diari

ORDRE de 26 de gener de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual s'acorda iniciar el procediment de declaració del Parc Natural de les Gorges del Cabriol. [2005/S877]

(DOGV núm. 4941 de 08.02.2005) Ref. Base de dades 0659/2005

ORDRE de 26 de gener de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual s'acorda iniciar el procediment de declaració del Parc Natural de les Gorges del Cabriol. [2005/S877]
Les Gorges del Cabriol i el conjunt dels marges i barrancs del riu Cabriol, localitzades a l'oest de la província de València, són el resultat geomorfològic que s'ha llaurat durant segles sobre el massís rocós format per estrats calcaris i dolomítics. Aquests mateixos materials apareixen també en els denominats Cuchillos, però a causa de la seua diferent disposició adquireixen un relleu distint i molt característic.
Aquest paratge, que té el riu Cabriol com a eix vertebrador, forma límit natural entre Castella la Manxa i València. Es tracta d'una zona poc transformada per l'acció de l'home i per la presència d'aigua de gran qualitat, gràcies a aquestes característiques s'han mantingut ecosistemes amb presència d'espècies de flora i fauna de gran interés biològic. Aquest espai alberga un mosaic d'ecosistemes riparis, rocams i matolls d'alt valor ambiental i rics en espècies singulars, tant animals com vegetals.
La presència d'aigua com a recurs natural sempre porta associada l'aprofitament per part de l'home. Al llarg del llit del riu Cabriol, principal afluent del riu Xúquer, es localitzen nombrosos vestigis de l'arquitectura fluvial de diferents èpoques. Entre aquesta arquitectura, que comprén períodes des dels romans fins a obres d'enginyeria moderna, cal destacar el pont de Vadocañas, construcció del segle XVI assentat sobre un base romana. Altres infraestructures hidràuliques d'importància en aquest paratge, són la presa de Contreras i l'abandonada central del Retorno.
El conjunt de Les Gorges del Cabriol està denominat com a lloc d'interés geològic de la província de València per les seues singularitats geològiques com són les mateixes Gorges i els Cuchillos. El riu llaura un profund barranc sobre les calcàries i dolomies del Cretaci superior, i la vall s'eixampla en passar a materials guixencs i detrítics. Aquest barranc, de vessants amb pendents molt pronunciats i farallons verticals de gran altura donen lloc a un paisatge únic, irrepetible i insubstituïble, a aquestes característiques han d'afegir-se les considerables sinuositats del traçat del llit. La formació geològica d'enorme singularitat denominada com els Cuchillos, està originada per l'erosió de les parts més blanes de la roca, generant d'aquesta manera una espectacular cresta vertical.
Els hàbitats més importants de la zona estan associats a l'ambient fluvial i als penya-segats que els rodegen (Gorges i Cuchillos) i que són d'alt valor ambiental. La vall del Cabriol és el bosc de ribera millor conservat de les nostres terres, format per boscos de galeries de xops, salzes i tamarius, al costat d'aquests boscos d'especial singularitat creixen canyes, joncs i canyota. Les parets rocoses que rodegen el llit del riu estan cobertes d'un dens bosc de pi blanc, amb presència puntual de carrasques (Quercus ilex sup. rotundifolia) i roures valencians (Quercus faginea). El bosc és molt ric en espècies com el romer, llentiscle, alborç, boix, savina turífera, etc.
A nivell faunístic aquest enclavament presenta un interés excepcional, amb nombroses espècies catalogades d'interés. Ací s'agrupa la representació més notable de rapaces de tota l'àrea central de la Comunitat Valenciana, d'entre elles destaquen l'àguila de panxa blanca (Hieraetus fasciatus) i l'àguila reial (Aquila chrysaetos).
Des del punt de vista ambiental i paisatgístic, com també atenent les potencialitats d'ús social del medi en relació amb l'estudi, l'ensenyament i el gaudi ordenat de la natura, el conjunt geomorfològic del riu Cabriol juntament amb el marge esquerre del riu Cabriol amb els seus contraforts i els seus barrancs, de l'àmbit del parc natural, reuneix mèrits objectius indiscutibles per a la futura habilitació en aquest d'una de les figures jurídiques de protecció dels espais naturals previstes en l'esmentada Llei 11/1994.
D'acord amb aquest criteri, l'àmbit del parc coincideix, en aquest emplaçament del marge esquerre del riu Cabriol, amb una part de l'àrea LIC i ZEPA denominades ambdues Gorges del Cabriel, definida per la presència d'hàbitats de flora i fauna d'interés comunitari europeu. Pareix adequat considerar part d'aquest àmbit, com a base per a la futura delimitació de l'espai natural protegit a què fa referència el paràgraf anterior.
L'article 28 de l'esmentada Llei 11/1994 articula un règim de protecció preventiva aplicable als àmbits territorials dels espais en tràmit de declaració, amb caràcter cautelar durant el període transitori fins a l'aprovació definitiva d'aquests. Aquest règim habilita l'administració per a adoptar les mesures necessàries, les quals poden incloure la prohibició de determinats actes, la suspensió de l'atorgament de llicències i autoritzacions per a l'execució de certes activitats o la suspensió de la tramitació del planejament urbanístic amb incidència sobre els valors naturals. La forma d'aplicació d'aquestes mesures cautelars s'estableix per Acord del Govern Valencià.
Per tot això, i en exercici de les competències i atribucions conferides per la Constitució, l'Estatut d'Autonomia i el conjunt de la legislació ambiental estatal i autonòmica d'aplicació al cas, cal iniciar l'expedient d'elaboració de declaració del Parc Natural de les Gorges del Cabriel, i a l'efecte
ORDENE
Article 1
S'acorda iniciar el procediment de declaració del Parc Natural de les Gorges del Cabriel, l'àmbit territorial provisional del qual figura com a annex a la present ordre. Aquest àmbit afecta els termes municipals de Requena, Venta del Moro i Villargordo del Cabriel (província de València).
Article 2
1. A partir de la publicació d'aquesta ordre en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, quedaran sotmeses a informe previ, perceptiu i vinculant, de la Conselleria de Territori i Habitatge, les autoritzacions, llicències i qualsevol tipus de procediment administratiu previst en l'article 28, apartat 1, lletres b) a f), que afecten l'àmbit territorial del Parc Natural de las Gorges del Cabriel previst en l'annex a la present Ordre. Aquest informe ha de ser emés per l'administració actuant en el termini màxim de 90 dies.
2. Les mesures cautelars a què fa referència l'anterior apartat 1, de conformitat així mateix amb l'esmentat article 28 de la Llei 11/1994, tindran una vigència màxima de tres anys i podran ser complementades i especificades, per a un millor compliment dels objectius del pla, mitjançant un acord del Consell de la Generalitat a proposta del conseller de Territori i Habitatge.
Article 3
Es faculta la Direcció General de Planificació i Ordenació Territorial de la Conselleria de Territori i Habitatge per a realitzar les actuacions que tendeixen a la declaració del Parc Natural de les Gorges del Cabriol, després de la tramitació de l'oportú expedient d'acord amb el procediment legalment previst.
DisposiciÓ final
La present Ordre entrarà en vigor el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 26 de gener de 2005
El conseller de Territori i Habitatge
RAFAEL BLASCO CASTANY

linea