diari

Llei de la Generalitat Valenciana 3/1987, de 23 d'abril, sobre règim de gestió dels ports de la Generalitat Valenciana.

(DOGV núm. 576 de 29.04.1987) Ref. Base de dades 0729/1987

Llei de la Generalitat Valenciana 3/1987, de 23 d'abril, sobre règim de gestió dels ports de la Generalitat Valenciana.
Sia notori i manifest a tots els ciutadans, que les Corts Valencianes han aprovat, i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom. del Rei, promulgue la següent Llei:
PREAMBUL
El Reial Decret 3059/1982, de 24 de juliol, traspassà funcions i serveis en matèria de ports, de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Valenciana, segons que estableixen els articles 148 de la Constitució Espanyola i 31.15 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.
La Llei 1/1966, de 28 de gener, sobre règim financer dels ports, estableix que els fons que s'hi recapten procedents dels recursos que la Llei arbitra, es destinaran als fins determinats per l'article quart del mateix text legal.
Amb aquest motiu, la Llei 27/1968, de 20 de juny, determinà que els ports no administrats per una Junta estarien gestionats per l'Organisme «Comissió Administrativa de Grups de Ports». L'estructura i el funcionament de la Comissió foren reorganitzades pel Reial Decret 1958/1978, de 26 de juny.
En produir-se el traspàs de funcions i serveis en matèria de ports, la Generalitat Valenciana, per Decret 36/1983, de 21 de març, determinà la regulació de l'exercici de les competències. Posteriorment, el Decret del Consell 92/1985, de 25 de juny, el modificà i el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, aprovat per Decret 2/1986, de 13 de gener, del Consell de la Generalitat Valenciana, va fixar definitivament els aspectes d'organització i funcionament relacionats amb els ports de la Generalitat Valenciana.
La consolidació de l'exercici d'aquestes competències, així com l'especial règim financer i de gestió a què estan sotmesos els ports, exigeixen la creació d'una estructura gestora que puga respondre amb eficàcia i agilitat a les demandes del servei portuari. La gestió portuària exigeix, com ha demostrat reiteradament l'experiència, l'existència d'un Organisme amb autonomia de funcionament, que faça possible, d'una banda, el compliment del precepte expressat en la Llei de Règim Financer dels Ports, i d'una altra, que organitze l'explotació amb fórmules de gestió àgils i adaptables.
L'article 21, paràgraf g), de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, estableix com a competència pròpia del Consell la de proposar a les Corts Valencianes la creació de persones jurídiques públiques o privades, o si s'escau, crear-les, per a l'exercici de competències de la Generalitat Valenciana i es justifica així la procedència legal de la creació de la Gerència de Ports de la Generalitat Valenciana com a Organisme Autònom.
Per les raons exposades, s'ha optat, entre totes les possibles fórmules jurídiques, per la de l'Organisme Autònom amb personalitat jurídica pròpia, caracteritzat d'una banda per la seua especial atenció a la participació dels afectats tot facilitant l'aproximació de tots els usuaris amb la pròpia administració portuària, i d'altra, per l'autonomia financera i funcional que suposa una major atenció als serveis encomanats, així com per la diversitat, l'autonomia i l'agilitat que constitueixen la raó i el pressupòsit bàsic de la seua existència.
L'Organisme que es crea, sense perdre la dependència de la Generalitat Valenciana per la seua adscripció a la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, queda dotat de tots els recursos instrumentals per al compliment dels seus fins.
CAPITOL PRIMER
Creació i personalitat jurídica
Article primer
Es creada la Gerència de Ports de la Generalitat Valenciana, com a Organisme Autònom de caràcter administratiu, adscrit a la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, que tindrà al seu càrrec les funcions i les activitats establertes en aquesta Llei.
Article segon
La Gerència de Ports de la Generalitat Valenciana és una Entitat de Dret Públic amb personalitat jurídica i patrimoni propis, i amb autonomia econòmica i administrativa per a la realització dels seus fins, així com per a la gestió del seu patrimoni, amb plena capacitat per a adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar qualsevol tipus de béns, concertar crèdits, estipular contractes, establir i explotar obres i serveis, obligar-se, interposar els recursos i exercitar les accions previstes en les Lleis, sense perjudici de les facultats reservades a la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports.
CAPITOL SEGON
Objecte i funcions
Article tercer
Un. La Gerència de Ports de la Generalitat Valenciana tindrà per objecte l'explotació i la gestió del servei públic portuari, els fons i el patrimoni adscrits a ell en els ports no subjectes a concessió, i llurs instal·lacions annexes dels quals és titular la Generalitat Valenciana, i dels que poden ser-ho en el futur. Els susdits ports són, en l'actualitat, els de Benicarló, Peñíscola, Borriana, Cullera, Dénia, Xàbia, Calp, Altea, Benidorm, La Vila Joiosa, Santa Pola i les instal·lacions portuàries de Moraira i de l'illa de Tabarca.
Dos La Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, podrà encomanar a la Gerència de Ports les funcions d'assistència tècnica en relació amb els ports i les instal·lacions nàutiques no integrades en aquesta Gerència.
Article quart
Un. Són funcions de la Gerència de Ports:
a) L'organització, la gestió i l'administració dels ports detallats en l'article anterior.
b) La planificació, el projecte, l'execució i la conservació de les obres i les instal·lacions.
c) L'ordenació de les zones portuàries i de les futures ampliacions.
d) L'enllaç dels transports marítims i terrestres a través dels mateixos ports.
e) La direcció, l'organització i la gestió dels serveis efectes als ports, així com el règim de policia, de circulació pels molls i per la zona de serveis.
f) L'establiment dels serveis complementaris i especials en els ports.
g) En general tot allò que calga per a facilitar el trànsit marítim portuari i aconseguir la rendabilitat i productivitat de l'explotació dels ports, tot això subjecte a la planificació general que establesca la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports.
Dos L'actuació de la Gerència de Ports es portarà a efecte sense perjudici de les competències següents:
a) Aquelles que corresponguen a l'Administració de l'Estat pel que fa a la protecció i l'administració dels béns de domini públic estatal, capitania de ports i marina mercant.
b) Les pròpies dels Ens Locals.
CAPITOL TERCER
Règim jurídic
Article cinqué
Un. La Gerència de Ports de la Generalitat Valenciana es regirà per aquesta Llei, les disposicions especials que amb posterioritat es promulguen i en concret:
a) Per la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana en tot el que siga d’aplicació al règim econòmico- administratiu.
b) Per la Llei de Patrimoni de la Generalitat Valenciana pel que fa al règim dels béns.
c) Pel Reglament Orgànic de la Gerència de Ports pel que fa a l'estructura i el funcionament intern.
d) Per la Llei de la Funció Pública Valenciana i normativa de desenvolupament quant al règim de tot el seu personal.
e) Per la legislació general sobre Entitats Autònomes i Procediment Administratiu que li siga aplicable amb caràcter supletori.
Dos. Es considera implícita la utilitat pública pel que fa a l'expropiació d'immobles en les obres i les instal·lacions que porte a efecte la Gerència de Ports per al compliment dels seus fins.
Article sisé
Contra els actes administratius de la Gerència de Ports procediran els recursos prevists en la Llei de Procediment Administratiu, que hi resultarà d'aplicació, equiparant-se els òrgans per analogia de les funcions, amb les peculiaritats que s'estableixen a continuació:
a) Les reclamacions sobre l'aplicació i l'efectivitat de les tarifes, els cànons i les taxes tindran caràcter econòmico- administratiu i s'ajustaran a la legislació sobre aquesta matèria.
b) Tots els actes administratius de la Gerència de Ports de la Generalitat Valenciana podran ser objecte de recurs d'alçada davant el Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports.
c) L'exercici d'accions civils i laborals es regirà per les normes d'aplicació general, i s'interpondrà la reclamació prèvia
davant el Comité de Direcció de la Gerència de Ports.
CAPITOL QUART
Organs
Article seté
Un. L'estructura bàsica de la Gerència de Ports estarà constituïda pels òrgans següents:
a) El Comité de Direcció.
b) El Gerent.
Dos. El Comité de Direcció és l'òrgan de govern de la Gerència, i li corresponen amb caràcter general les facultats de direcció, control i supervisió d'aquest.
Tres El Gerent tindrà al seu càrrec l'execució i la gestió de les activitats de la Gerència de Ports, d'acord amb les directrius i les línies generals determinades pel Comité de Direcció.
Article vuité
El Comité de Direcció estarà compost pels membres següents:
- El President, que serà amb caràcter nat el Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports.
- El Vice-president, que serà amb caràcter nat el Director General d'Obres Públiques.
- Quatre Vocals designats pel Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, a proposta dels Consellers d'Economia i Hisenda, d’Indústria, Comerç i Turisme, de Treball i Seguretat Social, i d'Agricultura i Pesca, respectivament.
- Dos Vocals designats pel Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports.
- Quatre vocals designats pel Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, en representació de les següents Institucions:
a) Un vocal dels Ajuntaments que compten amb ports adscrits a l'Organisme Autònom, dins del seu municipi .
b) Un vocal de les Federacions de Cofradies de Pescadors.
c) Un vocal del Consell Regional de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana.
d) Un vocal dels Clubs Nàutics Esportius.
- El Gerent.
- Actuarà com a Secretari, amb veu però sense vot, qui determine el Reglament Orgànic de la Gerència.
Article nové
Un. Correspon al Comité de Direcció:
a) Formular els avantprojectes de pressupostos i els plans financers.
b) Estudiar i proposar la fixació i la revisió de tarifes i cànons per a l'aprovació.
c) Proposar l'atorgament de les concessions i les autoritzacions administratives, subjectes o no a cànon, per a l'ocupació de superfícies de domini públic en les zones relatives a ports, per al dret d'ús de les instal·lacions i la prestació de serveis públics o per a l'exercici d'activitats comercials o industrials en les zones esmentades.
d) Autoritzar la inscripció en el cens de l'Organisme dels consignataris d'embarcacions, d'agents marítims, exportadors de peix i de contractistes de càrrega i descàrrega.
e) Proposar l'emissió d'emprèstits i l'alienació d'actius fixes.
f) Proposar l'aprovació dels plans d'obres i les instal·lacions i l'ampliació d'aquests.
g) Aprovar provisionalment, a reserva de l'aprovació definitiva, els projectes d'obres i instal·lacions respectant les competències urbanístiques dels Ajuntaments dins l'àmbit que els és propi.
h) Acordar, o si s'escau, proposar la realització d'obres i inversions i la celebració de contractes inclosos en els plans i els pressuposts aprovats.
i) Aprovar la gestió trimestral i els comptes periòdics que s'establesquen.
j) Establir la distribució de zones per als diferents serveis sobre els molls i resoldre les qüestions que es promoguen pel seu ús.
k) Reglamentar l'atracament i el desatracament, la carrega i la descàrrega, el dipòsit i el transport de mercaderies i la circulació de persones i vehicles.
l) Exercir les funcions de policia que calquen per al compliment dels seus fins, imposar sancions i requerir l'auxili de les autoritats jurisdiccionals competents.
m) Gestionar, administrar i recaptar les tarifes i cànons aplicant-hi, si s'escau, la via d'urgència.
n) Proposar les plantilles i les necessitats de personal, de conformitat amb el que estableix la Llei de la Funció Pública Valenciana.
o) Contractar serveis per a treballs o estudis urgents i determinats dins dels crèdits autoritzats per a aquest fi.
p) Qualsevol altra facultat relacionada amb el compliment dels seus fins.
Dos. Per a la major agilitat en la gestió el Comité de Direcció podrà delegar en el Gerent per a les funcions enumerades en els apartats d), g), h), l), m), n) i p).
Article deu
Un. Són atribucions del President:
a) Representar l'Organisme.
b) Convocar, presidir i suspendre les sessions i fixar l'Ordre del Dia, dirigir les deliberacions i dirimir, amb el seu vot de qualitat, els empats.
c) Autoritzar amb la signatura les Actes de les sessions.
d) Vetlar pel compliment dels acords.
e) Dictar les instruccions que calguen per al millor compliment dels fins de l'Entitat.
f) Qualsevol altra facultat o atribució que el Comité de Direcció li delegue.
Dos. El Vice-president substituirà el President amb plenitut de facultats i deures en els casos de vacant, absència o malaltia, portant a efecte totes les gestions que aquell li encarregue per delegació de les funcions pròpies, i dirigirà en totes les seues actuacions al Gerent.
Tres. El Secretari alçarà Actes de les sessions i estendrà les certificacions dels acords, autoritzant ambdues amb la signatura.
Article onze
El Gerent serà nomenat pel Consell de la Generalitat Valenciana, a proposta del Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, i tindrà la categoria determinada pel Reglament Orgànic de la Gerència de Ports.
Article dotze
Correspon al Gerent:
a) L'informe dels assumptes que cal sotmetre al Comité de Direcció.
b) Exercir les funcions determinades en l'article nové, apartat dos, que li siguen delegades pel Comité de Direcció.
c) Representar la Gerència en tota classe d'actes sense perjudici de la superior representació del President.
d) Assumir la superior capdalia de tots els serveis de la Gerència.
e) Signar en nom. de la Gerència els contractes referits a assumptes propis d'aquesta.
f) Assumir la direcció tècnica de l'Organisme.
g) Coordinar l'activitat de les zones portuàries i elevar al Comité de Direcció els plans d'obres i explotació, així com els projectes i els avant- projectes d'ordenació portuària.
h) Informar sobre la contractació d'obres i subministraments.
i) Exercir les facultats de policia que li corresponguen dins l'àmbit portuari.
j) L'execució dels acords i les directrius del Comité de Direcció.
k) Qualsevol altra funció de gestió no atribuïda expressament al Comité de Direcció o al President.
CAPITOL CINQUE
Règim financer
Article tretze
Un. Constitueixen la Hisenda de la Gerència de Ports:
a) Els productes de les tarifes per serveis i dels cànons per concessió administrativa i per autorització de gestió en els ports, subjectes o no a concessió.
b) Les compensacions obtingudes per l'alienació d'actius fixos que s'autoritzen.
c) Les dotacions o les subvencions que es consignen en els Pressuposts Generals de l'Estat o de la Generalitat Valenciana.
d) Les subvencions de les Corporacions Locals i d'altres Entitats Públiques.
e) Els emprèstits que puguen emetre.
f) Les subvencions i els auxilis de tota mena que puguen
rebre.
g) Els béns i els valors que en constitueixen el patrimoni i els productes i les rendes.
h) Els altres ingressos de Dret Públic i Privat que s’autoritzen.
Dos. El règim econòmic i pressupostari de la Gerència de Ports serà el que estableix la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1984, de 13 de juny, d'Hisenda Pública.
Tres. La Gerència de Ports gaudirà de les exempcions i dels beneficis fiscals de què gaudeix l'Administració de la Generalitat.
Article catorze
Els serveis prestats per la Gerència de Ports es classificaran, a efectes d'aquesta Llei, en generals i Específics.
A) Són serveis generals els compresos en els cinc grups següents:
1r. Entrada i sojorn de vaixells en el port.
2n. Utilització d'atracament.
3r. Embarcament, desembarcament i transbord de mercaderies i passatgers.
4t. Serveis a la pesca marítima.
5é. Serveis a les embarcacions esportives i de lleure.
B) Són serveis específics els compresos en els quatre grups següents:
1r. Els prestats amb els elements i la maquinària que constitueixen l'equip mecànic de manipulació i transport.
2n. Els prestats en forma d'utilització de superfície, edificis i locals de qualsevol classe.
3r. Els subministraments de productes i energia.
4t. Altres serveis prestats per la Gerència de Ports no enumerats abans i especificats en les tarifes dels ports, o que es presten amb l'acceptació prèvia del pressupost pels peticionaris.
Article quince
En contraprestació dels serveis generals i específics enumerats en l'article anterior, la Gerència de Ports exigirà les tarifes que s'establesquen segons l'article divuit d'aquesta Llei.
Article setze
Un. L'ocupació de superfície de domini públic en les zones portuàries, el dret d'utilització d'instal·lacions portuàries en circumstàncies especials, la prestació de serveis públics i l'exercici d'activitats comercials o industrials en la zona portuària serà objecte de concessió administrativa o autorització subjecta o no a cànon.
Dos. Els Plecs de Condicions Generals per a l'ocupació del Domini Públic es tramitaran d'acord amb la Llei de la Generalitat Valenciana 3/1986, de 24 d'octubre, de Patrimoni.
Article disset
Un. El cànon per utilització de superfície o d'instal·lacions dels ports, per prestació de serveis públics en aquests i, si s'escau, per l'exercici d'activitats comercials o industrials, es fixarà com a una de les condicions de la concessió o l'autorització, atés el valor del sòl i les instal·lacions, la utilitat que represente per al port, i la naturalesa i el benefici de l'activitat desenvolupada pel concessionari o persona autoritzada.
Dos. El cànon, en els supòsits que procedesca, serà del cinc per cent (5%) del valor imputable al sol ocupat, i del cost de les instal·lacions, un i altre segons la valoració anual establerta.
Tres. Per l'exercici d'activitats industrials s'exigirà una quantitat alçada, determinada pel Comité de Direcció de la Gerència de Ports.
Quatre. Per la prestació de serveis se satisfarà un cànon anual fixat pel mateix procediment que les tarifes.
Article divuit
Un. La creació, modificació o supressió de tarifes i cànons i la seua modificació o supressió podrà efectuar-se mitjançant Llei Especial o per mitjà de les successives Lleis de Pressupostos de la Generalitat.
Dos La Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports fixarà i actualitzarà anualment les quanties de les tarifes aplicables pels serveis generals i específics.
Tres. Correspon al Gerent liquidar i exigir l'import de les tarifes i els cànons corresponents, en la forma que reglamentàriament és determine.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
Són transferits a la Gerència de Ports de la Generalitat Valenciana els béns, els drets i les obligacions que ostenta la Generalitat Valenciana sobre els ports i llurs instal·lacions annexes enumerats en l'article tercer, apartat Un, d'aquesta Llei.
Segona
Si l'Administració de l'Estat traspassa en el futur a la Generalitat Valenciana altres ports, que no es gestionen en règim d'Organisme Autònom o d'Estatut d'Autonomia, aquests s'integraran en la Gerència, en els termes establerts en aquesta Llei.
DISPOSICIONS TRANSITORIES
Primera
En tot allò no previst en aquesta Llei i en tant que no es regule expressament el règim de tarifes i cànons, la Gerència de Ports de la Generalitat Valenciana els exigirà d'acord amb allò que disposen les Lleis 1/1966, de 28 de gener, de règim financer dels ports espanyols, i 18/1985, d’1 de juliol, per la qual es modifica l'anterior, i la resta de disposicions concordants i de desenvolupament.
Segona
Les disposicions del Decret 2/1986, de 13 de gener, del Consell de la Generalitat Valenciana, que modifica el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, seran vigents en tant que no s'oposen a aquesta Llei, i en especial els articles quaranta-vuit i quaranta-nou, mentre no s'aprove el Reglament Orgànic de la Gerència de Ports.
DISPOSICIO DEROGATORIA
Queden derogades totes les disposicions d’igual o d’inferior rang que s'oposen a aquesta Llei.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
El Govern Valencià, a proposta de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, dictarà les disposicions necessàries per al desenvolupament i l'execució d'aquesta Llei.
Segona
Aquesta Llei vigirà el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta Llei.
València, 23 d'abril de 1987.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO

linea