diari

ACORD de 4 de febrer de 2005, del Consell de la Generalitat, pel qual es determina la forma d'aplicació de les mesures cautelars en l'àmbit territorial afectat pel projecte de declaració del Parc Natural de les Hoces del Cabriel, durant la tramitació d'aquest. [2005/1238]

(DOGV núm. 4941 de 08.02.2005) Ref. Base de dades 0661/2005

ACORD de 4 de febrer de 2005, del Consell de la Generalitat, pel qual es determina la forma d'aplicació de les mesures cautelars en l'àmbit territorial afectat pel projecte de declaració del Parc Natural de les Hoces del Cabriel, durant la tramitació d'aquest. [2005/1238]
El Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 4 de febrer de 2005, va adoptar l'acord següent:
Per Ordre de 26 de gener de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, es va acordar la iniciació del procediment per a la declaració del Parc Natural de les Hoces del Cabriel.
Mentre culmina el procediment administratiu de tramitació de la declaració, fins al moment de l'entrada en vigor, amb l'aprovació prèvia definitiva pel Consell de la Generalitat, és necessari assegurar que en l'àmbit territorial afectat per la declaració no puguen realitzar-se accions que modifiquen o deterioren substancialment, de forma irreversible, la realitat territorial i mediambiental l'ordenació i la gestió de la qual són objecte del projecte de declaració, de conformitat amb el que ha establit en matèria de protecció preventiva l'article 28 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
Per raó d'això, i a proposta del conseller de Territori i Habitatge, el Consell de la Generalitat
ACORDA
Primer
En l'àmbit territorial afectat pel Parc Natural de les Hoces del Cabriel regiran, durant el període transitori des de l'inici del procediment fins a l'aprovació del decret pel Consell de la Generalitat, les mesures cautelars establides amb caràcter genèric per l'article 28.1.a) de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
Segon
1. A partir de la publicació d'aquest acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, quedaran sotmeses a informe previ, perceptiu i vinculant, de la Conselleria de Territori i Habitatge, les autoritzacions, llicències i qualsevol tipus de procediment administratiu previst en l'article 28, apartat 1, lletres b) a f), que afecten l'àmbit territorial establit en l'Ordre de 26 de gener de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual s'acorda iniciar el procediment de declaració del Parc Natural de les Hoces del Cabriel.
2. Aquestes mesures cautelars no afectaran els procediments administratius en matèria de planificació urbanística, edificació, dotació d'infraestructures, gestió dels recursos naturals renovables i avaluació d'impacte ambiental que, en el moment de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, es troben en tramitació, els quals s'ajustaran exclusivament als requisits i condicionants ambientals establits en les seues respectives legislacions sectorials.
Tercer
No poden autoritzar-se en l'àmbit territorial afectat, durant la tramitació del projecte de declaració fins a la seua aprovació, actuacions no previstes en els anteriors apartats.
Quart
Les mesures cautelars a què es refereix el present acord estaran vigents fins a la declaració del Parc Natural de les Hoces del Cabriel, sense que en cap cas la vigència d'aquestes puga superar els tres anys.
Cinqué
El present acord tindrà efectes des del mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Contra el present acord, els interessats poden interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent a la publicació d'aquest acord, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que disposen l'article 10 i concordants de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Tot això sense perjudici de la interposició del recurs potestatiu de reposició davant del Consell de la Generalitat, en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
València, 4 de febrer de 2005
El vicepresident i secretari del Consell de la Generalitat,
VÍCTOR CAMPOS GUINOT

linea