diari

Decret 29/1991, de 18 de febrer, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es reconeixen obligacions adquirides com cal, a l'efecte del que disposa l'article 31.2 de la Llei 4/1984, de 13 de juny, d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.

(DOGV núm. 1499 de 07.03.1991) Ref. Base de dades 0664/1991

Decret 29/1991, de 18 de febrer, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es reconeixen obligacions adquirides com cal, a l'efecte del que disposa l'article 31.2 de la Llei 4/1984, de 13 de juny, d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
D'acord amb el que estableix l'article 31.2 de la Llei 4/1984, de 13 de juny, poden aplicar-se als crèdits del pressupost vigent, d'acord amb el procediment administratiu i comptable que reglamentàriament es determine, les obligacions que, sent conseqüència de compromisos de despesa d'exercicis tancats, han estat adquirides com cal.
Tot aplicant el que s'hi disposa, el Consell de la Generalitat Valenciana mitjançant el Decret 1/1989, de 16 de gener, establí aquells supòsits en què les obligacions d'exercicis anteriors han de considerar-se adquirides com cal.
L'objecte d'aquest decret és ampliar-ne l’àmbit d’aplicació i estendre'l a aquells compromisos de despeses que havent estat comptabilitzats no s'han incorporats a l’exercici següent, en els processos de liquidació pressupostària.
D'acord amb això i vist el que disposa l'article 31.2 esmentat i la disposició final tercera de la Llei 7/1990, de 28 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per al present exercici, a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda, amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat Valenciana, en la reunió del dia 18 de febrer de 1991,
DECRETE:
Article primer
D'acord amb el que preveu l'article 31.2 de la Llei 4/1984, de 13 de juny, d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, s'entendrà que les obligacions procedents d'exercicis anteriors han estat adquirides degudament, en els supòsits de compromisos de despesa comptabilitzats com cal i no incorporats a l’exercici immediat següent.
L'aspecte esmentat s'haura d'acreditar fefaentment per les Conselleries afectades en els expedients que es tramiten a l’empara d'aquest decret.
Article segon
En aquells casos en què no hi haja crèdit adequat en l’exercici corrent, amb caràcter previ i a iniciativa de la Conselleria interessada, mitjançant proposta de modificació pressupostària per transferència interna i actualització dels annexos corresponents, la Conselleria d'Economia i Hisenda autoritzarà els crèdits als quals s'haurà d'imputar el pagament de les obligacions esmentades.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
S'autoritze la Conselleria d'Economia i Hisenda perquè dicte les normes de desplegament d'aquest decret.
Segona
Aquest decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, si bé els seus efectes econòmics seran d’1 de gener de 1991.
València, 18 de febrer de 1991.
El President de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Economia i Hisenda,
ANTONI BIRLANGA CASANOVA

linea