diari

Decret 95/1984, de 21 d'agost, pel qual es determinen les directrius de coordinació de les funcions pròpies de les Diputacions Provincials de la Comunitat Valenciana en matèria de Cultura, Educació i Ciència declarades d'interés comunitari.

(DOGV núm. 187 de 30.08.1984) Ref. Base de dades 0700/1984

Decret 95/1984, de 21 d'agost, pel qual es determinen les directrius de coordinació de les funcions pròpies de les Diputacions Provincials de la Comunitat Valenciana en matèria de Cultura, Educació i Ciència declarades d'interés comunitari.
L'article quart de la Llei 2/1983, de 4 d'octubre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es declaren d'interés general per a la Comunitat Valenciana certes funcions pròpies de les Diputacions Provincials, estableix que les facultats de coordinació s'exerciran mitjançant la fixació de les directrius addients per Decret del Consell, en base a les previsions que proporcionen les Diputacions Provincials, i hauran de ser aprovades i publicades abans de l'1 de setembre de l'exercici immediatament anterior al de l'any en què hagen d'aplicar-se.
Publicat amb data 27 d'octubre de 1983, el Decret de directrius de coordinació per a l'exercici de 1984, i per tant amb validesa anual, cal ara dictar, en base a l'experiència assolida, un Decret que marque aquestes directrius per al futur, que es desenvoluparan segons el Projecte de Programació d'Activitats elaborat per la Comissió de coordinació cultural prevista en l'article h é del Decret 135/1983, de 27 d'octubre, que alhora inclou les funcions provincials que, en matèria de Cultura, Educació i Ciència, assumeix la Comunitat Valenciana en coordinació amb les pròpies en les mateixes matèries.
En atenció d'aquests motius, a proposta del Conseller de Cultura, Educació i Ciència, i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat Valenciana, en sessió celebrada el dia 21 d'agost de 1984,
DECRETE:
Article 1.r
S'atribueix a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència la coordinació de les següents funcions pròpies de les Diputacions Provincials, declarades d'interés general comunitari en el número 1 de l'article segon de la Llei de la Generalitat Valenciana 2/1983, de 4 d'octubre:
Difusió de la cultura, amb la creació i el sosteniment d'Escoles Industrials, d'Arts i Oficis, de Belles Arts i de professions especials i acadèmies d'ensenyament especialitzat, Instituts d'Investigació, Estudis i Publicacions, Arxius, Biblioteques, Museus, Hemeroteques i d'altres centes de dipòsit de cultura. Teatres, Música, Cinema i Arts Plàstiques. Esport i lleure. Campament i colònies escolars. Conservació de Monuments i llocs artístics i històrics. Concursos i exposicions. Centre de Biblioteques de la Generalitat Valenciana. Foment de la integració social i la promoció cultural de la tercera edat.
En matèria d'investigació i educació, aquelles que realitzen les Diputacions Provincials i coincidesquen amb les atribuïdes a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència segons que preveu l'article segon, h) de la Llei 2/1983.
Article 2.n
La coordinació per part de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de les activitats a què fa referència l'article 1.r d'aquest Decret, estarà presidida per criteris de màxima participació i difusió de les activitats culturals, educatives i científiques, aprofitament més racional i coordinat dels recursos pressupostaris destinats en aquesta finalitat per la Generalitat Valenciana i les Diputacions Provincials, Programació conjunta de activitats tendents a la promoció de la cultura popular, protecció del patrimoni, inventari de l’arquitectònic existent, programa d'excavacions arqueològiques, defensa dels nostres Arxius i Museus i potenciació de l'Educació.
Article 3.r
La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència programarà, mitjançant disposicions que desplegaren les directrius bàsiques establertes en aquest Decret, les activitats culturals, educatives i d'investigació que hagen de fomentar-se, finançar-se i executar-se conjuntament amb les Diputacions Provincials, tot determinant per a cada una d'aquestes les normes específiques d'actuació, que hauran de cercar d'assolir els objectius següents:
1.r Potenciar l'estudi científic i difondre el coneixement de tots els aspectes de la Cultura Valenciana en general i de les particularitats comarcals o locals específiques, en tot l'àmbit de la Comunitat Valenciana i a la resta de les Comunitats Autònomes.
2.n Fomentar el desenvolupament d'actuacions culturals, esportives i educatives i promoure la participació social.
3.r Promoure la participació social de la joventut.
4.t Estimular la creativitat cultural i l'originalitat.
5.é Foment i Desenvolupament de l'ús i ensenyament del valencià.
6.é Conservació del Patrimoni Històrico-Artístic.
7.é Assistència a les iniciatives concretes que promoguen les administracions públiques i persones o entitats privades.
Article 4.t
De forma prioritària la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència dictarà normes específiques d'actuació per al foment, finançament i l'execució coordinada en les matèries següents:
a) Foment de la lectura i promoció del llibre, especialment d'autors o editorials valencianes.
b) Premis literaris. Celebració de Congressos i Jornades i establiment de Beques i Ajudes per la defensa i promoció de l'ús i ensenyament del valencià.
c) Planificació bibliotecària i creació de la Biblioteca Valenciana.
d) Política d'Arxius, Foment, protecció i difusió del patrimoni documental valencià.
e) Instituts d'Investigació, Estudi i Publicacions.
f) Museus. Ordenació de l'oferta de Museus. Catalogació, protecció, adquisició i difusió dels fons.
g) Defensa del Patrimoni Històrico-Artístic, Arquitectònic, Arqueològic i Etnològic de la Comunitat Valenciana. Catalogació i Restauració.
h) Música. Concerts i recitals. Festivals de Corals. Hom fomentarà especialment la celebració de certàmens o festivals d'àmbit comarcal en què participen les bandes de música valencianes.
i) Teatre i Dansa. Suport a les iniciatives públiques i privades. Creació d'una xarxa d'extensió teatral. Potenciació de nous centres de programació teatral i reforçament dels existents. Campanyes de difusió teatral.
j) Cinema. Establiment de mesures d'ajuda a la producció de cinema valencià i al doblatge de pel·lícules en valencià.
k) Esports. Animació i promoció esportiva, en especial en el camp escolar. Foment de l'associacionisme i racional utilització de les instal·lacions esportives.
l) Foment i difusió de les Arts Plàstiques. Organització d'exposicions d'artistes valencians.
ll) Desenvolupament sòcio-cultural de la tercera edat.
m) Mesures contra la discriminació de la dona i per l'efectivitat en l'exercici dels plens drets.
n) Foment de la investigació i concessió d'ajudes.
n') Ajudes a l'educació permanent d'adults, als Gabinets psicopedagògics i a l'Educació Compensatòria, i en general qualsevol altra activitat de caràcter educatiu.
o) Foment de les activitats sòcio-culturals de temps lliure, promoció de l'associacionisme i la investigació sobre problemàtica juvenil.
Article 5.é
Sense perjudici del desenvolupament específic ulterior de la coordinació entre les funcions provincials a què fa referència aquest Decret i les de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, aquesta coordinació es realitzarà d'acord amb les següents Bases Generals d'actuació per a la programació, el finançament i l'execució coordinada d'activitats culturals, educatives i científiques.
I. Ambit
1.ª Aquestes Bases regiran en la programació, el finançament i l'execució coordinada d'activitats culturals, educatives i científiques entre la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència i les Diputacions Provincials d'Alacant, Castelló i València.
2.ª La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència dictarà, en desplegament d’aquestes Bases Generals, les normes específiques d'actuació per a cada una de les activitats esmentades.
II. Finançament
3.ª El finançament de les activitats culturals, educatives i científiques coordinades s'obtindrà dels crèdits a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència i consignats en els Pressupostos de la Generalitat Valenciana i de les consignacions que per a aquests efectes hauran de disposar les Diputacions Provincials en la quantia global mínima assenyalada en aquest Decret.
Per al millor compliment de la funció coordinadora, les Diputacions remetran al Consell, per a la incorporació com a annexos dels Pressupostos i programes de funcionament, els dels distints serveis coordinats, fins i tot els que fossen prestats per òrgans amb personalitat jurídica i per societats provincials o d'economia mixta.
L'estructura i els criteris de classificació d'aquests pressupostos i programes hauran d'adaptar-se als que, en cada moment, s'establesquen, amb carácter general, per a la Generalitat.
Alhora, seran remesos els estats d'execució dels pressupostos plurianuals que s'aproven per a aquells serveis, amb especificació de la part d'aquesta a realitzar en l'exercici de què es tracte.
4.ª La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, amb informe previ de la Comissió de Coordinació, assenyalarà el percentatge que sobre el cost econòmic total hauran d'aportar la Conselleria esmentada i cada una de les Diputacions Provincials.
5.ª Els barems d'aplicació de subvencions que puguen derivar-se de les activitats culturals, educatives o científiques coordinades seran determinats en les normes específiques d'actuació que, per a cada activitat, siguen dictades.
III. Aprovació
6.ª El Conseller de Cultura, Educació i Ciència aprovarà, a proposta de la Comissió de Coordinació, la programació de les activitats culturals, educatives i científiques coordinades i les normes específiques d'actuació per a cada una d'elles. Tot açò haurà de ser observat per les respectives Diputacions Provincials, les quals hauran de comprometre llurs respectives aportacions econòmiques i comunicar per certificació del Sr. Secretari, amb el vist-i-plau del President, l'acord del Ple de la Corporació on s'haja aprovat la despesa a fi de la incorporació pressupostària en la Generalitat i facilitar així el pagament d'activitats que hagen de ser ateses per la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència; l'esmentada comunicació es realitzarà a la Secretaria General d'aquesta, en el termini de trenta dies a partir de l'acord del Ple.
7.a S'atendran prioritàriament, mitjançant les activitats culturals, educatives i científiques coordinades, aquelles que tinguen àmbit territorial comunitari, provincial i comarcal, tot mirant d'estendre l'àmbit d'aquelles d'especial rellevància que amb" caràcter inferior al provincial actualment realitzen les Diputacions Provincials.
IV. Execució
8.ª Les facultats de control atribuïdes al Consell per l'article sisé de la Llei de la Generalitat Valenciana 2/1983, de 4 d'octubre, seran exercides per la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
Això no obstant, podran ser exercides les facultats de gestió i seguiment d'aquestes activitats, mitjançant delegació efectuada per l'Honorable Sr. Conseller de Cultura, Educació i Ciència en favor de les respectives Diputacions Provincials.
9.ª En qualsevol anunci publicitari que es realitze de les activitats culturals, educatives i científiques coordinades, s'hi haurà de fer esment expressament del patrocini de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència i de les Diputacions Provincials d'Alacant, Castelló i València o de les que hi participen.
Instrument de Coordinació
Article sisé
Es crea la Comissió de Coordinació de Cultura, Educació i Ciència, com a instrument funcional de coordinació d'aquestes funcions.
1. Estarà presidida pel Conseller de Cultura, Educació i Ciència o Director General en qui delegue i integrada pels membres següents:
a) El Director/a General de Cultura.
b) El Director/a General de Patrimoni Artístic.
c) El Director/a General de Joventut i Esport.
d) Els Presidents de les Diputacions Provincials d'Alacant; Castelló i València, o Diputats de les respectives Corporacions en qui deleguen.
e) El Secretari General de la Conselleria, que hi farà de Secretari.
2. Per raó de la matèria podrà assistir-hi qualsevol Director General de la Conselleria o Diputats Provincials.
3. La Comissió de Coordinació estarà assistida pel personal tècnic de la Conselleria i de les respectives Diputacions que s'estime necessari.
4. La Comissió de Coordinació es reunirà a convocatòria del Conseller de Cultura, Educació i Ciència i tindrà les finalitats següents:
a) Elaborar el Projecte de Programació d'Activitats Culturals coordinades, ordenant i valorant les previsions de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència i de les respectives Diputacions, d'acord amb els criteris, objectiu, directrius i bases generals establerts en aquest Decret.
b) Formular la proposta de normes específiques d'actuació per a cada activitat.
c) Qualsevol altra que li siga encomanada per l'Honorable Sr. Conseller de Cultura, Educació i Ciència.
Les propostes de la Comissió de Coordinació seran traslladades, per a l'aprovació, a l'Honorable Sr. Conseller de Cultura, Educació i Ciència.
La Comissió de Coordinació podrà formar les Comissions Tècniques de treball necessàries per a la preparació de les comeses que té encomanades.
Article seté
Les Diputacions Provincials d'Alacant, Castelló i València hauran de consignar en el respectius Pressupostos Ordinaris De Despeses, els crèdits necessaris per atendre les funcions a què fan referència els articles I i 4 d'aquest Decret, de les quals expressament queden excloses les d'inversions en instal·lacions esportives i culturals.
Les previsions pressupostàries destinades en aquests efectes miraran d'assolir el 10% del total a què s'eleva el Pressupost Ordinari i, en cap de cos, seran inferiors a les de l'exercici anterior.
DISPOSICIO FINAL
Aquest Decret entrarà en vigor el dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 21 d'agost de 1984.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller de Cultura, Educació i Ciència,
CEBRIA CISCAR I CASABAN

linea