions traspassades en aquesta matèria conclou la necessitat d'ampliar el marc d'aquelles subvencions i ajudes a les distintes àrees i aspectes esportius no contemplats en aquella disposició, i a Entitats i persones promotores de la pràctica esportiva i de l'estudi de l'Educació Física i les Ciències relacionades amb ella, que en la disposició referenciada no eren contemplades. En conseqüència, cal reordenar tot el règim d'ajudes a l'activitat esportiva per part d'aquesta Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, matèria aquesta que té atribuïda segons que disposa el Decret 23/1983 d'1 de març, del Ple del Consell.
Fent ús de les facultats que legalment tinc atribuïdes i en base a les consideracions anteriors,
ORDENE:
Article primer
La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, dins dels límits que determinen els crèdits aprovats en el pressupost, podrà concedir subvencions per a aquelles activitats i equipaments esportius, a les persones o Entitats Públiques o Privades que les sol·liciten, d'acord amb els termes i les condicions establerts en aquesta disposició.
Dos. Les subvencions que es regulen en aquesta Ordre quedaran referides a aquelles activitats i aspectes relacionats amb la promoció i participació esportiva no contemplats en el Decret 51/1983, de 2 de maig (DOGV núm. 104, de 15 de maig de 1983), del Consell de la Generalitat Valenciana.
Article segon
Les subvencions que, d'acord amb aquesta Ordre, podran concedir-se adoptaran una de les modalitats següents:
a) Per a activitats específiques, i tindran aquesta consideració aquelles propostes relatives a la realització d'una activitat concreta i determinada;
b) Per a Programes anuals, i tindrà aquesta consideració el conjunt d'activitats que s'incloguen en el pla anual d'activitats. En cas que les característiques de les activitats incloses en el programa proposat necessiten, per al desenvolupament, períodes superiors al d'un exercici econòmic, la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència proposarà la signatura d'un conveni amb les persones o entitats que ho propasen;
c) Per a Programes d'Equipament, i tindran aquesta consideració aquells destinats exclusivament a la dotació de material esportiu inventariable per a les activitats relacionades amb la sol·licitud que, en aquests efectes, siguen formulades.
Article tercer
La quantia màxima a concedir en qualssevol de les subvencions a què fa referència l'article anterior, no podrà ser superior en cap de cas al 50 % del cost de l'activitat o programa per al qual se sol·licita, sent la quantia de la subvenció, en qualsevol cas, determinada pel Conseller de Cultura, Educació i Ciència, a proposta del Director General de Joventut i Esports.
Article quart
Per a la concessió de les subvencions que es regulen en aquesta Ordre s'atendrà als criteris que tot seguit s'estableixen, segons les matèries per a les quals aquestes se sol·liciten:
U. Escoles esportives a instal·lar en col·laboració amb Federacions Esportives i Clubs, mitjançant convenis. S'hi subvencionarà el material esportiu elemental i els costos de personal tècnic titulat.
Dos. Programes Especials d'activitats organitzades per les Federacions Esportives, amb especial incidència en l'àmbit autonòmic, per als qual la subvenció es determinarà en cada cas d'acord amb les característiques específiques.
Tres. Activitats incloses en Campanyes Esportives promogudes per la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, a iniciativa de la Direcció General de Joventut i Esports, a fi de promocionar determinats esports i la participació ciutadana en proves d'aquests de caràcter popular.
Quatre. Cursos de perfeccionament i titulació de tècnics esportius que es realitzen en col·laboració amb Entitats i organismes oficials competents en aquest àmbit (Federacions, Col·legis Professionals, Universitat, Institut Nacional d'Educació Física, etc.).
Cinc. Bosses de Viatge, com a ajuda per a l'assistència de tècnics esportius a cursos de formació i a activitats d'interés amb projecció en l'àmbit autonòmic, així com, en concepte de beques i premis, per a la realització de treballs tècnics esportius.
Sis . Dotació de material esportiu als equips representatius d'aquells Centres Escolars que participen en els Jocs Esportius de la Generalitat Valenciana.
Article cinqué
U. Les sol·licituds de subvenció, quan siguen per a programes anuals, podran presentar-se fins el 30 de novembre de l'any anterior a aquell a què facen referència. Quan siga per a activitats específiques, podran sol·licitar-se fins un mes abans de la data prevista per a l'inici de la realització.
Dos. Les sol·licituds hauran de presentar-se en els Serveis Territorials de Cultura, Educació i Ciència, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, i també podrà fer-se per qualsevol dels procediments establerts en l'article 66 de la Llei de Procediment Administratiu.
Tres. Les sol·licituds, que hauran de formalitzar-se segons el model que figura com a Annex d'aquesta Ordre, hauran d'anar acompanyades d'una memòria o projecte detallat de cada una de les activitats o programes per als quals se sol·liciten amb els objectius, nombre de participants previst, data i lloc de celebració i balanç d'ingressos i despeses pressupostats. Igualment hauran d'indicar-hi les subvencions que s’han sol·licitat d'altres institucions o organismes.
Quatre. Si la sol·licitud no reunís les dades exigides o hi mancàs la documentació complementària, hom requerirà l'interessat perquè, en el termini de deu dies, subsane els defectes, tot i apercebent-lo de l'arxiu de la sol·licitud en cas contrari.
Cinc. Els Serveis Territorials de Cultura, informaran sobre les sol·licituds de subvenció i les remetran a la Direcció General de Joventut i Esports, on amb la instrucció de l'expedient corresponent s'elevaran les propostes degudament informades al Conseller de Cultura, Educació i Ciència, el qual resoldrà.
Article sisé
Els beneficiaris de les subvencions estaran obligats a:
U. Comunicar qualsevol eventualitat que alterés el desenvolupament del programa o l'activitat subvencionada.
Dos. Presentar en el termini màxim de tres mesos, des de l'execució del programa corresponent o realització de l'activitat, per triplicat:
a) Memòria que incloga els treballs i les actuacions desenvolupades quan es tracte d'un programa d'activitats.
b) Quan es tracte d'adquisició de material per a activitats, se'n presentarà Acta de recepció, subscrita per persona responsable de l'Entitat subvencionada o pel beneficiari.
c) Quan la subvenció siga concedida a Entitats, se'n presentarà certificació expedida per l’interventor de l'Ens Públic, o pel Tresorer de l'Entitat Privada, amb el vist-i-plau del president, en què es detallarà:
-L'import total de la despesa contreta amb separació de l'aportació del promotor o altra entitat que la subvencione i de la subvenció que aporte la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
-Els perceptors, amb especificació del concepte i import pertinent de cada creditor.
-Lloc on queden dipositats els documents originals.
d) Quan la subvenció siga concedida a persones físiques, se'n lliuraran els justificants de la despesa per a la qual hom concedí la subvenció, segons estableix la legislació vigent.
Tres. Tornar l'import de les subvencions rebudes si la despesa no es produeix, per qualsevol imprevist, o quan es comprove una modificació substancial de les finalitats en raó de les quals es concedí la subvenció, o quan, en percebre altres subvencions, hom cobrís el total de l'import de la despesa.
Quatre. En cas de subvencions per a adquisició de material, hom tornarà igualment la part proporcional que corresponga a les unitats no adquirides .
Cinc. Els beneficiaris hauran de fer figurar en la publicitat de llurs activitats (programes, cartells anunciadors, cunyes publicitàries en Ràdio i TV, fotografies, etc.) i en tota la documentació gràfica o escrita que hagen elaborat en desenvolupament d'aquesta, el patrocini de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
Article seté
La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència es reserva el dret de realitzar un seguiment de les activitats subvencionades, i podrà exigir una explicació detallada de la despesa, inclòs amb prova documental, fins un any després de realitzada l'activitat subvencionada.
DISPOSICIO FINAL
Aquesta Ordre entrarà en vigor el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 15 de juliol de 1984.
El Conseller de Cultura, Educació i Ciència,
CEBRIA CISCAR I CASABAN

linea