diari

ACORD de 8 de febrer de 2002, del Govern Valencià, pel qual es declara paratge natural municipal a l'enclavament denominat Les Rodanes, al terme municipal de Vilamarxant. [2002/A1348]

(DOGV núm. 4191 de 15.02.2002) Ref. Base de dades 0673/2002

ACORD de 8 de febrer de 2002, del Govern Valencià, pel qual es declara paratge natural municipal a l'enclavament denominat Les Rodanes, al terme municipal de Vilamarxant. [2002/A1348]
El Govern Valencià, en la reunió del dia 8 de febrer de 2002, adoptà l'acord següent:
El Paratge Natural Municipal les Rodanes es localitza en la forest d'utilitat pública denominada les Rodanes, al terme municipal de Vilamarxant, a la província de València.
Les Rodanes presenta un elevat valor natural, podent ser catalogat com una singularitat litològica, fins i tot de la Comunitat Valenciana, per presentar litologies silícies d'arenoses del triàsic de la fàcies del Buntsandstein, conegudes com a rodeno i que són tan escasses a la resta de la Comunitat Valenciana, on predominen les calcàries i dolomies cretàciques i juràssiques. A més a més d'aquest relleu geològic, destaca per l'elevat nombre d'espècies vegetals existents a les Rodanes, comptabilitzant-se fins a un total de 170 taxons distribuïdes entre les diferents associacions vegetals presents en les Rodanes. I hi destaca la vegetació característica de sòls pobres en bases desenvolupats sobre les arenisques i argilites del Buntsandstein, dominada per formacions d'estepa negra (Cistus monspeliensis) i estepa borrera (Cistus salvifolius). El principal agent pertorbador d'aquest valiosíssim ecosistema l'origina la proliferació de vivendes de segona residència, emmascarades com a cases d'eines del camp.
Per tot això i a iniciativa de l'Ajuntament de Vilamarxant, la Generalitat Valenciana, en exercici de les seus competències en la matèria, considera necessària la declaració d'un règim jurídic de protecció dels valors naturals de l'espai.
Així, la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, estableix la figura de protecció denominada paratge natural municipal, que es regula posteriorment pel Decret 109/1998, que s'adapta a les característiques d'aquest enclavament i permet la via jurídica idònia per a la consecució dels objectius previstos.
Per això, en vista de la seua bellesa i interés, havent-se complit els tràmits previstos en el Decret 109/1998, i a proposta del conseller de Medi Ambient, el Govern Valencià
ACORDA
Primer. Objecte
1. Es declara paratge natural municipal la zona denominada les Rodanes, establint-se per a ell un règim jurídic de protecció, d'acord amb les normes bàsiques contingudes en la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
2. En raó de l'interés ecològic, paisatgístic i cultural del paratge natural municipal, l'esmentat règim jurídic està orientat a protegir la integritat dels ecosistemes naturals, no admetent-se ús o activitat, inclòs el tradicional, que pose en perill la conservació dels valors que motivaren la seua declaració.
Segon. Àmbit territorial
1. El paratge natural municipal es localitza al terme municipal de Vilamarxant, a la província de València, amb una superfície de 582.473 hectàrees, i figura la seua delimitació descriptiva i gràfica als annexos I i II del present acord, respectivament.
2. S'estableix una franja de protecció de 500 metres, que es regirà per les normes subsidiàries de planejament urbanístic i pel futur Pla Especial de Protecció del Paratge Natural Municipal.
3. Qualsevol modificació del que s'estableix en aquesta disposició haurà de ser aprovada per acord del Govern Valencià.
Tercer. Administració i gestió
1. L'administració i gestió del paratge natural municipal correspon a l'Ajuntament de Vilamarxant.
2. La Direcció General de Planificació i Gestió del Medi designarà un tècnic dels Serveis Territorials de València de la Conselleria de Medi Ambient, el qual prestarà assistència tècnica i assessorament en la gestió del paratge natural municipal.
3. El Pla Especial de Protecció del Paratge Natural Municipal podrà definir mecanismes de participació de la Diputació Provincial de València o altres organismes i entitats en la gestió de l'espai protegit.
Quart. Règim de protecció
1. Amb caràcter general, podran continuar desenvolupant-se les activitats tradicionals compatibles amb les finalitats que motiven aquest declaració, d'acord amb les seues regulacions específiques i el que s'estableix pel present acord i la normativa que ho desenvolupe.
2. A l'àmbit del paratge natural municipal regiran les següents disposicions de caràcter general:
a) Les competències de les administracions públiques s'exerciran de manera que resten preservats tots els valors geomorfològics, ecològics, paisatgístics i naturals del paratge natural municipal, avaluant amb especial atenció els possibles impactes ambientals produïts per les actuacions exteriors a aquest.
b) Queden prohibides a l'àmbit de l'espai protegit totes aquelles activitats extractives i mineres.
c) Es prohibeix a l'àmbit de l'espai protegit la recol·lecció, la tala i/o desarrelament de les espècies vegetals, així com també la recol·lecció de les espècies de fauna, excepte en aquells casos amb finalitat científica, educativa o conservacionista, amb informes previs de la Conselleria de Medi Ambient i de la Junta de Protecció, i autorització de l'Ajuntament de Vilamarxant.
d) En aquelles àrees en què per les seues especials característiques el pla especial de protecció establisca limitacions a l'accés lliure de visitants amb objecte de preservar la flora, fauna i gea del paratge natural municipal, únicament es podrà accedir a elles per a la realització d'activitats relacionades amb la gestió de l'espai o amb treballs d'investigació científica, previ informe de la Junta de Protecció i autorització de l'Ajuntament de Vilamarxant.
e) No es permetrà la instal·lació d'elements artificials de caràcter permanent que limiten el camp visual, trenquen l'harmonia del paisatge o desfiguren les seues perspectives, llevat dels casos excepcionals o quan vinga imposat pel normal desenvolupament de les activitats autoritzades, sempre que es garantisca la minimització dels efectes sobre la naturalesa i el paisatge.
f) Mentre no siga aprovat el pla especial de protecció, tota acció, ús, aprofitament, pla o projecte no contemplat en els apartats anteriors i que, sent capaç d'afectar els valors naturals de l'espai, pretenga realitzar-se al seu àmbit, haurà de ser objecte d'informe de l'Ajuntament de Vilamarxant. El pla especial de protecció establirà les activitats autoritzades i definirà aquelles que hauran de ser objecte d'autorització especial per part de l'Ajuntament de Vilamarxant.
Cinqué. Pla especial de protecció
1. La redacció i aprovació inicial del pla especial es realitzarà en el termini de dos anys des de la declaració del Paratge Natural Municipal de les Rodanes. Transcorregut el dit termini, la Conselleria de Medi Ambient es podrà subrogar en les competències municipals.
2. El Pla Especial de Protecció del Paratge Natural Municipal de les Rodanes, d'acord amb la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, i el Decret 109/1998, de 29 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es regula la declaració de paratges naturals municipals i les relacions de cooperació entre la Generalitat Valenciana i els municipis per a la seua gestió, contindrà almenys les determinacions següents que, en conjunt, suposaran el marc d'actuació en què es desenvoluparan els pressupostos i actuacions anuals del paratge natural municipal:
a) Delimitació i àmbit territorial.
b) El règim de protecció de l'espai natural protegit.
c) La regulació d'usos i activitats.
d) Les normes relatives a l'ús públic.
e) Programa economicofinancer.
3. Efectes.
El pla especial de protecció serà vinculant tant per a les administracions públiques com per als particulars.
Sisé. Junta de Protecció del Paratge Natural Municipal
1. Es crea la Junta de Protecció del Paratge Natural Municipal de les Rodanes com a òrgan col·legit de caràcter consultiu, amb la finalitat de col·laborar en la gestió i de canalitzar la participació dels propietaris i interessos socials i econòmics afectats.
2. La Junta de Protecció estarà composta per:
a) Tres representants elegits per l'Ajuntament de Vilamarxant, un dels quals actuarà com a secretari de la Junta de Protecció.
b) Un representant dels propietaris de terrenys inclosos a l'àmbit del paratge natural municipal.
c) Un representant de les associacions conservacionistes i de defensa de la naturalesa vinculades a l'àrea.
d) Un representant de les associacions de caçadors vinculades a l'àrea.
e) Un representant de la Diputació Provincial de València.
f) Un representant de les universitats de la Província de València.
g) Un representant de la Direcció General de Planificació i Gestió del Medi en els Serveis Territorials de València, de la Conselleria de Medi Ambient.
h) El president de la Junta de Protecció.
3. La Junta de Protecció es constituirà en el termini de sis mesos i es reunirà, almenys, dues vegades a l'any.
4. Seran funcions de la Junta de Protecció:
a) Informar el pressupost de gestió del paratge natural municipal.
b) Informar de la modificació o revisió dels instruments d'ordenació del paratge natural municipal.
c) Informar del programa de gestió.
d) Emissió d'informes preceptius per als quals es preveja expressament la participació de l'òrgan col·legiat.
e) Elaborar la proposta d'actuacions i iniciatives tendents a la consecució dels fins del paratge natural municipal, incloent els de difusió i informació dels seus valors, com també programes de formació i educació ambiental.
f) Informar de la memòria anual d'activitats i resultats.
5. El president de la Junta de Protecció serà nomenat per l'Ajuntament de Vilamarxant.
6. A fi d'establir un funcionament adequat de la Junta de Protecció, s'aprovaran les seues normes internes de funcionament.
Seté. Mitjans econòmics
1. L'Ajuntament de Vilamarxant habilitarà en els seus pressupostos els crèdits necessaris per a la correcta gestió del paratge natural municipal.
2. La Conselleria de Medi Ambient habilitarà una línia específica, establint els crèdits necessaris, per a col·laborar en la gestió del paratge natural municipal, d'acord amb el Decret 109/1998, de 29 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es regula la declaració de paratges naturals municipals i les relacions de cooperació entre la Generalitat Valenciana i els municipis per a la seua gestió, sense perjudici dels mitjans econòmics que puguen aportar altres entitats públiques o privades que puguen tenir interés a coadjuvar a la gestió del paratge natural municipal.
Huité. Règim de sancions
1. La inobservança o infracció de la normativa aplicable al paratge natural municipal serà sancionada de conformitat amb la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, i la resta de legislació sectorial que li siga d'aplicació, sense perjudici del que disposa el Codi Penal.
2. Els infractors estaran obligats, en tot cas, a reparar els danys causats i a restituir els llocs i elements alterats a la seua situació inicial.
Nové. Règim transitori
1. Fins que no s'aprove el pla especial de protecció, la Conselleria de Medi Ambient i l'Ajuntament de Vilamarxant tindran un especial control i seguiment d'aquelles actuacions i projectes que afecten a l'objecte del present acord.
2. Mentre no s'aprove el pla especial de protecció, qualsevol revisió del planejament urbanístic que afecte terrenys inclosos en l'àmbit del paratge natural municipal incorporarà les disposicions de protecció establides en el present acord.
Deu. Execució i desenvolupament
S'autoritza el conseller de Medi Ambient perquè, en el marc de les seues competències, dicte les disposicions necessàries per a l'execució i desenvolupament del present acord.
Onze. Efectes
El present acord tindrà efectes des del dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 8 de febrer de 2002
El conseller secretari del Govern Valencià,
JOSÉ JOAQUÍN RIPOLL SERRANO
ANNEX I
Delimitació del Paratge Natural Municipal de les Rodanes
L'àmbit territorial del paratge natural municipal coincideix amb la Forest d'Utilitat Pública les Rodanes, que inclou les següents parcel·les cadastrals dels polígons núm. 7, 8 i 35:
– Polígon 7
Parcel·la 225
Parcel·la 291 (enclavament P)
– Polígon 8
Parcel·la 47a
Parcel·la 158
Parcel·la 201
Parcel·la 209
– Polígon 35
Parcel·la 196a
Parcel·la 197
Parcel·la 270a (enclavament J)
Parcel·la 491
Parcel·la 493 (enclavament D)
Parcel·la 710

linea