diari

Decret 94/1984, de 21 d'agost, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'estableixen les directrius del Pla d'Actuació d'Infrastructura Hidràulica Urbana de la Generalitat Valenciana.

(DOGV núm. 187 de 30.08.1984) Ref. Base de dades 0698/1984

Decret 94/1984, de 21 d'agost, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'estableixen les directrius del Pla d'Actuació d'Infrastructura Hidràulica Urbana de la Generalitat Valenciana.
Preàmbul
La problemàtica hidràulica de la Comunitat Valenciana ofereix trets peculiars que aguditzen la situació general a nivell de l'Estat.
La distribució desigual, espacial i temporal, dels Recursos Hidràulics, la pèrdua de qualitat del patrimoni hídric, units a una sèrie d'insuficiències en les infrastructures del cicle hidràulic, exigeixen una acció decidida, racional i coordinada de les actuacions de l'Administració, a fi de superar els dèficits dels recurs a amples zones de la Comunitat Valenciana, i d'adequar les infrastructures al caràcter escàs d'aquest.
Alhora, apareix com una realitat plenament constatada en els diversos estudis realitzats, la necessitat de superar tant els dèficits d'infrastructures -especialment en l'àrea del sanejament i la depuració d'abocats-, com els dèficits de sistemes de gestió dels serveis urbans de caràcter integrat.
La multiconcurrència d'administracions en un tema com el de l'aigua, ha influït negativament en la gestió dels recursos hidràulics, la qual hauria de tenir un caràcter unitari i descentralitzat.
Per tot açò cal anar abordant una progressiva integració administrativa en un tema de tanta importància.
L'article 47.3 de la Llei Orgànica 5/82, d’1 de juliol d'Estatut d'Autonomia, atribuí a la Comunitat Valenciana la facultat de coordinar les funcions pròpies de les Diputacions Provincials que siguen d'interés general comunitari.
Les Corts Valencianes, mitjançant Llei 2/1983, de 4 d'octubre, desplegaren aquella previsió estatutària en declarar d'interés general certes funcions pròpies de les Diputacions. L'article 2.n establí el catàleg oportú i els articles 4.t i 5.é disposaven que les facultats de coordinació foren exercides determinant per Decret del Consell les directrius escaients.
Entre les funcions contemplades per l'article 2.n de l'esmentada Llei 2/1983, figura, en l'apartat A), producció i subministrament d'energia elèctrica i abastiment d'aigües. Aconduïment i rectificació de cursos d'aigua, construcció de pantans i canals de rec, i dessecació d'aiguamolls.
En el mateix sentit l'Article 234, apartat C i D de la Llei de Règim Local contempla les mateixes funcions.
D'altra banda, és imminent la publicació del Decret de transferències en matèria d'Obres Hidràuliques, i l'assumpció consegüent de funcions per part de la Generalitat.
Tot açò justifica i fa necessari determinar les directrius de coordinació de les funcions pròpies de les Diputacions Provincials en matèria d'infrastructura hidràulica, segons que disposa l'article 4.t ja esmentat de la Llei 2/1983, cosa que es realitza amb aquest Decret.
En atenció d'aquests motius, a proposta del Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat Valenciana, en sessió celebrada el dia 21 d'agost de 1984,
DECRETE:
Article 1.r
La Generalitat, a través de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, en col·laboració amb les Diputacions Provincials de la Comunitat Valenciana que hi acorden la participació, elaborarà anualment el Pla d'Actuació d'Infrastructura Hidràulica (d'ara endavant PAIH), d'acord amb les directrius d'aquest Decret.
Article 2.n
Les actuacions afectades pel Pla es refereixen, en general, a la programació, execució, conservació, el manteniment i la gestió de les obres i els serveis relatius a les infrastructures del cicle hidràulic urbà i, en particular, a les següents: obres de captació, tractament i distribució d'aigües potables; obres de sanejament i depuració d'abocats urbans; obres de neteja, correcció i aconduïment de llits; obres de caràcter urbà per defensa contra avingudes.
Article 3.r
El Pla d'Actuació d'Infrastructura Hidràulica, PAIH, al qual podran acollir-se els municipis de la Comunitat Valenciana, té com a finalitat la superació progressiva dels dèficits d'infrastructures hidràuliques de la Comunitat Valenciana, i s'articula al voltant dels objectius següents:
a) Dotar de les infrastructures i dels sistemes de gestió adients perquè els municipis de la Comunitat Valenciana puguen complir les exigències del servei d'abastiment urbà d'aigua potable i, en especial, aquells per als quals constitueix un problema prioritari.
b) Facilitar las gestió racional dels recursos hidràulics assignats pels respectius Plans de l’Administració, tot facilitant una redistribució solidària dels recursos hídrics i potenciant les mesures d'estalvi que s'hi establesquen.
c) La implantació dels sistemes i les tècniques de depuració més adients per als abocats urbans, a fi de protegir la qualitat de les aigües i preservar un dels elements bàsics del medi ambient natural.
d) Disminuir els riscs d'inundacions en àrees urbanes, així com facilitar el curs de les aigües pels llits naturals.
e) Possibilitar la màxima rendabilitat social i la coordinació de les inversions públiques en matèria d'infrastructures del cicle hidràulic urbà.
f) Impulsar i crear serveis urbans mancomunats de caràcter intermunicipal, per a una gestió racional i integrada dels serveis assenyalats, en especial els d'abastiment i sanejament.
Article 4.t
S'estableixen com a actuacions prioritàries del PAIH les següents: les de subministrament d'aigua potable als nuclis urbans que no disposen d'aquest servei, o la correcció de la qualitat de les aigües per aquesta finalitat als municipis en què es detecten anomalies sanitàries relatives al subministrament esmentat; la depuració dels abocats que amenacen la salut pública o deterioració irreversible del medi natural i, finalment, les actuacions que previnguen greu risc d'inundació per a nuclis urbans.
Article 5.é
El PAIH inclourà, almenys, els programes següents:
a) Programa d'abastiment urbà d'aigües.
b) Programa de sanejament de nuclis urbans.
c) Programa de depuració d'abocats urbans.
d) Programa de defensa contra les avingudes.
Article 6.é
Els programes assenyalats en l'article anterior hauran de sometret's i estar en concordància amb la planificació hidràulica general, emanada dels plans hidrològics de l'Administració Central i de la Generalitat Valenciana, en virtut de les competències respectives.
Article 7.é
El finançament de les actuacions derivades del PAIH es realitzarà a partir dels següents criteris:
a) La Generalitat Valenciana, les Diputacions Provincials i els Municipis o agrupacions de Municipis inclouran en els pressupostos respectius els fons destinats als corresponents programes del Pla, a fi de cobrir aquella part del cost que no pot ser finançada directament pels usuaris, atenent al caràcter de servei públic que tenen les actuacions que se'n deriven.
b) El Pla determinarà, en cada cos, elsistema de finançament dels programes i la participació de la Generalitat, Diputacions, Entitats Locals i beneficiaris en aquest.
c) El Pla podrà incloure aquelles actuacions que, a parar de la Generalitat Valenciana i de les Diputacions Provincials, necessiten la col·laboració tècnica i financera de l'Administració Central de l'Estat, en virtut de les competències que la Constitució li assigna, i en especial pel que fa a les denominades Obres d'Interés Social de l'Estat. La Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, coordinarà amb l'Administració Central la programació de les actuacions conjuntes que es deriven de les necessitats del Pla.
Article 8.é
Per al desenvolupament de les funcions de coordinació a què fa referència aquest Decret, s'estableixen les bases d'actuació següents:
1. Es crea la Comissió del Pla d'Actuació d'Infrastructura Hidràulica Urbana, que presidida pel Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports estarà integrada a més pels membres següents:
a) El Director General d'Obres Públiques, de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, com a Vice-president.
b) El Director General d'Urbanisme, de la mateixa Conselleria.
c) Els Presidents de les Diputacions Provincials que participen en el Pla, o Diputats en qui deleguen.
d) El Cap de la Divisió de Recursos Hidràulics de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, que farà de Secretari de la Comissió.
Aquesta Comissió podrà ser assistida pel personal tècnic de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports i de les Diputacions Provincials que s'estime convenient.
2. La Comissió del Pla es reunirà a proposta del P resident o de qualsevol de is Presidents de les Diputacions afectades, i tindrà les funcions següents:
a) Rebre, sistematitzar i jerarquitzar les propostes que els Municipis efectuen a les Diputacions respectives, així com les pròpies de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports i de les Diputacions Provincials.
b) Programar aquelles activitats conjuntes que hagen d'incloure's en el Pla, desplegant els objectius i les prioritats que es determinen en aquest Decret.
c) Formular les propostes de finançament conjunt de les actuacions derivades del Pla, a partir dels respectius pressupostos de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports i de les Diputacions Provincials.
d) Exercir el control i seguiment de les actuacions que s'establesquen en el Pla.
3. Quan les actuacions derivades del Pla puguen afectar l'equilibri hidrològic o ecològic d'una zona determinada, el President de la Comissió del Pla podrà recaptar informes o dictàmens de les Institucions científiques i tècniques que es considere oportunes o de les que puguessen ser creades per la Generalitat Valenciana. Aquests informes o dictàmens seran sotmesos a la valoració de la Comissió, prèviament a la presa de les decisions corresponents.
Article 9.é
Una vegada elaborat el Projecte del Pla, serà remés a cada una de les Diputacions Provincials respectives, per a l'aprovació per part d'aquestes de les actuacions incloses en llurs àmbits administratius respectius.
Una vegada remeses al Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, les certificacions dels acords aprovatoris del Pla respectius, aquest serà aprovat definitivament pel Conseller, qui en podrà assabentar el Consell i les Corts Valencianes.
Article 10
Aprovat definitivament el Pla, la gestió en correspondrà a les Diputacions Provincials o, si convé, a les Corporacions Locals afectades, en base als criteris que establesca la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports.
DISPOSICIO TRANSITORIA
La Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports haurà d'establir les normes específiques d'actuació corresponents a què es refereix aquest Decret, adaptant-ne el desplegament a les particularitats derivades de l'entrada en vigor del Decret de traspàs de funcions de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Autònoma Valenciana en matèria d'Obres Hidràuliques.
DISPOSICIO DEROGATORIA
Queden derogades totes les disposicions que s'oposen al que estableix aquest Decret.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
El Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports dictarà les disposicions escaients per al desplegament i l'execució d'aquest Decret.
Segona
Aquest Decret entrarà en vigor el dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 21 d'agost de 1984.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports,
VICENT LLOMBART I ROSA

linea