diari

ACORD de 13 de febrer de 2004, del Consell de la Generalitat, pel qual es nomena president de la Junta Rectora del Paratge Natural del Desert de les Palmes. [2004/1546]

(DOGV núm. 4693 de 17.02.2004) Ref. Base de dades 0678/2004

ACORD de 13 de febrer de 2004, del Consell de la Generalitat, pel qual es nomena president de la Junta Rectora del Paratge Natural del Desert de les Palmes. [2004/1546]
El Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 13 de febrer de 2004, va adoptar l'acord següent:
Per raó del que disposa l'apartat 3 de l'article 42 de la normativa del Pla Rector d'Ús i Gestió (PRUG) del Paratge Natural de la Comunitat Valenciana del Desert de les Palmes, aprovat definitivament pel Decret 95/1995, de 16 de maig, del Consell de la Generalitat, i a proposta del conseller de Territori i Habitatge, el Consell de la Generalitat
ACORDA
Nomenar president de la Junta Rectora del Paratge Natural del Desert de les Palmes Pascual Gil Almela.
Valencia, 13 de febrer de 2004
El conseller secretari del Consell de la Generalitat,

linea