diari

Decret 99/1984, de 21 d'agost, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es fixen les directrius de coordinació per a l'exercici de 1985 de les funcions pròpies de les diputacions provincials de la Comunitat Valenciana, en matèries agràries d'interès comunitari.

(DOGV núm. 187 de 30.08.1984) Ref. Base de dades 0706/1984

Decret 99/1984, de 21 d'agost, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es fixen les directrius de coordinació per a l'exercici de 1985 de les funcions pròpies de les diputacions provincials de la Comunitat Valenciana, en matèries agràries d'interès comunitari.
La Llei de la Generalitat Valenciana 27/1983, de 4 d'octubre, dictada com a desplegament dels articles 47 i 31.8 de l’Estatut d'Autonomia, declara d'interés general per a la Comunitat Valenciana determinades funcions pròpies de les Diputacions Provincials, i en el número 2 de l'article segon s'estableix que la Comunitat Valenciana assumirà la coordinació de les funcions provincials en aquestes matèries que ultrapassen l'àmbit territorial provincial i sempre que l'exercici de les competències provincials sobre aquestes matèries afecte els serveis o competències pròpies de la Comunitat Valenciana.
Semblantment, el mateix article de la Llei, en l'apartat 1.r, declara d'interés general comunitari distintes funcions de notable influència i relació amb les activitats pròpies de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
La necessitat d'enllaçar les esmentades funcions amb les que té atribuïdes aquesta Conselleria i també amb les que previsiblement li seran atribuïdes enguany i en el pròxim exercici de 1985; a més, la conveniència d'unir els recursos disponibles de la Generalitat Valenciana amb els de les Diputacions sota el nexe comú del Pla Econòmic Regional per a la gestió d'aquestes funcions són raons que avalen la necessitat de la present Disposició. S'hi estableixen els criteris i objectius prioritaris de coordinació per a l'exercici de 1985, d’acord amb el que disposa l'article 4.t i concordants de la Llei 2/1983, de 4 d'octubre, de la Generalitat Valenciana. En conseqüència, i a proposta del Conseller d'Agricultura, Pesca i Alimentació i amb la deliberació prèvia i aprovació pel Consell de la Generalitat Valenciana, en sessió celebrada el dia 21 d'agost de 1984,
Article 1.r
DECRETE:
La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació té atribuïdes la coordinació de les següents funcions pròpies de les Diputacions Provincials declarades d'interés general comunitari en el número 1 de l'article segon de la Llei de la Generalitat Valenciana 2/1983, de 4 d'octubre.
Agricultura i capacitació agrària. Ramaderia i les indústries derivades. Foment de la riquesa forestal. Protecció de la naturalesa. Cooperatives agràries. Ajuts contra l'atur agrícola. Construcció de canals de rec i dessecació de terrenys pantanosos. Concursos, exposicions, fires i mercats de caràcter agrari que ultrapassen l'àmbit provincial. Institucions de crèdit popular agrícola.
Article 2.n
Durant l'exercici econòmic de 1985, la coordinació per la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació de les activitats a què fa referència l'article primer d'aquest Decret, serà presidida pels criteris d'aprofitament més racional i solidari dels recursos pressupostaris destinats amb aquesta finalitat per la Generalitat i les Diputacions Provincials, màxima participació i difusió de les activitats agràries i programació conjunta i articulada de les activitats per a evitar la dispersió d'esforços i assolir la conjunció d'aquests en el marc del Pla Econòmic Regional.
Article 3.r
La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació programarà, mitjançant disposicions que desplegaren les directrius bàsiques establertes en aquest Decret, les activitats agràries que s'han de fomentar, finançar i executar conjuntament amb les Diputacions Provincials durant l'exercici econòmic de 1985, fixant per a cadascuna les normes específiques d'actuació, que hauran de servir per a assolir els objectius següents:
1. La potenciació de les especialitats agràries en les Escoles de Capacitació, i fomentar-les en relació amb les necessitats bàsiques del sector a la Comunitat Valenciana i enllaçar-les amb les realitzacions de l’Institut Valencià d'Investigacions Agràries i amb les de l'Estació Enològica de Viticultura i Enologia de Requena.
2. Potenciar la formació en matèries relacionades amb la Comunitat Econòmica Europea en la vessant agrària.
3. L'aprofitament dels béns públics de les Diputacions Provincials susceptibles d'ús com a camps d'assaig i experiències agràries.
4. El foment de l'activitat d'estudis tècnics, sociològics i jurídics relacionats amb el medi rural.
5. La coordinació dels plans provincials d'obres i serveis, els plans addicionals, els plans de comarques d'acció especial o altres d'específics, en les zones que siguen declarades d’ordenació d’explotacions, de Concentració parcel·laria, grans zones d'interés nacional, comarques millorables, d'agricultura de muntanya i àrees deprimides; camins rurals i vies de saca forestal; producció i protecció forestal; aprofitament de l'aigua per al rec, incloses les residuals depurades; escorxadors públics.
6. El foment de planters i reproducció d'espècies d'interés agrari.
7. La potenciació de la indústria agroalimentària, amb especial atenció a la difusió i promoció dels productes agroalimentaris d'interés per a la Comunitat Valenciana.
8. La catalogació i conservació dels espais naturals protegits.
9. El foment de la sanitat i millora animal i, en particular, de les granges de selecció.
10. La impulsió de publicacions i estudis agraris.
11. El foment del cooperativisme agrari.
12. El foment i desplegament d'iniciatives relacionades amb l'atur agrícola.
13. La impulsió de campanyes per a la difusió dels valors ecològics i de protecció a la natura.
14. L'augment del patrimoni forestal de les Corporacions Locals.
Article 4.t
1. Per tal d'instrumentar la coordinació de les funcions establertes en l'article primer i de desplegar els objectius prioritaris esmentats en l'article tercer, es crea la Comissió de Coordinació i Programació Agrària.
La Comissió serà presidida pel Conseller d'Agricultura, Pesca i Alimentació i entegrada pels membres següents:
-El Secretari i els Directors Generals de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
-Els Presidents de les Diputacions Provincials d'Alacant, Castelló i València, o Diputats Provincials de les respectives Corporacions en qui deleguen.
La Comissió serà assistida pel personal tècnic de la Conselleria i de les respectives Diputacions que calga.
2. La Comissió de Coordinació i Programació agrària es reunirà convocada pel Conseller d'Agricultura, Pesca i Alimentació i tindrà les funcions següents:
a) Elaborar el projecte de programació d'activitats agràries coordinades, ordenar i valorar les previsions de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació i de les respectives Diputacions d'acord amb els criteris generals i objectius prioritaris establerts en el present Decret.
b) Formular la proposta de normes específiques d'actuació per a cada activitat.
c) Qualsevol altra que li siga encomanada pel Conseller d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
Les propostes de la Comissió de Coordinació i Programació Agrària seran presentades per a l'aprovació al Conseller d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
La Comissió podrà formar els Grups Tècnics de treball que calguen per a la preparació de les comeses que té encomanades.
Article 5.é
Sense perjudici del posterior desplegament específic de la coordinació entre les funcions provincials a què fa referència aquest Decret i les de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, aquesta coordinació es durà a terme amb subjecció a les següents Bases Generals d'actuació per a la programació, finançament i execució coordinada d'activitats agràries.
I. Ambit
1. Aquestes bases regirán la programació, el finançament i l'execució coordinada de les activitats agràries entre la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació i les Diputacions d'Alacant, Castelló i València.
2. La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació dictarà, com a desplegament de les Bases Generals, les normes específiques d'actuació per a cadascuna d'aquestes activitats.
II. Finançament
3. El finançament de les activitats agràries coordinades s'obtindrà dels crèdits adscrits a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació i consignats amb aquesta finalitat en els Pressupostos de la Generalitat Valenciana i de les consignacions que hauran de disposar les Diputacions Provincials en la quantia global mínima assenyalada en aquest Decret.
Per al millar compliment de la funció coordinadora, les Diputacions remetran al Consell els pressupostos i programes de funcionament dels distints serveis coordinats, perquè en siguen incorporats com a annexos als de la Generalitat, fins i tot els que siguen realitzats per òrgans amb personalitat jurídica pròpia i per societats provincials o d'economia mixta.
L'estructura i els criteris de classificació d'aquests Pressupostos i programes s'hauran d'adaptar als que s'establesquen amb caràcter general per la Generalitat.
Igualment seran remesos els estats d'execució dels pressupostos plurianuals que s'aproven per a aquells serveis i s'especificarà la part que s’ha de realitzar en l'exercici de 1985.
4. La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, amb l'informe previ de la Comissió de Coordinació i Programació Agrària establirà el percentatge que sobre el cost econòmic total haurà d'aportar la Conselleria i cadascuna de les Diputacions Provincials.
5. Els barems d'aplicació de subvencions que puguen derivar-se de les activitats agràries coordinades seran fixats en les normes específiques d'actuació que es dicten per a cada activitat.
6. Als efectes establerts en l'article tercer, apartat 5, les Diputacions Provincials inclouran en les directrius per a l'elaboració i gestió dels Plans Provincials d'Obres i Serveis de 1985, dels Plans Addicionals i dels Plans de Comarques d'Acció Especial, les determinacions que calguen per a assignar amb caràcter prioritari els objectius que s'hi formulen.
III. Aprovació
7. El Conseller d'Agricultura, Pesca i Alimentació aprovarà a proposta de la Comissió de Coordinació i Programació el desplegament de les activitats agràries coordinades i les normes específiques d'actuació per a cadascuna d'aquestes. Tot això haurà de ser observat per les respectives Diputacions Provincials, les quals hauran de comprometre llurs respectives aportacions econòmiques i comunicar per certificació del Sr. Secretari, amb el vist i plau del President, els acords dels òrgans de la Corporació relacionats amb els objectius de l'article tercer i en particular els referents a l'aprovació de la despesa, per tal de procedir-ne a la corresponent incorporació al Pressupost de la Generalitat i facilitar d'aquesta manera el pagament d'activitats que hagen de ser ateses per la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Aquesta comunicació es realitzarà a la Secretaria General de la Conselleria, en el termini màxim de trenta dies a comptar des de la data de l'acord corresponent.
IV. Execució
8. Les facultats de control atribuïdes al Consell per l'article sisé de la Llei de la Generalitat Valenciana 2/1983, de 4 d'octubre, seran exercides per la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
Tot i això, podran ser exercides les facultats de gestió i seguiment d'aquestes activitats, mitjançant delegació efectuada per l'Honorable Sr. Conseller d'Agricultura, Pesca i Alimentació en favor de les respectives Diputacions Provincials.
9. En tots els anuncis publicitaris que es facen de les activitats agràries coordinades, s'haurà de fer exprés esment al patronatge per la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació i les Diputacions d'Alacant, Castelló i València o de les que hi participen.
Article 6.é
Les Diputacions Provincials d'Alacant, Castelló i València hauran de consignar en els respectius Pressupostos Ordinaris de Despeses, els crèdits que calguen per a atendre les funcions i els objectius prioritaris a que fan referència respectivament els articles primer i tercer d'aquest Decret, dels quals queden expresament excloses les d'inversions en els Plans esmentats en l'article tercer, apartat 5.
Les previsions pressupostàries destinades amb aquestes finalitats mai no seran inferiors a les de l'exercici de 1984.
DISPOSICIO FINAL
Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 21 d'agost de 1984.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Agricultura, Pesca i Alimentació,
LLUIS FONT DE MORA I MONTESINOS

linea