diari

Correcció d'errades del Decret del Consell de la Generalitat Valenciana 33/1988, de 21 de març, pel qual es desplega l'article 57 de la Llei 4/1984, de 13 de juny, sobre intervenció prèvia i fiscalització.

(DOGV núm. 816 de 03.05.1988) Ref. Base de dades 0630/1988

Correcció d'errades del Decret del Consell de la Generalitat Valenciana 33/1988, de 21 de març, pel qual es desplega l'article 57 de la Llei 4/1984, de 13 de juny, sobre intervenció prèvia i fiscalització.
Havent estat advertides errades en el text del susdit Decret, publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 799, de 8 d'abril de 1988, fem a continuació la rectificació escaient.
En l'article segon, apartat 1.1.2., on diu: «Que hi ha informe de l’Assessoria Jurídica sobre el plec de clàusules administratives particulars.», ha de dir: «Que hi ha plec de clàusules administratives particulars amb informe de l’Assessoria Jurídica.».
En l'article segon, apartat 2.1., on diu: «Subministraments en general de material inventariable.», ha de dir: «Subministraments en general de material inventariable que excedesquen d'un milió de pessetes.».

linea