diari

ACORD de 8 de febrer de 2002, del Govern Valencià, pel qual es declara Paratge Natural Municipal l'enclavament denominat Arenal de l'Amorxó, al terme municipal de Petrer. [2002/X1347]

(DOGV núm. 4191 de 15.02.2002) Ref. Base de dades 0672/2002

ACORD de 8 de febrer de 2002, del Govern Valencià, pel qual es declara Paratge Natural Municipal l'enclavament denominat Arenal de l'Amorxó, al terme municipal de Petrer. [2002/X1347]
El Govern Valencià, en la reunió del dia 8 de febrer de 2002, adoptà l'acord següent:
L'enclavament conegut com Arenal de l'Amorxó es localitza al terme municipal de Petrer, a la província d'Alacant.
L'Arenal de l'Amorxó destaca principalment per la seua geomorfologia i pel seu litologia. Constitueix una autèntica formació dunar, pròpia de les zones litorals, en l'interior de la província d'Alacant. Amb la presència de sòls, flora i fauna característics dels ecosistemes dunars litorals.
Encara que en un temps pretèrit l'extracció d'arena era el principal agent destructor d'aquest valuosíssim ecosistema, en l'actualitat la problemàtica degradativa de l'Arenal de l'Amorxó se concentra en les visites incontrolades, que s'aguditza en el període de vacances de Setmana Santa. Això origina uns efectes directes negatius que es tradueixen en el truncament del fràgil equilibri dunar i en la impossibilitat de noves colonitzacions per part de la vegetació psammòfila, fixadora de la duna, i fins i tot, i destrueixen la ja existent; i destaquen entre els efectes indirectes l'abocament incontrolat de fem.
Per tot això i a iniciativa de l'Ajuntament de Petrer, la Generalitat Valenciana, en exercici de les seues competències en la matèria, considera necessària la declaració d'un règim jurídic de protecció dels valors naturals de l'espai.
Així, la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, estableix la figura de protecció denominada Paratge Natural Municipal, que es regula posteriorment pel Decret 109/1998, que s'adapta a les característiques d'aquest enclavament i permet la via jurídica idònia per a la consecució dels objectius previstos.
Per això, en vista de la seua bellesa i interés, havent complit els tràmits previstos en el Decret 109/1998, i a proposta del conseller de Medi Ambient, el Govern Valencià
ACORDA
Primer. Objecte
1. Es declara Paratge Natural Municipal la zona denominada Arenal de l'Amorxó, establint-se per aquest un règim jurídic de protecció, d'acord amb les normes bàsiques contingudes en la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
2. En raó de l'interés ecològic, geomorfològic, cultural i paisatgístic del Paratge Natural Municipal, l'esmentat règim jurídic està orientat a protegir la integritat dels ecosistemes naturals i formacions geomorfològiques, no admetent-se ús o activitat, inclosos els tradicionals, que pose en perill la conservació dels valors que van motivar la seua declaració.
Segon. Àmbit territorial
1. El Paratge Natural Municipal es localitza al terme municipal de Petrer, a la província d'Alacant, amb una superfície de 50'8 ha., figurant la seua delimitació descriptiva i gràfica en els annexos I i II del present acord, respectivament.
2. Qualsevol modificació del que estableix aquesta disposició haurà de ser aprovada per acord del Govern Valencià.
Tercer. Administració i gestió
1. L'administració i gestió del Paratge Natural Municipal correspon a l'Ajuntament de Petrer.
2. La Direcció General de Planificació i Gestió del Medi designarà un tècnic dels Serveis Territorials d'Alacant de la Conselleria de Medi Ambient, el qual prestarà assistència tècnica i assessorament en la gestió del Paratge Natural Municipal.
3. El Pla Especial de Protecció del Paratge Natural Municipal podrà definir mecanismes de participació de la Diputació d'Alacant o altres organismes i entitats en la gestió de l'espai protegit.
Quart. Règim de protecció
1. Amb caràcter general, es podran continuar desenvolupant les activitats tradicionals compatibles amb les finalitats que motiven aquesta declaració, d'acord amb les seues regulacions específiques i el que s'ha establert pel present acord i la normativa que ho desenvolupe.
2. En l'àmbit del Paratge Natural Municipal regiran les següents disposicions de caràcter general:
a) Les competències de les administracions públiques s'exerciran de manera que queden preservats tots els valors geomorfològics, ecològics, paisatgístics i naturals del Paratge Natural Municipal, avaluant amb especial atenció els possibles impactes ambientals produïts per les actuacions exteriors a aquest.
b) Queden prohibides en l'àmbit de l'espai protegit totes aquelles activitats extractives i mineres.
c) Es prohibeix en l'àmbit de l'espai protegit la recol·lecció, la tala i/o desarrelament de les espècies vegetals, així com la recol·lecció de les espècies de fauna, excepte en aquells casos amb finalitat científica, educativa o conservacionista, previ els informes de la Conselleria de Medi Ambient i de la Junta de Protecció, i autorització de l'Ajuntament de Petrer.
d) En aquelles àrees en què per les seues especials característiques el Pla Especial de Protecció establisca limitacions a l'accés lliure de visitants a fi de preservar la flora, fauna i geografia física del Paratge Natural Municipal, únicament es podrà accedir a elles per a la realització d'activitats relacionades amb la gestió de l'espai o amb treballs d'investigació científica, previ informe de la Junta de Protecció i autorització de l'Ajuntament de Petrer.
e) No es permetrà la instal·lació d'elements artificials de caràcter permanent que limiten el camp visual, trenquen l'harmonia del paisatge o desfiguren les seues perspectives, excepte en casos excepcionals o quan vinga imposat pel normal desenvolupament de les activitats autoritzades, sempre que es garantisca la minimització dels efectes sobre la naturalesa i el paisatge.
f) En tant no siga aprovat el Pla Especial de Protecció, tota acció, ús, aprofitament, pla o projecte no contemplat en els apartats anteriors i que, sent capaç d'afectar als valors naturals de l'espai, es pretenga realitzar en aquest àmbit, haurà de ser informat per l'Ajuntament de Petrer. El Pla Especial de Protecció establirà les activitats autoritzades i definirà aquelles que hauran de ser objecte d'autorització especial per part de l'Ajuntament de Petrer.
Cinqué. Pla Especial de Protecció
1. La redacció i aprovació inicial del Pla Especial es realitzarà en el termini de dos anys des de la declaració del Paratge Natural Municipal Arenal de l'Amorxó. Transcorregut l'esmentat termini, la Conselleria de Medi Ambient es podrà subrogar en les competències municipals.
2. El Pla Especial de Protecció del Paratge Natural Municipal Arenal de l'Amorxó, d'acord amb la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, i el Decret 109/1998, de 29 de juliol, del Govern de Valencià, pel qual es regula la declaració de paratges naturals municipals i les relacions de cooperació entre la Generalitat Valenciana i els municipis per a la seua gestió, contindrà almenys les determinacions següents que, en conjunt, suposaran el marc d'actuació en què es desenvoluparan els pressuposts i actuacions anuals del Paratge Natural Municipal:
a) Delimitació i àmbit territorial.
b) El règim de protecció de l'espai natural protegit.
c) La regulació d'usos i activitats.
d) Les normes relatives a l'ús públic.
e) Programa economicofinancer.
3. Efectes. El Pla Especial de Protecció serà vinculant tant per a les administracions públiques com per als particulars.
Sisé. Junta de Protecció del Paratge Natural Municipal
1. Es crea la Junta de Protecció del Paratge Natural Municipal de l'Arenal de l'Amorxó com a òrgan col·legiat de caràcter consultiu, amb la finalitat de col·laborar en la gestió i de canalitzar la participació dels propietaris i interessos socials i econòmics afectats.
2. La Junta de Protecció estarà composta per:
a) Tres representants elegits per l'Ajuntament de Petrer, un dels quals actuarà com a secretari de la Junta de Protecció.
b) Un representant dels propietaris de terrenys inclosos en l'àmbit del Paratge Natural Municipal.
c) Un representant de les associacions conservacionistes i de defensa de la naturalesa vinculades a l'àrea.
d) Un representant de les associacions de caçadors vinculades a l'àrea.
e) Un representant de la Diputació Provincial d'Alacant.
f) Un representant de les Universitats de la província d'Alacant
g) Un representant de la Direcció General de Planificació i Gestió del Medi en els Serveis Territorials d'Alacant, de la Conselleria de Medi Ambient.
h) El president de la Junta de Protecció.
3. La Junta de Protecció es constituirà en el termini de sis mesos i es reunirà, almenys, dues vegades a l'any.
4. Seran funcions de la Junta de Protecció:
a) Informar el pressupost de gestió del Paratge Natural Municipal.
b) Informar de la modificació o revisió dels instruments d'ordenació del Paratge Natural Municipal.
c) Informar del programa de gestió.
d) Emissió d'informes preceptius per als que es preveja expressament la participació de l'òrgan col·legiat.
e) Elaborar la proposta d'actuacions i iniciatives tendents a la consecució dels fins del Paratge Natural Municipal, incloent els de difusió i informació dels seus valors, com també programes de formació i educació ambiental.
f) Informar de la memòria anual d'activitats i resultats.
5. El president de la Junta de Protecció serà nomenat per l'Ajuntament de Petrer
6. A fi d'establir un funcionament adequat de la Junta de Protecció, s'aprovaran les seues normes internes de funcionament.
Seté. Mitjans econòmics
1. L'Ajuntament de Petrer habilitarà en els seus pressuposts els crèdits necessaris per a la correcta gestió del Paratge Natural Municipal.
2. La Conselleria de Medi Ambient habilitarà una línia específica, establint els crèdits necessaris, per a col·laborar en la gestió del Paratge Natural Municipal, d'acord amb el Decret 109/1998, de 29 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es regula la declaració de paratges naturals municipals i les relacions de cooperació entre la Generalitat Valenciana i els municipis per a la seua gestió, sense perjudici dels mitjans econòmics que puguen aportar altres entitats públiques o privades que puguen tenir interés a coadjuvar a la gestió del Paratge Natural Municipal.
Huité. Règim de sancions
1. La inobservància o infracció de la normativa aplicable al Paratge Natural Municipal serà sancionada de conformitat amb la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, i la resta de legislació sectorial que li siga d'aplicació, sense perjudici del que disposa el Codi Penal.
2. Els infractors estaran obligats, en tot cas, a reparar els danys causats i a restituir els llocs i elements alterats a la seua situació inicial.
Nové. Règim transitori
1. En tant no s'aprove el Pla Especial de Protecció, la Conselleria de Medi Ambient i l'Ajuntament de Petrer tindran un especial control i seguiment d'aquelles actuacions i projectes que afecten a l'objecte del present acord.
2. Mentre que no s'aprove el Pla Especial de Protecció, qualsevol revisió del planejament urbanístic que afecte a terrenys inclosos en l'àmbit del Paratge Natural Municipal incorporarà les disposicions de protecció establertes en el present acord.
Deu. Execució i desenvolupament
S'autoritza al conseller de Medi Ambient perquè, en el marc de les seues competències, dicte les disposicions necessàries per a l'execució i desenvolupament del present acord.
Onze. Efectes
El present acord tindrà efectes des del dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 8 de febrer de 2002
El conseller secretari del Govern Valencià,
JOSÉ JOAQUÍN RIPOLL SERRANO
ANNEX I
Delimitació del paratge natural municipal de l'Arenal de l'Amorxó.
L'àmbit del Paratge Natural Municipal es localitza a la Forest d'Utilitat Pública denominat Cotxines, incloent la totalitat de la parcel·la 89 i parcialment la parcel·la 93-C del polígon núm. 24 del cadastre de rústica elaborat en 1992.
Els límits són:
– Al sud-oest, el camí de Cotxines.
– A l'oest i nord-oest, la cresteria del forest Cotxines que confronta amb les parcel·les del cadastre núm. 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 5001 i 29 enumerades de sud a nord.
– Al nord, la carretera de Caprala.
– Al nord-est, parcel·la núm. 92 del cadastre.
– A l'est, parcel·la núm. 93 del cadastre i límit aquest de la parcel·la núm. 93 C, coincidint amb el final de l'arenal menut i l'inici de bancals d'arbratges amb cultius d'ametllers.
– Al sud-est i sud, la rambla de la Caprala.

linea