diari

RESOLUCIó de 25 de gener de 1996, de la consellera d'Agricultura i Medi Ambient, per la qual es nomena el senyor José Luis Gimeno Ferrer president de la Junta Rectora de la Reserva Natural de les Illes Columbretes.

(DOGV núm. 2733 de 23.04.1996) Ref. Base de dades 0723/1996

RESOLUCIó de 25 de gener de 1996, de la consellera d'Agricultura i Medi Ambient, per la qual es nomena el senyor José Luis Gimeno Ferrer president de la Junta Rectora de la Reserva Natural de les Illes Columbretes.
En virtut del que es disposa en l'apartat 1 de l'article 8é del Decret 107/1994, de 7 de juny, del Govern Valencià, pel qual s'aprova definitivament el Pla Rector d'ús i Gestió del Parc Natural de les Illes Columbretes, i a proposta de la Direcció General de Conservació del Medi Natural de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient, resolc:
Nomenar com a president de la Junta Rectora de la Reserva Natural de les Illes Columbretes el senyor José Luis Gimeno Ferrer.
València, 25 de gener de 1996.- La consellera d'Agricultura i Medi Ambient: M.ª àngels Ramon-Llin i Martínez.

linea