diari

Decret 96/1984, de 21 d'agost, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es determinen les directrius del Pla d'Infrastructura i Equipament Cultural de la Generalitat Valenciana.

(DOGV núm. 187 de 30.08.1984) Ref. Base de dades 0701/1984

Decret 96/1984, de 21 d'agost, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es determinen les directrius del Pla d'Infrastructura i Equipament Cultural de la Generalitat Valenciana.
La Llei 2/1983, de la Generalitat Valenciana, de 4 d'octubre, declara d'interés general per a la Comunitat Valenciana certes funcions pròpies de les Diputacions Provincials, com ara la difusió de la cultura, la creació d'arxius, biblioteques, museus, hemeroteques i d'altres centres de dipòsit de cultura; teatres, música, cinema i arts plàstiques, així com les de conservació de monuments i llocs històrico-artístics i plans provincials d'obres i serveis.
Es evident que l'exercici d'aquestes competències provincials afecta serveis o competències pròpies de la Generalitat Valenciana, atés que hi concorren amb l'àmbit competencial l'exercici del qual té atribuït la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. Per tot açò, cal regular eficaçment l'elaboració i execució d'un programa que, en coordinació amb les Diputacions Provincials, possibilite la dotació als municipis valencians de la infrastructura i l'equipament cultural la carència dels quals ha de ser objecte d'atenció.
D'altra banda, l'establiment de la regulació esmentada correspon al Consell de la Generalitat, atés que l'esmentada Llei 2/1983 li atribueix l'exercici de la coordinació de les funcions pròpies de les Diputacions Provincials declarades d'interés comunitari.
En atenció d'aquests motius, a proposta del Conseller de Cultura, Educació i Ciència, i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat Valenciana, en sessió celebrada el dia 21 d'agost de 1984,
DECRETE:
Article 1.r
La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, en col·laboració amb les Diputacions Provincial que acorden la participació, elaborarà anualment el Pla d'Infrastructura i Equipament Cultural de la Generalitat Valenciana, d'acord amb les determinacions d'aquest Decret.
Article 2.n
El Pla podrà incloure-tant les obres de construcció, ampliació i modernització d'instal·lacions o centres culturals de titularitat pública, com ara coses de cultura, arxius, biblioteques, teatres, cinemes, museus, sales d'art i altres de naturalesa anàloga, com el finançament d'equipament destinat en aquests.
Article 3.r
El Pla, al qual podran sol·licitar acollir-se els municipis del territori de la Comunitat Valenciana, les respectives Diputacions dels quals acorden participar-hi, té com a finalitat possibilitar la dotació d'aquells centres culturals degudament equipats, atenent alhora els objectius següents:
a) L'assignació dels recursos amb criteris de racionalitat, de forma adequada a les necessitats reals i a la viabilitat de la posterior gestió i rendabilitat social de la infrastructura i l'equipament cultural.
b) La creació d'una xarxa de centres culturals, en coordinació amb les administracions locals.
c) L'establiment d'una visió de conjunt en l'avaluació de les necessitats i carències d’instal·lacions culturals a la Comunitat Valenciana.
Article 4.t
Tindran prioritat per a la inclusió en el Pla, i l'accés a les subvencions que se'n deriven les peticions següents:
a) Execució d'obres que suposen la finalització de projectes parcialment realitzats.
b) Projectes que suposen la restauració, rehabilitació o ocupació d'edificis declarats d'interés històrico-artístic, o respecte als quals s'haja incoat expedient de declaració, així com dels edificis inclosos en catàlegs aprovats segons la Llei del Sòl.
c) Projectes que suposen la restauració, rehabilitació o ocupació d'edificis que es troben situats en conjunts declarats d'interés històrico-artístic o respecte als quals s'haja incoat expedient de declaració.
d) Aquelles que tinguen com a beneficiaris les Mancomunitats o que hagen de realitzar-se conjuntament per diversos municipis.
e) Les sol·licitades per municipis amb carència total de centres o d'instal·lacions culturals.
f) Aquelles els ajuntaments respectius de les quals garantesquen la disponibilitat de mitjans personals i materials per a l'adequada gestió i funcionament del centre o instal·lació cultural.
Article 5.é
El Pla es finançarà amb els crèdits que figuren en els pressupostos de la Generalitat Valenciana consignats en aquests efectes i amb els fons pressupostaris de què disposen les Diputacions Provincials i els Ajuntaments.
Article 6.é
L'aportació de la Generalitat al finançament del Pla serà d'un terç del pressupost total de cada una de les peticions que hi resulten incloses. Les Diputacions Provincials i els Municipis beneficiaris del Pla aportaran els altres dos terços. Les Diputacions podran acordar, mitjançant l'increment de l'aportació, minorar la que corresponga als Municipis de la província respectiva.
Article 7.é
Els Ajuntaments interessats presentaran la sol·licitud d'inclusió en el Pla d'Infrastructura i Equipament Cultural de la Generalitat Valenciana, davant les Diputacions Provincials respectives, amb els documents i en el termini previstos en el desenvolupament d'aquest Decret.
Article 8.é
A efectes d'instrumentar la deguda coordinació, es crea la Comissió del Pla, que sota la presidència del Conseller de Cultura, Educació i Ciència, estarà integrada a més pels membres següents:
a) El Director General de Cultura, com a Vice-president.
b) El Director General del Patrimoni Artístic.
c) El Secretari General de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
d) Els Presidents de les Diputacions Provincials que participen en el Pla, o Diputats en qui deleguen.
Aquesta Comissió podrà ser assistida del personal tècnic de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència que s'estime adient.
Article 9.é
La Comissió de Coordinació, en base a les peticions municipals dirigides a cada una de les Diputacions Provincials, i en base a les previsions d'aquestes i de la pròpia Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, elaborarà el Projecte del Pla d'Infrastructura i Equipament Cultural, i el remetrà a les respectives Diputacions Provincials per a l'aprovació per aquestes en la part que efecte llurs províncies respectives.
El Conseller de Cultura, Educació i Ciència, al qual les Diputacions Provincials remetran les certificacions dels acords aprovatoris del Pla respectius, aprovarà definitivament el Pla d'Infrastructura i Equipament Cultural de la Generalitat.
Article 10
Aprovat definitivament el Pla, correspondrà a les Diputacions Provincials la contractació i l'execució de les obres, sense perjudici de les facultats d'inspecció i comprovació que queden atribuïdes a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
Article 11
El pagament de les obres o dels equipaments inclosos en el Pla serà abonat contra les corresponents certificacions d'obra o recepcions de material.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència dictarà les disposicions necessàries per al desenvolupament i l'execució d'aquest Decret.
Segona
Aquest Decret entrarà en vigor el dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 21 d'agost de 1984.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller de Cultura, Educació i Ciència,
CEBRIA CISCAR I CASABAN

linea