diari

Decret 91/1984, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es modifica el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, de 2 d'abril de 1984.

(DOGV núm. 187 de 30.08.1984) Ref. Base de dades 0699/1984

Decret 91/1984, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es modifica el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, de 2 d'abril de 1984.
Aprovat per Decret 38/1984, de 2 d'abril, el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, i coincidint amb l'elaboració, d'una banda, del Pla Econòmic Regional i, d'altra, el Pressupost de la Conselleria per a 1985, la pròpia dinàmica de les dues àrees que s’hi contemplaven ha palesat que originen dificultats a l'hora de coordinar i ensamblar les previsions pressupostàries en l'àrea de cultura i en la d'educació, ensems als serveis centrals del Conseller i de la Secretaria General.
Si unim a més la complexitat, tant pel volum de gestió, més del cinquanta per cent del Pressupost total de la Generalitat, com per l'aplicació pressupostària en temes comuns com són la contractació d'obres i subministraments i la pròpia oficina pressupostària, i en el desenvolupament de la fiscalització i el control, comptabilitat i tramitació de documents comptables, obliga a reconsiderar el Decret de 2 d'abril, estimant que una gestió pròxima als setanta mil milions de pessetes, ens condueix a la necessitat d'una Direcció General de Programació i Inversions que tinga entre les competències l’elaboració pressupostària, el control i la fiscalització i la comptabilitat d'una banda, i d'altra l'aplicació als catorze mil milions anuals d'inversions per tal que s'hi aconseguesca, mitjançant la uniformitat en la programació, una gestió àgil i eficaç per a la consecució de les competències de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
Alhora, i per tal d'evitar més o menys immediates modificacions del Decret d'aprovació en matèria d'Universitats i Investigació, es modifica aquesta Direcció General en el sentit d'aSectar-hi la Renovació Pedagògica en tots els nivells, que queda seccionada de les Direccions Generals corresponents a cada nivell educatiu.
En compliment dels articles 35 f) i 70 de la Llei 5/83 de la Generalitat Valenciana, de 30 de desembre, de Govern Valencià, a proposta del Conseller de Cultura Educació i Ciència i amb la deliberació prèvia del Consell, en sessió celebrada el dia 30 de juliol de 1984,
DECRETE:
Article primer
Dins del Nivell Directiu la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència està integrada per les Direccions Generals següents:
-Direcció General de Programació i Inversions.
-Direcció General de Cultura.
-Direcció General de Patrimoni Artístic.
-Direcció General de Joventut i Esports.
-Direcció General d'Educació General Bàsica i Ensenyaments Especials.
-Direcció General d'Ensenyaments Mitjans.
-Direcció General d'Ensenyaments Universitaris i Investigació.
Article segon
U. Directament dependents del Conseller es troben els serveis següents:
a) El Servei de la Dona, al qual se li encomana l'impuls de totes les mesures necessàries per fer efectiva la integració plena i la igualtat de la dona en els distints àmbits laboral, educatiu, econòmic, i garantir una protecció efectiva contra tots els actes que en suposen la discriminació.
b) El Gabinet d'Us i Ensenyament del Valencià, al qual se li encomana la programació i execució de la política del Departament i l'exercici de les competències en relació amb la utilització normal i oficial del valencià així com l’ensenyament.
c) El Servei de Centres Sòcio-Culturals, al qual se li encomana la coordinació de tota l'activitat realitzada pels centres d'aquestes característiques, la inspecció de la gestió i la coordinació d'aquesta amb la semblant realitzada per altres institucions públiques o privades.
Dos. Aquests serveis podran ser adscrits pel Conseller a qualsevol dels altres centres directius de la Conselleria.
Article tercer
Són funcions del Secretari General de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència la realització d'estudis i la recopilació de documentació sobre matèries pròpies del Departament, especialment:
1. Prestar assistència tècnica al Conseller i als Directors Generals en tot allò que escaiga.
2. Informar el personal directiu de la Conselleria i establir les vies d'informació necessàries per tal de mantenir-los al corrent de totes les activitats de la Conselleria.
3. Informar sobre els assumptes que el Conseller haja de sotmetre al Consell o al seu President.
4. Proposar la reforma que s'encamine a millorar i perfeccionar els serveis dels distints centres de la Conselleria i preparar tot allò relatiu a l'organització i mètodes de treball, atenent principalment als costos i rendiments.
5. Proposar normes generals sobre adquisició de material i totes les disposicions que afecten el funcionament dels serveis.
6. Proposar compilacions de les disposicions vigents que afecten la Conselleria,- proposar refoses i revisions dels textos legals que es consideren oportunes.
7. Tramitar els ascensos, destinacions, excedències, jubilacions i permissos dels funcionaris públics i del personal que preste serveis a la Conselleria, segons les disposicions legals i reglamentàries aplicables.
8. La inspecció de tots els serveis de la Conselleria.
9. Ostentar la direcció de tot el personal que depén de la Conselleria.
10. Coordinar l'edició de publicacions de la Conselleria, així com l'homologació de fullets, cartells i anuncis d'activitats del Departament .
11. Elaboració de la documentació estadística i realitzar estudis sobre matèries pròpies del Departament.
Article quart
U. La Secretaria General s'estructura en una sola unitat, la Secretaria General Administrativa, de la qual depenen els serveis següents:
1. Serveis Jurídics.
2. Gestió Administrativa i Assumptes Generals.
3. Coordinació i Relacions Institucionals.
4. Inspecció General de Serveis.
5. Estudis, Publicacions i Estadístiques.
Dos. A la Secretaria General Administrativa li compet la tramitació administrativa general de tota la Conselleria i l'exercici de les atribucions en matèria de personal administratiu pròpies del Departament, que no estiguen específicament assignades a altres Unitats Administratives.
Tres. En el supòsit que alguna Direcció General de la Conselleria es trobés ubicada a locals distints dels utilitzats per la Secretaria General, aquesta podrà recaptar davant d'aquella una unitat delegada de la Secretaria General Administrativa.
Article cinqué
U. La Direcció General de Programacions i Inversions és el Centre Directiu de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència que, sota la superior direcció del Conseller, exerceix les competències en matèria de Programació economica, obres, subministraments i mecanització de la Conselleria.
Dos. Corresponen a la Direcció General de Programació i Inversions les funcions específiques següents:
1. El desenvolupament econòmico-financer de tota la Conselleria, incloses l'elaboració i proposta de l'avantprojecte de Pressupost d'aquesta, la gestió, el control, la fiscalització i là comptabilitat.
2. La tramitació dels expedients de contractació d'obres i subministraments, d'acord amb les disposicions legals vigents.
3. Els projectes d'informatització de la Conselleria, tant a nivell central com dels Serveis Territorials.
4. Estudi i control de les nòmines de la Conselleria, examen d'expedients de despeses, comptes justificatius, taxes i crèdits pressupostaris.
Tres. Per a l'exercici de les funcions anteriors la Direcció de Programació i Inversions queda estructurada en els serveis següents:
-De Règim Econòmico-Financer.
-De Contractació.
-De Mecanització.
-D'Intervenció i Comptabilitat.
-De Projectes i Obres.
Article sisé
La Direcció General d'Educació Bàsica i Ensenyaments Especials queda integrada, per al desplegament de les funcions, pels serveis següents:
a) El Servei de Centres.
b) El Servei d'Ensenyaments Diferenciats.
c) El Servei de Personal.
d) El Servei d'Inspecció Tècnica i Avaluació.
e) El Servei d'Educació Compensatòria i Acció Psicopedagògica.
f) El Servei d'Ordenació Acadèmica.
Article seté
La Direcció General d'Ensenyaments Mitjans queda integrada, per al desplegament de les funcions, pels serveis següents:
a) El Servei de Centres i Inspecció.
b) El Servei de Batxillerat.
c) El Servei de Formació Professional.
d) El Servei d'Ensenyaments Especialitzats.
e) El Servei d'Acció Educativa i Orientació Acadèmica.
Article vuité
A la Direcció General d'Ensenyaments Universitaris i Investigació també li correspon, com a funció específica, el perfeccionament del professorat i la renovació pedagògica en tots els nivells educatius.
Aquesta Direcció General queda integrada pels serveis següents:
a) El Servei d'Ordenació Acadèmica.
b) El Servei de Política Científica.
c) El Servei de Perfeccionament del Professorat i de Renovació Pedagògica.
DISPOSICIO DEROGATORIA
Queden derogats els articles 3, 10, 11, 12, 17, 18, dos-3 i tres; 19, dos-2 i tres i el 20-tres, del Decret 38/1984, de 2 d'abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, així com, en general, totes les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposen al que estableix aquest Decret.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
El Conseller de Cultura, Educació i Ciència queda autoritzat per adoptar les disposicions reglamentàries i d'altres resolucions necessàries per a l'aplicació i el desplegament d'aquest Decret.
Segona
Aquest Decret entrarà en vigor el dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 30 de juliol de 1984.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller de Cultura, Educació i Ciència,
CEBRIA CISCAR I CASABAN

linea