diari

Llei de la Generalitat Valenciana 2/1987, de 9 d'abril, d'Estatut de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana.

(DOGV núm. 568 de 15.04.1987) Ref. Base de dades 0633/1987

Llei de la Generalitat Valenciana 2/1987, de 9 d'abril, d'Estatut de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana.
Sia notori i manifest a tots els ciutadans, que les Corts Valencianes han aprovat, i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom. del Rei, promulgue la següent Llei:
PREAMBUL
La protecció del consumidor és matèria que guarda evident relació amb bona part de les disciplines que conformen l'ordenament jurídic. Certament, en normes de variada naturalesa- civil, mercantil, penal i processal- poden trobar-se declaracions i cauteles que contribueixen a beneficiar la posició dels consumidors. Com correspon, per altra part, a l'específica procedència sectorial d'aquelles disposicions legals, és freqüent comprovar que el propòsit del legislador no es dirigia, almenys en primer terme, a aconseguir la defensa i la protecció del consumidor.
Les perspectives amb què actualment es contemplen els drets i els interessos del consumidor ja són substancialment distintes, cosa que ha consagrat plenament la inequívoca exigència de dotar-los d'un tractament comú i al més alt nivell jurídic formal.
En definitiva, s'obri pus a la idea per al reconeixement del caràcter públic i prioritari que ha d'informar la tutela d'aquests drets i interessos, la necessitat de proclamar els principis bàsics d'actuació, i la fixació dels criteris que han de presidir les respectives iniciatives legislatives que, en ocasions, hauran de tenir present l'obligada primacia de l'interés del consumidor sobre qualsevol altre- legítim, però subordinat- amb el qual puga entrar en conflicte dins de l'habitual desenvolupament del mercat de béns i de serveis, la dinàmica tradicional del qual s'ha vist modificada notablement pel desenvolupament de les tècniques comercials i l'aparició d'estructures sòlidament organitzades que evidencien la situació de clara desigualtat en què es troba l'individu, com a consumidor i usuari.
Reflex d'aquest canvi d'orientació el representa la nostra Constitució de 1978. En efecte, el seu article 51 compromet els poders públics a garantir la defensa dels consumidors i usuaris mitjançant la protecció de la seguretat, la salut i els legítims interessos econòmics, a promoure la informació i l'educació, a fomentar les seues organitzacions i a escoltar-les en totes les qüestions que els afecten.
No és altra la trajectòria mantinguda al si de les Comunitats Europees, les Institucions de les quals han establert en distintes ocasions els criteris harmonitzadors adients, com a fi del transsumpte de la unànime preocupació per la protecció i la informació de qui són destinataris finals del mercat de béns i serveis, en situació d'eventual indefensió o inferioritat.
La Generalitat no podia romandre aliena a aquesta comuna sensibilitat, tenint en compte, a més, que posseeix competència exclusiva en aquestes matèries, en virtut de l'article trenta-quatre, apartat un, paràgraf cinc, de la Llei Orgànica 5/1982, d’1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, si bé amb respecte a la política econòmica general i a la legislació sobre la defensa de la competència, així com als principis constitucionals de llibertat d'empresa, en el marc de l'economia de mercat i de la lliure circulació de béns en el territori de l'Estat.
Aquesta Llei, per tant, es dirigeix a regular la defensa dels drets i els interessos dels consumidors i usuaris, dins de l'àmbit territorial de la nostra Comunitat, amb l'esperança- creiem que fundada- que constituirà un valuós i eficaç instrument de protecció jurídica.
Entre els aspectes fonamentals d'aquesta norma cal destacar la potenciació del moviment associatiu i d'autoorganització dels consumidors, mitjançant el suport tècnic i financer l'afavoriment de la seua educació i informació, i la representació, participació i audiència, a través de les Associacions legalment articulades, que s'integren en un òrgan especial- Consell Assessor de Consum- previst en la Llei aquests efectes.
Finalment, conscients del fet que els atacs als drets del consumidor transcendeixen mes enllà del simple pla individual i afecten els interessos generals de la col·lectivitat, la Llei tampoc no pot deixar de banda l'establiment d'un adequat règim sancionador amb el qual poder atorgar legitima resposta jurídica a les conductes il·lícites que eludeixen els mandats de la norma.
CAPITOL PRIMER
Objecte i àmbit de la Llei
Article primer
L'objecte d'aquesta Llei és la regulació de la protecció i defensa dels consumidors i usuaris, així com la de l'exercici dels drets que els són reconeguts, tot això en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, dins del marc de la seua competència, i sense perjudici de la legislació estatal sobre politica general de preus i defensa de la competència.
Article segon
Als efectes del que estableix aquesta Llei, la Generalitat en l'àmbit de la seua jurisdicció i competència, garantirà amb mides eficaces als consumidors i usuaris l'exercici dels drets en ella reconeguts i els que se li reconeguen en la legislació d'àmbit estatal.
Article tercer
Un. Als efectes del que disposa aquesta Llei, és consumidor o usuari tota persona física o jurídica que adquireix, empra o gaudeix, com a destinatari final, béns, serveis, activitats o funcions, qualsevol que siga la naturalesa jurídica de qui els produesquen, els venguen, els presten o distribuesquen.
Dos. No tindran la consideració de consumidors i usuaris les persones físiques o jurídiques que no es constituesquen en destinataris finals, sinó que adquiresquen, emmagatzemen, empren o gaudesquen de béns o serveis amb la finalitat d'integrar-los en l'organització o l'exercici d'una activitat empresarial, professional o de prestació de serveis, inclosos els públics.
Article quart
Als efectes d'aquesta Llei es reconeixen com a drets bàsics dels consumidors i usuaris els següents:
a) La protecció contra els riscs que puguen afectar la seua salut i seguretat.
b) El dret a la protecció dels seus legítims interessos econòmics i socials.
c) La informació correcta i suficient sobre els productes i serveis i l'educació i formació en els drets i coneixements necesaris per al correcte ús i consum dels uns i els altres.
d) L'audiència en consulta, la participació en l'elaboració de les disposicions generals que els afecten directament, i la representació dels seus interessos, tot això a través de les Associacions de Consumidors i de les seues Agrupacions o Federacions.
e) La protecció jurídica, administrativa i tècnica per part dels poders públics, que permeten d'elegir lliurement i corregir les situacions d'inferioritat, subordinació o indefensió.
f) El dret a la reparació i indemnització pels danys i perjudicis soferts.
Article cinqué
Es prohibeix la renúncia prèvia a l'exercici dels drets reconeguts per aquesta Llei, així com tot pacte que tinga per objecte l'exclusió de la seua aplicació.
CAPITOL SEGON
Dret a la protecció de la salut i la sequretat
Article sisé
La Generalitat en l'àmbit de la seua competència vetlarà per l'aplicació de la legislació general que tinga per objecte evitar que els productes i serveis destinats al consum i ús podent provocar, previsiblement, perill per a la salut i la seguretat física dels qui els consumesquen o els empren.
Així mateix en l'àmbit de la seua competència exercirà l'adequada vigilància i control, amb l'objecte de prevenir i sancionar qualsevol infracció que puga cometre's en la prestació de serveis en l'elaboració, utilització o circulació de béns que no complesquen les condicions reglamentàriament exigides per a garantir la salut i la seguretat dels consumidors i els usuaris, així com també la protecció contra els perjudicis causats pels serveis insuficients o defectuosos del producte.
Article seté
Seran objecte d'especial vigilància i control els béns, productes i serveis que es qualifiquen com a productes o serveis d'ús o consum comú, ordinari i generalitzat.
La Generalitat, en l'àmbit de la seua competència, desenvoluparà amb especial intensitat campanyes d'inspecció i anàlisis amb difusió, si s'escau, dels resultats en els béns i serveis a què es refereix el paràgraf anterior, als efectes de promoure el necessari compliment de la regulació.
Article vuité
La Generalitat anualment programarà i farà públic el desenvolupament de les campanyes adreçades a millorar la qualitat de vida en els aspectes referits a la salut i la seguretat en matèria d'ús i consum; en serà objectiu prioritari la difusió de la formació dels consumidors i usuaris per a obtenir el més alt coneixement de les formes de consum o ús dels béns o serveis, i la defensa dels seus drets.
CAPITOL TERCER
Dret a la protecció dels interessos
econòmics i socials
Article nové
La Generalitat vetlarà per l'adequada protecció dels interessos dels consumidors i usuaris desenvolupant una política social i econòmica en l'execució de la qual s'elaboraran les normes i es realitzaran les actuacions necessàries per a la protecció dels consumidors, i en especial per a:
1) Preservar la llibertat d'elecció i contractació dels consumidors i usuaris, assegurant la igualtat de tracte i la supressió de discriminacions injustificades entre els consumidors i usuaris.
2) Propiciar amb la col·laboració de les Cambres de Comerç, les Associacions de Consumidors i les d'Empresaris, la generalitzada utilització en el tràfic, de condicions generals dels contractes ajustades a la legalitat vigent, suprimint tota clàusula que atempte a la bona fe i al just equilibri de les prestacions.
3) Garantir que en l'ús dels serveis públics dependents de la Generalitat, independentment de la seua gestió directa o indirecta, es mantindrà un just equilibri de les prestacions amb les relacions econòmiques dels consumidors i usuaris.
4) Vigilar, en l'àmbit de la seua competència, l'activitat publicitària de tal manera que aquesta es desenvolupe amb un estricte compliment dels principis de veracitat, objectivitat i autenticitat.
Article deu
La Generalitat propiciarà acords i convenis entre les Associacions de Consumidors i Grups o Associacions d'Empresaris per a la utilització de condicions contractuals que afavoresquen els interessos dels consumidors i usuaris.
Amb aquests efectes es procurarà la difusió de tals acords en els mitjans de comunicació, en especial els de titularitat pública, remarcant els avantatges incorporats en les condicions generals pactades.
L'existència d'aquests pactes podran fer-la pública els empresaris concertats, mitjançant l'ús de distintius autoritzats a l'efecte.
Article onze
La Generalitat, en l'àmbit de la seua competència, desplegarà l'activitat necessària per a aconseguir:
a) L'exactitud en el pes i la mesura dels béns i la correcta prestació dels serveis.
b) L'aplicació del règim legal de preus així com la seua publicitat i especificació, i de les condicions de prestació de serveis post- venda amb la corresponent existència de recanvis.
c) L'adequada formalització dels contractes i en especial, de la documentació acreditativa dels encàrrecs de prestació de serveis o realització d'obres, tals com pressupostos, fulls de serveis i altres justificants.
d) La formalització i el lliurament habitual de les factures, rebuts o contrasenyes, redactats amb claredat i exactitud, i en termes suficientment expressos que siguen fàcilment comprensibles pel consumidor mitjà.
CAPITOL QUART
Dret d'informació
Article dotze
Per un més eficaç exercici del dret d'informació, les Administracions públiques de la Comunitat Valenciana adoptaran les mides necessàries dirigides a:
a) Proporcionar als consumidors i usuaris tota mena d'informació sobre les matèries que siguen objecte de regulació en matèria de consum.
b) Protegir els consumidors i usuaris davant les pràctiques o mitjans de publicitat, promoció o comunicació que puguen atemptar contra el dret de lliure elecció que els corresponga, o que produesca l'efecte de limitar-la o falsejar-la.
c) Impedir la divulgació o l'emissió en mitjans de comunicació social, dels que siguen titulars la Comunitat Autònoma o les Administracions d'ella dependents, de missatges o comunicacions publicitàries que atemptem contra la dignitat usuària individual, o col·lectivament materialitzada en grups ètnics, culturals o socials.
d) Impedir en els mitjans de comunicació a què es refereix l'apartat anterior qualsevol tipus de publicitat que puga influir negativament en la llibertat d'elecció dels destinataris.
e) Fer objecte de minuciosa vigilància la publicitat en els mitjans de comunicació públics 0 privats dirigida a col·lectius d'especial necessitat de protecció tals com xiquets, vells, grups o col·lectivitats econòmicament deprimides i anàlogues.
Article tretze
Els mitjans de comunicació social de titularitat pública pertanyents a les Administracions dependents de la Generalitat, habilitaran espais i programes per a l'accés a aquells de les Associacions de Consumidors i Usuaris, en els termes en què reglamentàriament es determine, i així mateix dedicaran espais i programes no publicitaris a la informació dels destinataris finals dels béns i serveis.
En els mitjans de comunicació de titularitat privada es fomentarà la creació i desenvolupament de programes gratuïts dedicats al consum i a la difusió de les activitats de les Associacions de Consumidors i Usuaris.
La Generalitat, sense perjudici del respecte al règim de lliure competència, podrà premiar, qualificar positivament i en el seu cos fomentar les activitats publicitàries que resulten destacables pel contingut informatiu i la possible contribució al millor desenvolupament de la lliure elecció pels consumidors i usuaris.
Article catorze
Per facilitar l'exercici del dret d'informació dels consumidors hi haurà Oficines d'Informació, que es defineixen com a establiments oberts al públic creats per Entitats públiques o privades, que prestaran el servei d'assessorament i informació al consumidor i l'usuari i serviran de canal per a les reclamacions, prohibint tota mena de publicitat expressa o encoberta en aquests.
Són funcions d'aquestes Oficines:
a) La informació, l'ajuda i l'orientació als consumidors i usuaris per a l'adequat exercici dels seus drets.
b) Recepció, registre i notificació de recepció de denúncies i reclamacions dels consumidors i usuaris, i la seua remissió a Entitats o òrgans corresponents, i el seguiment corresponent per a informar degudament als interessats.
c) Elevar, a instància de les parts interessades, sol·licitud de dictamen o, si s'escau, d'arbitratge a l'òrgan corresponent, adjuntant a l'esmentada sol·licitud informació completa i detallada de la qüestió.
d) Subministrar, a través dels òrgans de la Conselleria de Sanitat i Consum, la informació requerida per les distintes Administracions Públiques.
e) Rebre peticions concretes i elevar-les a les autoritats competents, a fi de modificar alguns dels serveis que presten, o bé establir-ne altres de nous si es consideren necessaris.
f) Realitzar tasques d'educació i formació en matèria de consum.
g) Proporcionar dades sobre autoritzacions, requisits, suspensions, prohibicions que afecten productes i serveis, així com informar sobre les sancions termes imposades per infraccions dels drets dels consumidors i usuaris.
h) Les oficines de titularitat pública prestaran el seu suport a les Associacions de Consumidors del seu àmbit d'actuació.
Article quinze
La Generalitat regularà la creació d'Oficines d'Informació al Consumidor per les Corporacions Locals, atenent a criteris d'eficàcia i eficiència, facilitant-ne la implantació en aquells nuclis urbans amb una població superior a 15.000 habitants de dret o en aquells Municipis que sense arribar a aquesta xifra tinguen grans variacions estacionals. En tot cos, en potenciarà l'existència a través de Mancomunitats de Municipis.
En les zones on per la dispersió dels habitants no es donen les condicions de població requerides, s'establiran, dependents directament de la Generalitat, serveis mòbils d'informació que atendran periòdicament aquesta tasca, de la mateixa manera aquells centres urbans que manquen d'aquest servei podran ser atesos pels Serveis creats amb aquesta finalitat per les Mancomunitats de Municipis.
Article setze
Les Oficines Municipals d'Informació, amb la finalitat de dur una política integrada en matèria de consum, seran coordinades per la Conselleria de Sanitat i Consum, a la qual hauran d'informar de les seues activitats.
Aquestes Oficines podran classificar-se en distints nivells en virtut de l'acreditació que se les efectue, i podran servir de seu al sistema arbitral prestant-se-les el corresponent suport tècnic i econòmic.
Podran delegar-se en les Oficines Municipals d'Informació al Consumidor funcions en matèries d'inspecció i control de béns i serveis, en els Programes que organitze la Generalitat.
Tot això sense perjudici de la dependència administrativa de les Oficines dels distints organismes que contribuisquen a la seua creació i manteniment. Així com de la competència municipal en la inspecció de béns i serveis de consum i ús públic de la seua potestat sancionadora amb l'abast que es determina en les normes reguladores de règim local.
CAPITOL CINQUE
Dret a l'educació i a la formació
Article disset
La Generalitat, en l'àmbit de la seua competència, introduirà i fomentarà en els diversos nivells educatius, amb prioritat en l'Educació General Bàsica, l'ensenyament de matèries relacionades amb el consum i l'exercici dels drets dels consumidors, encaminats especialment:
a) Al desenvolupament de la formació individual davant del consumisme subratllant la funció social que el consum compleix quan es practica adequadament, i l'exercici mitjançant l'elecció lliure i racional dels béns i serveis, tractant d'adequar les pautes de consum en raó dels condicionaments de necessitat, de qualitat i de preu.
b) La divulgació del coneixement bàsic i elemental del mercat, la seua regulació i els mitjans i els instruments per a defendre i satisfer els interessos dels consumidors i usuaris, en l'exercici dels seus drets com a ciutadans.
c) El coneixement i la utilització dels béns, productes, aparells o serveis per a la més satisfactòria atenció de les necessitats individuals, i col·lectives, així com l'ús de la informació que reglamentàriament ha d'acompanyar-les.
d) Fomentar la tasca de prevenció en l'ús i el consum dels aparells, serveis i béns que són objecte de consum habitual.
e) La divulgació de coneixements sobre la prevenció de riscs i danys que pogueren originar el consum de productes o utilització de béns o serveis.
Aquests objectius s'indiquen amb caràcter general, i sense perjudici que el seu compliment s'adequarà a l'oportunitat i les possibilitat s que corresponguen en els distints ni vells i classes d'ensenyament no universitari, d'acord amb la seua finalitat pedagògica.
Article divuit
La Generalitat desplegarà, com a complement dels ensenyaments reglats, programes d'educació i formació dels consumidors i usuaris amb la finalitat d'afavorir els objectius proposats en l'article anterior.
La Conselleria de Sanitat i Consum organitzarà, en col·laboració amb la de Cultura, Educació i Ciència, la formació especialitzada d'educadors en matèria de consum.
La Conselleria de Sanitat i Consum organitzarà i des plegarà programes, especialitzats de formació de tècnics i personal d'Organitzacions i Associacions de Consumidors i de la pròpia Administració, en l'àrea de consum.
CAPITOL SISE
Dret de participació, de representació
i d'audiència en consulta
Article dinou
Els drets de participació i d'audiència en consulta dels consumidors i usuaris, s'exerciran per ells a través de les Associacions de Consumidors, que ostentaran, a aquests efectes, la representació dels seus associats i podran servir d'instrument per a l'exercici dels seus drets individuals i col·lectius.
Article vint
Als efectes de la present Llei es consideraran Associacions de Consumidors les constituïdes en l'exercici del dret d'associació, de conformitat amb la legislació vigent, sempre que l'objecte associatiu siga la defensa dels interessos col·lectius o individuals dels consumidors, o el desenvolupament dels drets a aquests reconeguts per la present Llei.
Es consideraran igualment Associacions de Consumidors les Cooperatives de Consum, sempre que incloguen entre els seus fins l'educació i la formació dels socis i estatutàriament tinguen reconeguda l'obligació de constituir un fons social, com a mínim. amb el 10% dels excedents nets de cada exercici social, destinat exclusivament a la formació i l'educació dels socis, així com a la defensa dels interessos individuals i col·lectius d'aquests.
Article vint-i-un
Les Associacions de Consumidors de la Comunitat Autònoma Valenciana podran gaudir dels beneficis reconeguts en aquesta Llei sempre que reunesquen les següents condicions:
1. Trobar-se constituïdes d'acord amb la legislació vigent i tenir un funcionament democràtic fixat estatutàriament.
2 . Aplicar els fons propis a la formació dels consumidors i a la defensa dels seus legítims interessos.
3. Dur una comptabilitat adequada, que en done una imatge fidel del patrimoni i en especial de la destinació de les subvencions i les ajudes rebudes.
4. Figurar inscrites en el Registre Públic d'Associacions de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana, que a tal efecte es crea en la Conselleria de Sanitat i Consum.
5. Complir, si s'escau, els requisits reglamentàriament determinats per a rebre les distintes ajudes o beneficis, així com per a participar en els diferents programes o activitats.
Article vint-i-dos
Són drets de les Associacions de Consumidors de la Comunitat Valenciana:
l. Exercir les corresponents accions judicials i extrajudicials en defensa dels socis, de l'Associació i dels interessos col·lectius dels consumidors i usuaris en general d'acord amb la legislació aplicable.
2. Sol·licitar i poder ser declarades d'utilitat pública i gaudir de les corresponents exempcions i bonificacions fiscals legalment establertes.
3. Representar els consumidors i usuaris en els Consells i altres òrgans de l'Administració que territorialment els corresponguen, de la forma que reglamentàriament siga determinada.
4. Sol·licitar i obtenir informació de les Administracions Públiques, que els donaran suport en l'aconseguiment de les finalitats, especialment en l'àmbit de la informació i l'educació dels consumidors i els usuaris.
5. Promoure l'exercici de les accions que tendeixen a sol·licitar, en procediments administratius, el cessament de pràctiques enganyoses o fraudulentes en l'oferta, promoció i publicitat de béns i serveis.
6. Exigir la rectificació pública de les comunicacions i informacions publicitàries enganyoses o il·lícites i exercitar en aquests casos el dret de rèplica corresponent, d'acord amb la normativa vigent.
7. Integrar-se en Agrupacions o Federacions amb finalitats idèntiques i d'àmbit terrritorial més ampli.
Article vint-i-tres
Les Associacions de Consumidors desplegaran les seues actuacions observant els principis de lleialtat i diligència que els són exigibles i en especial s'abstindran de divulgar públicament informacions que no puguen acreditar, sense perjudici del seu dret a representar les denúncies que consideren oportunes.
Sense perjuidici de la responsabilitat civil o penal en què puguen incórrer, les Associacions de Consumidors podran ser privades dels beneficis obtinguts a l'empar d'aquesta Llei quan, amb manifesta negligència o dol, divulguen informacions o despleguen activitats que puguen causar danys i perjudicis injustificats, a les persones físiques o jurídiques relacionades en la informació difusa.
Els afectats per tal conducta dolosa o manifestament negligent tenen dret a exigir la rectificació pública i a la indemnització a què tingués lloc per les manifestacions perjudicials i al cessament de la conducta danyosa.
Als efectes de sancionar les conductes descrites es procedirà a instruir l'expedient oportú de conformitat amb la Llei de Procediment Administratiu, i a elevar la proposta de sanció, si s'escau, a la Conselleria de Sanitat i Consum.
A més de la privació dels possibles beneficis, l'actuació dolosa o manifestament negligent, així com l'incompliment de l'obligació de rectificació, podrà donar lloc a la suspensió temporal o definitiva de la inscripció en el Registre Públic d'Associacions de Consumidors.
Article vint-i-quatre
Les Associacions inscrites en el Registre Públic d'Associacions de Consumidors, hauran d'estar representades, en la forma que reglamentàriament es determine, en els organismes públics de la Comunitat Autònoma que posseesquen competències en matèria de consum i desplegaven la seua activitat mitjançant Consells o altres òrgans de participació.
Article vint-i-cinc
Les Associacions inscrites en el Registre Públic d'Associacions de Consumidors hauran de ser escoltades, d'acord amb el que reglamentàriament es determine, en el procediment d'elaboració de les disposicions de caràcter general referents a matèries que afecten els consumidors i usuaris, en la seua condició de tals.
Les Associacions d'Empresaris i les Cambres de Comerç radicades en la Comunitat Valenciana seran igualment oïdes, en els termes que reglamentàriament es determine, en els, supòsits descrits en el paràgraf anterior, sempre que puguen resultar afectats per les disposicions esmentades.
CAPITOL SETE
Situacions d'inferioritat, de subordinació
o d'indefensió
Article vint-i-sis
Els òrgans i serveis de la Generalitat, en l'àmbit de les seues respectives competències en matèria de consum, promouran i dictaran les mides adequades per a evitar i suplir les situacions d'inferioritat, de subordinació o d'indefensió en que puguen trobar-se individualment o col·lectiva els consumidors i els usuaris.
Als efectes de donar compliment a aquesta tasca, la Conselleria de Sanitat i Consum per a resoldre qüestions o problemes concrets, podrà encomanar a persones o comissions especifiques l'atenció al problema i facultar-los per suplir, si s'escau, i de conformitat amb la Llei, la iniciativa individual, als efectes d'iniciar les actuacions pertinents, incloent-hi de donar compte dels fets al Ministeri Fiscal, per a procedir judicialment.
CAPITOL VUITE
Organs per a l'aplicació de la Llei
Article vint-i-set
Als efectes de l'aplicació d'aquesta Llei, i sense perjudici de les competències que corresponguen als distints òrgans de la Generalitat són òrgans per a l'aplicació d'aquesta Llei:
1. La Comissió de Consum.
2. El Consell Valencià de Consum.
Aquests òrgans podran, per a major eficàcia de la seua funció, constituir-se en nivells territorials d'àmbit provincial, comarcal o local.
Article vint-i-vuit
Correspon a la Conselleria de Sanitat i Consum, en aplicació de la present Llei:
a) La disciplina administrativa en l'aplicació d'aquesta Llei.
b) La publicació de les sancions aplicades en els expedients, una vegada termes, i els resultats obtinguts en campanyes de control de qualitat, o anàlisis o exàmens comparatius o tests de productes.
c) Propiciar en la concertació entre les Associacions i Institucions representatives dels empresaris i professionals i les Associacions de Consumidors i Usuaris en ordre a establir contractes- tipus per a determinats sectors de la contractació.
d) La publicació de les empreses i professionals, i de les Associacions i Col·legis Oficials que els representen, que han acceptat expressament, individualment o en els seus Estatuts, el compromís de sotmetre a arbitratge les reclamacions dels consumidors o usuaris.
e) La gestió del Registre de les Associacions de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana, i de l'estadística d'aquestes i dels seus socis.
f) La concessió de les subvencions i ajuda tècnica de la Generalitat per al foment d’Aquestes Associacions i Cooperatives .
g) La coordinació, les directrius i la formació dels Monitors de Consum i de les Oficines d'Informació al Consumidor i l'Usuari, tant les Oficines Municipals d'Informació al Consumidor i l'Usuari com les que pugen ser creades per les Associacions d'aquests.
h) La informació sobre tots els assumptes que afecten els consumidors i els usuaris, que sotmetra a la seua consideració tant la Presidència de la Generalitat com les diverses Conselleries.
i) L'adopció, en cas de necessitat o urgència de les mides convenients per a protegir i defendre els drets dels consumidors i els usuaris, sobretot en la salut i la seguretat física.
j) Fomentar el recurs a l'arbitratge per a la solució dels conflictes sorgits amb ocasió d'operacions de consum.
k) Qualssevulla altres funcions que li estiguen atribuïdes per disposició legal o reglamentària.
Article vint-i-nou
D'acord amb el que estableix l'article trenta-un de la Llei del Govern Valencià, de 30 de desembre de 1983, es constituirà una Comissió Interdepartamental de Consum, les funcions de la qual seran:
- Informar sobre tots aquells assumptes que, afectant el consumidor, hi siguen sotmesos pels òrgans de la Generalitat, així com tota disposició general que regulen matèries referents al consum.
- L'establiment de criteris per a l'ús racional dels mitjans humans i materials disponibles, evitant duplicitats en les actuacions del servei.
- Impulsar l'aplicació i el desenvolupament d'aquesta Llei.
- Proposar a la Presidència de la Generalitat o a l'òrgan competent, les mides que es consideren aconsellables per a la protecció efectiva dels drets dels consumidors.
Article trenta
Es constituirà un Consell Assessor de Consum que estarà integrat per representacions de les Associacions de Consumidors, dels agents socials com Associacions d'Empresaris i Cambres de Comerç i Sindicats de major representativitat de la Comunitat Autònoma, de la pròpia Administració, autonòmica i local i per persones lliurement designades, escollides entre professionals sanitaris i no sanitaris i tècnics de reconegut prestigi.
Almenys un quart i només d'un terç del Consell serà integrat per persones que a títol individual siguen elegides com a membres per designació del President del Consell Assessor de Consum de la Generalitat.
El Consell Assessor de Consum tindrà funcions consultives i d'arbitratge, i en serà preceptiu l'informe per a l'elaboració de les normes generals en matèria de consum, així com per a la modificació d'aquesta Llei.
Article trenta-un
La Generalitat i, en particular, la Conselleria de Sanitat i Consum, fomentaran, a través de diverses iniciatives, la solució amistosa d'aquells conflictes i reclamacions que afecten els consumidors i els usuaris, sempre que no es tracte de supòsits en els quals concórrega intoxicació, lesió o mort, ni hi haja indicis racionals de delicte.
En aquestes iniciatives, hom tractarà d'afavorir en tot moment una ràpida i equitativa satisfacció de les controvèrsies i reclamacions plantejades, mitjançant l'oferiment de l'actuació mitjancera per part dels òrgans i els serveis prevists en aquesta Llei, així com acudint a fórmules d'arbitratge, quan les parts implicades així l'accepten mitjançant el corresponent compromís, formalitzat d'acord amb la legalitat vigent.
Les previsions d'aquest article es consideraran sense perjudici de les accions legals i competències que, en tots els casos, pertanyen a l'àmbit dels òrgans judicials.
Reglamentàriament es determinaran els procediments encaminats a fomentar l'aplicació d'arbitratge de dret d'equitat, de conformitat amb la normativa vigent que podran comprendre de concessió de l'ús de distintius, elaboració de llistes, o qualsevulla altre procediment que en relació amb la legalitat permeta de difondre l'arbitratge com a mitjà per agilitzar la resolució dels conflictes en matèria de consum.
CAPITOL NOVE
Infraccions i sancions
Article trenta-dos
Un. Les infraccions en matèria de consum seran objecte de sancions administratives, amb la incoació prèvia del corresponent expedient per part dels òrgans competents de la Generalitat, en el qual s'ajustaran al procediment sancionador vigent.
Dos Són òrgans competents per a la incoació d'expedients i imposició de sancions:
a) El Consell de la Generalitat, per a la imposició de sancions fins a cent milions de pessetes el qual podrà depassar aquesta quantitat fins a aconseguir el quíntuple del valor dels productes o serveis objecte de la infracció.
b) El Conseller de Sanitat i Consum de la Generalitat, per a la imposició de sancions fins a dos milions cinc-centes mil pessetes.
c) El Director General de Consum de la Generalitat, per a la imposició de sancions fins a un milió de pessetes.
d ) Els Directors Territorials de la Conselleria de Sanitat i Consum, i en el seu defecte els Caps dels Serveis Territorials de Consum, per a la incoació d'expedient i imposició de sancions fins a cent mil pessetes.
Tres El Consell de la Generalitat podrà acordar, com a mida cautelar, la suspensió temporal de les activitats d'empreses radicades en la Comunitat Valenciana.
Quatre. La quantia de les sancions podrà ser actualitzada pel Consell de la Generalitat, tot tenint en compte la variació dels preus al consum.
Article trenta-tres
Es consideren infraccions en matèria de defensa dels consumidors i usuaris, als efectes d'aquesta Llei:
1. L'incompliment dels requisits, condicions, obligacions o prohibicions de caràcter sanitari establerts per les normes generales i les pròpies d'aquesta Comunitat Autònoma.
2. Les accions i omissions que produesquen o puguen produir risc o dany efectiu per a la salut dels consumidors o usuaris, siga en forma conscient o deliberada, siga per incórrer en qualsevol grau de negligència o abandó, si s'escau, de les precaucions exigibles en l'activitat, servei o instal·lació de què es tracte.
3. L'incompliment o transgressió dels requeriments previs que formulen les autoritats sanitàries per a situacions específiques, a fi d'evitar contaminacions o circumstàncies nocives d'altra mena que puguen resultar greument perjudicials per a la salut pública.
4. L'alteració, adulteració o frau en la qualitat o la quantitat de béns i serveis susceptibles de consum, per addició o substracció de qualsevol substància o element, alteració en la composició o qualitat, incompliment de les condicions que corresponguen a la seua naturalesa, o a la garantia, arranjament o reparació de béns duradors.
5. Tota conducta, per acció o omissió, que induesca a engany o confusió, o que impedesca reconèixer la vertadera naturalesa del producte o servei que és objecte del consum, o les condicions en què es presta, o bé que induesca a engany o confusió, sobre la submissió dels conflictes sorgits amb ocasió d'operacions de consum a procediments mediadors o d'arbitratge.
6. L'incompliment de les normes reguladores de preus la imposició injustificada de condicions de contractació que implique la inclusió necessària en els contractes de prestacions no sol·licitades o quantitats mínimes o qualsevol altra classe d'intervenció o actuació que supose un increment abusiu dels preus o marges comercials.
7. L'incompliment de les normes referents a registre, normalització o tipificació, etiquetatge, envasament i publicitat de béns i serveis.
8. L'incompliment de les disposicions sobre seguretat en tant que efecte o puga suposar un risc per a l'usuari o el consumidor.
9. L'obstrucció o negativa a subministrar dades o a facilitar les funcions d'informació, de vigilància o d'inspecció i en especial l'encaminada a evitar les preses de mostres o la ineficàcia de la inspecció, així com el reiterat incompliment dels laudes arbitrals, pels qui voluntàriament s’han sotmés a arbitratge.
10. En general, l'incompliment dels requisits, obligacions o prohibicions establerts en la legislació estatal o de la Comunitat Valenciana en matèria de defensa dels consumidors i els usuaris.
Article trenta-quatre
Les faltes poden qualificar-se de lleus, greus i molt greus.
Un. Són faltes lleus:
a) La comissió de les infraccions previstes en l'article trenta-tres quan es produesca incorrent en negligència que no puga qualificar-se de greu, atenent la diligència exigible a l'infractor.
b) La desatenció de les simples indicacions de l'autoritat administrativa.
Dos. Són faltes greus:
a) La comissió de tres faltes lleus en el període d'un any.
b) La comissió d'una falta lleu, quan la infracció puga afectar previsiblement la majoria dels consumidors contractants amb l'infractor.
c) L'incompliment reiterat de les indicacions de l'autoritat administrativa.
d) La comissió d'alguna de les infraccions previstes en l'article trenta-tres, incorrent en negligència greu o intencionalitat.
Tres. Són faltes molí greus:
a) La comissió d'una falta greu quan la infracció puga afectar, previsiblement, un nombre considerable dels consumidors contractants amb l'infractor.
b) La comissió de dues faltes greus en el període d'un any.
Les faltes lleus i greus seran qualificades, respectivament, de greus i molí greus, quan l'infractor gaudesca de posició de domini en el mercat o bé quan mitjançant aquestes infraccions obtinga uns beneficis desproporcionats.
Les faltes molt greus en què concórrega aquesta circumstància se sancionaran amb multes per damunt de la mitjana de l'escala aplicable.
En l'aplicació de les sancions, dins dels marges fixats, es ponderarà com a element determinant de l'increment el fer que la infracció comporte risc per a la salut o la seguretat dels consumidors o els usuaris o greu perjudici econòmic causat per un producte defectuós o servei deficient, així com qui produesca l'efecte de limitar o coartar la llibertat d'elecció i contractació d'aquests.
Quan es tracte d'infraccions greus o molí greus l'autoritat que resolga l'expedient podrà acordar per raons d'exemplaritat la publicació de les sancions imposades, nom. de l'empresa o persones naturals o jurídiques responsables, així com també l'índole o naturalesa de la infracció, tant en els mitjans de comunicació social que es consideren oportuns com en el Diari Oficial de la Generalitat, en el de la Província o Municipi.
Article trenta-cinc
Seran competents per a conèixer les faltes en la matèria regulada en aquesta Llei:
a) De les faltes molt greus, el Conseller de Sanitat i Consum, que podrà imposar sancions entre 1.000.001 i 2.500.000 de pessetes i podrà proposar, si s'escau, al Govern Valencià les sancions que superen els 2.500.000 de pessetes.
b) De les faltes greus, el Director General de Consum, que podrà imposar sancions entre 100.001 i 1.000.000 de pessetes.
c) De les faltes lleus, els Directors Territorials de la Conselleria de Sanitat i Consum, que podran imposar sancions fins a 100.000 pessetes.
En cap cas no s'imposarà una doble sanció pels mateixos fets i en funció dels mateixos interessos públics protegits, si bé hauran d'exigir-se la resta de responsabilitats que es deduesquen d'altres fets o infraccions concurrents.
Article trenta-sis
L'autoritat a qui corresponga resoldre l'expedient podrà acordar, com a sanció accessòria, el decomís de la mercaderia falsificada, fraudulenta, no identificada o que puga comportar risc per al consumidor, i correran per compte de l'infractor les despeses que s'originen.
No tindrà caràcter de sanció la retirada precautòria o definitiva del mercat dels productes o serveis que siguen subministrats per establiments o serveis que manquen de la preceptiva autorització.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Un. En tot allò no previst en aquesta Llei i les normes que la desenvolupen o complementen serà d'aplicació la Llei 26/1984, de 19 de juliol, General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.
Dos El procediment sancionador serà l'establert en el Reial Decret 1945/1983, de 22 de juny, pel qual es regulen les infraccions i sancions en matèria de defensa dels consumidors i usuaris i de la producció agroalimentària, sense perjudici de les seues ulteriors modificacions o adaptacions.
Segona
El Consell de la Generalitat Valenciana és autoritzat a dictar les disposicions necessàries per a l'aplicació i el desenvolupament d'aquesta Llei, i les delegacions previstes en l'article setze a favor de les Corporacions Locals.
DISPOSICIO DEROGATORIA
Són derogades totes les disposicions que s'oposen al que disposa aquesta Llei.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta Llei.
València, 9 d'abril de 1987.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO

linea