diari

ACORD de 8 de febrer de 2002, del Govern Valencià, pel que es declara Paratge Natural Municipal a l'enclavament denominat Clot de la Mare de Déu al terme municipal de Burriana. [2002/X1346]

(DOGV núm. 4191 de 15.02.2002) Ref. Base de dades 0671/2002

ACORD de 8 de febrer de 2002, del Govern Valencià, pel que es declara Paratge Natural Municipal a l'enclavament denominat Clot de la Mare de Déu al terme municipal de Burriana. [2002/X1346]
El Govern Valencià, en la reunió del dia 8 de febrer de 2002, adoptà l'acord següent:
L'enclavament conegut com Clot de la Mare de Déu es localitza al terme municipal de Burriana, en la província de Castelló.
El Clot de la Mare de Déu és un paleollit que s'adscriu al complex fluvial del riu Millars. S'abasteix d'aigua per la presència d'un brollador de certa importància que presenta una vegetació de macròfits ben conservada amb restes de vegetació típica de bosc de ribera, que és aprofitada per l'avifauna aquàtica com a zona de descans.
Per tot això i a iniciativa de l'Ajuntament de Burriana, la Generalitat Valenciana, en exercici de les seues competències en la matèria, considera necessària la declaració d'un règim jurídic de protecció dels valors naturals de l'espai.
A més de l'anterior, i a causa de la seua rellevància, s'ha inclòs en el projecte de Catàleg de Zones Humides de la Comunitat Valenciana.
Així, la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, estableix la figura de protecció denominada Paratge Natural Municipal, que es regula posteriorment pel Decret 109/1998, que s'adapta a les característiques d'aquest enclavament i permet la via jurídica idònia per a la consecució dels objectius previstos.
Per això, en vista de la seua bellesa i interés, havent complert els tràmits previstos en el Decret 109/1998, i a proposta del conseller de Medi Ambient, el Govern Valencià
ACORDA
Primer. Objecte
1. Es declara Paratge Natural Municipal la zona denominada Clot de la Mare de Déu, establint-se per al mateix un règim jurídic de protecció, d'acord amb les normes bàsiques contingudes en la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
2. En raó de l'interés ecològic, geomorfològic, cultural i paisatgístic del Paratge Natural Municipal, l'esmentat règim jurídic està orientat a protegir la integritat de l'ecosistema natural, no admetent-se ús o activitat, inclosos els tradicionals, que pose en perill la conservació dels valors que van motivar la seua declaració.
Segon. Àmbit territorial
1. El Paratge Natural Municipal es localitza al terme municipal de Burriana, a la província de Castelló, figurant la seua delimitació descriptiva i gràfica en els annexos I i II del present acord, respectivament.
2. Qualsevol modificació del que estableix aquesta disposició haurà de ser aprovada per acord del Govern Valencià.
Tercer. Administració i gestió
1. L'administració i gestió del Paratge Natural Municipal correspon a l'Ajuntament de Burriana. No obstant això, la gestió del Paratge Natural Municipal estarà supeditada a les disposicions establertes en el Catàleg de Zones Humides de la Comunitat Valenciana.
2. La Direcció General de Planificació i Gestió del Medi designarà un tècnic dels Serveis territorials de Castelló de la Conselleria de Medi Ambient, el qual prestarà assistència tècnica i assessorament en la gestió del Paratge Natural Municipal.
3. El Pla Especial de Protecció del Paratge Natural Municipal podrà definir mecanismes de participació de la Diputació Provincial de Castelló o altres organismes i entitats en la gestió de l'espai protegit.
Quart. Règim de protecció
1. Amb caràcter general, es podran continuar desenvolupant les activitats tradicionals compatibles amb les finalitats que motiven aquesta declaració i la seua inclusió en el Catàleg de Zones Humides, d'acord amb les seues regulacions específiques i el que s'estableix pel present acord i la normativa que ho desenvolupe.
2. A l'àmbit del Paratge Natural Municipal regiran les següents disposicions de caràcter general:
a) Les competències de les administracions públiques s'exerciran de manera que queden preservats tots els valors geomorfològics, ecològics, paisatgístics i naturals del Paratge Natural Municipal, avaluant amb especial atenció els possibles impactes ambientals produïts per les actuacions exteriors al mateix.
b) Queden prohibides en l'àmbit de l'espai protegit totes aquelles activitats extractives i mineres.
c) Es prohibeix a l'àmbit de l'espai protegit la recol·lecció, la tala i/o desarrelament de les espècies vegetals, així com la recol·lecció de les espècies de fauna, excepte en aquells casos amb finalitat científica, educativa o conservacionista, amb informes previs de la Conselleria de Medi Ambient i de la Junta de Protecció, i autorització de l'Ajuntament de Burriana.
d) En aquelles àrees en què per les seues especials característiques el Pla Especial de Protecció establisca limitacions a l'accés lliure de visitants a fi de preservar la flora i la fauna del Paratge Natural Municipal, únicament es podrà accedir a elles per a la realització d'activitats relacionades amb la gestió de l'espai o amb treballs d'investigació científica, previ informe de la Junta de Protecció i autorització de l'Ajuntament de Burriana.
e) No es permetrà la instal·lació d'elements artificials de caràcter permanent que limiten el camp visual, trenquen l'harmonia del paisatge o desfiguren les seues perspectives, excepte en casos excepcionals o quan vinga imposat pel normal desenvolupament de les activitats autoritzades, sempre que es garantisquen la minimització dels efectes sobre la naturalesa i el paisatge.
f) Mentre no siga aprovat el Pla Especial de Protecció, tota acció, ús, aprofitament, pla o projecte no contemplat en els apartats anteriors i que, sent capaç d'afectar als valors naturals de l'espai, pretenga realitzar-se en l'àmbit del mateix, haurà de ser informat per l'Ajuntament de Burriana i per la Conselleria de Medi Ambient. El Pla Especial de Protecció establirà les activitats autoritzades i definirà aquelles que hauran de ser objecte d'autorització especial per part de l'Ajuntament de Burriana. En tot cas, arreplegarà, com a mínim, les disposicions del Catàleg de Zones Humides de la Comunitat Valenciana.
Cinqué. Pla Especial de Protecció
1. La redacció i aprovació inicial del Pla Especial es realitzarà en el termini de dos anys des de la declaració del Paratge Natural Municipal del Clot de la Mare de Déu. Transcorregut el dit termini, la Conselleria de Medi Ambient podrà subrogar-se en les competències municipals.
2. El Pla Especial de Protecció del Paratge Natural Municipal Clot de la Mare de Déu, d'acord amb la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, i el Decret 109/1998, de 29 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es regula la declaració de paratges naturals municipals i les relacions de cooperació entre la Generalitat Valenciana i els municipis per a la seua gestió, contindrà almenys les determinacions següents que, en conjunt, suposaran el marc d'actuació en què es desenvoluparan els pressuposts i actuacions anuals del Paratge Natural Municipal:
a) Delimitació i àmbit territorial.
b) El règim de protecció de l'espai natural protegit.
c) La regulació d'usos i activitats.
d) Les normes relatives a l'ús públic.
e) Programa economicofinancer.
3. Efectes. El Pla Especial de Protecció serà vinculant tant per a les administracions públiques com per als particulars.
Sisé. Junta de Protecció del Paratge Natural Municipal
1. Es crea la Junta de Protecció del Paratge Natural Municipal del Clot de la Mare de Déu com a òrgan col·legiat de caràcter consultiu, amb la finalitat de canalitzar la participació dels propietaris i interessos socials i econòmics afectats.
2. La Junta de Protecció estarà composta per:
a) Tres representants elegits per l'Ajuntament de Burriana, un dels quals actuarà com a secretari de la Junta de Protecció.
b) Un representant dels propietaris de terrenys inclosos a l'àmbit del Paratge Natural Municipal.
c) Un representant de les associacions conservacionistes i de defensa de la naturalesa vinculades a l'àrea.
d) Un representant dels agricultors propietaris de terrenys inclosos en l'àmbit del Paratge Natural Municipal.
e) Un representant de la Diputació Provincial de Castelló.
f) Un representant de les Universitats de la província de Castelló.
g) Un representant de la Direcció General de Planificació i Gestió del Medi en els Serveis Territorials de Castelló de la Conselleria de Medi Ambient.
h) El president de la Junta de Protecció.
3. La Junta de Protecció es constituirà en el termini de sis mesos i es reunirà, almenys, dues vegades a l'any.
4. Seran funcions de la Junta de Protecció:
a) Informar del pressupost de gestió del Paratge Natural Municipal.
b) Informar de la modificació o revisió dels instruments d'ordenació del Paratge Natural Municipal.
c) Informar del programa de gestió.
d) Emissió d'informes preceptius per als que es preveja expressament la participació de l'òrgan col·legiat.
e) Elaborar la proposta d'actuacions i iniciatives tendents a la consecució dels fins del Paratge Natural Municipal, incloent els de difusió i informació dels seus valors, com també programes de formació i educació ambiental.
f) Informar de la memòria anual d'activitats i resultats.
5. El president de la Junta de Protecció serà nomenat per l'Ajuntament de Burriana.
6. A fi d'establir un funcionament adequat en l'actuació de la Junta de Protecció, s'aprovaran unes normes internes de funcionament.
Seté. Mitjans econòmics
1. L'Ajuntament de Burriana habilitarà en els seus pressuposts els crèdits necessaris per a la correcta gestió del Paratge Natural Municipal.
2. La Conselleria de Medi Ambient habilitarà una línia específica establint els crèdits necessaris per a col·laborar en la gestió del Paratge Natural Municipal, d'acord amb el Decret 109/1998, de 29 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es regula la declaració de paratges naturals municipals i les relacions de cooperació entre la Generalitat Valenciana i els municipis per a la seua gestió, sense perjudici dels mitjans econòmics que puguen aportar altres entitats públiques o privades que puguen tenir interés a coadjuvar al manteniment del Paratge Natural Municipal.
Huité. Règim de sancions
1. La inobservança o infracció de la normativa aplicable al Paratge Natural Municipal serà sancionada de conformitat amb la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, i la resta de legislació sectorial que li siga d'aplicació, sense perjudici del que disposa el Codi Penal.
2. Els infractors estaran obligats, en tot cas, a reparar els danys causats i a restituir els llocs i elements alterats a la seua situació inicial.
Nové. Règim transitori
1. En tant no s'aprove el Pla Especial de Protecció, la Conselleria de Medi Ambient i l'Ajuntament de Burriana tindran un especial control i seguiment d'aquelles actuacions i projectes que afecten a l'objecte del present acord.
2. Mentre que no s'aprove el Pla Especial de Protecció, qualsevol revisió del planejament urbanístic que afecte a terrenys inclosos en l'àmbit del Paratge Natural Municipal, incorporarà les disposicions de protecció establertes en el present acord i en el catàleg de zones humides de la Comunitat Valenciana.
Deu. Execució i desenvolupament
S'autoritza el conseller de Medi Ambient perquè, en el marc de les seues competències, dicte les disposicions necessàries per a l'execució i desenvolupament del present acord.
Onze. Efectes
El present acord tindrà efectes el mateix dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 8 de febrer de 2002
El conseller secretari del Govern Valencià,
JOSÉ JOAQUÍN RIPOLL SERRANO
ANNEX I
Delimitació del paratge natural municipal del Clot de la Mare de Déu.
L'àmbit del Paratge Natural Municipal inclou els últims 1.245 m del paleollit del riu sec de Betxí, així com la totalitat de les parcel·les del cadastre de rústica del polígon 14 següents: 14, 59, 60, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 109, 110, 113, 114, 117, 118, 119, 122, 123, 129, 130, 133, 134, 137,138, 141, 142, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 183; i del polígon 13 següents: 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 292, 293, 295, 296, 297, 349, 350, 426, 427, 431, 432, 433 i 460; i parcialment la parcel·la 163 (només s'inclou l'ermita) del polígon 14.
Els límits són:
Marge dreta del paleollit del riu sec de Betxí.
– Al nord, el límit septentrional de la parcel·la núm. 14 del cadastre de rústica del polígon 14.
– Al nord-oest i oest, la séquia l'Ull de la Vila.
– Al sud, els límits sud-oest de les parcel·les núm. 166, 169, 170, 178 i 179 del cadastre de rústica del polígon 14; els límits sud-est de les parcel·les núm. 164, 171, 172, 173, 174, 179 i 180 del cadastre de rústica del polígon 14.
Marge esquerra del paleollit del riu sec de Betxí.
– Al nord, els límits nord-oest de les parcel·les núm. 239, 240, 243 i 244 del cadastre de rústica del polígon 13.
– Al nord-est, la séquia del Palau.
– A l'est, els límits nord-est de les parcel·les núm. 296, 297, 349, 350, 426 i 427 del cadastre de rústica del polígon 13.
– Al sud, el límit nord-oest de la parcel·la núm. 431 del cadastre de rústica del polígon 13 i el camí de les Salines.

linea