diari

ACORD de 8 de febrer de 2002, del Govern Valencià, pel qual es declara paratge natural municipal l'enclavament denominat Racó de Sant Bonaventura-Canalons, al terme municipal d'Alcoi. [2002/F1345]

(DOGV núm. 4191 de 15.02.2002) Ref. Base de dades 0670/2002

ACORD de 8 de febrer de 2002, del Govern Valencià, pel qual es declara paratge natural municipal l'enclavament denominat Racó de Sant Bonaventura-Canalons, al terme municipal d'Alcoi. [2002/F1345]
El Govern Valencià, en la reunió del dia 8 de febrer de 2002, adoptà l'acord següent:
L'enclavament conegut com Racó de Sant Bonaventura-Canalons es localitza al terme municipal d'Alcoi, a la província d'Alacant.
El Racó de Sant Bonaventura-Canalons coincideix amb el tram alt del riu Polop i destaca principalment per presentar un curs d'aigua durant tot l'any, amb la flora i vegetació característica d'aquest tipus d'ecosistemes, i perquè presenta un elevat valor paisatgístic amb grans penyals llaurats sobre la calcària per l'acció erosiva del riu Polop. Menció a banda mereix la seua condició de corredor ecològic entre el Parc Natural de la Font Roja i la serra de Mariola.
A l'anterior cal addicionar que el Racó de Sant Bonaventura-Canalons és un dels enclavaments emblemàtics del municipi d'Alcoi, donada la gran tradició que existeix entre els alcoians de freqüentar aquest enclavament com a àrea d'esplai, per la seua proximitat al nucli urbà.
En el Racó de Sant Bonaventura-Canalons es conjuguen perfectament dues de les premisses bàsiques necessàries per a la declaració d'un espai natural protegit, com és, en primer lloc, presentar ecosistemes singulars que necessiten ser preservats i, en segon lloc, el seu elevat ús públic, que cal que siga ordenat.
Per tot això i a iniciativa de l'Ajuntament d'Alcoi, la Generalitat Valenciana, en exercici de les seues competències en la matèria, considera necessària la declaració d'un règim jurídic de protecció dels valors naturals de l'espai.
Així, la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, estableix la figura de protecció denominada paratge natural municipal, que es regula posteriorment pel Decret 109/1998, que s'adapta a les característiques d'aquest enclavament i permet la via jurídica idònia per a la consecució dels objectius previstos.
Per això, en vista de la seua bellesa i interés, havent complert els tràmits previstos en el Decret 109/1998, i a proposta del conseller de Medi Ambient, el Govern Valencià
ACORDA
Primer. Objecte
1. Es declara paratge natural municipal la zona denominada Racó de Sant Bonaventura-Canalons, i s'estableix per a aquest un règim jurídic de protecció, d'acord amb les normes bàsiques contingudes en la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
2. En raó de l'interés ecològic, paisatgístic i cultural del paratge natural municipal, l'esmentat règim jurídic està orientat a protegir la integritat dels ecosistemes naturals, i no s'admet cap ús o activitat, inclosos els tradicionals, que pose en perill la conservació dels valors que van motivar la seua declaració.
Segon. Àmbit territorial
1. El paratge natural municipal es localitza al terme municipal d'Alcoi, a la província d'Alacant, i figuren la seua delimitació descriptiva i gràfica en els annexos I i II del present acord, respectivament.
2. Qualsevol modificació del que estableix aquesta disposició haurà de ser aprovada per acord del Govern Valencià.
Tercer. Administració i gestió
1. L'administració i gestió del paratge natural municipal correspon a l'Ajuntament d'Alcoi.
2. La Direcció General de Planificació i Gestió del Medi designarà un tècnic dels Serveis Territorials d'Alacant de la Conselleria de Medi Ambient, el qual prestarà assistència tècnica i assessorament en la gestió del paratge natural municipal.
3. El pla especial de protecció del paratge natural municipal podrà definir mecanismes de participació de la Diputació Provincial d'Alacant o altres organismes i entitats en la gestió de l'espai protegit.
Quart. Règim de protecció
1. Amb caràcter general, es podran continuar desenvolupant les activitats tradicionals compatibles amb les finalitats que motiven aquesta declaració, d'acord amb les seues regulacions específiques i el que s'ha establert pel present acord i la normativa que el desenvolupe.
2. En l'àmbit del paratge natural municipal regiran les següents disposicions de caràcter general:
a) Les competències de les administracions públiques s'exerciran de manera que queden preservats tots els valors geomorfològics, ecològics, paisatgístics i naturals del paratge natural municipal, i s'avaluaran amb especial atenció els possibles impactes ambientals produïts per les seues actuacions exteriors a aquest.
b) Queden prohibides en l'àmbit de l'espai protegit totes aquelles activitats extractives i mineres.
c) Es prohibeix en l'àmbit de l'espai protegit la recol·lecció, la tala i/o desarrelament de les espècies vegetals, com també la recol·lecció de les espècies de fauna, excepte en aquells casos amb finalitat científica, educativa o conservacionista, amb els informes previs de la Conselleria de Medi Ambient i de la Junta de Protecció, i l'autorització de l'Ajuntament d'Alcoi.
d) En aquelles àrees en què per les seues especials característiques el pla especial de protecció establisca limitacions a l'accés lliure de visitants a fi de preservar la flora, fauna i gea del paratge natural municipal, únicament es podrà accedir a aquestes per a la realització d'activitats relacionades amb la gestió de l'espai o amb treballs d'investigació científica, previ informe de la Junta de Protecció i autorització de l'Ajuntament d'Alcoi.
e) No es permetrà la instal·lació d'elements artificials de caràcter permanent que limiten el camp visual, trenquen l'harmonia del paisatge o desfiguren les seues perspectives, excepte en casos excepcionals o quan vinga imposat pel normal desenvolupament de les activitats autoritzades, sempre que es garantisca la minimització dels efectes sobre la naturalesa i el paisatge.
f) En tant no siga aprovat el pla especial de protecció, tota acció, ús, aprofitament, pla o projecte no previst en els apartats anteriors i que, sent capaç d'afectar els valors naturals de l'espai, es pretenga realitzar en el seu àmbit, haurà de ser informat per l'Ajuntament d'Alcoi. El pla especial de protecció establirà les activitats autoritzades i definirà aquelles que hauran de ser objecte d'autorització especial per part de l'Ajuntament d'Alcoi.
Cinqué. Pla especial de protecció
1. La redacció i aprovació inicial del pla especial es realitzarà en el termini de dos anys des de la declaració del Paratge Natural Municipal Racó de Sant Bonaventura-Canalons. Transcorregut aquest termini, la Conselleria de Medi Ambient es podrà subrogar en les competències municipals.
2. El pla especial de protecció del Paratge Natural Municipal Racó de Sant Bonaventura-Canalons, d'acord amb la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, i el Decret 109/1998, de 29 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es regula la declaració de paratges naturals municipals i les relacions de cooperació entre la Generalitat Valenciana i els municipis per a la seua gestió, contindrà almenys les determinacions següents que, en conjunt, suposaran el marc d'actuació en què es desenvoluparan els pressupostos i actuacions anuals del paratge natural municipal:
a) Delimitació i àmbit territorial.
b) El règim de protecció de l'espai natural protegit.
c) La regulació d'usos i activitats.
d) Les normes relatives a l'ús públic.
e) Programa economicofinancer.
3. Efectes. El pla especial de protecció serà vinculant tant per a les administracions públiques com per als particulars.
Sisé. Junta de Protecció del Paratge Natural Municipal
1. Es crea la Junta de Protecció del Paratge Natural Municipal del Racó de Sant Bonaventura-Canalons com a òrgan col·legiat de caràcter consultiu, amb la finalitat de col·laborar en la gestió i de canalitzar la participació dels propietaris i interessos socials i econòmics afectats.
2. La Junta de Protecció estarà composta per:
a) Tres representants elegits per l'Ajuntament d'Alcoi, un dels quals actuarà com a secretari de la Junta de Protecció.
b) Un representant dels propietaris de terrenys inclosos en l'àmbit del Paratge Natural Municipal.
c) Un representant de les associacions conservacionistes i de defensa de la naturalesa vinculades a l'àrea.
d) Un representant de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.
e) Un representant de les associacions de caçadors vinculades a l'àrea.
f) Un representant de la Diputació Provincial d'Alacant.
g) Un representant de les universitats de la província d'Alacant.
h) Un representant de la Direcció General de Planificació i Gestió del Medi en els Serveis Territorials d'Alacant, de la Conselleria de Medi Ambient.
i) El president de la Junta de Protecció.
3. La Junta de Protecció es constituirà en el termini de sis mesos i es reunirà, almenys, dues vegades a l'any.
4. Seran funcions de la Junta de Protecció:
a) Informar el pressupost de gestió del paratge natural municipal.
b) Informar de la modificació o revisió dels instruments d'ordenació del paratge natural municipal.
c) Informar del programa de gestió.
d) Emissió d'informes preceptius per als quals es preveja expressament la participació de l'òrgan col·legiat.
e) Elaborar la proposta d'actuacions i iniciatives tendents a la consecució dels fins del paratge natural municipal, incloent els de difusió i informació dels seus valors, així com també programes de formació i educació ambiental.
f) Informar de la memòria anual d'activitats i resultats.
5. El president de la Junta de Protecció serà nomenat per l'Ajuntament d'Alcoi.
6. A fi d'establir un funcionament adequat de la Junta de Protecció s'aprovaran les seues normes internes de funcionament.
Seté. Mitjans econòmics
1. L'Ajuntament d'Alcoi habilitarà en els seus pressupostos els crèdits necessaris per a la correcta gestió del paratge natural municipal.
2. La Conselleria de Medi Ambient habilitarà una línia específica, i establirà els crèdits necessaris per a col·laborar en la gestió del paratge natural municipal, d'acord amb el Decret 109/1998, de 29 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es regula la declaració de paratges naturals municipals i les relacions de cooperació entre la Generalitat Valenciana i els municipis per a la seua gestió, sense perjudici dels mitjans econòmics que puguen aportar altres entitats públiques o privades que puguen tenir interés a coadjuvar a la gestió del paratge natural municipal.
Huité. Règim de sancions
1. La inobservància o infracció de la normativa aplicable al paratge natural municipal serà sancionada de conformitat amb la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, i la resta de legislació sectorial que li siga d'aplicació, sense perjudici del que disposa el Codi Penal.
2. Els infractors estaran obligats, en tot cas, a reparar els danys causats i a restituir els llocs i elements alterats a la seua situació inicial.
Nové. Règim transitori
1. En tant no s'aprove el pla especial de protecció, la Conselleria de Medi Ambient i l'Ajuntament d'Alcoi tindran un especial control i seguiment d'aquelles actuacions i projectes que afecten l'objecte del present acord.
2. En tant no s'aprove el pla especial de protecció, qualsevol revisió del planejament urbanístic que afecte a terrenys inclosos en l'àmbit del paratge natural municipal incorporarà les disposicions de protecció establertes en el present acord.
Desé. Execució i desenvolupament
S'autoritza al conseller de Medi Ambient perquè, en el marc de les seues competències, dicte les disposicions necessàries per a l'execució i desenvolupament d'aquest acord.
Onzé. Efectes
El present acord tindrà efectes el mateix dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 8 de febrer de 2002
El conseller secretari del Govern Valencià,
JOSÉ JOAQUÍN RIPOLL SERRANO
Annex I
Delimitació del Paratge Natural Municipal Racó de Sant Bonaventura-Canalons
L'àmbit territorial del paratge natural municipal es localitza en el curs alt del riu Polop.
Els límits seguint el curs del riu Polop d'oest a est són:
– A l'oest, la intersecció de la via pecuària denominada Carrerada d'Alcoi amb el riu.
– Al nord (aigües avall) coincidint amb la marge esquerra del riu:
Domini públic hidràulic del tram comprés entre la intersecció de la Carrerada d'Alcoi fins a l'antiga presa de distribució d'aigua, en les proximitats del Racó de Sant Bonaventura, amb una longitud aproximada de 1.000 metres.
Cota de 650 metres des de l'antiga presa de distribució d'aigua fins al centre de transformació elèctrica, amb una longitud aproximada de 450 metres.
– Al sud (aigües avall) coincidint amb la marge dreta del riu:
Domini públic hidràulic del tram comprés entre la intersecció de la Carrerada d'Alcoi fins a l'antiga via de sacada de fusta, amb una longitud aproximada de 600 metres.
Antiga via de sacada de fusta fins a la seua intersecció amb la pista forestal que uneix el Camí de les Llacunes amb el Racó de Sant Bonaventura, amb una longitud aproximada de 200 metres.
Tram de la pista forestal, des de la intersecció amb l'antiga via de sacada de fusta, que uneix el Camí de les Llacunes amb l'àrea recreativa del Racó de Sant Bonaventura, amb una longitud aproximada de 700 metres.
Domini públic hidràulic des de l'àrea recreativa del Racó de Sant Bonaventura fins al camí agrícola que uneix Alcoi amb el Mas de Romualdo, amb una longitud aproximada de 200 metres.
Camí agrícola que uneix Alcoi amb el Mas de Romualdo fins a la seua intersecció amb el camí agrícola que es dirigeix al Mas del Racó de Sant Bonaventura.
– A l'est, la pista forestal que puja fins al centre de transformació elèctrica des de la bifurcació del camí agrícola que uneix Alcoi amb el Mas del Racó Sant Bonaventura i amb el Mas de Romualdo, amb una longitud aproximada de 300 metres.

linea