diari

Ordre de 20 de febrer de 1991, del Conseller d'Economia i Hisenda, sobre la informació que han de rendir les entitats autònomes i empreses de la Generalitat.

(DOGV núm. 1499 de 07.03.1991) Ref. Base de dades 0666/1991

Ordre de 20 de febrer de 1991, del Conseller d'Economia i Hisenda, sobre la informació que han de rendir les entitats autònomes i empreses de la Generalitat.
D'acord amb el que estableix l'article 61 de la Llei 4/1984, de 13 de juny, d'Hisenda Pública de la Generalitat, el sector públic valencià es troba subjecte al règim de comptabilitat pública. Aquesta subjecció suposa la rendició de comptes de totes les operacions amb transcendència econòmica efectuades, per conducte de la Intervenció General, a la Sindicatura de Comptes, segons el règim jurídic dels ens compresos en el sector.
La situació financera, que és conseqüència de les activitats realitzades pel sector públic valencià, és coneguda per aquesta conselleria en virtut de distintes actuacions que en desplegament de la Llei d'Hisenda adopten les direccions generals competents, però per a unificar la informació, segons la naturalesa jurídica dels ens i que aquesta es subministre de forma periòdica i regular, sense perjudici de la rendició dels comptes anuals, tal com és establert,
ORDENE:
Article 1r.
Les entitats autònomes i altres compreses en l'article 5è de la Llei 4/1984, de 13 de juny, hauran de rendir a la Conselleria d'Economia i Hisenda, dins dels quinze primers dies de cada mes, la informació comptable que permeta conéixer la situació econòmica i financera tancada l’últim dia del mes immediat anterior.
Article 2n.
La informació comptable a què es refereix l'article anterior es publicarà junt amb la informació mensual d'execució pressupostària.
Article 3r
La Intervenció General definirà els documents que han d'integrar la informació comptable que han de retre les entitats autònomes i les empreses de la Generalitat.
DISPOSICIO FINAL
Aquesta ordre entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 20 de febrer de 1991.
El Conseller d'Economia i Hisenda,
ANTONI BIRLANGA CASANOVA

linea