diari

Decret 76/1984, de 30 de julio, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova la nova denoninació del municipi de Benifaió.

(DOGV núm. 185 de 16.08.1984) Ref. Base de dades 0666/1984

Decret 76/1984, de 30 de julio, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova la nova denoninació del municipi de Benifaió.
L'Ajuntament de Benifayó (València), en sessió celebrada el dia 9 d'octubre de 1979, acordà sol·licitar el canvi del nom. actual del municipi pel de Benifaió.
L'Institut de Filologia Valenciana de la Universitat de València, el Gabinet d'Us i Ensenyament del Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, i l'Excma. Diputació Provincial de València, consideren correcta en llengua valenciana la grafia de Benifaió.
La Llei de les Corts Valencianes 4/1983, de 23 de novembre, d'Us i Ensenyament del Valencià disposa, en l'article 15.1, que correspon al Consell de la Generalitat Valenciana determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.
En atenció d'aquests motius; vist l'expedient instruït per l'Ajuntament de Benifayó (València), per a l'alteració de la denominació actual per la de Benifaió, i d'acord amb la proposta elevada per la Conselleria de Governació, en què s'acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, amb la deliberació prèvia del Consell en la reunió del dia 30 de juliol de 1984,
DECRETE:
Article únic
L'actual municipi de Benifayó es denominarà Benifaió. Les referències que a l'antic nom. s'haguessen realitzat pels òrgans de l'Estat o d'altres organismes públics s'entendran fetes, d'ara en davant, a la denominació nova.
València, 30 de juliol de 1984.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller de Governació.
FELIP GUARDIOLA I SELLES

linea