diari

ORDRE de 12 de febrer de 2001 de la Conselleria de Medi Ambient d'inici dels treballs de revisió del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Marjal de Pego-Oliva. [2001/X1419]

(DOGV núm. 3941 de 16.02.2001) Ref. Base de dades 0695/2001

ORDRE de 12 de febrer de 2001 de la Conselleria de Medi Ambient d'inici dels treballs de revisió del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Marjal de Pego-Oliva. [2001/X1419]
El 4 de maig de 1999 el Govern Valencià va aprovar el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Marjal de Pego-Oliva.
Aquest Pla té com a objectiu aprofitar al màxim la capacitat del territori minimitzant els impactes produïts sobre el medi, és a dir, optimant simultàniament dos objectius: la conservació dels recursos naturals i la potenciació social i econòmica basada en la seua utilització. D'aquesta manera l'ordenació proposada pel Pla procura una ordenació sostenible, que en aquest cas es concreta fonamentalment en la compatibilització de l'aprofitament agrícola (arròs, hortalisses, fruiters) i la protecció, conservació, regeneració i millora dels valors naturalístics de la Marjal. Un aspecte bàsic en l'ordenació d'aquest espai natural és la regulació de l'ús de l'aigua, garantint una utilització racional que servira tant per al desenvolupament agrícola com per als valors naturals.
D'acord amb tot això el PORN establia una ordenació basada en una zonificació que diferenciava clarament diferents zones (zona d'especial protecció, zona de recepció i trànsit, zona d'arrossar i zona hortofructícola). Establint un règim per a cada una d'aquestes zones en funció dels objectius que se li assignen.
A finals del 1999 i durant l'any 2000 s'ha produït un exercici de l'activitat agrícola i un respecte de la zona de protecció conforme amb les previsions del PORN. La voluntat de la Conselleria de Medi Ambient, dels ajuntaments de Pego i Oliva i dels agricultors ha donat com a fruit la posada en pràctica de l'ordenació planificada. Superant d'aquesta manera les diferències històriques existents entre cada un d'aquests agents que havien impedit fer realitat aquesta ordenació.
Durant aquest període de temps, tant agricultors, ajuntaments i Conselleria de Medi Ambient, amb una important participació de la Universitat Politècnica de València (Centre d'Estudis del Rec), han portat a terme un control i seguiment de l'aplicació del PORN a través de la Comissió de Seguiment de maneig de l'aigua creada per Resolució del conseller de Medi Ambient.
Les conclusions han estat evidents. Hi ha certs desajustaments entre la zonificació plantejada i els objectius pretesos, atés que la realitat en determinats aspectes no s'ajusta a les previsions de la planificació ambiental. De tal forma que determinats terrenys inclosos com a zona de protecció ecològica, on no es podia cultivar l'arròs, com a conseqüència de les condicions hidrològiques, tenien millors condicions de cultiu que d'altres. De la mateixa manera, zones que estant incloses en la zona d'arrossar, com a conseqüència de les condicions del terreny i hidrològiques no ha estat possible el cultiu d'arròs en condicions, sent patent que reunien característiques més adequades per a la seua regeneració ecològica. Tot això ha ocasionat que la gestió que s'ha realitzat de l'aigua no és l'adequada per a cada un dels usos previstos.
Aquesta circumstància motiva l'inici dels treballs de revisió del PORN, havent d'ajustar la planificació a la realitat, als efectes d'aconseguir els objectius proposats d'un desenvolupament sostenible que permeta la protecció, conservació regeneració i millora dels valors naturals i l'aprofitament agrícola dels terrenys.
El PORN estableix en el seu apartat 5 de l'annex la possibilitat de revisar el document en qualsevol moment seguint els mateixos tràmits que els seguits per a la seua aprovació. En aquest cas les circumstàncies exigeixen una revisió per a dotar al Parc Natural d'una ordenació més adequada a la realitat que garantisca la consecució dels objectius proposats.
Alhora, l'article 28 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, preveu un règim de protecció preventiva a la iniciació del procediment d'elaboració dels documents de planificació ambiental mitjançant l'adopció de mesures cautelars.
De conformitat amb tot el que exposa i en l'exercici de la competència atorgada per la Llei 11/1994 adés citada, i el Decret 90/1999, de 30 de juliol, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Medi Ambient
ORDENE
Primer
Iniciar els treballs de revisió del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Marjal de Pego-Oliva.
Segon
Adoptar les mesures cautelars establides en l'article 28.1.a) de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, en l'àmbit del Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva delimitat en l'annex I de la dita llei.
València, 12 de febrer de 2001
El conseller de Medi Ambient,
FERNANDO MODREGO CABALLERO

linea