diari

Decret 98/1984, de 21 d'agost, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre coordinació, per a l'exercici econòmic de 1985, de les funcions de les Diputacions Provincials en matèria de Turisme, Comerç i Indústria, declarades d'interés comunitari.

(DOGV núm. 187 de 30.08.1984) Ref. Base de dades 0705/1984

Decret 98/1984, de 21 d'agost, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre coordinació, per a l'exercici econòmic de 1985, de les funcions de les Diputacions Provincials en matèria de Turisme, Comerç i Indústria, declarades d'interés comunitari.
Per Decret 138/1983, de 27 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, es determinaven les directrius de coordinació per a l'exercici de 1984 de les funcions pròpies de les Diputacions Provincials en matèria de Turisme i Comerç, declarades d'interés general comunitari.
Transferides a la Comunitat Valenciana, pel Reial Decret 1047/1984, d’11 d'abril, les funcions i els serveis de l'Administració Central en matèria d'indústria, energia i mines i assignades a la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, per Decret 16/1984, de 15 de juliol, del President de la Generalitat, cal completar les funcions a què es refería l'article 1.r del Decret 138/1983. amb aquelles altres que, en matèria d'indústria i energía, són declarades d'interés general comunitari per l'article segon de la Llei 2/1983, de 4 d'octubre, de la Generalitat Valenciana.
En atenció d'aquests motius, a proposta de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme, i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat Valenciana, en sessió celebrada el dia 21 d'agost de 1984,
DECRETE:
Article 1.r
correspon a la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme la coordinació de les funcions següents de les Diputacions Provincials, declarades d'interés general comunitari en el número 1 de l'article segon de la Llei 2/1983, de 4 d'octubre, de la Generalitat Valenciana: Turisme, Concursos i Exposicions, Fires i Mercats, que excedesquen de l'àmbit provincial, Producció i Subministrament d'energia elèctrica i Foment i protecció de la indústria.
Article 2.n
La comissió a què fa referència l'article 4.t del Decret 138/1983, de 27 d'octubre, es denominarà "Comissió de Coordinació Turística, Comercial i Industrial".
Article 3.
Durant l'exercici econòmic de 1985 serà d'aplicació a l'exercici de les facultats de coordinació de les funcions a què fa referència l'article 1.r, la regulació determinada pel Decret 138/1983 per a l’exercici econòmic de 1984.
Article 4.t
Aquest Decret s'entendrà prorrogat automàticament per als exercicis econòmics posteriors si, amb anterioritat al primer de setembre de l'exercici anterior a l'any en què haja d'aplicar-se, no se'n produeix modificació o derogació.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
El Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme queda autoritzat per dictar les normes necessàries per al desplegament i l'aplicació del que estableix aquest Decret.
Segona
Aquest Decret entrarà en vigor el dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 21 d'agost de 1984.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme,
SEGUNDO BRU I PARRA

linea