diari

ORDRE de 25 de gener de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual s'acorda iniciar el procediment d'elaboració i aprovació del Pla rector d'ús i gestió del Parc Natural del Montgó. [2005/878]

(DOGV núm. 4941 de 08.02.2005) Ref. Base de dades 0660/2005

ORDRE de 25 de gener de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual s'acorda iniciar el procediment d'elaboració i aprovació del Pla rector d'ús i gestió del Parc Natural del Montgó. [2005/878]
El Parc Natural del Montgó conforma un dels paisatges més emblemàtics del litoral valencià, element clau en el procés de desenvolupament dels municipis que el circumden. Territorialment, afecta els municipis de Dénia, Xàbia, Ondara, Gata de Gorgos i Pedreguer.
La seua centralitat, en una de les zones turístiques més puixants, tant de la Comunitat Valenciana com del litoral mediterrani espanyol, ha originat, d'una banda que siga un territori molt conegut i desitjat, pels seus valors lúdics associats al seu potencial natural, i per un altre que s'haja produït una necessària i complexa compatibilització dels interessos de tots els agents socials presents en aquest territori.
Els valors paisatgístics i naturals representats en els ecosistemes del massís del Montgó, que ens mostren els biòtops propis de la forest litoral mediterrània, la presència d'una varietat d'espècies endèmiques, rares o amenaçades entre la flora del parc, la identificació de diverses espècies d'animals d'interés comunitari són arguments més que suficients per a demostrar la importància de la zona protegida després de transcorreguts quasi 20 anys de la seua declaració com a espai protegit.
Aquest Pla rector d'ús i gestió que ara inicia el seu camí, atendrà les directrius i criteris recollits en el Pla d'ordenació de recursos naturals, encara que la major informació disponible, com també l'experiència de gestió adquirida, permetran establir una normativa d'usos més coincident amb la realitat de l'espai, que establisquen un marc adequat en el qual es desenvolupen totes les activitats lligades a la declaració de l'espai natural protegit.
El PRUG s'elabora dins del marc normatiu establit pel vigent Pla d'ordenació dels recursos naturals del Montgó, aprovat per mitjà del Decret 180/2002, de 5 de novembre, del Govern Valencià, que ha sigut fins ara l'instrument que ha assenyalat el marc d'ordenació d'activitats en el parc i la seua àrea d'esmorteïment. Per la seua banda, la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'espais protegits de la Comunitat Valenciana, determina el contingut mínim que ha de tindre el PRUG en els seus aspectes tècnics, com també el procés administratiu de la seua tramitació.
En conseqüència,
ORDENE
Article 1
1. S'acorda iniciar el procediment d'elaboració i aprovació del Pla rector d'ús i gestió del Montgó, l'àmbit territorial del qual, que s'adequa als espais Parc Natural del Montgó i Àrea Perifèrica d'Esmorteïment d'Impactes de la zonificació aprovada pel Pla d'ordenació de recursos naturals, i que figura com a annex en la present ordre. Aquest àmbit comprén una part dels municipis de Dénia, Xàbia, Ondara, Gata de Gorgos i Pedreguer.
2. Aquest procediment s'inicia conforme al que establixen els articles 37 a 41 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, com també en les disposicions respecte d'això contingudes en el Pla d'ordenació dels recursos naturals del Montgó, aprovat per mitjà del Decret 180/2002, de 5 de novembre, del Govern Valencià.
Article 2
1. De conformitat amb el que disposa l'article 28 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, dins de l'àmbit del Parc Natural del Montgó no poden atorgar-se, per part de les administracions competents, autoritzacions, llicències o concessions que habiliten per a la realització d'actes de transformació de la realitat física i biològica sense haver-hi, amb caràcter previ, informe favorable de la Conselleria de Territori i Habitatge. Aquest informe serà de caràcter preceptiu i vinculant, i ha de ser emés per l'administració actuant en el termini màxim de 90 dies.
2. Les mesures cautelars a què fa referència l'anterior apartat 1, de conformitat així mateix amb l'esmentat article 28 de la Llei 11/1994, tindran una vigència màxima de tres anys i podran ser complementades i especificades, per a un millor compliment dels objectius del Pla rector d'ús i gestió, mitjançant un Acord del Consell de la Generalitat a proposta del conseller de Territori i Habitatge.
Article 3
1. Es faculta la Direcció General de Planificació i Ordenació Territorial de la Conselleria de Territori i Habitatge per a realitzar les actuacions que tendeixen a la redacció i aprovació del PRUG del Parc Natural del Montgó, per mitjà de la tramitació de l'oportú expedient administratiu confirme al procediment legal previst.
DISPOSICIÓ FINAL
La present orde tindrà efectes des del mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 25 de gener de 2005
El conseller de Territori i Habitatge,
RAFAEL BLASCO CASTANY

linea