diari

Decret 97/1984, de 21 d'agost de 1984, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es fixen les directrius de coordinació de les funcions pròpies de les Diputacions Provincials de la Comunitat Valenciana en matèria de Sanitat, Treball i Serveis Socials.

(DOGV núm. 187 de 30.08.1984) Ref. Base de dades 0703/1984

Decret 97/1984, de 21 d'agost de 1984, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es fixen les directrius de coordinació de les funcions pròpies de les Diputacions Provincials de la Comunitat Valenciana en matèria de Sanitat, Treball i Serveis Socials.
La Llei 2/1983, de 4 d'octubre, de la Generalitat Valenciana, en l'article segon declara d'interés general comunitari les funcions pròpies de les Diputacions Provincials relacionades amb les matèries cooperatives i de foment de les assegurances socials i ajuts a l’atur, i també amb la creació de centres i establiments de beneficència sanitat i higiene, joves emigrants, tercera edat, minusvàlids i altres grups i sectors socials necessitats d'una protecció especial, inclosa la creació de centres de protecció, reinserció i rehabilitació.
L'article quart de l'esmentada Llei determina que mitjançant Decret del Consell es fixarien les directrius oportunes de coordinació per a cadascuna de les funcions declarades d'interés comunitari.
La Conselleria de Sanitat, Seguretat Social i Treball és el Departament del Consell de la Generalitat Valenciana que té cura de la política de la Generalitat en matèria de salut, cooperativisme i serveis socials. Per això hom estima que ha de ser aquesta Conselleria la responsable d'exercir les facultats de coordinació previstes en la Llei 2/1983, de 4 d'octubre.
I en conseqüència, a proposta del Conseller de Sanitat, Seguretat Social i Treball, i amb la deliberació prèvia i l'aprovació pel Consell de la Generalitat Valenciana en sessió celebrada el dia 21 d'agost de 1984,
DECRETE:
Article primer
La Conselleria de Sanitat, Seguretat Social i Treball té atribuïda la coordinació de les funcions pròpies de les Diputacions Provincials declarades d'interés general comunitari en el número I de l'article 2.n de la Llei de la Generalitat Valenciana 2/1983, de 4 d'octubre. Aquestes funcions són les següents:
-Creació d'establiments de sanitat i higiene.
-Foment, difusió, assistència tècnica, ajuts i prèstecs a entitats de previsió social voluntària no integrades en el sistema de la Seguretat Social.
-Ajuts, subvencions o prèstecs a entitats públiques o privades, destinades a la realització d'obres o prestació de serveis amb la finalitat de fomentar el treball.
-Creació, organització i funcionament d'establiments de beneficència, joves emigrants, tercera edat, minusvàlids i altres grups o sectors socials necessitats de protecció especial, inclosa la creació de centres de protecció, reinserció i rehabilitació.
Article segon
La coordinació de la Conselleria de Sanitat, Seguretat Social i Treball de les activitats referenciades en l'article anterior seran presidides pels criteris generals següents:
-Màxim aprofitament dels recursos existents a la Comunitat Valenciana en matèria de sanitat, cooperativisme, mutualisme voluntari, lluita contra l'atur i serveis socials.
-Detecció i evitació de duplicitats tant en la prestació dels serveis com en la de subvencions i ajuts.
-Planificació conjunta de les instal·lacions, serveis i activitats, per tal d'obtenir una distribució territorial dels recursos més perfecta i evitar les zones geogràfiques desassistides de l'atenció pública.
-Aprofitament coordinat i racional dels recursos pressupostaris d'ambdues institucions dirigits a l'obtenció de la màxima utilitat.
-En matèria de serveis socials, una actuació conjunta basada en els criteris de descentralització, participació, solidaritat, universalitat, prevenció, globalització, racionalització i professionalitat.
Article tercer
La Conselleria de Sanitat, Seguretat Social i Treball desplegarà mitjançant les Ordres oportunes les directrius generals establertes en aquest Decret, i determinarà les activitats sanitàries, de foment i ajut al cooperativisme i al mutualisme voluntari, de lluita contra l'atur i de serveis socials que s'han de fomentar, finançar i executar conjuntament amb les Diputacions Provincials de Castelló, València i Alacant en l'exercici econòmic de 1985, fixant per a cadascuna d'aquestes les normes específiques d'actuació, les quals tendiran a assolir els objectius següents:
1. Integrar la xarxa sanitària-assistencial de (es Diputacions en els objectius generals del sistema sanitari i de la planificació general elaborada per la Conselleria de Sanitat, Seguretat Social i Treball.
2. Coordinar els recursos econòmics, personals i materials per tal de dur a terme amb la major eficàcia els plans i els programes sanitaris, cooperativistes, mutualistes, d'ocupació i de serveis socials.
3. Dirigir els ajuts de tota classe a cooperatives i societats anònimes laborals, essencialment a les que fomenten treball estable en els sectors laboralment marginats, i valorar el grau de racionalització empresarial, tot afavorint la creació d'unions i cooperatives de segon grau.
4. Destinar el percentatge major de les quantitats per a la lluita contra l'atur a la realització d'obres o prestacions de serveis que potencien la creació de llocs de treball.
5. Avaluar les necessitats reals i planificar els recursos de les Diputacions Provincials en matèria de serveis socials, i també coordinar els recursos de totes les institucions públiques i privades per tal de rendabilitzar al màxim les prestacions d'aquestes.
6. Establir conjuntament els criteris racionals de gestió, organització i coordinació dels centres de serveis socials dependents de les Diputacions Provincials.
Article quart
La Conselleria de Sanitat, Seguretat Social i Treball prioritàriament dictarà les normes específiques d'actuació per a fomentar, finançar i executar coordinadament les matèries següents:
1. Planificació i distribució de tots els recursos sanitaris.
2. La determinació de les zones d'intervenció prioritària en base a la situació epidemiològica i als criteris de cost/benefici.
3. Planificació i desplegament dels programes d'intervenció personalitzada.
4. Els ajuts a entitats de previsió social voluntària es donaran prioritàriament a les entitats que ho dediquen a la promoció de mutualitats que tinguen com a finalitat essencial aproximar la prestació general de la Seguretat Social obligatòria a les retribucions reals dels treballadors i funcionaris.
5. Destinar el 75 % dels fons contra l'atur a la realització d'obres o prestacions de serveis que fomenten l'ocupació.
6. Tendir a la descentralització de la gestió dels serveis socials perquè en siguen prestats a través de les institucions acostades als ciutadans com els Ajuntaments i les Mancomunitats.
7. Coordinar els centres propis de les Diputacions dirigits al sector de minusvàlids dins de la planificació establerta per la Conselleria de Sanitat, Seguretat Social i Treball.
8. Elaborar els plans comarcals d'ajut al sector de minusvàlids que atenen a la creació dels recursos següents: centres d'estimulació precoç de caràcter ambulatori, residències assistides per a minusvàlids psíquics profunds i invàlids grans, centres d'atenció especialitzada per a minusvàlids profunds i centres ocupacionals.
9. Elaborar conjuntament estudis sobre els recursos existents comarcalment i coordinar un pla gerontològic, i els convenis i concerts establerts amb tercers per a atendre la problemàtica dels vells.
10. Establir un pla d'actuació que permeta la previsió i la creació posterior d'una xarxa d’ambulatoris i centres d'atenció i actuació en la deshabituació i reinserció social dels drogodependents, i coordinar els recursos existents i planificar conjuntament els serveis corresponents a centres assistencials urbans i rurals i a les unitats de desintoxicació dels hospitals civils.
11. Intercanviar permanentment treballs de recerca, informació i material necessaris i realitzar projectes de recerca compartida.
12. Crear un centre de documentació i biblioteca sobre la temàtica dels serveis socials.
13. Planificar conjuntament les activitats tendents al perfeccionament del personal destinat en equips bases, tercera edat, minusvàlids i drogodependències.
Article cinqué
Sense perjudici del posterior desplegament específic de la coordinació entre les funcions provincials a què fa referència aquest Decret i les de la Conselleria de Sanitat, Seguretat Social i Treball, i aquesta coordinació es durà a terme amb subjecció a les següents Bases generals d'actuació per a la programació, el finançament i l'execució coordinada de les activitats sanitàries, laborals i de serveis socials.
I. Ambit
Primera
Aquestes bases regiran la programació, el finançament i l'execució coordinada de les activitats sanitàries, de foment del cooperativisme i mutualitats voluntàries, de lluita contra l'atur i de serveis socials entre la Conselleria de Sanitat, Seguretat Social i Treball i les Diputacions Provincials de Castelló, València i Alacant.
Segona
La Conselleria de Sanitat, Seguretat Social i Treball dictarà, com a desplegament d'aquestes bases generals, les normes específiques d'actuació per a cadascuna d'aquestes activitats.
II. Finançament
Tercera
El finançament de les activitats coordinades previstes en aquest Decret s'obtindrà dels crèdits adscrits a la Conselleria de Sanitat, Seguretat Social i Treball i consignats amb aquesta finalitat en els pressupostos de la Generalitat Valenciana i de les consignacions que hauran de disposar les Diputacions Provincials en la quantia global recomenada en la present norma.
Per al millor compliment de la funció coordinadora les Diputacions remetran al Consell els pressupostos i programes de funcionament dels diferents serveis coordinats, perquè en siguen incorporats com a annexos als de la Generalitat, fins i tot els que siguen realitzats per òrgans amb personalitat jurídica pròpia i per societats provincials o d'economia mixta.
L'estructura i els criteris de classificació d'aquests pressupostos i programes s'hauran d'adaptar als que s'establesquen amb caràcter general per la Generalitat.
Igualment seran remesos els estats d'execució dels pressupostos plurianuals que s'aproven per aquells serveis, i s’especificarà la part que s'ha de realitzar en l'exercici de 1985.
Quarta
La Conselleria de Sanitat, Seguretat Social i Treball, amb l'informe previ de la Comissió de Coordinació, establirà el percentatge que sobre el cost econòmic total haurà d'aportar la Conselleria i cadascuna de les Diputacions Provincials.
Cinquena
Els barems d'aplicació de les subvencions que puguen derivar-se de les activitats coordinades en aquest Decret seran fixats en les normes específiques d'actuació que es dicten per a cada activitat.
III. Aprovació
Sisena
El Conseller de Sanitat, Seguretat Social i Treball aprovarà, a proposta de la Comissió de Coordinació, la programació de les activitats coordinades i les normes específiques d'actuació per a cadascuna d'aquestes. Aquesta normativa haurà de ser observada per les respectives Diputacions Provincials, les qual hauran de comprometre les respectives aportacions econòmiques i comunicaran per certificació del Sr. Secretari amb el vist i plau del President l'acord del Ple de la Corporació on s'haja aprovat la despesa, per tal que s'incorpore al pressupost de la Generalitat i facilite d'aquesta manera el pagament de les activitats que hagen de ser ateses per la Conselleria de Sanitat, Seguretat Social i Treball. L'esmentada comunicació s'haurà de realitzar a la Secretaria General de la Conselleria en el termini de 30 dies a partir de l'acord del Ple.
Setena
S'atendran prioritàriament mitjançant les actuacions coordinades per aquest Decret les que tinguen àmbit territorial comunitari, provincial o comarcal, i es procurarà extendre l'àmbit d'aquelles que per l'especial importància, amb caràcter inferior al provincial, duguen a terme actualment les Diputacions.
IV. Execució
Vuitena
Les facultats de control atribuïdes al Consell per l'article sisé de la Llei de la Generalitat Valenciana 2/1983, de 4 d'octubre, seran exercides per la Conselleria de Sanitat, Seguretat Social i Treball.
Tot i això, podran ser exercides les facultats de gestió i seguiment d'aquestes activitats mitjançant la delegació efectuada per l'Honorable Conseller de Sanitat, Seguretat Social i Treball en favor de les respectives Diputacions Provincials.
Novena
En tots els anuncis publicitaris que es facen de les activitats coordinades s'haurà de fer exprés esment al patronatge de la Conselleria de Sanitat, Seguretat Social i Treball i de les Diputacions Provincials d'Alacant, Castelló i València o de les que hi participen.
Article sisé
Hom crea la Comissió de Coordinació de Sanitat, Treball i Serveis Socials com a instrument funcional de coordinació d'aquestes funcions entre la Generalitat Valenciana i les Diputacions de Castelló, València i Alacant.
Hi serà presidida pel Conseller de Sanitat, Seguretat Social i Treball, o la persona en qui delegue, i serà integrada pels membres següents:
-El Secretari General de la Conselleria que actuarà també com a Secretari.
-El Director General de Salut.
-El Director General d'Assistència Sanitària.
-El Director General de Cooperació i Ocupació.
-El Director General de Serveis Socials.
-Els Presidents de les Diputacions Provincials de Castelló, València i Alacant o els Diputats Provincials de les respectives Corporacions en els quals deleguen.
Per raó de la matèria podrà assistir-hi qualsevol Director General de la Conselleria o Diputats Provincials.
La Comissió de Coordinació serà assistida pel personal tècnic i administratiu de la Conselleria i de les respectives Diputacions que calga.
La Comissió de Coordinació es reunirà convocada pel seu President i tindrà les comeses següents:
a) Elaborar el projecte de programació d'activitats sanitàries, de foment del cooperativisme i mutualisme voluntari, de lluita contra l'atur i de serveis socials, que són coordinades per aquest Decret; ordenar i valorar les previsions de la Conselleria i de les respectives Diputacions, d'acord amb els criteris objectius, les directrius i les bases generals que s'hi estableixen.
b) Formular la proposta de normes específiques d'actuació per a cada activitat.
c) Qualsevol altra que siga encomanada per l'Honorable Conseller de Sanitat, Seguretat Social i Treball.
Les propostes de la Comissió de Coordinació seran presentades per a l'aprovació a l'Honorable Sr. Conseller de Sanitat, Seguretat Social i Treball.
La Comissió de Coordinació podrà formar les ponències tècniques de treball que calguen per a la preparació de les comeses que té encomanades.
Article seté
Les Diputacions Provincials de Castelló, València i Alacant hauran de consignar en els respectius pressupostos ordinaris de despeses els crèdits necessaris per atendre les funcions a què fan referència els articles I i 4 del present Decret.
Amb el caràcter d'orientació, hom recomana que les previsions pressupostàries destinades en aquestes funcions no siguen inferiors a les previstes en l'exercici de 1984.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Les directrius de coordinació establertes en aquest Decret tindran vigència exclusivament per a l'exercici econòmic de 1985.
Segona
Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 21 d'agost de 1984.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller de Sanitat, Seguretat Social i Treball,
MIQUEL MILLANA I SANSATURIO

linea