diari

Decret 47/1989, de 4 d'abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regulen les funcions, composició i organització del la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

(DOGV núm. 1039 de 07.04.1989) Ref. Base de dades 0717/1989

Decret 47/1989, de 4 d'abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regulen les funcions, composició i organització del la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d'ús i Ensenyament del Valencià, estableix en l'article 7.1: «El valencià, com a llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, ho és també de la Generalitat i de la seua Administració Pública, de l'Administració Local i de les altres Corporacions i Institucions Públiques dependents d'aquelles».
L'article 30.2 assenyala que «en les bases de la convocatòria per a l'accés a càrrecs, ocupacions i funcions públiques, la Generalitat Valenciana i les Corporacions locals, en l’àmbit de les respectives competències, valoraran el coneixement del valencià per tal que puguen realitzar-se les funcions públiques d'acord amb els principis d'ús del valencià previstos en aquesta Llei».
L'article 16 de l’esmentada Llei disposa que «les empreses de caràcter públic, així com els serveis públics directament dependents de l'Administració, han de garantir que els empleats dels mateixos que tenen relació directa amb el públic tinguen el coneixement suficient del valencià per a atendre amb normalitat el servei que els és encomanat».
La Llei de la Generalitat Valenciana 10/1985, de 31 de juliol, de la Generalitat Valenciana, de la Funció Pública Valenciana, a l'article 9.3 estableix: «Les persones que superen les proves d'habilitació acreditaran els coneixements del valencià mitjançant la presentació dels certificats, diplomes o títols que hagen estat homologats per la Generalitat ... ».
Aquests manaments legals, així com la necessitat d'atendre les sol·licituds de certificacions de coneixements de valencià per part de la població adulta per l'absència del valencià en el currículum escolar i en els plans d'estudi dels diferents nivells educatius, feren necessària la creació de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, organisme al qual se li encomana la tasca examinadora i expedidora de certificats de valencià.
Però, l'experiència acumulada en tres anys de treball i el progressiu increment de l'activitat de la Junta aconsellen d'actualitzar-ne les funcions, composició i organització per tal de dotar-la de major operativitat.
Per tot això, a proposta del Conseller de Cultura, Educació i Ciència i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat Valenciana, en sessió celebrada el dia 4 d'abril de 1989,
DECRETE:
Article primer
La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, adscrita a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, té per funció expedir certificats oficials administratius de coneixements de valencià en els diversos nivells i especialitats.
Aquests certificats oficials administratius acompleixen les finalitats següents:
a) Acreditar els coneixements suficients de valencià del personal que ha d'exercir en les Administracions Públiques càrrecs, ocupacions i funcions per als quals el coneixement del valencià s'estableix com a requisit o mèrit.
b) Acreditar els coneixements de valencià de la població adulta amb independència dels estudis reglats de valencià.
Article segon
Per tal d'expedir els certificats oficials administratius de coneixements de valencià en el diversos nivells i modalitats, la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià n'efectuarà les proves corresponents i aplicarà els criteris d'homologacions i validacions que s'establesquen.
Article tercer
La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència a proposta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià establirà els certificats que expedeix la Junta, així com les homologacions i validacions que pertoquen.
Article quart
U La composició de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià és la següent:
a) President: El Secretari General de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
b) Vice-president: El Cap de Gabinet d'ús del Valencià, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
c) Un Vocal nomenat pel Conseller de Cultura, Educació i Ciència a proposta de l’Institut Valencià d'Administració Pública, de la Conselleria de Administració Pública.
d) Tres Vocals nomenats pel Conseller de Cultura, Educació i Ciència en representació de les Universitats de la Comunitat Valenciana.
e) Vocals nomenats pel Conseller de Cultura, Educació i Ciència entre persones de prestigi relacionades amb l’ensenyament i la difusió del valencià, en nombre de deu.
f) Secretari, sense vot, que serà un funcionari del Gabinet d'ús del Valencià, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
Dos. Els Vocals són nomenats per un període de tres anys.
Article cinquè
La Junta funcionarà en Ple i en Comissions.
Article sisé
Correspon al Ple:
1. Proposar a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència:
a) Els certificats que convé expedir i els programes adequats a cada nivell i especialitat.
b) Els requisits i tràmits per a participar en les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
c) Els tipus de proves adequades per a l’obtenció dels certificats i el barems que s'utilitzaran en la qualificació dels exercicis.
d) Les validacions d'altres diplomes i certificacions en relació al certificat oficial administratiu de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià i fixar els criteris adients per tal d'homologar d'altres certificacions de coneixements de valencià per a l’obtenció del Certificat Oficial Administratiu de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
2. Aprovar el calendari de proves i organitzar-ne l'execució.
Article seté
U El Ple de la Junta decidirà les Comissions de treball i examinadores en què s'organitza i proposarà els Vocals i adjunts que les integren.
Dos. Els membres adjunts de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, nomenats pel President a proposta del Ple, participen en els treballs de la Comissió que els corresponga i poden representar la Junta en els exàmens.
Article vuité
U Les Comissions examinadores, que actuaran com a tribunals qualificadors, es formaran per a cada convocatòria específica, i seran integrades, almenys, per un President, un Secretari i dos Vocals.
Dos. Correspon al President de la Junta, la designació dels membres de les Comissions examinadores, una vegada que el Ple n'haja emés el seu paren
Article nové
Per a l’organització, celebració i correcció de les proves, la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià pot recórrer a auxiliars que actuaran sota la direcció dels membres de la Junta o adjunts i no intervindran en la qualificació final dels exercicis.
Article deu
U. La Junta aprovarà i publicarà, cada any, el calendari anual de proves.
Dos. La convocatòria de les proves corresponents a l'obtenció de cadascun dels certificats de la Junta s'haurà de fer de manera que no hi haja coincidència temporal entre elles per tal que un examinand puga accedir a qualsevol de les proves que desitge.
Tres. La Junta podrà convocar proves extraordinàries en dates i localitats no previstes al calendari.
DISPOSICIO DEROGATORIA
Queda derogat el Decret 173/1985, de 28 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Les tasques dels membres de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià seran retribuïdes en les quanties fixades segons la normativa de la Generalitat Valenciana. Als efectes de la percepció de les assistències les Comissions examinadores derivades de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià s'inclouran en la segona categoria de les que estableix l'article 18 de l’Ordre de 17 de febrer de 1986, de la Conselleria d'Economía i Hisenda, que desenvolupà el Decret 200/1985, de 23 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana.
Segona
S'autoritza la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència per a l'adopció de les disposicions que estime necessàries per a l’execució i el desplegament d'aquest Decret.
Valencia, 4 d'abril de 1989.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller de Cultura, Educació i Ciència,
CIPRIA CISCAR I CASABAN

linea