diari

DECRET 19/2004, de 13 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen normes per al control del soroll produït pels vehicles de motor. [2004/X1605]

(DOGV núm. 4694 de 18.02.2004) Ref. Base de dades 0690/2004

DECRET 19/2004, de 13 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen normes per al control del soroll produït pels vehicles de motor. [2004/X1605]
La contaminació acústica s'ha convertit en un dels problemes mediambientals més importants en l'actualitat i, en particular, a la Comunitat Valenciana, els estudis realitzats indiquen l'existència d'uns nivells de soroll per damunt dels límits màxims admissibles per organismes internacionals i per la Unió Europea.
Els estudis realitzats en el marc del sisé Programa Comunitari d'Acció en matèria de Medi Ambient per a 2001-2010, Medi Ambient 2010: el futur està a les nostres mans (Decisió núm. 1600/2002/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de juliol), evidencien que, a Europa, el soroll representa un problema creixent que es calcula que afecta la salut i la qualitat de vida d'almenys el 25% de la població de la Unió Europea. En aquest sentit a nivell europeu la preocupació pel problema indicat es mostra en la Directiva 2002/49/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de juny, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental (DOCE de 18 de juliol del 2002). El soroll agreuja l'estrés, pertorba el son i pot incrementar els riscos de malaltia cardíaca. Aquest problema va lligat en gran part al transport i a les activitats de construcció i, en particular, a la circulació de vehicles de motor.
Lògicament la dimensió del problema guarda relació amb les causes que el generen. Així, l'augment espectacular del parc automobilístic i dels mitjans de transport públic ha ocasionat un increment de la contaminació ambiental i, en particular, és un dels principals factors causants de la contaminació acústica, de tal manera que l'adequat control dels sorolls i vibracions emesos per aquestes activitats permetrà una reducció molt significativa d'aquest tipus de contaminació, que afecta cada vegada més un nombre més gran de persones i, en particular, els habitants de les grans ciutats.
No obstant això, per a la consecució d'aquest objectiu de reducció, la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de Protecció contra la Contaminació Acústica, no sols proposa mesures correctives d'actuació, sinó que, entre els principis d'actuació pública recollits en l'article 6, apunta la necessitat d'elaborar i de desenvolupar programes de formació i d'educació ambiental dirigits als ciutadans en general i als agents que major incidència tenen en la contaminació acústica a fi de conscienciar-los progressivament que minimitzant el soroll es millora la qualitat vida.
Així doncs, independentment de les obligacions regulades en el present decret, és necessari establir una sèrie de programes d'informació, d'educació i de participació ambiental que promoguen, progressivament, actituds i comportaments que generen un ambient sonor més saludable. Es tracta d'impulsar, mitjançant instruments preventius com la informació, la formació i l'educació ambiental, una cultura en què les pràctiques i comportaments quotidians en aquesta matèria expressen els beneficis que reporta viure amb menys soroll.
La Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de Protecció contra la Contaminació Acústica, en la secció primera del capítol V del títol IV, inclou la regulació del soroll produït pels mitjans de transport i, en particular, pels vehicles de motor, establint que el nivell de soroll emés pels vehicles de motor es considerarà admissible sempre que no sobrepasse els límits establerts reglamentàriament per a cada tipus, en les condicions d'avaluació que igualment s'establisquen a l'efecte. Com també estableix que els centres d'inspecció tècnica de vehicles comprovaran el nivell d'emissió sonora dels vehicles, i que, a l'efecte, s'habilitaran les instal·lacions i es disposaran els instruments necessaris per a portar a terme les comprovacions d'emissió acústica pels procediments que reglamentàriament es determinen. La llei preveu igualment que els agents de vigilància del trànsit rodat formularan denúncies per infracció del que disposa aquesta, quan comproven, amb els aparells mesuradors de soroll i mitjançant el procediment que s'establisca reglamentàriament, que el nivell de soroll produït pel vehicle sobrepassa els límits en les condicions d'avaluació que s'establisquen a l'efecte.
Atés l'existència de vehicles de motor que, a causa de la seua antiguitat o altres raons, manquen de fitxa d'homologació en què consten els nivells sonors corresponents a l'assaig a vehicle parat, el present decret mostra una disposició transitòria per a la dita circumstància, transitorietat que s'extingirà en base a la natural renovació del parc de vehicles. En concret, tractant-se de vehicles ciclomotors, la dita disposició transitòria preveu un valor límit aplicable a aquests que es fixa en 91 dB(A) considerant que el mesurament es realitza a un distància de 50 centímetres, el que no contradiu les disposicions normatives vigents en la matèria ja que aquestes estableixen nivells inferiors avaluats en unes condicions que no tenen a veure amb el tipus d'assaig previst, basant-se en períodes de mostratge prolongats i a major distància de les potencials fonts sonores.
El present decret, que desenvolupa parcialment la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de Protecció contra la Contaminació Acústica, té per objecte escometre el desenvolupament reglamentari de les previsions legals relatives a l'establiment dels nivells màxims d'emissió acústica admissibles per als vehicles de motor, i als procediments de mesurament d'aquests a la Comunitat Valenciana.
Amb aquest objectiu, d'acord amb l'article 22.e) de la Llei de Govern Valencià, a proposta del conseller de Territori i Habitatge, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i després de la deliberació del Consell de la Generalitat, en la reunió de 13 de febrer de 2004,
DECRETE
Article 1. Objecte
El present decret té per objecte desenvolupar els preceptes que conté la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de Protecció contra la Contaminació Acústica, establint els nivells màxims d'emissió sonora admissibles per als vehicles de motor, com també els procediments d'avaluació d'aquests a la Comunitat Valenciana.
Article 2. Àmbit d'aplicació
Queden sotmesos al present decret les següents categories de vehicles: ciclomotor, motocicleta, quadricicle, turisme, vehicle mixt, autobús, camió i tractocamió, entesa cada una d'aquestes categories de conformitat amb les definicions que conté a l'efecte el Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual es va aprovar el Text Articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Vial, o en les seues futures modificacions.
Els nivells màxims d'emissió sonora definits en aquest decret seran d'aplicació en tot l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana i obligaran a tots els usuaris, inclosos els que ocasionalment transiten per la Comunitat Valenciana, de les vies i terrenys públics o privats aptes per a la circulació, tant urbans com interurbans, als de les vies i terrenys que, sense tenir tal aptitud, siguen d'ús comú, i a tots aquells usuaris de vehicles que, utilitzats en llocs distints als anteriors, puguen implicar molèsties a les persones o perjudicis per al medi ambient.
Article 3. Condicions de circulació
1. De conformitat amb les condicions de circulació establertes en l'article 50 de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de Protecció contra la Contaminació Acústica, queda prohibida la circulació de vehicles de motor sense el preceptiu dispositiu silenciador de les explosions (l'anomenat escapament lliure), amb silenciadors no eficaços o amb tubs ressonadors.
2. Com també, d'acord amb el que es preveu en l'article 50.2 de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de Protecció contra la Contaminació Acústica, queda prohibida la circulació de vehicles que emeten nivells de soroll superiors als establerts en el present decret, la incorrecta utilització o la conducció de vehicles de motor que done lloc a sorolls innecessaris o molestos, en especial, les acceleracions injustificades del motor, o l'ús immotivat o exagerat del clàxon, botzina o qualsevol altre senyal acústic.
3. Els vehicles de serveis d'urgència públics o privats i altres vehicles especials podran utilitzar senyals òptics i acústics en els casos i en les condicions que determine la normativa vigent en matèria de circulació de vehicles de motor, com també les ordenances o reglaments municipals que, en ús de les seues competències en la matèria, regulen aquestes qüestions.
Article 4. Valors límit del nivell d'emissió sonora
1. El nivell de soroll emés pels vehicles de motor es considerarà admissible sempre que no sobrepasse els valors límits fixats en el present article.
2. Els valors límit del nivell d'emissió sonora s'obtenen sumant 4 dB(A) al nivell d'emissió sonora fixat en la fitxa d'homologació del vehicle per a l'assaig estàtic o l'assaig a vehicle parat determinat pel procediment establert en l'annex I, sense perjudici del que s'estableix en la disposició transitòria tercera.
3. La Conselleria competent en matèria de medi ambient, en col·laboració amb altres organismes amb competència en la matèria, editarà una guia actualitzable en la qual constarà, per a cada marca i model de vehicle, la contrasenya d'homologació, el nivell d'emissió sonora de l'assaig estàtic segons el procediment establert en l'annex I i el règim de revolucions del motor durant el dit assaig.
Article 5. Inspecció tècnica de vehicles (ITV)
1. Els centres d'inspecció tècnica de vehicles (ITV) de la Comunitat Valenciana comprovaran el nivell d'emissió sonora dels vehicles. A l'efecte, en el termini establert en la disposició transitòria primera, habilitaran les instal·lacions i disposaran dels instruments necessaris per a portar a terme les comprovacions d'emissió acústica pel procediment establert en l'annex I del present decret, sense perjudici del que disposa el paràgraf següent.
2. No obstant això, els centres d'ITV podran aplicar variacions sobre el citat procediment sempre que s'acredite davant la conselleria competent en medi ambient, per una entitat col·laboradora en matèria de qualitat ambiental per al camp de sorolls i vibracions o per un laboratori d'acústica amb provada solvència, que els resultats obtinguts amb les variacions aplicades difereixen del procediment reglamentat en menys de 2 dB(A).
3. En el cas de detectar-se diferències, inferiors a les indicades en el punt anterior, per la utilització d'un procediment distint de l'establert en l'annex I del present decret, aquesta diferència haurà de ser tinguda en compte en la comprovació del nivell sonor dels vehicles, minorant-la del nivell sonor obtingut en el mesurament.
4. Totes les instal·lacions on es realitzen comprovacions del nivell sonor dels vehicles, amb procediments diferents dels l'establerts en l'annex I del present decret, hauran de disposar d'una fitxa on s'especifique la desviació en els resultats sobre el procediment establert, i hauran de comprovar la dita desviació anualment, per entitat col·laboradora o laboratori d'acústica, i remetre's a la conselleria competent en medi ambient.
5. Els centres d'ITV hauran de remetre, anualment, a la conselleria competent en medi ambient un informe en què s'incloga el nombre de vehicles sotmesos a la comprovació d'emissió sonora, el percentatge de vehicles que superen els límits establerts en l'article 4 d'aquest decret fins en 6 dB(A) i en més de 6dB(A), com també el nombre de vegades que els dits vehicles han de sotmetre's a la comprovació sonora fins que compleixen amb els límits establerts. Les dades contingudes en l'informe es tractaran estadísticament segons les categories dels vehicles incloses en l'article 2 del present decret.
Article 6. Comprovació periòdica del nivell sonor dels vehicles
1. Queden obligats a sotmetre's a la comprovació dels nivells d'emissió sonora els vehicles inclosos en l'àmbit d'aplicació del present decret amb permís de circulació domiciliat en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana.
2. Les comprovacions d'emissió sonora s'efectuaran una vegada adaptades les estacions ITV. La seua periodicitat serà la mateixa que la fixada per a la inspecció tècnica de vehicles i s'hauran de realitzar en els mateixos terminis previstos per a aquestes, excepte en el supòsit dels ciclomotors, els quals hauran de sotmetre's a la comprovació de les seues emissions sonores en les estacions d'ITV periòdicament, cada dos anys, a partir de la seua posada en circulació.
3. Després del termini d'adaptació de les estacions d'ITV, si un dels vehicles subjectes al present decret se sotmetera a inspecció tècnica en una estació d'ITV fora de la Comunitat Valenciana, haurà de sotmetre's en el termini d'un mes a la comprovació dels nivells d'emissió sonora en una estació radicada a la Comunitat Valenciana, excepte allò previst en la disposició addicional quarta.
4. El resultat de la comprovació sonora, d'acord amb el contingut que es detalla en l'annex II y les dades consignades en l'annex III d'aquest decret, serà anotat en l'informe d'inspecció tècnica, el qual anirà firmat pel director tècnic de l'estació ITV o per les persones en qui haja delegat. El titular del vehicle, o, si és el cas, el seu conductor, està obligat a adjuntar el citat informe a la documentació tècnica del vehicle, i estarà prohibit circular sense aquest document. L'emissió de la citada fitxa per a cada vehicle es portarà a terme per l'estació d'ITV.
5. En el supòsit que la comprovació del nivell d'emissió sonora tinga caràcter desfavorable, l'estació ITV retindrà la targeta tècnica i només entregarà l'informe referit en l'apartat anterior amb el resultat desfavorable de la comprovació. Aquest informe servirà de resguard substitutori de la targeta tècnica durant el termini màxim d'un mes establert en aquest article per a tornar a presentar el vehicle a la comprovació sonora i es procedirà de la següent forma:
a) Si la comprovació donara el resultat que se supera el valor límit establert en l'article 4 d'aquest decret fins a 6 dB(A), hauran de realitzar-se les actuacions pertinents sobre el vehicle perquè retorne als valors admissibles d'emissió sonora, i tornar a presentar el vehicle a comprovació en el termini màxim d'un mes.
b) Si la comprovació donara el resultat que se supera el valor límit establert en el citat article en més de 6 dB(A), a més del que estableix l'apartat anterior, l'estació ITV comunicarà immediatament aquesta circumstància a la Direcció Provincial de Trànsit, com també a l'ajuntament del domicili que conste en el permís de circulació del vehicle, a l'efecte de les possibles sancions pels agents de l'autoritat en cas de circulació del vehicle més enllà de l'estrictament necessari per a efectuar les operacions de reparació del vehicle i comprovació de l'esmena de deficiències per l'estació ITV.
No obstant això, l'interessat disposarà del termini màxim d'un mes per a tornar a presentar el vehicle a comprovació i, quan aquesta tinga caràcter favorable, podrà recuperar la tarjeta tècnica retinguda que es refereix aquest article.
6. En el supòsit que transcorregut el termini d'un mes per a efectuar la nova comprovació, no s'haguera efectuat aquesta, l'estació ITV comunicarà, en el termini màxim de 10 dies hàbils l'esmentada circumstància a la Direcció Provincial de Trànsit perquè en prenguen coneixement, com també a l'ajuntament del domicili que conste en el permís de circulació del vehicle, a l'efecte que aquest qualifique la infracció conforme a l'article 55 de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de Protecció contra la Contaminació Acústica i, si és el cas, acorde la iniciació de procediment sancionador.
Quant al règim de prescripció de les infraccions i sancions s'estarà al règim previst en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i conforme al procediment establert en el Reial Decret 1398/1993, de 4 d'agost, pel qual es va aprovar el Reglament del Procediment per a l'Exercici de la Potestat Sancionadora.
7. A l'efecte de la qualificació de la infracció efectuada pel mencionat article 55 de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de Protecció contra la Contaminació Acústica, es consideraran com “nivells sonors permesos” els valors límit establerts en l'article 4 del present decret. I es considerarà infracció no haver sotmés el vehicle a la comprovació d'emissió sonora amb la periodicitat establerta en aquest decret o l'incompliment del que es disposa en l'apartat 5 d'aquest article.
Article 7. Campanyes de comprovació
Per a facilitar l'accés a la comprovació de les emissions sonores dels vehicles de motor, especialment dels ciclomotors, els ajuntaments podran coordinar amb les estacions ITV campanyes periòdiques de comprovació.
Article 8. Funció inspectora pels agents encarregats de la vigilància del trànsit rodat
1. Els agents de l'autoritat encarregats de la vigilància del trànsit rodat hauran de formular denúncies per infracció del que disposa la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de Protecció contra la Contaminació Acústica, quan comproven que s'incompleixen les condicions de circulació establertes en l'article 50 de la mencionada llei i en l'article 3 del present decret, o quan determinen pel procediment que s'especifica en l'annex I, que el nivell de soroll produït pel vehicle sobrepassa els valors límit establerts en l'article 4 d'aquest decret. O quan comproven que el vehicle circula sense informe que continga la comprovació sonora o amb una comprovació caducada, malgrat estar obligat a la dita comprovació.
2. Per a realitzar la comprovació dels nivells sonors dels vehicles, l'autoritat que actue podrà ordenar el trasllat del vehicle fins a un lloc pròxim que complisca les condicions necessàries per a efectuar els mesuraments d'acord amb el procediment reglamentat. Aquests mesuraments els podran realitzar els agents actuants o concertar-se amb els serveis mòbils de les estacions ITV.
3. Si el nivell de soroll produït pel vehicle supera el valor límit establert en l'article 4 del present decret en més de 6 dB(A), s'estarà al que disposen els apartats 2 i 3 de l'article 52 de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de Protecció contra la Contaminació Acústica.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
No resultarà aplicable el present decret als vehicles destinats a competicions quan desenvolupen la seua activitat en aquelles instal·lacions permanents on tinguen lloc competicions esportives de vehicles de motor, com també a aquells esdeveniments esportius de vehicles de motor degudament autoritzats i desenvolupats fora d'aquestes.
Segona
En el termini de sis mesos des de l'entrada en vigor del present decret, la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, en el marc del règim concessional vigent per a la prestació del servei d'inspecció tècnica de vehicles, proposarà per a l'aprovació pel Consell de la Generalitat la tarifa de comprovació d'emissió acústica tant en estació fixa com en mòbil.
Tercera
Quan estiguen vigents les actuals concessions administratives del Servei d'Inspecció Tècnica de Vehicles a la Comunitat Valenciana, les estacions ITV només podran coordinar campanyes periòdiques de comprovació i celebrar concerts o convenis en general per a mesuraments amb serveis mòbils a municipis o amb autoritats per a actuacions compreses dins de la seua zona concessional en exclusiva.
Quarta
Els camions, tractocamions i autobusos i, en general, aquells vehicles dedicats al transport de gran capacitat de mercaderies i persones que desenvolupen la seua activitat de forma habitual fora de la Comunitat Valenciana i, per tant, se sotmeten assíduament a la inspecció tècnica en una estació ITV igualment fora de la Comunitat Valenciana, podran optar per efectuar la comprovació dels nivells d'emissió sonora bé conforme al que estableix l'article 6.3, o bé en l'estació ITV o entitat equiparable externa a la Comunitat Valenciana on es realitze la inspecció de seguretat.
En aquest últim cas, qui realitze la comprovació estarà sotmés als mateixos procediments i obligacions que les estacions ITV de la Comunitat Valenciana.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
Les estacions d'inspecció tècnica de vehicles habilitaran les instal·lacions i disposaran dels instruments necessaris per a portar a terme les comprovacions d'emissió acústica pel procediment definit anteriorment en el termini de sis mesos des de l'entrada en vigor del present decret.
Segona
A partir de l'adequació de les ITV, tots els ciclomotors que compten amb més de dos anys des de la seua posada en circulació, disposaran de sis mesos per a passar la primera comprovació del nivell sonor.
Tercera
En el cas que la fitxa d'homologació, a causa de la seua antiguitat o altres raons, no indique el nivell sonor per a l'assaig a vehicle parat inclòs en l'annex I, els valors límit del nivell d'emissió sonora en tant no s'extingisca la vida útil del corresponent vehicle seran els següents:
a) si es tracta de ciclomotors, el valor límit serà de 91 dB(A),
b) per a la resta de vehicles, la inspecció tècnica haurà de dictaminar que el vehicle es troba en perfecte estat de manteniment. En aquestes condicions, determinarà el nivell d'emissió sonora per a l'assaig a vehicle parat seguint el procediment desenvolupat en el mencionat annex I, o si és el cas, el procediment previst en l'article 5 del present decret. A partir d'aquest moment, i en successives inspeccions, el valor límit del soroll emés pel vehicle serà l'obtingut en sumar 4 dB(A) al nivell d'emissió sonora fixat en la primera revisió
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta els consellers competents en medi ambient i indústria, en l'àmbit de les seues competències, mitjançant ordre, per a desenvolupar el contingut del present decret i modificar el contingut dels annexos d'aquest.
Segona
El present decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 13 de febrer de 2004
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Territori i Habitatge,
RAFAEL BLASCO CASTANY
ANNEX I
Procediment i condicions d'avaluació del nivell sonor de vehicles
1. Àmbit d'aplicació
Per a portar a terme les verificacions d'emissió sonora, previstes en els articles 51 i 52 de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de Protecció contra la Contaminació Acústica, que tenen per objecte comprovar que el nivell sonor d'emissió no excedisca dels límits establerts, hauran d'aplicar-se els procediments que a continuació s'especifiquen, sense perjudici del que disposa l'article 5.1 del decret.
2. Procediment operatiu
2.1. Generalitats de l'assaig
Les directives comunitàries sobre homologació de vehicles automòbils detallen dos procediments per a mesurar el soroll emés pels vehicles: la prova en moviment i la prova a vehicle parat. En aquest procediment, s'estableix la prova per a determinar el nivell de soroll emés pels vehicles, la prova del vehicle parat. El mètode a continuació descrit està d'acord amb les directives comunitàries 81/334/CEE, 84/372/CEE i 84/424/CEE, adaptades pel Reial Decret 2.028/1986, de 6 de juny (BOE 236, de 2 d'octubre de 1986), per automòbils; la Directiva 1997/24/CEE, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de juny, relativa a determinats elements i característiques dels vehicles de motor de dues o tres rodes, i la Directiva 2002/24/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de març, relativa a l'homologació dels vehicles de motor de dues o tres rodes.
2.2. Col·locació i tipus de sonòmetres i paràmetre que s'ha d'avaluar
La col·locació del sonòmetre s'efectuarà d'acord amb les figures indicades a continuació, no podrà existir cap superfície reflectora a menys de 3 metres del vehicle. La posició del micròfon ha de complir les següents condicions:
– L'altura del micròfon sobre el sòl ha de ser igual a la de l'orifici d'eixida dels gasos d'escapament, però no ha de ser mai inferior a 0,2 metres.
– La membrana del micròfon ha de ser orientada cap a l'orifici d'eixida dels gasos i col·locada a una distància de 0,5 metres d'aquest últim.
– L'eix de sensibilitat màxima del micròfon ha de ser paral·lel al sòl i formar un angle de 45º ± 10º amb el plànol vertical en què s'inscriu la direcció d'eixida dels gasos.
– Per als vehicles que tinguen un tub d'escapament amb dues o diverses eixides espaiades entre si menys de 0,3 metres i connectades al mateix silenciador, es fa una única mesura, quedant determinada la posició del micròfon en relació a l'eixida més pròxima a unes de les vores extremes del vehicle o, si no n'hi ha, en relació amb l'eixida situada més alta sobre el sòl.
– Per als vehicles que tinguen una eixida del tub d'escapament vertical (per exemple, els vehicles industrials), el micròfon ha de ser col·locat a l'altura de l'eixida. El seu eix ha de ser vertical i dirigit cap amunt. Ha d'estar situat a una distància de 0,5 metres del costat del vehicle més pròxim a l'eixida del tub d'escapament.
– Per als vehicles que tinguen un tub d'escapament de diverses eixides espaiades entre si més de 0,3 metres, es fa un mesurament per a cada eixida, com si fóra l'única, i es considera el valor més elevat.
El nivell sonor de fons en el lloc en què es practique l'assaig haurà de ser inferior en més de 10 dB(A) al valor límit màxim admissible per al tipus de vehicle que es pretén avaluar.
El sonòmetre serà de tipus 1, i haurà de complir amb les condicions establides en l'Ordre del Ministeri de Foment de 16 de desembre de 1998 o normativa que la substituïsca, en les fases d'aprovació de model, verificació primitiva, verificació postreparació i verificació periòdica anual, i haurà de ser calibrat abans i després de cada mesurament. El sonòmetre estarà col·locat en resposta Fast i l'índex per a valorar el nivell d'emissió serà el LA,MAX. En totes les mesures haurà d'usar-se sempre el protector antivent en el micròfon de l'aparell de mesura.
2.3. Règim de funcionament del motor
El règim del motor s'estabilitzarà a Ÿ de la velocitat de gir en la qual el motor desenvolupa la seua potència màxima. Una vegada aconseguit el règim estabilitzat, es porta ràpidament el mecanisme d'acceleració a la posició de ralentí. El nivell sonor es mesura durant un període de funcionament que comprén un breu espai de temps a règim estabilitzat, més tota la duració de la desacceleració, considerant com resultat vàlid de la mesura el corresponent a la indicació màxima del sonòmetre. Aquest procediment es repetirà 3 vegades.
Per a determinar el règim de funcionament del motor s'haurà d'emprar un instrument de mesura extern al vehicle. En cap cas, s'emprarà el sistema integrat en aquest.
3. Interpretació dels resultats
El valor considerat serà el que corresponga al nivell sonor màxim (LA,MAX) més elevat dels 3 mesuraments. En el cas en què aquest valor supere en el valor límit màxim admissible per a la categoria a què pertany el vehicle, es procedirà a una segona sèrie de tres mesuraments. Perquè el resultat de la prova tinga sentit favorable quatre dels sis resultats així obtinguts hauran d'estar dins dels límits prescrits, i s'assignarà com a valor sonor del vehicle el tercer dels sis en ordre decreixent.
Instruccions per a omplir les dades de comprovació sonora
Les dades a consignar es divideixen en tres parts: en la primera es recull la informació sobre les característiques generals del vehicle, la segona especifica el límit de nivell sonor admissible de conformitat amb la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de Protecció contra la Contaminació Acústica, i la tercera s'emplena amb els resultats de les successives comprovacions d'emissió sonora a les quals serà sotmés el vehicle.
1. Dades del vehicle
1.1. Matrícula.
1.2. Número de bastidor.
1.3. Marca del vehicle.
1.4. Denominació comercial.
1.5. Tipus i variant.
1.6.Contrasenya d'homologació.
1.7. Nivell sonor (assaig en parat): nivell de pressió sonora per a l'assaig a vehicle parat, segons el procediment establert en l'annex I (distància del sonòmetre a la font: 50 cm):
- Per a vehicles, excepte ciclomotors:
Vehicles en la fitxa d'homologació dels quals s'indica el nivell de pressió sonora per a l'assaig a vehicle parat, segons el procediment en l'annex I: s'introdueix el nivell sonor que apareix en la dita fitxa.
Vehicles en la fitxa d'homologació dels quals no s'indica el nivell de pressió sonora per a l'assaig a vehicle parat, segons el procediment en l'annex I: s'emplena la casella amb el nivell sonor mesurat en la primera inspecció de comprovació del nivell de soroll emés pel vehicle, estant aquest en perfectes condicions de manteniment.
- Per a ciclomotors:
Aquells en la fitxa d'homologació dels quals s'indica el nivell de pressió sonora per a l'assaig a vehicle parat, segons el procediment en l'annex I (distància del sonòmetre a la font: 50 cm): s'introdueix el nivell sonor que apareix en la dita fitxa.
Aquells en la fitxa d'homologació dels quals no s'indica el nivell de pressió sonora per a l'assaig a vehicle parat, segons el procediment en l'annex I (distància del sonòmetre a la font: 50 cm): per a aquest cas es ratlla la casella.
2. Límit d'emissió sonora de conformitat amb la Llei 7/2002
– Per a vehicles, excepte ciclomotors:
S'introdueix el valor obtingut en sumar el nivell sonor introduït en la casella corresponent i els 4dB(A) que es donen de marge.
– Per a ciclomotors:
Aquells en la fitxa d'homologació dels quals s'indica el nivell de pressió sonora per a l'assaig a vehicle parat, segons el procediment en l'annex I (distància del sonòmetre a la font: 50 cm): s'introdueix el valor obtingut en sumar el nivell sonor introduït en la casella corresponent i els 4 dB(A) que es donen de marge.
Aquells en la fitxa d'homologació dels quals no s'indica el nivell de pressió sonora per a l'assaig a vehicle parat, segons el procediment en l'annex I (distància del sonòmetre a la font: 50 cm): s'introdueix el límit d'emissió sonora de 91 dB(A).
3. Resultats de les comprovacions periòdiques
En cada una de les inspeccions s'ha d'incloure:
– Data de realització de la comprovació.
– Resultat de la comprovació, indicant el nivell sonor (LA,Max) obtingut en el mesurament expressat en dB(A) i si és apte o no segons el límit de nivell d'emissió sonora de conformitat amb la Llei 7/2002.

linea