diari

Decret 93/1984, de 21 d'agost, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es determinen les directrius de coordinació de les funcions de les Diputacions Provincials, en matèria d'extinció d'incendis, assistència jurídica, econòmica i tècnica als municipis i protecció de menors, declarades d'interés comunitari.

(DOGV núm. 187 de 30.08.1984) Ref. Base de dades 0697/1984

Decret 93/1984, de 21 d'agost, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es determinen les directrius de coordinació de les funcions de les Diputacions Provincials, en matèria d'extinció d'incendis, assistència jurídica, econòmica i tècnica als municipis i protecció de menors, declarades d'interés comunitari.
La Llei de les Corts Valencianes 2/1983, de 4 d'octubre, declara d'interés general per a la Comunitat Valenciana certes funcions pròpies de les Diputacions Provincials, establint en l'article segon que aquella assumirà la coordinació de les funcions esmentades quan l'activitat d'una Diputació puga tenir efectes que excedesquen l'àmbit territorial provincial i sempre que l'exercici de les competències provincials sobre aquestes efecte serveis o competències pròpies de la Comunitat Valenciana.
La cooperació i assistència jurídica, econòmica i tècnica als municipis, i les institucions de protecció i ajuda de menors, inclosa la creació de centres de protecció, reinserció i rehabilitació, són funcions pròpies de les Diputacions Provincials declarades d'interés general comunitari.
L'article quart de la Llei esmentada estableix que les facultats de coordinació s'exerciran, mitjançant la fixació de les oportunes directrius per Decret del Consell, en base a les previsions que proporcionen les Diputacions Provincials.
En relació amb les funcions de cooperació, el Decret 137/1983, de 27 d'octubre, determinarà les directrius de coordinació de les actuacions de les Diputacions Provincials en matèria d'extinció d'incendis. A la vista de l'experiència assolida al llarg de l'any, d'aplicació del Decret esmentat, sembla convenient introduir algunes modificacions en la coordinació d'aquestes funcions.
D'altra banda, la transferència a la Generalitat Valenciana de les funcions i els serveis de l'Administració de l'Estat en matèria de Protecció de menors i la conveniència d'ampliar la coordinació de les actuacions de les Diputacions, en matèria de cooperació i assistència en altres actuacions distintes de les d'extinció d’incendis, aconsellen dictar una norma que incloga les directrius i els criteris de coordinació en totes aquelles matèries.
En atenció d'aquests motius, segons que disposa l'article quart de la Llei 2/1983, de 4 d'octubre, a proposta del Conseller de Governació i amb la deliberació prèvia i aprovació pel Consell de la Generalitat Valenciana, en sessió celebrada el dia 21 d'agost de 1984,
DECRETE:
Article primer
La Comunitat Valenciana, segons que disposa l'article segon, 1.e) i g), i 2.b) de la Llei 2/1983, de 4 d'octubre, assumeix la coordinació de les funcions pròpies de les Diputacions Provincials relatives a:
-Cooperació i assistència en matèria de Parcs Territorials d'extinció d'incendis.
-Assessorament jurídic, econòmic i tècnic a les Corporacions Locals de la Comunitat Valenciana.
-Institucions de protecció i ajuda a menors, inclosa la creació de centres de protecció, reinserció i rehabilitació.
Article segon
La coordinació per la Conselleria de Governació de les actuacions a què fa referència l'article primer d'aquest Decret té per objecte:
-La cobertura del risc d'incendis en el territori de la Comunitat Valenciana, i la utilització conjunta de tots els recursos de què disposen, tant en circumstàncies normals com en supòsits catastròfics i de grans sinistres.
-L'assistència jurídica i l'assessorament tècnic de les Corporacions Locals en les qüestions organitzatives i de funcionament que se susciten en el compliment de les finalitats que els són pròpies, a fi de col·laborar en el perfecte compliment d'aquests.
-L’adopció de mesures preventives i de protecció aplicables a menors i joves inadaptats, que permeten aconseguir-ne la reinserció, contemplant la diversitat de problemàtiques individuals, fomentant la màxima participació dels sectors socials interessats i l'aprofitament racional i coordinat dels recursos destinats en aquesta finalitat per la Generalitat Valenciana i les Diputacions Provincials.
Article tercer
Per a l'exercici de les facultats de coordinació que són assumides, d'acord amb les previsions de les Diputacions Provincials, s'estableixen les directrius següents:
1. Cooperació i assistència en matèria de Parcs Territorials d'extinció d'incendis:
a) S'instal·laran Parcs Territorials d'extinció d'incendis fins que quede degudament cobert el territori de la Comunitat en un termini de tres anys.
b) Les Diputacions Provincials impulsaran i potenciaran l'assistència tècnica, econòmica i jurídica als consorcis i municipis en la matèria.
c) Es normalitzaran paulatinament els mitjans tècnics de prevenció i extinció i s'unificaran els procediments de selecció i perfeccionament del personal dels serveis d'extinció d'incendis.
2. Assessorament jurídic, econòmic i tècnic a les Corporacions Locals:
a) Les Diputacions Provincials cooperaran amb la Direcció General d'Administració Local de la Conselleria de Governació en la prestació d'assessorament i assistència a què fa referència l'article anterior, per a la qual cosa, en qüestions concretes, atendran els criteris que reben d'ella, la qual coordinarà les diverses activitats i funcions a desenvolupar, impartint instruccions i suggerències que, en cada cos, consideren oportunes i d'interés general.
b) Les Diputacions Provincials organitzaran unitats d'assessorament tot mirant que el personal encarregat d'aquestes posseesca la major qualificació professional i acadèmica, i destinaran els crèdits necessaris perquè les necessitats de personal i material de les unitats esmentades queden degudament ateses.
3. Institucions de protecció i ajuda de menors:
a) Hom promourà la creació de serveis destinats a fomentar les mesures educatives de caràcter preventiu per a la infància i la joventut inadaptada.
b) Es potenciarà una estructura territorial dels serveis d'àmbit comarcal.
c) Es fomentaran aquelles iniciatives tendents. a substituir les actuals institucions centralitzades de protecció per coses de famílies, centres de barrí, granges ocupacionals i d'altres fórmules que garantesquen una assistència personalitzada al menor, tot assegurant-ne la mes eficaç integració.
Article quart
1. Les Diputacions Provincials orientaran la participació en el servei cap a una homogeneització de la regulació jurídica i economico-financera dels consorcis d'extinció d'incendis.
2. La Generalitat Valenciana podrà integrar-se en els consorcis ja constituïts per a la prestació del servei d'extinció d'incendis, així com en els que siguen creats a partir d'ara.
3. Les Diputacions Provincials consignaran en llurs pressupostos les dotacions escaients per a la creació de Parcs Territorials d'extinció d'incendis.
4. Les Diputacions Provincials sotmetran a la consideració del Consell Coordinador a què fa referència l'article nové, els projectes de creació de Parcs Territorials d'extinció d'incendis. El Consell informarà sobre les àrees geogràfiques de cobertura per a la integració en les xarxes i estructures previstes per la Conselleria de Governació en matèria de protecció civil, així com sobre qualsevol altre aspecte que afecte les directrius de coordinació.
Article cinqué
1. Per a la millor consecució de les finalitats d'aquest Decret, la Generalitat Valenciana podrà participar, mitjançant convenis, concerts o altres mitjans, en la gestió directa de les instruccions dedicades a la protecció del menor. Alhora, les Diputacions Provincials podran gestionar totalment o parcial les institucions dedicades al menor de pendents de la Generalitat, quan així ho convingueren de mutu acord.
2. Com a objectiu prioritari, les Diputacions Provincials crearan un Centre Provincial d'Observació i Diagnòstic de Menors, dotat del personal tècnic suficient, que tindrà com a finalitat l'estudi primari dels problemes individuals, familiars i socials del menor i la proposta de solució adequada a la persona o institució que el tinga a la seua cura.
3. La Conselleria de Governació, en col·laboració amb les Diputacions Provincials que n'acorden la participació, elaborarà un Pla de Protecció del Menor per a la Comunitat Valenciana, d'acord amb les determinacions d'aquest Decret.
El Pla podrà incloure tant les obres de creació i modernització d'institucions de titularitat pública, com el finançament d'equipament i personal destinat - en aquestes.
4. Les Diputacions Provincials sotmetran al Consell Coordinador a què fa referència l'article vuité, els projectes de creació i funcionament de centres i institucions de protecció, reinserció i rehabilitació de menors, així com els plans d'actuació a desenvolupar en la matèria. El Consell informarà sobre la localització, viabilitat econòmica, oportunitat i, en general, sobre qualsevol aspecte que efecte les directrius de coordinació.
Article sisé
El finançament de les funcions coordinades s'eDectuarà amb els crèdits adscrits en aquest efecte per la Conselleria de Governació i els consignats per a les mateixes finalitats per les respectives Diputacions Provincials.
Article seté
En l'adopció d'acords i en l'elaboració i gestió de pressupostos i programes d'actuació, les Diputacions Provincials tindran en compte les directrius incloses en aquest Decret.
Article vuité
1. Les facultats de control atribuïdes al Consell per l'article sisé de la Llei de la Generalitat Valenciana 2/1983, de 4 d'octubre, seran exercides pel Conseller de Governació.
2. El Conseller de Governació podrà delegar la gestió i el seguiment de les activitats a què fa referència aquest Decret.
Article nové
1. Presidit pel Conseller de Governació hi haurà un Consell Coordinador integrat pels membres següents:
-El Subsecretari de Governació.
-El Director General d'Interior.
-El Director General d'Administració Local.
-El Director General de Seguretat i Protecció Civil.
-Els Presidents de les Diputacions Provincials d'Alacant, Castelló i València, o Diputats en qui aquests deleguen.
2. El Consell Coordinador podrà ser assistit pel personal tècnic que es considere necessari.
3. El Consell es reunirà, amb convocatòria prèvia del Conseller de Governació, i tindrà les funcions següents:
a) Elaborar projectes d'actuació en les matèries coordinades per la Conselleria de Governació.
b) Efectuar un seguiment periòdic de les actuacions realitzades en les funcions coordinades.
c) Informar sobre el Pla de Protecció del Menor a què fa referència l'article 5.é3 d'aquest Decret.
d) Valorar les previsions, tant de la Conselleria de Governació com de les Diputacions Provincials, d'acord amb les directrius de coordinació.
e) Quálsevol altra que li propose el Conseller de Governació.
4. Les propostes del Consell Coordinador seran elevades per a l'aprovació a l'Honorable Sr. Conseller de Governació.
Article deu
Segons que disposa l'article quart de la Llei 2/1983 de 4 d'octubre, les directrius previstes en aquest Decret s'estableixen amb caràcter indefinit.
DISPOSICIO DEROGATORIA
Queda derogat el Decret 137/1983, de 27 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana.
DISPOSICIO FINAL
El Conseller de Governació queda autoritzat per dictar les disposicions necessàries per a l'execució i el desenvolupament d'aquest Decret.
València, 21 d'agost de 1984.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller de Governació,
FELIP GUARDIOLA I SELLES

linea