diari

DECRET 40/1998, de 31 de març, del Govern Valencià, sobre fires comercials de la Comunitat Valenciana. [1998/X2721]

(DOGV núm. 3220 de 08.04.1998) Ref. Base de dades 0621/1998

DECRET 40/1998, de 31 de març, del Govern Valencià, sobre fires comercials de la Comunitat Valenciana. [1998/X2721]
Les fires comercials constitueixen un dels instruments més característics i de major repercussió i eficàcia per a la promoció d'empreses, productes i serveis.
La Comunitat Valenciana té una tradició centenària en la realització de fires, les quals han sigut en cada època un fidel reflex de la capacitat de les seues gents per a produir i afavorir l'intercanvi de coneixements, béns i serveis.
En l'actualitat, és inqüestionable que l'activitat firal s'ha professionalitzat i especialitzat, sense perdre de vista la seua raó de ser: servir de punt de trobada de l'oferta i la demanda, al servei per tant d'expositors i visitants que acudeixen a les fires a la recerca de veure satisfetes les seues expectatives de negoci.
Un bon nombre de les fires comercials que es realitzen a la Comunitat Valenciana ja gaudeixen d'un prestigi internacional reconegut, i són la millor plataforma per a la promoció de sectors industrials, molts dels quals tenen una forta implantació a la nostra Comunitat.
La Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, atribueix a la Generalitat Valenciana la competència exclusiva en matèria de fires interiors i l'execució de la legislació de l'estat en matèria de fires internacionals.
La Llei 8/1986, de 29 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'Ordenació del Comerç i Superfícies Comercials, regula en el seu article 24 les fires comercials, diferint al desenvolupament reglamentari la classificació, els requisits i la resta de formalitats que han de complir les seues entitats organitzadores, el procediment d'autorització i registre i el règim de control.
D'altra banda, la progressiva liberalització de l'activitat econòmica i la nostra pròpia pertinença a la Unió Europea, fan necessari que també en la pròpia activitat firal es garantisquen plenament els principis de lliure concurrència, de lliure prestació de serveis i llibertat d'establiment.
Per mitjà del Decret 45/1992, de 16 de març, del Govern Valencià, es va crear el Consell d'Institucions Firals de la Comunitat Valenciana, com a òrgan col·legiat coordinador i consultiu en matèria firal, tot sent convenient i oportú adaptar-ne l'actual estructura, composició i funcionament al nou context firal que aquesta norma regula.
Dins, per tant, d'aquest context, aquest decret pretén establir el marc legal adequat per a un millor desenvolupament de l'activitat firal, regulant aquelles fires comercials que es realitzen a la Comunitat Valenciana.
En virtut d'això, a proposta del conseller d'Ocupació, Indústria i Comerç, oït el Consell Jurídic Consultiu i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del 31 de març de 1998,
DECRETE
Capítol I
Definició i classificació de les fires comercials
Article 1
Als efectes d'aquest decret es consideren fires comercials les manifestacions comercials que es realitzen a la Comunitat Valenciana, que tinguen per objecte l'exposició de béns i serveis i en les quals no es realitzen vendes directes amb retirada de mercaderia del recinte firal, adreçades a facilitar l'acostament entre l'oferta i la demanda i promoure i afavorir els contactes i intercanvis comercials. En casos especials i en virtut de les característiques de l'oferta exhibida, es podrà practicar la venda directa amb retirada de mercaderia després de l'autorització prèvia expressa de la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç.
S'exclouen de l'àmbit d'aplicació d'aquest decret:
a) Les activitats de promoció organitzades pels establiments comercials.
b) Les exposicions que perseguisquen fins d'interès cultural, artístic, científic, cívic o social.
c) Els mercats i les manifestacions populars que, amb independència de la seua denominació, s'adrecen al públic en general i l'objecte dels quals siga la venda directa amb retirada de mercaderia.
d) Els mercats populars, certàmens o concursos de bestiar que es regiran per la seua normativa específica.
La denominació oficial només podrà ser utilitzada per a les manifestacions comercials autoritzades d'acord amb allò que s'ha disposat en el capítol II d'aquest decret.
Article 2
D'acord amb l'oferta exhibida, les fires comercials es classifiquen en:
a) Fires multisectorials.
b) Fires sectorials.
c) Fires monogràfiques.
Les fires multisectorials són aquelles en què l'oferta exhibida és representativa de diferents sectors de l'activitat econòmica.
Les fires sectorials són aquelles en què l'oferta exhibida pertany a diverses branques d'un mateix sector de l'activitat econòmica.
Les fires monogràfiques són aquelles en què l'oferta exhibida pertany a una sola branca o producte de l'activitat econòmica.
Capítol II
Fires comercials oficials
Article 3
Tindran la consideració de fires comercials oficials aquelles fires comercials organitzades per institucions firals o altres entitats organitzadores, que podran ser corporacions locals o altres entitats públiques o privades sense ànim de lucre, i que reunisquen com a mínim les característiques següents:
a) Que es realitzen en instal·lacions permanents dotades dels serveis convenients per a aquest tipus d'activitats.
b) Que disposen d'un nombre mínim de 100 expositors i amb almenys 2.000 m2 de superfície d'exposició.
c) Que estiguen dotades d'un reglament de participació dels expositors.
Excepcionalment es podrà concedir la qualificació d'oficials a certàmens que no complisquen els requisits establits en el punt b), quan les característiques especials del sector així ho requerisquen.
L'autorització com a fira comercial oficial s'atorgarà per resolució del conseller d'Ocupació, Indústria i Comerç a proposta del director general de Comerç i Consum, després de la presentació prèvia de l'oportuna sol·licitud en què com a mínim es faran constar la denominació, l'àmbit territorial, la durada, la periodicitat, les dates i la localitat on es realitze la fira, i també l'oferta de serveis als expositors i la gamma de productes que s'exposaran. L'esmentada sol·licitud es presentarà acompanyada d'un informe de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de la demarcació on es pretenga realitzar la fira o del Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana en el cas de fires d'àmbit superior a l'esmentada demarcació.
El conseller d'Ocupació, Indústria i Comerç autoritzarà o denegarà cada fira oficial, evitant duplicitats que puguen ocasionar perjudicis als interessos generals o particulars dels sectors afectats, atenent criteris d'àmbit territorial d'influència, oferta exposada, dates de realització i visitants. El termini màxim per a emetre resolució és de tres mesos comptats des de la data de presentació de la sol·licitud, transcorregut el qual s'entendrà estimada.
L'autorització atorgada indicarà la titularitat, la denominació, l'àmbit territorial, la durada, les dates de la realització i localització de la fira comercial, i també l'oferta de serveis a l'expositor, la gamma de productes que s'han d'exposar i les condicions que haurà de complir el titular de l'autorització
Qualsevol modificació del contingut de l'autorització necessitarà l'aprovació expressa del conseller d'Ocupació, Indústria i Comerç, a proposta del director general de Comerç i Consum.
Es podrà deixar sense efecte l'autorització atorgada, amb la baixa automàtica en el Registre Oficial de Fires Comercials de la Comunitat Valenciana, després de la instrucció prèvia d'expedient administratiu amb audiència a l'interessat, quan durant la vigència de l'esmentada autorització deixe de complir-se alguna de les condicions que s'hi estableixen.
Per resolució del conseller d'Ocupació, Indústria i Comerç podrà procedir-se a la suspensió d'una activitat firal autoritzada, quan al llarg del seu desenvolupament es constate l'incompliment de les prescripcions d'aquest decret o de les disposicions que el desenvolupen.
La Direcció General de Comerç i Consum farà públic el calendari anual de les fires comercials oficials de la Comunitat Valenciana.
Article 4
Les institucions firals i les entitats organitzadores hauran de constituir per cada fira comercial que tinguen autoritzada un Comitè, integrat per representants de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de la demarcació, del Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana en el cas de fires d'àmbit superior a l'esmentada demarcació, i dels sectors corresponents a l'oferta exhibida i a la demanda, i també per representants de l'entitat organitzadora.
Així mateix la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç podrà nomenar un representant perquè assistisca a les reunions dels comitès de cada fira comercial autoritzada.
La Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç podrà exigir a l'organitzador d'una fira comercial, la constitució d'una garantia en qualsevol de les formes establides per la legislació vigent.
L'organitzador d'una fira comercial haurà de garantir el compliment de la normativa aplicable a aquest tipus de manifestacions i en especial la relativa a la seguretat de les persones, els productes, les instal·lacions industrials i el medi ambient.
Article 5
La Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç podrà controlar la gestió econòmica de les institucions firals i altres entitats que organitzen fires comercials oficials. Les esmentades institucions i entitats hauran de presentar a la Direcció General de Comerç i Consum, durant el primer semestre de cada any, la liquidació de pressupost de cada fira comercial que hagen realitzat l'any anterior. Les institucions firals hauran de presentar, a més a més, la liquidació del pressupost de l'esmentada institució. En el termini de tres mesos des de la clausura de cada certamen hauran de presentar una memòria descriptiva de les activitats que permeten valorar-ne els resultats i l'eficàcia.
Article 6
Les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana i el Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana seran entitats col·laboradores de l'administració en tot allò que es relaciona amb les fires comercials oficials.
Capítol III
Altres fires comercials
Article 7
Les fires comercials que es realitzen a la Comunitat Valenciana i que no tinguen la qualificació d'oficials, hauran de ser objecte de comunicació prèvia a la Direcció General de Comerç i Consum amb una antelació mínima de vint dies. En l'esmentada comunicació es faran constar la denominació, l'àmbit territorial, la durada, les dates i la localitat on es realitze la fira comercial, i també l'oferta de serveis als expositors i la gamma de productes que s'exposaran.
Capítol IV
Registre oficial de fires comercials
Article 8
Dependent de la Direcció General de Comerç i Consum hi haurà un Registre Oficial de Fires Comercials de la Comunitat Valenciana, on s'inscriuran les institucions firals, les entitats organitzadores de fires oficials i les fires comercials oficials amb les dades exactes relatives a l'autorització. Així mateix, haurà d'inscriure's qualsevol modificació autoritzada.
De la mateixa manera seran objecte d'inscripció les comunicacions prèvies realitzades per les fires comercials no oficials.
Hauran de constar en el Registre les dades que figuren en la resolució d'autorització, o en la comunicació, és a dir, la titularitat, la denominació, l'àmbit territorial, la durada, les dates de la realització i la localització de la fira comercial, i també l'oferta de serveis a l'expositor, la gamma de productes que s'exposaran i les condicions que haurà de complir el titular de l'autorització, en el cas de les fires oficials.
La inscripció en el Registre es portarà a efecte d'ofici.
Les dades que consten en el Registre de Fires Comercials són públiques. Qualsevol persona interessada pot obtenir la informació que s'hi conté, d'acord amb allò que s'ha establit en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Les institucions firals i les entitats organitzadores de fires oficials seran donades de baixa del Registre de Fires Comercials de la Comunitat Valenciana per:
a) Dissolució de la institució firal o entitat organitzadora d'acord amb els seus estatuts o amb el règim jurídic aplicable.
b) Incompliment d'allò que s'ha establit en l'article 9 d'aquest decret.
c) Incompliment reiterat de les seues obligacions establides en l'article 10.
La baixa s'acordarà per resolució del conseller d'Ocupació, Indústria i Comerç, després de la instrucció prèvia del corresponent expedient, en el qual en tot cas es garantirà el dret de l'interessat a l'audiència.
Capítol V
Institucions firals i altres entitats organitzadores
de fires oficials
Article 9
Es consideren institucions firals aquelles entitats que gaudint de personalitat jurídica pròpia i sense ànim de lucre tenen per objecte la creació, organització i gestió de fires comercials.
Les institucions firals es regeixen pels seus estatuts, que hauran de regular tot el referent a la seua constitució, dissolució, administració i composició, i també les facultats dels òrgans de govern. Hauran d'estar representats en l'òrgan rector superior de la institució firal el municipi corresponent, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de la demarcació o el Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana, en el cas de fires comercials d'àmbit igual o superior a tot el territori de la Comunitat Valenciana, i també en aquest últim supòsit, la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç.
Les institucions firals podran disposar de patrimoni propi, els rendiments del qual hauran de destinar-se únicament i exclusivament als fins previstos en els seus estatuts.
Els estatuts de les institucions firals hauran de ser aprovats pel conseller d'Ocupació, Indústria i Comerç. A aquest efecte les institucions firals adreçaran la corresponent sol·licitud d'aprovació acompanyada d'un exemplar dels estatuts, a la Direcció General de Comerç i Consum, la qual elevarà l'oportuna proposta al conseller d'Ocupació, Indústria i Comerç. El termini màxim per a emetre resolució serà de tres mesos comptats des de la data de presentació de la sol·licitud, transcorregut el qual s'entendrà estimada, d'acord amb allò que s'ha establit en els articles 43 i 44 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Les institucions firals hauran de portar la comptabilitat i l'administració pressupostària de la institució i de cada fira comercial que organitzen independentment.
La Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç podrà designar representants en els òrgans de govern de les institucions firals, a fi de vetlar pel compliment de la seua finalitat i dels objectius per als quals han sigut reconegudes.
Article 10
Les institucions firals i les entitats organitzadores estan obligades a:
1. Realitzar les fires comercials que tenen autoritzades.
2. Complir les condicions en què s'ha concedit l'autorització a cada fira comercial.
3. Prohibir la venda directa dels béns i serveis exposats sempre que aquesta implique la retirada de la mercaderia del recinte firal durant el període de realització de la fira, tret d'aquells casos en què hagen sigut expressament autoritzats d'acord amb el número 2 de l'article primer d'aquest decret.
4. Impedir la realització al recinte firal durant els dies de l'exposició, d'actes que no s'ajusten a la finalitat pròpia de la fira.
5. Presentar abans del dia primer d'octubre de cada any a la Direcció General de Comerç i Consum, el calendari de realització de fires comercials que tinguen autoritzades per a l'any següent, a l'efecte de l'aprovació. Hauran de presentar igualment el pressupost i el pla de promoció de cada certamen.
Capítol VI
Del Consell d'Institucions Firals
de la Comunitat Valenciana
Article 11
El Consell d'Institucions Firals de la Comunitat Valenciana, com a òrgan col·legiat de caràcter coordinador i consultiu, tindrà les següents funcions:
1. La coordinació de criteris en relació amb l'exercici de la seua tasca en els fòrums nacionals i internacionals als quals pertanguen.
2. La coordinació en el desenvolupament de nous certàmens firals i el contingut dels existents.
3. L'establiment de línies de cooperació en fires complementàries.
4. L'estudi de l'organització conjunta de certàmens firals per part de les institucions que integren el Consell.
5. L'establiment d'acords de coordinació i cooperació en el desenvolupament i la utilització dels mitjans tècnics i materials de què disposen les institucions firals
6. L'establiment d'accions de promoció de les institucions firals i dels certàmens firals.
7. L'intercanvi d'informació, de tècniques de gestió i de formació professional, i també d'aquelles altres que contribuïsquen a perfeccionar l'eficiència i eficàcia de l'acció firal desplegada per les institucions que conformen el Consell.
8. L'assessorament a la Generalitat Valenciana en matèria de fires comercials en aquelles qüestions que se li sotmeten.
Article 12
El Consell estarà integrat pels següents membres:
- Els presidents dels comitès executius de les institucions firals.
- Els directors generals de les institucions firals.
- El director general de Comerç i Consum.
El Consell elegirà entre els seus membres un president, un vicepresident i un secretari
El Consell, per a la millor realització de les seues funcions, podrà crear comissions de suport de les quals podran formar part fins un màxim de dos representants de cada una de les institucions firals, elegits entre els membres dels respectius comitès executius o comitès de les fires.
Article 13
El Consell es reunirà com a mínim dues vegades l'any, per convocatòria del seu president, i totes les vegades que aquest ho considere oportú o que ho sol·liciten tres dels seus membres. En l'últim cas, no es podrà demorar la convocatòria per un termini major de deu dies, comptats des de la data de recepció de la sol·licitud, que haurà de ser formulada per escrit. Les convocatòries es faran per escrit amb un mínim de sis dies d'antelació, i en cas d'urgència, amb quaranta-vuit hores d'anticipació.
El règim de constitució, adopció d'acords i, en general de funcionament del Consell i de les comissions de suport, s'ajustarà a allò que estableix el Reglament de Règim Interior que aprove el Consell i, de forma supletòria, pel que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Article 14
La seu del Consell i els càrrecs assenyalats en el paràgraf segon de l'article 12 tindran caràcter rotatiu, per períodes anuals, i recauran la presidència i la secretaria en aquella institució que actue com a seu del Consell. La vicepresidència en tot cas serà atribuïda a la institució firal que no exercisca la presidència.
Capítol VII
Règim aplicador de sancions
Article 15
L'incompliment de les obligacions establides en aquest decret podrà ser sancionat d'acord amb allò que s'ha disposat en la Llei 8/1986, de 29 de desembre, d'Ordenació del Comerç i Superfícies Comercials.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
Les institucions firals ja constituïdes hauran d'adaptar, si és procedent, els seus estatuts a allò que s'ha disposat en aquest decret, en el termini de sis mesos des que entre en vigor.
Segona
El Consell d'institucions firals de la Comunitat Valenciana n'adaptarà l'estructura, la composició i el funcionament d'acord amb allò que s'ha establit en aquest decret, en el termini de tres mesos des que entre en vigor.
Tercera
Les fires comercials que a l'entrada en vigor d'aquest decret es troben autoritzades i inscrites en el Registre Oficial de Fires Comercials de la Comunitat Valenciana i desitgen mantenir la qualificació d'oficial, hauran de sol·licitar-ho en el termini de sis mesos a partir de l'entrada en vigor d'aquest decret, acreditant el compliment dels requisits que s'hi estableixen.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Des de l'entrada en vigor d'aquest decret queden derogades totes les disposicions del mateix o d'inferior rang que s'hi oposen a allò que s'ha disposat.
En particular, queden derogats el Decret 181/1985, d'11 de novembre, Govern Valencià, sobre fires comercials, i el Decret 45/1992, de 16 de març, del Govern Valencià, pel qual es crea el Consell d'Institucions Firals de la Comunitat Valenciana.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç perquè dicte les disposicions necessàries per al desenvolupament i l'execució d'allò que s'ha disposat en aquest decret.
Segona
Aquest decret entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 31 de març de 1998
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
El conseller d'Ocupació, Indústria i Comerç,
DIEGO SUCH PÉREZ

linea