diari

Instrucció de 21 de febrer de 1991, de la Intervenció General de la Generalitat Valenciana, sobre la informació que han de rendir les entitats autònomes i les empreses de la Generalitat.

(DOGV núm. 1505 de 15.03.1991) Ref. Base de dades 0726/1991

Instrucció de 21 de febrer de 1991, de la Intervenció General de la Generalitat Valenciana, sobre la informació que han de rendir les entitats autònomes i les empreses de la Generalitat.
Per Ordre de 20 d'aquest mes, del Conseller d'Economia i Hisenda, s'ordena que les entitats autònomes i les empreses de la Generalitat hauran de retre dins dels quinze primers dies de cada mes i referit a l’últim dia del mes immediat anterior, la informació comptable que permeta conèixer la seua situació econòmica i financera que, entre altres finalitats, serà objecte de publicació junt amb la informació mensual d'execució pressupostària.
L'ordre abans esmentada estableix, així mateix, que la Intervenció General definirà els documents que integraran la informació comptable que han de retre els ens del sector públic valencià.
Per això, i tenint en compte el que disposa l'article 62 de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana i la naturalesa jurídica dels distints ens del sector, es dicten les instruccions següents:
Primera
Els documents que integren la informació comptable que han de retre mensualment a la Intervenció General els ens compresos en l'article 5 de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana són els que es publiquen com annex d'aquesta instrucció, models I al VII.
Segona
Les entitats autònomes de la Generalitat de caràcter administratiu retran l’estat model annex I, relatiu a la seua execució pressupostària i a la situació financera mensual i acumulada.
Tercera
Les entitats autònomes de caràcter mercantil, industrial, financer o anàleg, subjectes al Pla General de Comptabilitat Pública, retran els estats model II, III i IV que reflecteixen, respectivament, els estats d'explotació i capital i els fluxos de tresoreria de l’ens.
Quart
Les societats mercantils que recull el número 2 de l'article 5 de la Llei d'Hisenda Pública i les entitats de dret públic subjectes a la Generalitat i sotmeses al Pla General de Comptabilitat aprovat per RD 1643/1990, de 20 de desembre, rendiran els estats annexos models V, VI i VII.
Cinquè
La primera informació que han de retre serà la relativa al mes de febrer d'enguany.
Sisé
Mentre els distints ens fan les adaptacions necessàries, les entitats autònomes administratives rendiran ineludiblement el model I, les entitats autònomes mercantils, industrials, financeres o anàlogues el IV i les empreses de la Generalitat el VII, relatiu als «fluxos de tresoreria».
València, 21 de febrer de 1991.
L'Interventor General:
Juan Murria Arnau.
Veure annex

linea