diari

Decret 49/1986, de 8 d'abril de 1986, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula la coordinació de l'esport universitari de la Comunitat Valenciana.

(DOGV núm. 377 de 16.05.1986) Ref. Base de dades 0642/1986

Decret 49/1986, de 8 d'abril de 1986, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula la coordinació de l'esport universitari de la Comunitat Valenciana.
La Llei Orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de Reforma Universitària, atribueix a les Comunitats Autònomes les tasques de coordinació de les Universitats de la seua competència, pel que fa al principi d'autonomia que inspira l'exercici de les funcions d'aquestes. Per altra banda, l'Estatut d'Autonomia en l'article 35.estableix la competència plena de la Generalitat Valenciana per a la regulació i administració de l'ensenyament de tota la seua extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats, en l'àmbit marcat per l'article 27 de la Constitució.
Així mateix, la Generalitat Valenciana ostenta competència exclusiva en matèria d'esports segons preveu l'article 31.28 del text estatutari esmentat, i correspon a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència l'exercici d'aquestes funcions.
Atés que la pràctica esportiva ha de ser promoguda per la Universitat com un element més de la formació integral dels estudiants, cal establir els mecanismes de coordinació que permeten la planificació conjunta de l'activitat esportiva en aquest sector educatiu així com la utilització de l'esport com un instrument de comunicació cultural entre els joves dels centres d'ensenyament superior de la Comunitat Valenciana.
En virtut d’això, a proposta del Conseller de Cultura, Educació i Ciència, escoltat el Consell Interuniversitari i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat Valenciana en la reunió del dia 8 d'abril de 1986,
DECRETE:
Article primer
Correspon a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència la coordinació de les activitats esportives que es facen a les Universitats de la seua competència, sense perjudici de les atribucions que corresponen al Consell d'Universitats i al Consell Interuniversitari de la Comunitat Valenciana.
Article segon
Es crea el Consell de l'Esport Universitari de la Comunitat Valenciana, com a òrgan de consulta i assessorament de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència en matèria d'activitats físico-esportives d'àmbit universitari.
Article tercer
Són competències del Consell de l'Esport Universitari de la Comunitat Valenciana:
a) Realitzar propostes sobre plans i directrius de caràcter general en matèria d'esport universitari.
b) Proposar les mesures escaients per a la coordinació de les activitats físico-esportives a l'àmbit de la Comunitat Valenciana que tinguen caràcter universitari.
c) Emetre informes sobre qüestions relació nades amb l'Educació Física i l'esport universitari a la Comunitat Valenciana.
d) Promoure la realització d'estudis d'interés per a la millor consecució dels objectius educatius i recreatius que suposa l'educació física i l'esport en l'ensenyament superior.
e) Conéixer les actuacions i programes de coordinació amb els òrgans d'àmbit estatal i de les Comunitats Autònomes en les matèries físico-esportives de caràcter universitari.
f) D'altres disposicions que reglamentàriament s'atribuesquen per al compliment escaient dels seus fins.
Article quart
El Consell de l'Esport Universitari de la Comunitat Valenciana s'integrarà pels membres següents:
1. El Conseller de Cultura, Educació i Ciència, que hi farà de President.
2. El Director General d'Ensenyaments Universitaris i Investigació, com a Vice-president primer.
3. El Director General de Joventut i Esports, com a Vicepresident segon.
4. Els Vice-rectors d'Extensió Universitària de les Universitats a la Comunitat Valenciana.
5. Un representant de cadascun dels membres dels Consells Socials escollits entre els membres que representen els interessos socials.
6. El Cap de Servei d'Esports.
7. Un Cap de Servei de la Direcció General d'Ensenyaments Universitaris i Investigació, que hi farà de Secretari.
8. Un alumne per cada Universitat, designat per l'òrgan de representació dels alumnes que s'establesca en els Estatuts respectius.
Article cinqué
El Consell de l'Esport Universitari de la Comunitat Valenciana es reunirà almenys dues vegades durant el curs acadèmic, a iniciativa del President i, si de cos, quan ho sol·liciten un terç dels components.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
S'autoritza el Conseller de Cultura, Educació i Ciència per a dictar totes les disposicions reglamentàries i altres resolucions que requeresquen l'aplicació i desplegament de tot el que disposa aquest Decret.
Segona
Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Valencia, 8 d'abril de 1986.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller de Cultura, Educació i Ciència,
CEBRIA CISCAR I CASABAN

linea