diari

ACORD de 3 de febrer de 2006, del Consell de la Generalitat, pel qual es declara Paratge Natural Municipal l'enclavament denominat les Salines, al terme municipal de Manuel. [2006/X1340]

(DOGV núm. 5193 de 07.02.2006) Ref. Base de dades 0751/2006

ACORD de 3 de febrer de 2006, del Consell de la Generalitat, pel qual es declara Paratge Natural Municipal l'enclavament denominat les Salines, al terme municipal de Manuel. [2006/X1340]
El Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 3 de febrer de 2006, va adoptar l'acord següent:
L'àmbit territorial del Paratge Natural Municipal denominat les Salines comprén terrenys pertanyents al municipi de Manuel, a la comarca de la Ribera Alta, província de València.
La zona proposada, de 28,21 ha d'extensió, reuneix valors naturals, paisatgístics, de patrimoni cultural i recreatius d'àmbit local que justifiquen la seua declaració com a tal.
L'àmbit del Paratge les Salines comprén una àrea de suau relleu format per xicotets tossals que en la seua cota màxima s'eleven a 110 msnm. Se situa al marge esquerre del riu Albaida al seu pas per la localitat de Manuel.
Des del punt de vista geomorfològic, la zona se situa en els últims contraforts de la branca sud de la Serralada Ibèrica, als límits amb el Sistema Prebètic. Els materials presents en la major part de l'espai pertanyen al triàsic llacunar, concretament a la fàcies Keuper. La litologia es caracteritza per la presència d'argiles i margues versicolors guixenques i salíferes amb intercalacions de calcàries magnesianes de gra fi (micrites) i de gres roig o gris verdós, en plaquetes. En la zona més occidental del paratge apareixen materials del juràssic, concretament dels pisos hettangià-sinemurià, concretament es tracta de dolomies oolítiques que cap amunt i lateralment passen a calcàries micrítiques cas grisenques, de vegades finament laminades.
Els valors geològics del Paratge les Salines constitueixen un dels seus principals atractius. Es tracta d'un interessant exemple d'aflorament continu de materials característics del triàsic superior (Keuper), que s'estén, aproximadament, entre Manuel (al nord-est) i Llosa de Ranes (al sud-oest). En este aflorament es localitza la sèrie tipus de la formació gres de Manuel, la rellevància científica de la qual és notable per constituir la referència tipus per a esta unitat litoestratigràfica que s'estén per un àmbit territorial molt més ampli (tant en la Serralada Ibèrica com en el domini Prebètic).
En relació amb la vegetació, cal dir que esta es troba condicionada per les característiques fisicoquímiques dels sòls en què se situa. Les argiles i margues que conformen la litologia del paratge són materials blans fàcilment erosionables, fet que, unit als alts pendents que trobem en la zona, afavoreix l'aparició de forts processos de producció d'escorrancs en el moment en què no hi ha una coberta vegetal protectora. Al seu torn, es tracta de sòls amb un alt contingut en sals, la qual cosa condiciona la tipologia de les espècies que habiten la zona.
L'estrat arbori està format quasi exclusivament per una densa massa de pi blanc (Pinus halepensis), probablement procedent de repoblació. Al sotabosc de la pineda trobem espècies arbustives com el llentiscle (Pistacia lentiscus), el coscoll (Quercus coccifera), el margalló (Chamaerops humilis), l'arçot (Rhamnus lycioides), l'aladern (Rhamnus alaternus) i el càdec (Juniperus oxycedrus). L'estrat subarbustiu és ric en espècies, la major part pertanyents a l'aliança Rosmarino-Ericon, on hi destaca la presència de labiades com el romer, el timó, la pebrella i el timó mascle i altres espècies com el bruc d'hivern (Erica multiflora), la ruda (Ruta angustifolia), la blenera (Verbascum thapsus) i diverses espècies d'estepes. En les zones mes ombries poden trobar-se espècies com la murta, el marfull (Viburnum tinus) o el matapoll (Daphne gnidium). En estes zones són abundants també lianes, com l'arítjol (Smilax aspera), la rogeta (Rubia pelegrina) la mare-selva o lligabosc (Lonicera implexa) i l'esbarzer (Rubus ulmifolius).
Això no obstant, les formacions més interessants que trobem en el paratge són les vinculades a les zones dels ullals o surgències salines. Ací, al costat de joncs, canyes i canyissos trobem alguns exemplars de tamariu (Tamarix africana) de port arbustiu, i en les voltants trobem l'espècie mes valuosa que alberga el paratge, el Limonium mansaneatianum, espècie esta d'alt interés botànic que té reduïdes les seues poblacions a unes poques localitats en la contornada de Manuel i la veïna localitat de Xàtiva.
La fauna presenta una alta diversitat com a conseqüència de les distintes formacions vegetals que trobem en la zona. Podem trobar mamífers com la rabosa, la geneta, el porc senglar, conill, llebre i musaranya. Rèptils com el dragó, la sargantana ibèrica, sargantana cuallarga, sargantana cendrosa, fardatxo, colobra bastarda, colobra de ferradura, serp d'aigua i encara que, molt rara, l'escurçó ibèric. Entre els amfibis se cita la presència del gripau comú i del gripauet. L'ornitofauna té una àmplia representació entre la qual destaca la presència d'espècie com el picacarrasques o picot verd, senyoreta, mallerenga petita, capellanet de cresta, formiguer, alosa, cogullades, còlit ros, perdiu, cotoliu, passerell, òliba, mussol, gafarró, verderol, cadernera, pardal xarrec, xoriguer i àguila de panxa blanca. En les zones d'estepes guixenques es troben interessants espècies com el torlit (Burhinus oedicnemus) i el sisó (Tetrax tetrax).
Les suaus elevacions del Paratge les Salines constitueixen un element important en la conformació del paisatge immediat de la localitat de Manuel i de les localitats pròximes, ja que és molt visible des de la plana adjacent de la vall baixa del riu Xúquer. Les masses de pineda que cobreixen la zona aporten un bell contrast amb les zones planes de cultiu confrontants.
Pel que fa als valors patrimonials, mereix destacar-se la denominada Paret del Moro, els restes de la qual, en deficient estat de conservació, corresponen a una torre sentinella d'època musulmana datada del segle X. Així mateix, cal destacar-se l'aprofitament saliner que es realitzava històricament en l'àmbit del paratge, a partir de les surgències salines, són vestigis d'esta activitat les basses abandonades que hi ha a la zona.
Per tot això, i a iniciativa de l'Ajuntament de Manuel, la Generalitat, en l'exercici de les seues competències autonòmiques en la matèria, considera necessària la declaració d'un règim especial de protecció i conservació dels valors naturals d'este espai.
Així, la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, estableix la figura de protecció denominada Paratge Natural Municipal, que es va regular posteriorment pel Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, que s'adapta a les característiques d'este enclavament i permet la via jurídica idònia per a la consecució dels objectius previstos.
Per això, en vista dels valors naturals i interés d'este, de l'interés de l'Ajuntament de Manuel, i havent-se complit els tràmits previstos en el Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, de Regulació dels Paratges Naturals Municipals, a proposta del conseller de Territori i Habitatge, el Consell de la Generalitat,
ACORDA
Primer. Objecte
1. Es declara Paratge Natural Municipal la zona denominada les Salines, al terme municipal de Manuel, i s'estableix per a este un règim jurídic de protecció, d'acord amb les normes bàsiques contingudes en la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
2. Per raó de l'interés botànic, ecològic, geomorfològic i paisatgístic del Paratge Natural Municipal, este règim jurídic està orientat a protegir la integritat dels ecosistemes naturals, i no s'hi admet cap ús o activitat que pose en perill la conservació dels valors que motiven la declaració.
Segon. Àmbit territorial
1. El Paratge Natural Municipal es localitza al terme municipal de Manuel, a la província de València, i la seua delimitació descriptiva i gràfica figura en els annexos I i II d'este acord, respectivament.
2. En cas de discrepància entre la delimitació descriptiva i la delimitació gràfica, prevaldrà la primera d'estes.
3. No es considerarà revisió l'alteració dels límits que puga introduir el planejament urbanístic que s'aprove amb posterioritat, sempre que esta alteració comporte un augment de les condicions de protecció o un increment de la superfície protegida.
Tercer. Administració i gestió
1. L'administració i gestió del Paratge Natural Municipal correspon a l'Ajuntament de Manuel.
2. La Direcció General amb competències en espais naturals protegits designarà un tècnic dels Servicis Territorials de València, de la Conselleria de Territori i Habitatge, la qual prestarà assistència tècnica i assessorament en la gestió del Paratge Natural Municipal.
Quart. Règim de protecció
Amb caràcter general, podran continuar desenrotllant-se les activitats tradicionals compatibles amb les finalitats que motiven esta declaració, d'acord amb les seues regulacions específiques i allò que estableix este acord i el corresponent Pla Especial de Protecció del Paratge Natural Municipal les Salines.
En l'àmbit del Paratge Natural Municipal, les competències de les administracions públiques s'exerciran de manera que queden preservats tots els valors geomorfològics, botànics, ecològics, paisatgístics i naturals del Paratge Natural Municipal, avaluant amb especial atenció els possibles impactes ambientals produïts per les actuacions exteriors a aquest.
Cinqué. Pla especial de protecció
1. Per raó del que estableix l'article 7 del Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, de Regulació dels Paratges Naturals Municipals, s'aprova el Pla Especial de Protecció del Paratge Natural Municipal les Salines, al terme municipal de Manuel.
2. En l'annex III d'este acord s'inclou la part dispositiva de l'esmentat Pla especial de protecció del Paratge Natural Municipal de les Salines.
3. Les disposicions del Pla Especial de Protecció seran vinculants tant per a les administracions públiques com per als particulars.
Sisé. Consell de Participació del Paratge Natural Municipal
1. Es crea el Consell de Participació del Paratge Natural Municipal les Salines, com a òrgan col·legiat de caràcter consultiu, amb la finalitat de col·laborar en la gestió i canalitzar la participació dels propietaris i interessos socials i econòmics afectats.
2. El Consell de Participació estarà compost per:
a) Dos representants triats per l'Ajuntament de Manuel, un dels quals actuarà com a secretari del Consell de Participació.
b) Un representant dels propietaris de terrenys inclosos en l'àmbit del Paratge Natural Municipal, distints de l'Ajuntament. En el cas que no n'hi haja o renunciar a participar en este òrgan, se sumarà este lloc a la representació del grup c).
c) Un representant dels interessos socials, institucionals o econòmics, afectats o que col·laboren en la conservació dels valors naturals a través de l'activitat científica, l'acció social, l'aportació de recursos de qualsevol classe o els objectius de la qual coincidisquen amb la finalitat de l'espai natural protegit.
d) Un representant de la Direcció General amb competències en espais naturals protegits en els Servicis Territorials de València, de la Conselleria de Territori i Habitatge.
e) El president del Consell de Participació.
L'Ajuntament podrà proposar la modificació de la composició del Consell de Participació per a donar cabuda a altres representants de col·lectius amb interessos en el Paratge Natural Municipal. La modificació de la composició del Consell de Participació haurà de ser aprovada per acord del Consell de la Generalitat.
3. El Consell de Participació del Paratge Natural Municipal les Salines es constituirà en el termini de sis mesos des de la declaració d'este.
Seran funcions d'este òrgan col·legiat de caràcter consultiu les previstes en l'article 50 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
4. El president del Consell de Participació serà nomenat per l'Ajuntament de Manuel d'entre els membres del Consell.
5. A fi d'establir un funcionament adequat en l'actuació del Consell de Participació, este elaborarà i aprovarà un reglament intern de funcionament.
Seté. Execució i desenrotllament
S'autoritza el conseller de Territori i Habitatge perquè, en el marc de les seues competències, dicte el que siga necessari per a l'execució i el desenrotllament d'este acord.
Vuité. Efectes i revisió
1. Este acord produirà efectes a partir del dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
2. Qualsevol modificació del que estableix este acord haurà de ser aprovat al seu torn per acord del Consell de la Generalitat, i en este cas s'hauran de seguir els mateixos tràmits.
Contra este acord, les persones interessades podran interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'este acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que disposen l'article 10 i concordants de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Tot això sense perjudici de la interposició del recurs potestatiu de reposició davant el Consell de la Generalitat, en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació del present acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
València, 3 de febrer de 2006
El vicepresident i secretari del Consell de la Generalitat,
VÍCTOR CAMPOS GUINOT
ANNEX I
Delimitació del Paratge natural municipal les Salines
1. Les finques registrals del terme municipal de Manuel que comprén el Paratge Natural Municipal són les següents:
. Finca registral núm. 1.283.
. Finca registral núm. 1.689.
. La part de la finca registral núm. 1.268 situada a l'oest de la carretera CV-41.
L'àmbit territorial es correspon amb part de les parcel·les cadastrals 64 i 174 del polígon 1, partida les Salines, del terme municipal de Manuel.
3. Els límits del Paratge Natural Municipal són els següents:
. Nord: propietats particulars del terme municipal de Manuel.
. Est: carretera CV-41 i propietats particulars del terme municipal de Manuel.
. Sud: terme municipal de Xàtiva, barranc de les Salines i propietats particulars del terme municipal de Manuel.
. Oest: termes municipals de Villanueva de Castellón i Xàtiva.
4. Delimitació geogràfica. El paratge queda delimitat per un polígon els vèrtexs del qual amb les seues corresponents coordenades, que consideren el sistema de referència Europetan Datum 1950 (ED 50) i el sistema cartogràfic UTM (fus 30 N), s'inclouen a continuació. Esta llista de coordenades es trobarà a disposició de qui vulga consultar-la en format digital en les dependències de la Direcció General de Planificació i Ordenació Territorial.
ID X I
1 715577,82 4325425,18
2 715665,58 4325446,63
3 715737,61 4325464,34
4 715789,53 4325468,76
5 715837,81 4325474,8
6 715878,06 4325478,82
7 715908,64 4325484,4
8 715921,92 4325485,66
9 715966,61 4325490,09
10 715998,78 4325492,1
11 716038,62 4325501,76
12 716057,53 4325482,85
13 716067,19 4325472,79
14 716082,11 4325464,34
15 716098,98 4325464,74
16 716128,76 4325498,94
17 716155,47 4325519,06
18 716177,85 4325506,99
19 716206,27 4325508
20 716266,63 4325460,71
21 716302,34 4325460,21
22 716317,94 4325450,15
23 716326,49 4325425,5
24 716349,63 4325382,75
25 716360,19 4325373,19
26 716429,76 4325341,6
27 716435,79 4325294,12
28 716447,46 4325235,37
29 716426,94 4325217,26
30 716393,94 4325183,05
31 716374,63 4325146,03
32 716313,3 4325142,5
33 716288,17 4325141,41
34 716291,08 4325119,55
35 716269,96 4325107,17
36 716239,01 4325089,69
37 716252,7 4324998,35
38 716249,04 4324997,82
39 716222,11 4324993,92
40 716199,11 4324976,45
41 716183,08 4324973,4
42 716161,75 4324976,21
43 716147,67 4324981,45
44 716123,52 4324976,21
45 716096,56 4324989,9
46 716076,44 4324991,91
47 716014,07 4325001,97
48 715992,34 4325005,19
49 715973,43 4325008
50 715948,07 4325031,75
51 715904,21 4325090,1
52 715896,91 4325100,04
53 715886,1 4325113,03
54 715873,13 4325130,67
55 715859,14 4325150,05
56 715789,12 4325199,15
57 715771,01 4325226,51
58 715745,84 4325234,14
59 715710,85 4325274,92
60 715692,33 4325296,36
61 715662,96 4325330,49
62 715650,53 4325358,53
63 715640,21 4325384,46
64 715616,92 4325410,92
65 715606,6 4325416,21
66 715591,79 4325420,71
67 715577,82 4325425,18
4. La superfície total del paratge és de 28,21 ha.
ANNEX III
Part dispositiva del pla especial de protecció del Paratge natural municipal les Salines, al terme municipal de Manuel.
Títol I
Disposicions generals
Article 1. Naturalesa del pla
Este pla especial, en endavant PE, es redacta a l'empara de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana. Constitueix, per tant, un dels plans especials previstos en els articles 86 i següents del Reglament de planejament de la Comunitat Valenciana, aprovat mitjançant el Decret 201/1998, de 15 de desembre, del Consell de la Generalitat.
Article 2. Finalitat
L'objectiu genèric pel qual es redacta este PE és l'establiment de les mesures necessàries per a garantir la protecció del Paratge Natural Municipal les Salines, per raó de la conservació i millora de la fauna i flora, com també de les singularitats geològiques, paisatgístiques i culturals que presenta. El PE constitueix, per tant, el marc que regularà el règim de l'espai natural, els usos i activitats i l'ús públic d'este.
Article 3. Àmbit
1. L'àmbit territorial del Paratge Natural Municipal les Salines queda definit pels límits següents:
. Nord: propietats particulars del terme municipal de Manuel.
. Est: carretera CV-41 i propietats particulars del terme municipal de Manuel.
. Sud: terme municipal de Xàtiva, barranc de les Salines i propietats particulars del terme municipal de Manuel.
. Oest: termes municipals de Villanueva de Castellón i Xàtiva.
2. Les finques registrals del terme municipal de Manuel que comprén el Paratge Natural Municipal són les següents:
. Finca registral núm. 1.283.
. Finca registral núm. 1.689.
. La part de la finca registral núm. 1.268 situada a l'oest de la carretera CV-41.
L'àmbit territorial es correspon amb part de les parcel·les cadastrals 64 i 174 del polígon 1, partida les Salines.
3. La superfície total del paratge és de 28,21 ha.
4. Els terrenys inclosos en el Paratge Natural Municipal les Salines són, en la data de la redacció d'este PE, de titularitat estatal, i en concret de l'organisme autònom de Gerència d'Infraestructures i Equipament per a la Defensa (GIED), i se n'ha declarat la desafectació al fi públic i la seua alienabilitat mitjançant una Resolució Ministerial de data 9 de febrer de 2004. El ple domini de l'immoble es transmetrà a l'Ajuntament de Manuel mitjançant l'elevació a escriptura pública del Conveni entre la GIED i l'Ajuntament de Manuel, en relació amb la propietat del Camp de Tir i Maniobres Las Salinas, subscrit el 16 de març del 2005.
Article 4. Efectes
1. De conformitat amb el que disposa l'article 42 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, el PE s'ajustarà al que preveu la legislació urbanística.
2. Les determinacions d'este PE s'aplicaran directa, amb caràcter subsidiari, quan el planejament urbanístic municipal no continga les determinacions oportunes i detallades per a la protecció dels valors naturals presents en l'àmbit d'aplicació del PE.
3. El planejament municipal que s'aprove amb posterioritat a l'entrada en vigor d'este PE haurà d'ajustar-se a les determinacions protectores contingudes en este, assignant les qualificacions del sòl d'acord amb les normes i criteris ací establits, de manera que es respecten les limitacions d'ús imposades pel PE.
4. Quan de la informació detallada elaborada per a la redacció del planejament municipal resultara discrepància entre els documents d'este PE i la realitat existent, s'aplicarà la normativa que millor s'ajuste a la realitat, excepte en el cas que esta discrepància es dega a accions o intervencions produïdes amb posterioritat a l'aprovació d'este PE, i en este cas s'aplicaran les determinacions d'este i s'exigirà l'adopció de les mesures necessàries per a restituir el terreny a l'estat reflectit en el PE.
5. Les determinacions d'este PE s'entendran sense perjudici de les contingudes en les legislacions sectorials i, en particular, de les normes, reglaments o plans que s'aproven per al desenrotllament i compliment de la finalitat protectora d'este PE, com també les d'aquells destinats a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i el desenrotllament sostenible. En el cas que la normativa continguda en este PE resulte mes detallada o protectora, s'aplicarà esta amb preferència sobre la continguda en la legislació sectorial, sempre que no estiga en contradicció amb la finalitat de la mateixa. En tot cas, l'aprofitament urbanístic dels terrenys es realitzarà d'acord amb les previsions d'este PE.
6. L'establiment de zones de protecció i categories de sòls o activitats es realitzarà únicament a l'efecte protector d'este PE, sense que això pressupose l'existència d'altres consideracions urbanístiques o d'ordenació territorial. Les normes o recomanacions contingudes en este PE constitueixen un element més a tenir en compte a l'hora de procedir a l'ordenació integral del territori mitjançant el corresponent planejament general.
Article 5. Tramitació, vigència i revisió
1. El PE es tramitarà d'acord amb l'article 43 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, la qual remet per a la seua tramitació a la legislació urbanística, i es requerirà l'estimació d'impacte ambiental positiva per part de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
2. Les determinacions del PE entraran en vigor a partir del dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i seguiran vigents fins que no es revise el PE, per haver canviat suficientment les circumstàncies o els criteris que n'han determinat l'aprovació.
3. No es considerarà revisió del PE l'alteració dels límits de les zones de protecció assenyalades en este que puga introduir el planejament urbanístic que s'aprove amb posterioritat, sempre que esta alteració implique un augment de les condicions de protecció o un increment de la superfície protegida.
4. La revisió o modificació de les determinacions del PE podran realitzar-se en qualsevol moment seguint els mateixos tràmits que s'hagen seguit per a l'aprovació.
Article 6. Contingut
El contingut de la documentació del PE es correspon amb el que disposa l'article 91 del Reglament de Planejament de la Comunitat Valenciana, aprovat mitjançant el Decret 201/1998, de 15 de desembre, del Consell de la Generalitat. En concret, inclourà els apartats següents:
1. Memòria informativa i justificativa: inclourà els aspectes descriptius i justificatius, com també els estudis complementaris necessaris per al desenrotllament de l'ordenació, d'acord amb els objectius que justifiquen la seua elaboració.
2. Normativa: la normativa d'este PE es divideix en dos grans apartats: el primer es troba dedicat a l'establiment de normes generals per a la protecció de recursos naturals i per a la regulació de determinades activitats que incideixen en el medi natural; i el segon es dedica a l'establiment de normes específiques per a la protecció d'espais determinats en funció dels valors que incloguen.
3. Plànols:
El PE inclou els plans següents:
i) Plànols d'informació.
ii) Plànols d'ordenació.
4. Normes per a la gestió.
5. Mecanismes de finançament.
6. Règim sancionador.
Article 7. Interpretació
1. En la interpretació d'este PE haurà d'atenir-se al que resulte de la seua consideració com un tot unitari, utilitzant sempre la memòria informativa i justificativa com a document en què es contenen els criteris i principis que han orientat la redacció del PE.
2. En cas de conflicte entre les normes de protecció i els documents gràfics del PE prevaldran les primeres, excepte quan la interpretació derivada dels plànols vinga recolzada també per la memòria, de tal manera que es faça patent l'existència d'algun error material en les normes.
3. En l'aplicació d'este PE prevaldrà aquella interpretació que comporte un major grau de protecció dels valors naturals de l'àmbit del PE.
4. En qualsevol supòsit no previst en este PE, serà preceptiu l'informe favorable de l'Ajuntament de Manuel, sense perjudici de les competències sectorials que puguen haver-hi.
Article 8. Règim d'avaluació d'impactes ambientals
Els projectes, obres i activitats que es realitzen o implanten en l'àmbit territorial del paratge s'hauran de sotmetre al règim d'avaluació ambiental establit en la legislació sectorial autonòmica valenciana sobre avaluació de l'impacte ambiental.
Article 9. Autoritzacions i informes previs
1. Esta normativa especifica, en les seues normes generals i normes particulars, les actuacions, els plans i projectes l'execució de les quals requereix autorització especial de l'Ajuntament de Manuel i aquells que requereixen informe vinculant de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
2. Les autoritzacions anteriors s'atorgaran sense perjudici de l'obligació d'obtenir les llicències o autoritzacions que siguen aplicables amb caràcter sectorial a determinades activitats, com també en concordança amb el que estableix esta normativa.
Títol II
Normes generals de regulació d'usos i activitat
Capítol I
Normes sobre protecció de recursos de domini públic
Secció 1a
Protecció de recursos hidrològics
Article 10. Qualitat de l'aigua
Amb caràcter general, queden prohibits aquells usos i activitats que contribuïsquen a deteriorar la qualitat de les aigües, com també aquelles actuacions, obres i infraestructures que puguen dificultar el flux hídric o comporten manifestament un maneig abusiu d'este i dels seus recursos naturals.
Article 11. Llits, riberes i marges dels cursos d'aigua
1. Es mantindran les condicions naturals dels llits, i no podrà realitzar-se, en cap cas, la canalització o el dragatge d'estes.
2. En la zona de domini públic hidràulic, com també en els marges inclosos en les zones de servitud i de policia definides en la Llei d'Aigües, es conservarà la vegetació de ribera, i no es permetrà la transformació a cultiu dels terrenys actualment erms o destinats a usos forestals. Es permetran labors de neteja i desbrossament selectius quan hi haja risc per a la seguretat de les persones o els béns en cas d'avinguda.
3. Es prohibeix l'ocupació del domini públic hidràulic i de la zona de servitud per instal·lacions o construccions de qualsevol tipus, permanents o temporals; com també l'extracció d'àrids, excepte en aquells casos necessaris per a obres autoritzades de condicionament o neteja dels llits.
Article 12. Protecció d'aigües subterrànies
1. Queda prohibit l'establiment de pous, rases, galeries o qualsevol dispositiu destinat a facilitar l'absorció pel terreny d'aigües residuals que puguen produir, per la seua toxicitat o per la seua composició química i bacteriològica, la contaminació de les aigües superficials o profundes.
2. La construcció de fosses sèptiques per al sanejament d'edificacions o zones d'ús públic només podrà ser autoritzada quan es donen suficients garanties que no comporten cap risc per a la qualitat de les aigües superficials o subterrànies.
Article 13. Abocaments
1. En aplicació de l'article 100 de la Llei d'Aigües, es prohibeix, amb caràcter general, l'abocament directe o indirecte en un llit públic, canal de reg, o aqüífer subterrani, d'aigües residuals la composició química o contaminació bacteriològica del qual puguen impurificar les aigües amb danys per a la salut pública o per als aprofitaments inferiors, tant comuns com especials.
2. Es prohibeix l'abocament sense depurar, directe o indirecte, d'aigües residuals, com també l'abocament o depòsit permanent o temporal de qualsevol tipus de residus sòlids, runes o substàncies, qualsevol que siga la seua naturalesa, que constituïsquen o puguen constituir un perill de contaminació de les aigües o degradació del seu entorn; excepte en els casos de neteja, d'acord amb el que preveu l'article 49 del Reglament del Domini Públic Hidràulic.
3. Per a la concessió de llicència urbanística relacionada amb qualsevol activitat que puga generar abocaments de qualsevol naturalesa, s'exigirà la justificació del tractament que haja de donar-se a estes per a evitar la contaminació de les aigües superficials i subterrànies. El tractament d'aigües residuals haurà de ser tal que s'ajuste a les condicions de qualitat exigides per als usos a què vaja a ser destinada; en tot cas, les aigües resultants no podran superar els límits establits en la legislació sectorial.
4. L'efectivitat de la llicència quedarà condicionada, en tot cas, a l'obtenció i validesa posterior de l'autorització de l'abocament.
Article 14. Captacions d'aigua
1. Queden prohibides les obertures de nous pous o captacions d'aigua dins de l'àmbit del PE, excepte les destinades a satisfer les necessitats derivades de les infraestructures d'ús públic, sempre que es justifique esta com l'única via d'abastiment possible. En tot cas, hauran d'efectuar-se de manera que no provoquen repercussions negatives sobre el sistema hidrològic i la resta dels aprofitaments.
2. Es prohibeix l'explotació comercial dels brolladors d'aigua salina existents dins de l'àmbit del paratge.
Secció 2a.
Protecció de sòls
Article 15. Moviment de terres i extracció d'àrids
1. Estaran subjectes a l'obtenció prèvia de la llicència urbanística. Queden exceptuades de l'obtenció de llicència les labors de preparació i condicionament dels sòls relacionades amb l'activitat agrícola, com ara anivellament de terrenys i la llaurada.
2. Es prohibeix l'extracció d'àrids en tot l'àmbit del paratge.
Article 16. Conservació de la coberta vegetal
1. Es consideren prioritàries, en l'àmbit del PE, totes aquelles actuacions que tendisquen a conservar la coberta vegetal com a mitjà per a evitar els processos erosius.
2. Aquelles actuacions que puguen alterar o perjudicar de manera significativa les condicions de l'espai natural, o de les espècies de flora silvestre existents requeriran la redacció d'una memòria o projecte d'estes, que haurà de ser aprovat per l'Ajuntament amb informe del Consell de Participació i de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
Article 17. Pràctiques de conservació de sòls
1. Es prohibeix la destrucció de bancals i marges d'estos, com també les transformacions agrícoles i labors que posen en perill la seua estabilitat o suposen la seua eliminació.
2. D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana, l'administració cuidarà de l'estabilització i regeneració dels terrenys situats en vessants, amb terrasses o bancals que hagen deixat de ser conservats o s'abandonen com a sòls agrícoles.
3. Es prohibeix, amb caràcter general, la rompuda de terrenys amb vegetació silvestre per a l'establiment de noves àrees de cultiu.
4. Es prohibeix els abancalament de sòls, excepte en projectes de correcció de talussos.
5. Sempre que la realització d'una obra vaja acompanyada de la generació de talussos per desmunt o terraplé, serà obligatori la fixació d'estes mitjançant repoblació vegetal amb espècies pròpies de la zona o elements naturals. Excepcionalment, quan no hi haja altres solucions, es podran permetre les actuacions d'obra civil sempre que siguen tractades mitjançant tècniques d'integració paisatgística.
Secció 3ª
Protecció de la vegetació silvestre
Article 18. Formacions vegetals
Es consideren formacions vegetals subjectes a les determinacions d'este PE, totes aquelles no cultivades o resultants de l'activitat agrícola. Esta determinació no inclou la vegetació adventícia que acompanya els cultius, ni les formacions ruderals i nitròfiles que colonitzen els carrers, vials, parets, cunetes, abocadors, enderrocs, erms i altres àrees molt antropitzades.
Article 19. Tala i recol·lecció
1. Sense perjudici del que disposa l'article 16 d'estes normes, es prohibeix la recol·lecció total o parcial de taxons vegetals per a fins comercials.
2. Queden sotmeses al procediment d'estimació d'impacte ambiental les actuacions necessàries per a la defensa contra incendis forestals que plantegen derrocar, talar o mutilar peus dels taxons de major interés per a la conservació.
3. La tala i recol·lecció total o parcial de les espècies vegetals estarà sotmesa a les disposicions de l'Ordre de 20 de desembre de 1985, de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, sobre protecció d'espècies endèmiques amenaçades, com també a la legislació sectorial aplicable.
4. Sense perjudici del que disposa el punt 3 d'este article, es permet la recol·lecció consuetudinària de fruits, llavors plantes silvestres de consum tradicional, com ara bolets, mores, etc., sempre que hi haja consentiment de l'Ajuntament de Manuel i sense perjudici de les limitacions específiques que la conselleria competent en matèria de medi ambient puga establir quan resulte perjudicial per la seua intensitat o altres causes per a la flora o fauna. En el cas de recol·lecció de plantes silvestres o bolets, queda prohibida l'arrancada de la planta, i haurà de recol·lectar-se mitjançant tallada, i no es permet la utilització d'instruments com ara aixades o rastells.
5. L'extracció de fusta o llenya es podrà realitzar, únicament, si respon a algun dels criteris següents:
. Com resultat de labors de prevenció d'incendis.
. Com resultat de mesures fitosanitàries.
. Amb motiu d'estudis científics.
. Per eradicació d'espècies al·lòctones invasores.
En cap cas, podran recollir-les lliurement els visitants.
Article 20. Regeneració i plantacions
1. Els treballs de regeneració i recuperació de la coberta vegetal tindran per objectiu la formació i potenciació de les comunitats vegetals naturals característiques de l'àmbit del PE, en els distints estadis de desenrotllament.
2. La gestió dels recursos forestals dirigirà les seues actuacions a la conservació, millora i protecció dels terrenys forestals segons les determinacions de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana, i el seu reglament executiu, aprovat pel Decret 18/1995, de 16 de maig, del Consell de la Generalitat.
3. Queda prohibida la introducció i repoblació amb espècies exòtiques, entenent-se estes per tota espècie, subespècie o varietat que no pertanga o haja pertangut històricament a la vegetació silvestre de l'àmbit del PE. A les zones actualment enjardinades s'evitarà la invasió de les espècies exòtiques en els espais naturals confrontants.
4. Queda prohibida, en l'àmbit del paratge, la introducció d'espècies susceptibles de constituir plagues o de generar malalties.
5. És obligatòria l'autorització de la conselleria competent en matèria de medi ambient per a realitzar qualsevol modificació substancial de l'estructura natural d'una finca forestal (tractaments fitosanitaris, repoblacions, introducció d'espècies, etc.). Serà necessària la presentació d'un projecte en què s'especifiquen les accions que es pretenen dur a terme i al qual hauran d'ajustar-se els treballs que s'han de realitzar.
Secció 4ª
Protecció de la fauna
Article 21. Destrucció de la fauna silvestre
1. S'haurà de respectar, en tot cas, la normativa sectorial aplicable en matèria de protecció de la fauna.
2. Sense perjudici de la normativa sectorial aplicable sobre fauna, es consideren protegides totes les poblacions d'espècies animals silvestres del Paratge Natural Municipal, amb l'excepció d'aquelles espècies el control de poblacions de les quals puga ser autoritzat o promogut per la conselleria competent en matèria de medi ambient, de conformitat amb les determinacions de la normativa sectorial sobre fauna.
3. Les intervencions que es realitzen en el paratge sobre la coberta vegetal, els sòls, el medi hídric i, en general, els distints hàbitats faunístics, hauran de garantir el manteniment de condicions adequades per a la pervivència i, si és el cas, la reproducció de les poblacions animals afectades.
4. Amb caràcter general, i sense perjudici del que estableix la legislació sectorial sobre fauna, no es permeten en l'àmbit del Paratge Natural Municipal les activitats que puguen provocar, directament o indirectament, la destrucció o deteriorament de poblacions d'espècies animals silvestres o dels seus hàbitats. La prohibició s'estén especialment als hàbitats i enclavaments necessaris per als cicles vitals de la fauna com ara nius, caus i dormidors.
En particular, es prohibeix:
a) La destrucció, mort, deteriorament, recol·lecció, comerç, captura en viu, possessió o exposició d'animals vius o les restes d'estos que es troben protegits per la legislació sectorial vigent i per estes normes.
b) La recol·lecció, possessió o comerç d'ous o cries.
c) La producció de sons innecessaris que alteren la tranquil·litat habitual de la fauna.
d) L'emissió de llums que incidisquen negativament sobre hàbitats i enclavaments d'especial interés per a la fauna.
Article 22. Repoblació o solta d'animals
1. Es prohibeix la repoblació i solta de qualsevol espècie animal exòtica, entenent-se per tal tota espècie, subespècie o varietat que no pertanga o haja pertangut històricament a la fauna de l'àmbit el PE, excepte la utilització d'espècies per a control biològic de plagues que realitze l'administració o autoritze esta.
2. Tota reintroducció d'espècies faunístiques autòctones actualment desaparegudes en el paratge, com també els eventuals reforçaments poblacionals d'espècies existents i el mode de realitzar-los, hauran de ser autoritzats o promoguts per la conselleria competent en matèria de medi ambient.
Article 23. Tancaments i tanques
Es prohibeix l'alçament de qualsevol tipus de tancament que puga dificultar la normal mobilitat de la fauna, excepte en el cas d'estudis científics d'aclimatació o per a protecció i conservació de la fauna, i en este cas requerirà l'autorització prèvia de la conselleria competent en matèria de medi ambient, i no s'hi permetran, en cap cas, les tanques electrificades. Tot això sense perjudici de l'obtenció de la corresponent llicència urbanística en els termes previstos per la llei.
Secció 5ª
Protecció del paisatge
Article 24. Impacte paisatgístic
1. Es consideraran els valors paisatgístics del paratge com un criteri determinant per a la ubicació de les distintes infraestructures i usos. En conseqüència, la implantació d'usos o activitats que, per les seues característiques, puguen generar un important impacte paisatgístic haura de realitzar-se de manera que es minimitze el seu efecte negatiu sobre el paisatge natural o edificat.
Amb este fi, s'evitarà especialment la seua ubicació en llocs de gran incidència visual, com ara en el veïnat de monuments o edificis i construccions d'interés historicocultural.
2. En tot cas, les instal·lacions i edificacions en el medi rural hauran d'incorporar les mesures de camuflament i mimetització necessàries per a la seua integració en el paisatge, adequant-se, en tot cas, a les tipologies tradicionals de la zona.
3. L'Ajuntament tindrà en compte, en autoritzar o informar els projectes referents al paratge, l'efecte de la seua realització sobre els valors paisatgístics del paratge.
4. Les pistes i camins forestals i rurals, àrees tallafocs i instal·lació d'infraestructures de qualsevol tipus que siguen autoritzades, es realitzaran atenent a la seua màxima integració en el paisatge i el seu mínim impacte ambiental.
5. Es protegirà el paisatge entorn d'aquelles fites i elements singulars de caràcter natural, com penyals, arbres exemplars, etc., per al que s'establiran perímetres de protecció sobre la base de conques visuals que garantisquen la seua prominència en l'entorn.
Article 25. Publicitat estàtica
1. Es prohibeix, amb caràcter general, la col·locació de cartells informatius de propaganda, inscripcions o artefactes de qualsevol naturalesa amb fins publicitaris, incloent la publicitada recolzada directament o construïda tant sobre elements naturals del territori, com sobre les edificacions.
2. En el paratge s'admetran, únicament, els indicadors d'activitats, establiments i llocs que, per la seua grandària, disseny i col·locació, estiguen adequats a l'estructura ambiental on s'instal·len, com també tots els de caràcter institucional relacionats amb l'ús públic i la gestió de l'àmbit territorial objecte del PE.
Secció 6a
Protecció del patrimoni cultural
Article 26. Patrimoni cultural
1. Tindran la consideració de béns culturals especialment protegits, amb independència de la seua localització, els inclosos en el Catàleg de patrimoni arquitectònic, el Catàleg de jaciments arqueològics elaborat per la conselleria competent en matèria de patrimoni cultural i el Catàleg de coves, avencs i la resta de cavitats subterrànies síties en el territori de la Comunitat Valenciana.
2. Els elements i conjunts considerats recursos arqueològics i historicoartístics podran acollir usos turisticorecreatius, sempre que estos no impliquen la pèrdua dels seus valors científics i culturals.
3. Quan en el transcurs de qualsevol obra o activitat sorgisquen vestigis de jaciments de caràcter arqueològic, paleontològic o antropològic, es comunicarà esta troballa a la conselleria competent en matèria de patrimoni cultural i al Servici Arqueològic Municipal perquè se'n procedisca a l'avaluació i, si és el cas, adopten les mesures protectores oportunes.
Capítol II
Normes sobre regulació d'activitats i infraestructures
Secció 1a
Activitats extractives i mineres
Article 27. Activitats extractives i mineres
Es prohibeix la realització d'activitats extractives i mineres en l'àmbit del PE.
Secció 2a
Activitats agràries
Article 28. Concepte
Als efectes d'este PE es consideren agràries les activitats relacionades directament amb l'explotació econòmica dels recursos vegetals cultivats, mitjançant l'ús de mitjans tècnics i instal·lacions que no comporten ni tinguen com a conseqüència la transformació del seu estat o característiques essencials.
Article 29. Tipus de cultius i incompatibilitats
1. Es consideren compatible, en l'àmbit del PE, el manteniment de les activitats agràries que es registren en el moment de l'aprovació d'este.
2. Es prohibeix l'ampliació de les àrees actualment existents dedicades a l'activitat agrícola, com també la superfície d'estes. El cultiu d'espècies forestals de caràcter intensiu únicament podrà efectuar-se sobre estes àrees.
3. A l'efecte previst en l'apartat anterior, no es consideren sotmesos a l'activitat els terrenys el cultiu dels quals haja sigut abandonat per un termini superior a 10 anys o que hagen adquirit signes inequívocs de la seua vocació forestal.
Article 30. Construccions i instal·lacions relacionades amb les activitats agropecuàries
1. Les construccions i instal·lacions vinculades a l'explotació agrària existents en el moment de l'aprovació d'estes normes, podran continuar exercint la seua activitat d'acord amb la normativa sectorial aplicable, si bé no podran ampliar la superfície ocupada per estes.
2. Es prohibeix, amb caràcter general, tot tipus d'edificació de nova planta, com també construccions i instal·lacions vinculades a l'explotació agrària (magatzems de productes i maquinàries, quadres, estables, etc.), o a la primera transformació de productes (assecadors, serradores, etc.).
Article 31. Productes fitosanitaris
L'ús de productes fitosanitaris haurà d'ajustar-se a les normes i plans sectorials que els siguen d'aplicació, d'acord amb els períodes, limitacions i condicions establits pels organismes competents. En tot cas, es prohibeix la utilització d'herbicides volàtils de qualsevol tipus.
Secció 3a
Aprofitament forestal
Article 32. Terrenys forestals
1. A l'efecte d'este PE, es consideren forests o terrenys forestals els així definits en l'article 2 de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana.
2. Es promourà la declaració d'utilitat pública pel Consell de la Generalitat, a l'efecte previst en la legislació forestal, dels terrenys forestals de propietat pública inclosos en l'àmbit del PE que no tinguen encara esta consideració.
3. Es promourà la firma de convenis, consorcis o qualsevol altra figura prevista per la legislació, entre l'administració forestal i l'Ajuntament, per a la realització de labors de reforestació i regeneració, treballs i tractaments de prevenció i extinció de plagues i malalties i de prevenció d'incendis.
Article 33. Repoblació forestal
Sense perjudici del que disposa l'article 20 d'estes normes, la repoblació de terrenys forestals haurà d'ajustar-se a les normes i plans sectorials que se li apliquen.
Article 34. Aprofitaments forestals
1. Es consideren, als efectes d'este PE, com a aprofitaments forestals les fustes, productes de selecció, llenyes, corfes, pastos, fruits, llavors, plantes aromàtiques, medicinals i condimentaries, bolets i la resta de productes que es generen en els terrenys forestals. Estos aprofitaments requeriran d'autorització de la conselleria competent en matèria de medi ambient, sense perjudici del que disposa l'article 19 d'estes normes.
2. Els aprofitaments forestals en l'àmbit del paratge hauran d'ajustar-se al que disposen les normes i els plans sectorials que els siguen d'aplicació.
3. Es prohibeix, amb caràcter general, la transformació a usos agrícoles dels terrenys forestals.
4. D'acord amb el que disposa l'article 82 del Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana, l'extracció de productes forestals es realitzarà exclusivament a través de les vies prèviament autoritzades per l'administració forestal.
5. Les restes de tales, podes o qualsevol altre tractament silvícola que comporte l'extracció o eliminació de matèria vegetal que puga incrementar el risc d'incendi, o de transmissió de plagues o malalties, hauran de ser eliminades pel propietari o concesionari en el termini no superior a 30 dies amb posterioritat a estes.
Article 35. Incendis forestals
1. En general, i en matèria d'incendis forestals, este PE està subjecte a allò que determina la legislació sectorials específica en matèria d'incendis forestals.
2. Sense perjudici del que disposa la Llei 10/2004, de 9 de desembre, de la Generalitat, del Sòl No Urbanitzable, el Decret 6/2004, de 23 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen normes generals de protecció en terrenys forestals incendiats, estableix en l'article 4 que els terrenys forestals que hagen patit els efectes d'un incendi no es podran destinar al pasturatge, en els cinc anys següents.
Secció 4a
Activitat cinegètica
Article 36. Règim general de l'activitat cinegètica
Es prohibeix la caça en l'àmbit del paratge, excepte autorització expressa de l'Ajuntament i de la conselleria competent en matèria de medi ambient per raons excepcionals i quan, si esta no es fera, puguen derivar-se danys sobre els ecosistemes autòctons.
Secció 5a
Activitat industrial
Article 37. Activitat industrial
Pel fet de considerar-se incompatible amb els objectes de protecció d'este PE, queda prohibida l'activitat industrial de qualsevol tipus, incloent les instal·lacions de magatzematge o primera transformació de productes primaris.
Secció 6a
Ús públic del paratge
A) PLA D'ÚS PÚBLIC DEL PARATGE
Article 38. Pla d'ús públic del paratge
1. Es fomentarà l'elaboració d'un pla d'ús públic del paratge, que contindrà les determinacions necessàries per a l'ordenació i la gestió de les activitats lligades al gaudi ordenat i a l'ensenyament dels valors ambientals i culturals del paratge, efectuades tant per iniciativa pública com a privada o mixta.
2. El pla l'haurà d'aprovar l'Ajuntament, amb informe vinculant de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
B) ALLOTJAMENT TURÍSTIC I ALTRES ACTIVITATS HOSTALERES I RECREATIVES VINCULADES A CONSTRUCCIONS
Article 39. Campaments de turisme o càmpings
Es prohibeixen els càmpings i campaments públics i privats de turisme en tot l'àmbit del Paratge Natural Municipal.
Article 40. Instal·lacions i adequacions
Sense perjudici del que disposa l'article 27 de la Llei 10/2004, de 9 de desembre, de la Generalitat, del Sòl No Urbanitzable, les activitats i instal·lacions turístiques, recreatives, esportives, d'oci i esplai queden subjectes, amb caràcter general, i d'acord amb les prohibicions i cauteles assenyalades en les normes particulars d'este PE, a les determinacions següents:
. Es prohibeix la construcció d'instal·lacions esportives en l'àmbit del paratge.
. Les instal·lacions o edificacions de caràcter recreatiu hauran de recolzar-se sobre construccions preexistents. La reconversió no podrà comportar un augment de l'altura de l'edificació i haurà de resoldre adequadament la depuració dels seus abocaments.
. L'existència de trinxeres, llocs subterranis d'observació, i altres elements propis de l'activitat que es realitzava en l'antiga zona militar poden comportar un potencial perill per al gaudi públic. Per això, abans de procedir a la selecció i senyalització de possibles itineraris i actuacions vinculades a l'ús públic, es fa necessari que tots estos elements siguen degudament identificats i tipografiats, i que s'adopten, conseqüentment, les mesures per a mitigar els possibles riscos. Tot això sense perjudici de la possibilitat que puguen ser llocs en valor com un component cultural propi de l'espai protegit.
C) ACTIVITATS RECREATIVES NO VINCULADES A CONSTRUCCIONS
Article 41. Gaudi concentrat
El gaudi concentrat es defineix com aquell que es desenrotlla en un espai habilitat per a activitats recreatives, dotat amb equipaments d'escassa entitat com taules, bancs i papereres.
Article 42. Circulació motoritzada al paratge
1. Amb caràcter general, es prohibeix la circulació motoritzada fora de les carreteres i els camins agrícoles i forestals del paratge, excepte amb fins d'aprofitament agrari i forestal.
2. S'exceptuen de l'autorització anterior:
. Els vehicles autoritzats per l'Ajuntament.
. Els vehicles de les administracions públiques que circulen com a conseqüència de necessitats del servici o de la realització d'activitats de manteniment de les infraestructures, servicis públics, etc.
. Els vehicles que realitzen servicis de rescat, emergència o qualsevol altre de naturalesa pública.
. Els vehicles de les forces i cossos de seguretat de l'Estat.
Article 43. Acampada lliure
Es prohibeix l'acampada lliure en tot l'àmbit del paratge.
Article 44. Activitats esportives organitzades
1. Qualsevol activitat esportiva organitzada per entitats públiques o privades fora dels espais habilitats per a este fi en l'àmbit del paratge, requerirà autorització prèvia de l'Ajuntament.
2. Es permet la realització d'esports pels particulars que no requerisquen la utilització d'elements sorollosos o puguen causar danys a la fauna i flora present en la zona.
3. Es prohibeix, amb caràcter general, la pràctica d'activitats motoritzades amb fins esportius o lúdics, com ara motocròs, trial, quad i semblants.
Secció 7ª
Activitats d'urbanització i edificació
Article 45. Urbanisme
L'àmbit del PE, als efectes urbanístics, queda classificat com a sòl no urbanitzable de protecció especial paisatgístic forestal, i desapareix la qualificació de zona militar.
Article 46. Edificació
1. Sense perjudici del que estableix la Llei 10/2004, de 9 de desembre, de la Generalitat, de Sòl No Urbanitzable, es prohibeix la construcció d'edificacions de nova planta, amb les excepcions següents: les edificacions que puguen preveure's com a equipament públic, i edificacions destinades a servicis públics relacionats amb la gestió del paratge o amb les activitats de gestió dels recursos ambientals, sempre que s'adapten als requisits establits en el planejament general o es tracte d'instal·lacions portàtils o desmuntables.
2. Amb caràcter general, es permet en tot l'àmbit del paratge la rehabilitació o reconstrucció d'edificacions preexistents, per a la qual cosa s'haurà de respectar en el seu disseny i composició les característiques arquitectòniques tradicionals, posant especial atenció a harmonitzar els sistemes de coberta, cornisa, posició de forjats, ritmes, dimensions de buits i massissos, composició, materials, color extern i detalls constructius. A fi de garantir la deguda adaptació paisatgística d'estes edificacions al seu entorn, podrà exigir-se l'aportació de les anàlisis d'impacte sobre el medi en què es localitzen, incloent la utilització de documents gràfics.
3. Les obres que es duguen a terme en construccions o edificacions catalogades s'hauran d'adaptar al que estableix el planejament general.
Secció 8a
Infraestructures
Article 47. Normes generals sobre les obres d'infraestructures
1. Es prohibeix, amb caràcter general, la realització d'infraestructures de qualsevol tipus, com ara línies elèctriques i de telecomunicacions, viaris, abastiment d'aigua i sanejament, abocadors de residus sòlids, etc.. excepte les destinades al servici d'instal·lacions i activitats autoritzades en el PE, al compliment dels objectius en ell plantejats, com també aquelles destinades a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i el desenrotllament sostenible.
2. La realització d'obres per a la instal·lació, manteniment o remodelació d'infraestructures de qualsevol tipus, haurà d'atenir-se, a més de a les disposicions de les normatives sectorials aplicables, als requisits genèrics següents:
. Els traçats i emplaçaments hauran de realitzar-se tenint en compte les condicions ecològiques i paisatgístiques del territori, a fi d'evitar la creació d'obstacles a la lliure circulació de les aigües o farciments d'estes, degradació de la vegetació natural o impactes paisatgístics.
. Durant la realització de les obres hauran de prendre's les precaucions necessàries per a evitar la destrucció de la coberta vegetal, i a l'acabament de les obres s'haurà d'efectuar la restauració del terreny i la coberta vegetal. Així mateix, s'evitarà la realització d'obres en aquells períodes en què puguen comportar alteracions i riscos per a la fauna.
. Les autoritzacions i la resta de requisits que específicament s'assenyalen per a la realització d'infraestructures haurà d'obtenir-se, en tot cas, amb caràcter previ a l'atorgament de la llicència urbanística.
Article 48. Estudi d'impacte ambiental.
A més dels supòsits previstos en la legislació d'impacte ambiental i en l'article 162 del Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana, queden sotmesos al procediment d'Estimació d'Impacte Ambiental, d'acord amb el Decret 162/1990, de 15 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual es va aprovar el Reglament per a l'execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, d'Impacte Ambiental, les carreteres, camins i pistes forestals o les ampliacions d'estes, quan no estiguen sotmeses al procediment d'avaluació d'impacte ambiental, incloent, així mateix, les necessàries per a la defensa contra incendis forestals.
Secció 9a
Activitats d'investigació
Article 49. Promoció de les activitats d'investigació
1. Amb independència del potencial ús públic del paratge com a recurs utilitzable en la investigació bàsica sobre el medi físic, el territori i l'ambient socioeconòmic i cultural, a disposició en forma ordenada dels investigadors i les entitats i organismes especialitzats, l'Ajuntament, en col·laboració amb la conselleria competent en matèria de medi ambient, per a una millor gestió i administració de l'espai protegit, promourà la realització d'activitats d'investigació aplicada en matèria de coneixement i gestió dels recursos ambientals i culturals.
2. Estes activitats podran realitzar-se, atenent a les característiques de les mateixes i als seus requeriments en mitjans humans i materials, amb mitjans propis de les administracions públiques competents o mitjançant les oportunes col·laboracions amb entitats i organismes científics, tècnics o acadèmics. A este respecte, s'efectuaran els convenis o acords de col·laboració necessaris amb els oportuns organismes i entitats científiques i acadèmiques.
3. Les matèries prioritàries d'investigació aplicada en l'àmbit del paratge són les següents, en llista oberta que podrà adaptar-se a les necessitats de la gestió de l'espai protegit:
a) Investigació bàsica sobre les espècies de flora i fauna autòctona.
b) Desenrotllament de programes de conservació, recuperació i gestió d'espècies de flora i fauna considerats d'interés especial pel seu caràcter endèmic, rar o amenaçat, com també sobre les condicions per a la recuperació o millora dels seus hàbitats.
c) Investigacions la finalitat de les quals siga potenciar la regeneració de l'ullal.
d) Investigació etnogràfica i etnològica sobre el medi humà tradicional al paratge.
e) Investigació sobre mètodes d'administració i gestió dels recursos naturals des de distintes perspectives: jurídica, administrativa, econòmica.
f) Mètodes de gestió de l'ús públic del paratge, des dels punts de vista tècnic, sociològic, econòmic i empresarial.
g) L'Ajuntament facilitarà el coneixement dels treballs d'investigació realitzats en l'àmbit del paratge i en promourà la divulgació.
Article 50. Autoritzacions
Sense perjudici del règim general d'autoritzacions que figura en les disposicions generals d'esta normativa, s'estableix el següent règim específic per a la realització, per persones o entitats alienes a l'Ajuntament o a la conselleria competent en matèria de medi ambient, d'activitats o projectes d'investigació que tinguen com a objecte els recursos ambientals i culturals del paratge:
a) Les actuacions que afecten, directament o indirectament, la flora, la fauna o els hàbitats protegits, requeriran l'autorització prèvia de l'Ajuntament. Amb esta finalitat, la persona o entitat que haja de realitzar l'activitat investigadora acompanyarà a la sol·licitud una memòria del projecte d'investigació que s'ha de desenrotllar.
b) Les autoritzacions podran contenir condicions o restriccions per a l'execució del projecte. Cap la seua revocació si les investigacions s'aparten del que estableix la memòria del projecte presentat, o si les labors d'investigació s'han dut a terme vulnerant les directrius establides per l'autorització.
c) Una vegada realitzat l'estudi científic autoritzat, la persona o entitat autoritzada haurà de presentar un informe a l'Ajuntament sobre els resultats, com també sobre qualsevol altra dada que puga ser interessant des del punt de vista científic o de gestió de l'espai natural. En el supòsit que els treballs d'investigació autoritzats siguen publicats, el director del projecte haurà d'aportar un exemplar de la publicació.
d) Les autoritzacions atorgades per a anellament científic d'aus no exclouen de la necessitat que l'anellador obtinga els permisos corresponents de l'Ajuntament.
e) Els promotors de projectes d'investigació sobre els valors naturals i culturals del paratge que, pel fet de no afectar directament la flora, la fauna o els hàbitats protegits, no requereixen l'autorització prèvia, hauran de comunicar, això no obstant, al Consell de Participació o a l'Ajuntament l'existència del projecte, i hauran de facilitar-li l'accés als resultats de les investigacions amb destinació al fons documental del paratge.
Títol III
Normes particulars
Capítol I
Concepte i aspectes generals
Article 51. Concepte
1. A l'efecte de particularitzar les normes protectores establides mitjançant este PE, s'ha distingit la totalitat de l'àmbit del paratge amb les següents zones per a definir els tractaments específics més ajustats a les seues necessitats de protecció, conservació i millora:
. Àrea forestal.
. Ullal-Salines.
2. Les determinacions inherents a esta categoria de protecció constitueixen la referència normativa bàsica a l'hora d'establir els usos i les activitats permeses i prohibides per este PE.
Article 52. Interpretació
1. En tot allò no regulat en estes normes particulars seran d'aplicació les disposicions contingudes en les normes generals de regulació d'usos i activitats.
2. En la interpretació de la normativa prevaldran les normes particulars sobre les generals.
Capítol II
Àrea forestal
Article 53. Caracterització
1. Es tracta d'una zona d'alt valor natural, on la vegetació proporciona un lloc idoni per als ecosistemes i recer d'un ampli espectre d'espècies faunístiques d'interés ecològic.
2. Els objectius plantejats per a esta categoria de protecció es poden sintetitzar en els següents:
. Preservar la qualitat ambiental.
. Conservació de la vegetació existent, potenciació d'esta i de la seua regeneració natural.
. Mantenir els processos ecològics essencials i la diversitat biològica del paratge.
. Conservar i restaurar aquells elements arquitectònics singulars, com també les fites paisatgístiques existents.
3. Plantejar estos objectius comporta, necessàriament, una limitació de les possibilitats d'ús públic, i es permeten, únicament, aquells usos compatibles amb els objectius proposats, sobretot els de tipus científic i cultural.
Article 54. Localització
Comprén la major part de l'àmbit del paratge amb una superfície de 25,622 ha. Este espai queda assenyalat i delimitat en els corresponents plans d'ordenació d'este PE.
Article 55. Usos permesos
1. Es consideren usos permesos, amb caràcter general, tots aquells destinats a afavorir la conservació i potenciació dels valors naturals i al manteniment dels processos ecològics essencials i la diversitat biològica.
2. Queden específicament permesos els usos següents:
a) Tractaments de millora i conservació de la vegetació, com ara cures culturals i neteges, eliminació selectiva del matoll i, en especial, mesures per a aconseguir la regeneració natural.
b) Els usos i actuacions destinades a millorar les condicions naturals i paisatgístiques d'este espai o a facilitar la realització d'activitats científiques, didàctiques i recreativonaturalístiques, incloent actuacions i adequacions didacticonaturalístiques de caràcter extensiu, com ara marcatge i senyalització d'itineraris i enclavaments singulars visitables o miradors.
c) Obres i actuacions de millora de fonts i punts d'aigua, tant per a ús públic com per a la fauna.
d) Repoblació forestal, amb l'autorització prèvia de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
e) Instal·lacions provisionals per a l'execució d'obres públiques. Prèviament a l'obtenció de la llicència urbanística, requeriran informe favorable de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
f) Sense perjudici del que disposa l'article 19 d'estes normes, es permet la recol·lecció consuetudinària de fruits, llavors i plantes silvestres de consum tradicional, com ara bolets, mores, etc., sense perjudici de les limitacions específiques que la conselleria competent en matèria de medi ambient puga establir quan resulte perjudicial per la seua intensitat o altres causes per a la flora o fauna. En qualsevol cas, queda prohibida l'arrancada de la planta, que haurà de recol·lectar-se mitjançant poda.
g) Infraestructura de defensa contra incendis forestals i, si és el cas, les obres de captació d'aigües destinades a esta, que vinguen indicades en el Pla local de prevenció d'incendis forestals. Prèviament a l'obtenció de la llicència urbanística haurà de disposar de l'autorització de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
h) Construcció i condicionament de pistes i camins forestals destinats exclusivament a la lluita contra incendis forestals, sempre que hagen sigut previstos en el Pla de Prevenció d'Incendis, tal com preveu l'article 55 de la Llei Forestal de la Comunitat Valenciana.
Article 56. Usos prohibits
1. Es consideren usos prohibits, amb caràcter general, tots els que comporten la degradació del medi o dificulten el desenrotllament dels usos permesos. En especial, es prohibeixen tots aquells usos i actuacions que no es troben directament vinculats a la millora i conservació de la riquesa biològica de la zona o al desenrotllament d'activitats científiques i naturalístiques.
2. Queden específicament prohibits en estos espais:
a) Actuacions o activitats relacionades amb l'extracció d'àrids i terres per a l'explotació dels recursos miners.
b) Construccions i instal·lacions industrials i residencials de qualsevol tipus.
c) Actuacions i instal·lacions de caràcter turisticorecreatiu, excepte les adequacions didacticonaturalístiques previstes en l'article anterior.
d) Construccions i edificacions públiques singulars, com ara: construccions i edificacions vinculades a la defensa nacional, centres sanitaris especials, centres d'ensenyament i culturals, cementeris.
e) Suports de publicitat exterior de qualsevol tipus, com també qualsevol forma de publicitat, excepte indicadors de caràcter institucional destinats a proporcionar informació sobre la zona, sense que comporten deteriorament del paisatge.
f) Obres o magatzems i instal·lacions relacionades amb l'explotació agrícola o ramadera, inclouen hivernacles, i infraestructures de servici a estes, com també instal·lacions d'emmagatzemament o primera transformació de productes forestals.
g) Construccions o instal·lacions, de caràcter permanent o temporal, incloent tancaments i tanques, lligades a l'activitat cinegètica o pecuària.
h) Infraestructures de qualsevol tipus, excepte les directament vinculades a la prevenció i control d'incendis forestals, les destinades al servici d'edificacions o instal·lacions permeses o aquelles destinades a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i el desenrotllament sostenible.
i) Instal·lacions esportives de qualsevol tipus, com també activitats esportives que puguen comportar degradació del medi natural, particularment les que impliquen la utilització de vehicles de motor.
j) L'abocament de residus sòlids o líquids de qualsevol tipus que puguen contribuir a deteriorar la qualitat de les aigües, el sòl o el paisatge.
k) El trànsit de vehicles motoritzats fora dels camins en què s'autoritza expressament, excepte per als servicis de vigilància i manteniment de la zona, prevenció i extinció d'incendis.
Capítol III
Ullal.Salines
Article 57. Caracterització
1. Es tracta de la zona que, per la seua particular ubicació, les seues característiques intrínseques tant de fisiconaturals com derivades de l'activitat humana, i per les seues especials potencialitats d'ús, els objectius que es plantegen per a esta categoria de protecció es poden sintetitzar en els punts següents:
. Preservar la qualitat ambiental.
. Potenciar la regeneració de l'ullal.
. Recuperació de les antigues basses.
. Dotar-la d'una funció social com a lloc d'esplai.
2. Esta àrea es caracteritza per la seua aptitud per a acollir un cert grau d'ocupació i utilització de manera compatible amb els seus valors naturals.
Article 58. Localització
1. Comprén la zona més deprimida en la part oriental del paratge, amb una superfície de 2,589 ha.
2. Este espai queda assenyalat i delimitat en els corresponents plànols d'ordenació d'este PE.
Article 59. Usos permesos
1. Els usos recreatius lligats al gaudi de la naturalesa, sempre que s'ajusten a les normes generals i particulars d'este PE, com també a les normatives sectorials aplicables.
2. Queden específicament permesos els usos següents:
a) Tractaments de millora, conservació i regeneració de l'ullal. Abans d'escometre qualsevol obra de regeneració, recuperació o restauració de l'ullal, hi cal l'elaboració d'un projecte específic, en el qual es preveuen i analitzen prèviament els antecedents històrics sobre el particular i la situació hidrològica i hidrogeològica actual, tenint en compte, a més, que suposadament puga tractar-se d'un aiguamoll vinculat a la possible descàrrega d'aigües subterrànies salines.
b) Dotacions, infraestructures i servicis per al control i manteniment del medi.
c) Àrees de pícnic.
d) Instal·lacions d'educació i interpretació ambiental.
e) Instal·lacions vinculades a l'administració i gestió dels recursos ambientals del paratge paratge.
f) Obres i actuacions de millora de fonts i punts d'aigua, tant per a ús públic com per a la fauna.
g) Elements de mobiliari urbà com ara bancs, taules i papereres, així com indicadors de caràcter institucional relacionats amb l'ús públic del paratge i la gestió de l'àmbit territorial objecte del PE.
h) Adequació d'una zona per a l'estacionament de vehicles sense pavimentar en l'accés al paratge des de la carretera CV-41.
Article 60. Usos prohibits
1. En general, tots aquells que comporten una degradació ambiental o paisatgística d'estos espais o dificulten la realització dels usos preferents.
2. Queden especialment prohibits:
a) La construcció o instal·lació d'obres relacionades amb l'explotació de recursos vius.
b) Usos i activitats que comporten un notable impacte paisatgístic o ecològic.
c) La instal·lació de suports de publicitat o altres elements anàlegs, excepte aquells indicadors d'activitats, establiments i llocs que es consideren necessaris per a la correcta gestió del paratge. En tot cas, caldrà ajustar-se a les normes que s'establisquen de disseny i instal·lació.
d) La construcció d'edificacions de qualsevol tipus.
e) La utilització de foc mitjançant foguerets, fogueres, barbacoes, etc.,
f) L'activitat cinegètica.
Títol IV
Normes per a la gestió del paratge natural
Article 61. Règim general
1. L'administració i la gestió del Paratge Natural Municipal correspon a l'Ajuntament de Manuel.
2. La conselleria competent en matèria de medi ambient podrà prestar a l'Ajuntament l'assistència tècnica necessària i assessorament per a la gestió del Paratge Natural Municipal.
3. El règim de gestió del paratge atendrà al marc establit amb caràcter genèric per als Paratges Naturals Municipals per la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, com també les determinacions específiques que estableix en la matèria el Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, de Regulació dels Paratges Naturals Municipals.
4. La gestió del paratge, pel que fa al funcionament d'instal·lacions, equipaments i servicis, podrà delegar-se, d'acord amb el que preveu la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana. Esta gestió també podrà encomanar-se a altres entitats de dret públic o concertar-se amb institucions o entitats de naturalesa privada.
5. L'Ajuntament podrà promoure, per a assegurar la participació efectiva en la gestió del paratge dels agents socials i econòmics implicats en el paratge i d'altres administracions públiques, la constitució d'una entitat mixta amb participació de les administracions autonòmiques i local i del sector privat, com ara una fundació, un consorci o un altre tipus de figura prevista en la legislació vigent.
Article 62. Consell de Participació del Paratge Natural Municipal
Com a òrgan col·legiat de caràcter consultiu, amb la finalitat de col·laborar en la gestió i canalitzar la participació dels propietaris i interessos socials i econòmics afectats, existeix el Consell de Participació del Paratge Natural Municipal de Les Salines, segons el que estableix l'acord de declaració del paratge.
Títol V
Mecanisme de finançament
Article 63. Règim general
1. El finançament del Paratge Natural Municipal anirà a càrrec de l'Ajuntament de Manuel.
2. L'Ajuntament de Manuel habilitarà en els seus pressupostos els crèdits necessaris per a la correcta gestió del Paratge Natural Municipal.
3. La Conselleria de Territori i Habitatge podrà participar en el finançament del Paratge Natural Municipal, d'acord amb l'article 10 del Decret 161/2004, de 27 de desembre, del Consell de la Generalitat, de Regulació dels Paratges Naturals Municipals, sense perjudici dels mitjans econòmics que poden aportar altres entitats públiques o privades que puguen tenir interés a coadjuvar al manteniment del Paratge Natural Municipal.
Títol VI
Règim sancionador
Article 64. Règim sancionador
1. La inobservança o infracció de la normativa aplicable al Paratge Natural Municipal serà sancionada de conformitat amb la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, sense perjudici del que siga exigible en via penal, civil o de qualsevol altre ordre en què puga incórrer.
2. Els infractors estaran obligats, en tot cas, a reparar els danys causats i a restituir els llocs i elements alterats a la seua situació inicial.

linea