diari

Llei 1/1994, de 28 de març, de la Generalitat Valenciana de Salut Escolar.

(DOGV núm. 2241 de 07.04.1994) Ref. Base de dades 0752/1994

LLEI 1/1994, de 28 de març, de la Generalitat Valenciana de Salut Escolar. [94/2119]
Sia notori i manifest a tos els ciutadans, que les Corts Valencianes han aprovat i jo, d'acord amb el que estableix la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei promulgue la Llei següent:
PREÀMBUL
L'article 31.11 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana estableix la competència exclusiva de la Generalitat Valenciana en matèria d'higiene. Igualment, l'article 38.1 li atorga la competència per al desplegament legislatiu i l'execució de la legislació bàsica de l'estat en matèria de sanitat interior. D'altra banda, l'article 35 de l'Estatut d'Autonomia confirma la competència plena de la Generalitat Valenciana en matèria educativa.
El Govern valencià considera que cal adequar la normativa actual en matèria de salut escolar als canvis que s'han esdevingut després de l'entrada en vigor de la Llei General de Sanitat, la Llei del Servei Valencià de Salut, la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació, i la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu (LOGSE).
La normativa vigent fins ara ha desplegat fonamentalment les accions sanitàries en relació amb l'escola i ha posat un èmfasi especial en les accions d'inspecció del medi ambient i en els exàmens de salut de l'alumnat. Amb aquesta llei es pretén adequar el paper educador que l'escola té en tots els àmbits als camps de la salut i el consum. La salut escolar respon a la concepció de l'escola com a ambient de vida i treball, com a lloc de promoció de la salut i de formació d'un estil de vida sa.
D'aquesta manera, s'introdueixen les bases per fer possible el compliment dels objectius 14, 15, 16 i 17 dels enunciats per l'Organització Mundial de la Salut per assolir la salut per a tots l'any 2000, als quals s'ha adherit el Govern de l'estat.
Aquests objectius es dirigeixen a l'enfortiment d'estils de vida sans, tant en el procés de socialització i aprenentatge en la família i el medi social com als centres docents, i condueixen a la promoció de la salut, concebuda com l'estat de benestar físic, mental i social, i no sols com l'absència d'afeccions o malalties.
L'educació per a la salut duta a terme en l'àmbit de la comunitat escolar completa la socialització de comportaments i l'adquisició d'habituds que afavoreixen una qualitat de vida millor, i fa capaç a cada individu i a tota la col.lectivitat de millorar la seua salut i d'augmentar-ne el control.
Aquest concepte d'educació per a la salut s'inclou ja en els aspectes bàsics dels currículums dels ensenyaments d'educació infantil primària i secundària, que tenen com a objectius el descobriment, el coneixement, el control i l'estima del propi cos, i contribueix al seu desenvolupament, l'adopció d'habituds de salut i benestar, i el coneixement de les conseqüències per a la salut individual i col.lectiva dels actes i les decisions personals.
És important notar el fet que, segons el nivell de coneixement actual, hom pot identificar que hi ha importants factors de risc entre la població escolar, fonamentalment en els nivells educatius de l'ensenyament secundari. Entre els factors de risc més importants hom pot esmentar els accidents de trànsit, primera causa de mort en la població adolescent i juvenil; el consum de tabac, alcohol i altres drogues; el risc d'adquisició de malalties de transmissió sexual, i els embarassos no desitjats. L'acció educativa pot contribuir a facilitar els coneixements adequats i a modificar les actituds i les conductes, i promoure així estils de vida saludables.
El marc de salut escolar quedaria incomplet sense referir-nos al medi ambient escolar, que no sols ha de preveure l'emplaçament, sinó també els serveis complementaris: menjador i transport escolar.
El que disposa aquesta llei serà de compliment obligat per als alumnes dels centres docents no universitaris; per als seus pares, tutors o persones que legalment en siguen responsables; per al personal directiu, professorat, personal no docent i titulars dels centres on s'impartisquen els ensenyaments esmentats, i per al personal sanitari implicat en l'execució d'aquesta llei, especialment, el personal sanitari de primera atenció.
Per tant, la llei estableix una col.laboració entre les institucions i els professionals de la sanitat i de la docència, mitjançant la creació de la comissió mixta de les conselleries de Sanitat i Consum i d'Educació i Ciència, que substitueix la que en el seu moment va ser creada pel Decret 147/1986, de 24 de novembre, del Govern valencià, regulador del Programa per a la promoció de la salut de la mare i el xiquet i xiqueta, i regulador la intervenció dels tècnics de salut en els consells escolars.
Aquesta llei es va sotmetre a la consulta preceptiva del Consell Escolar Valencià, en compliment del que disposa l'article 5.c) del Decret Legislatiu de 16 de gener de 1989, del Govern valencià, pel qual s'aprovà el text refós de la Llei de Consells Escolars de la Comunitat Valenciana.
TÍTOL I
Disposicions generals
Article primer
Aquesta llei és d'aplicació a tots els centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana.
Article segon
1. La Llei de Salut Escolar té com a objectius l'educació per a la salut, la conservació i el foment de la salut física, psíquica i social de l'escolar.
2. Per assolir aquests objectius, la Llei de Salut Escolar proposa de fer un conjunt de programes i activitats dirigides a aconseguir el desenvolupament màxim de les potencialitats de salut de la comunitat escolar i a augmentar la capacitat d'ús dels recursos individuals i col·lectius, per atendre i millorar la salut.
Article tercer
L'educació per a la salut en el medi escolar constitueix una acció sanitària fonamental adreçada a promoure la incorporació i la maduració d'informacions, actituds i habituds positives per a la salut, que tracten de desenvolupar la responsabilitat i la participació de la comunitat escolar en la gestió col·lectiva de la salut per tal d'aconseguir una societat més sana i solidària.
TÍTOL II
Programes i activitats de salut escolar
Article quart
Els alumnes de nou accés a un centre escolar aportaran un document, elaborat gratuïtament, la base del qual serà, almenys, la fotocòpia del carnet de vacunació o del full de cartilla de salut, que justifique la seua situació vaccínica. Aquest document serà emplenat per l'equip d'atenció primària o pel personal sanitari encarregat de la salut del xiquet i de la xiqueta. Així mateix, dependrà dels equips d'atenció primària l'emissió d'informes o certificats relacionats amb la pràctica esportiva en els diferents nivells educatius.
Article cinqué
1. Es faran exàmens de salut o reconeixements sanitaris amb la periodicitat i en la forma que reglamentàriament es determine, adreçats fonamentalment a prevenir patologies que afecten l'adaptació i la integració de l'infant en el medi escolar.
2. La informació que resulte dels exàmens de salut es recollirà en el document de salut infantil o, si no n'hi ha, en la documentació que es determine reglamentàriament; en tot cas, s'assegurarà que aquesta informació s'inclou en la història clínica de les xiquetes i els xiquets.
3. La informació recollida en el document d'accés al centre escolar i en els exàmens de salut serà confidencial i mai no afectarà la integració de l'alumne en la comunitat escolar.
Article sisé
L'acció sanitària s'encaminarà a la prevenció de les malalties i a la promoció de la salut, mitjançant l'educació per a la salut i totes les mesures que s'estimen adients segons els factors de risc.
Article seté
A fi d'afavorir el procés d'integració escolar d'alumnes amb necessitats educatives especials, s'establiran els mecanismes de coordinació que calga entre els serveis sanitaris i els equips psicopedagògics dependents de la Conselleria d'Educació i Ciència i de les entitats locals i a més tindran un centre de salut de referència o un equip de salut mental d'àrea, segons les necessitats del xiquet o la xiqueta.
Per tal d'afavorir el tractament sanitari dels alumnes que assistisquen als centres específics d'educació especial, s'establirà una atenció sanitària complementària, mitjançant l'atenció ambulatòria, de manera que preveja els tractaments sanitaris d'urgència, l'administració de medecines o l'aplicació de tractaments específics. Els centres públics d'educació especial quedaran adscrits a un centre de salut.
Article vuité
Sense perjudici del que disposen les normes bàsiques de l'estat, a iniciativa de les conselleries de Sanitat i Consum i d'Educació i Ciència, oïda la comissió mixta prevista en l'article 12 d'aquesta llei, el Govern valencià establirà les normes higiènico-sanitàries de compliment obligatori en la construcció i l'equipament dels centres escolars i transport escolar.
Els centres docents seran objecte d'una vigilància especial, com a prestataris de serveis de consum comú, ordinari i generalitzat, considerat en l'annex c) del Decret 130/1989, de 16 d'agost, del Govern valencià.
TÍTOL III
Competències
Article nové
Correspon a la Conselleria de Sanitat i Consum la planificació, la direcció, la coordinació i, si escau, la difusió de les activitats regulades en aquesta llei. Tot això sense perjudici de les obligacions que per raó de la matèria estiguen atribuïdes a altres òrgans.
Són igualment competència de la Conselleria de Sanitat i Consum les funcions següents:
1. Elaborar els documents a què es refereixen els articles 4 i 5.
2. Planificar i fer els exàmens de salut.
3. Fer estudis i propostes higiènico-sanitàries adients en matèria d'educació per a la salut, per a millorar l'estat de salut de la població escolar.
4. El control sanitari de les instal·lacions.
5. La vigilància i el control higiènico-sanitari dels aliments i del personal dels menjadors escolars.
6. Assessorar i establir, si escau, els requisits mínims que han de tenir els menús alimentaris dels menjadors escolars.
7. Articular la col.laboració amb entitats públiques o privades per a l'execució de les activitats de salut considerades en aquesta llei, quan la magnitud i el caràcter específic d'aquestes accions ho requerisquen.
8. Dictar totes les instruccions que calga per al compliment d'aquesta llei per part del personal de la Conselleria de Sanitat i Consum.
Article deu
La Conselleria d'Educació i Ciència garantirà els mitjans necessaris per a la formació del professorat en l'educació per a la salut, com a aspecte transversal dels currículums en tots els nivells educatius.
Correspon també a aquesta conselleria dictar les normes i instruccions que calga per al compliment d'aquesta llei als centres del seu àmbit de competència.
Article onze
La direcció, el titular i el personal que preste serveis als centres docents compresos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei, i també els alumnes i els seus pares o tutors col·laboraran amb el personal sanitari en les accions de salut escolar que es duguen a terme en compliment d'aquesta llei.
En particular, cooperaran, a través de la direcció del centre docent amb el servei sanitari corresponent en la comunicació de les malalties de declaració obligatòria que reglamentàriament es determinen.
Per a l'aplicació individual d'alguna de les actuacions considerades, se sol.licitarà l'autorització per escrit. La Conselleria de Sanitat i Consum podrà acceptar la negativa quan, al seu entendre, no hi haja risc per a la resta de la comunitat escolar.
TÍTOL IV
Coordinació entre les institucions
Article dotze
1. L'aplicació, el desplegament i el seguiment d'aquesta llei es farà de forma conjunta entre les conselleries de Sanitat i Consum i d'Educació i Ciència. La coordinació entre ambdues s'articularà a través d'una comissió mixta, el contingut, la composició i el funcionament de la qual es determinarà mitjançant un decret del Govern valencià.
2. Pel que fa a aquesta llei, seran funcions de la comissió mixta, almenys, les següents:
a) Procurar que es complisca aquesta llei.
b) Estudiar tots els aspectes que puguen redundar en la millora de la salut de l'alumne a l'escola.
c) Informar sobre les accions de salut de caràcter general desplegades en el medi escolar i avaluar-ne els resultats.
d) Planificar les accions que considere necessàries per a la promoció de la salut escolar i coordinar-hi els recursos.
e) Elaborar un informe anual sobre la situació de la salut escolar a la Comunitat Valenciana i proposar mesures sobre l'acompliment dels objectius previstos en la llei.
f) Proposar l'aprovació d'una cartera bàsica de serveis de compliment obligatori en tots els centres escolars.
g) Garantir la inclusió de l'educació de salut laboral, en els programes i activitats d'educació per a la salut, tant els dirigits als escolars com en els del personal docent i no docent.
3. Es crearà un consell assessor de salut escolar, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, el contingut, composició i funcionament del qual es determinaran reglamentàriament, garantint, almenys, la representació de les APA, organitzacions d'estudiants i sindicats de treballadors de l'ensenyament docents i no docents.
Article tretze
Per tal que les accions de salut responguen a les necessitats específiques dels centres, es constituiran comissions de salut escolar de centre o d'àmbit municipal en aquells municipis on hi haja un equip psicopedagògic propi o de suport, on seran representades les administracions sanitària i educativa i els usuaris i els sindicats, amb les funcions i en el termes i casos que reglamentàriament es determinen.
TÍTOL V
Responsabilitats i sancions
Article catorze
Les conselleries de Sanitat i Consum i d'Educació i Ciència, en els seus àmbits de competència respectius, vetlaran pel compliment del contingut d'aquesta llei.
Article quinze
El que disposa aquesta llei serà de compliment obligat per als titulars dels centres, el personal directiu, el professorat, el personal no docent, els alumnes, els seus pares, tutors o persones que en siguen legalment responsables, i també per al personal sanitari implicat en l'execució d'aquesta llei, especialment el personal sanitari d'atenció primària.
Article setze
Les persones esmentades en l'article anterior seran responsables de les accions o omissions que infringisquen o entrebanquen l'aplicació del que disposa aquesta llei, en la mesura que respectivament els afecte. Aquesta responsabilitat els serà exigible segons les normes disciplinàries que legalment els siguen d'aplicació.
TÍTOL VI
Finançament
Article disset
Les conselleries de Sanitat i Consum i d'Educació i Ciència arbitraran els recursos que calga per a finançar l'execució de les accions a què es refereix aquesta llei, a càrrec dels seus propis pressupostos, quan aquestes accions es despleguen als centres públics docents la titularitat dels quals siga de la Generalitat Valenciana.
Tot això sense perjudici de les accions que s'efectuen sobre les instal.lacions, que seran finançades pel titular demanial de l'edifici, segons el que estableix al paràgraf 1 de la disposició addicional dissetena de la LOGSE.
En els col.legis concertats es finançaran exclusivament aquelles activitats que estan compreses en l'article 2 d'aquesta llei.
En la resta de casos, el finançament correspondrà al titular del centre, sense perjudici de la gratuïtat, total o parcial, que puga acordar-se per a determinades accions.
DISPOSICIONS ADICIONALS
Primera
La Conselleria de Sanitat i Consum incorporarà als criteris de planificació de personal d'atenció primària i de serveis de salut comunitària les accions que els siguen pròpies derivades d'aquesta llei.
Segona
Les conselleries de Sanitat i Consum i d'Educació i Ciència adequaran les normatives internes que afavorisquen l'execució de les activitats de salut escolar.
Tercera
Les administracions educativa i sanitària podran establir convenis i/o acords amb les universitats o amb les seues facultats i escoles universitàries per a la formació específica en educació per a la salut dels futurs professionals que actuaran en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei.
Quarta
Les administracions educativa i sanitària establiran, de forma immediata, els mecanismes que calga per integrar l'educació per a la salut en la formació dels seus professionals.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
En el termini de sis mesos, la Generalitat Valenciana, mitjançant un decret del Govern valencià, crearà la comissió mixta esmentada en l'article 12, per a la coordinació entre les conselleries d'Educació i Ciència i de Sanitat i Consum en les matèries que estiguen relacionades amb ambdues.
Segona
La Comissió per a la Promoció de la Salut del Xiquet i la Xiqueta a l'Escola, creada pel Decret 147/1986, de 24 de novembre, del Govern valencià, continuarà en vigor mentre no es constituïsca la comissió mixta que regula aquesta llei.
Tercera
Atés que l'aplicació de la LOGSE preveu la implantació progressiva de nous ensenyaments, amb la finalitat que tota la comunitat escolar puga beneficiar-se de l'educació per a la salut, les administracions sanitària i educativa faran els esforços necessaris per tal que l'educació per a la salut siga integrada en tots els nivells educatius fins a la total aplicació de la LOGSE.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
El Govern valencià dictarà les disposicions necessàries per al desplegament d'aquesta llei.
Segona
Aquesta llei vigirà des de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta llei.
València, 28 de març de 1994
El president de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO

linea