diari

Decret 48/1989, de 4 'abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, per qual es crea la Comissió Executiva per a l'aplicació del Programa de Cooperació amb països en via de desenvolupament.

(DOGV núm. 1042 de 12.04.1989) Ref. Base de dades 0755/1989

Decret 48/1989, de 4 'abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, per qual es crea la Comissió Executiva per a l'aplicació del Programa de Cooperació amb països en via de desenvolupament.
La solidaritat i la interdependència econòmica, social, cultural i ecològica entre els països del Nord i del Sud és tan palesa que, o es construeix un futur comú, o no n'hi haurà.
Considerant que la pobresa i la depauperació del Tercer Món també constitueix una amenaça per a la pau i la seguretat, més que més a aquells països en desenvolupament on el deute exterior redueix dràsticament la possibilitat d'assignar fons per tal de cobrir les necessitats urgents i bàsiques de llur població.
Tenint en compte que un creixement econòmic accelerat en els països en vies de desenvolupament no sols alleujeraria la fam i la pobresa en aquestos països, sinó que a més crearà ocupació i millorarà el nivell de vida tant als països en desenvolupament com als països industrialitzats.
Constatant que les mesures preses fins ara i l'ajuda al desenrotllament brindada pels països industrialitzats no ha estat suficient per a millorar la deficient situació econòmica i financera de molts països en desenvolupament.
Assumint la iniciativa del Consell d'Europa que la passada primavera llançà una campanya pública europea sobre la interdependència i la solidaritat Nord-Sud, per contribuir a conscienciar l’opinió pública sobre l’esmentada interdependència i la necessitat d'un major sentit solidari a fi de trobar i urgir les solucions més adequades, sobre la base del principi que la cooperació Nord-Sud és una obligació racional i un deure moral.
Atés que la Comunitat Valenciana té la capacitat i el dret moral d'intensificar la cooperació entre regions i que la meta fonamental de la cooperació en la política de desenvolupament radica en l’eliminació de la fam, la pobresa, í la injustícia social i en el reconeixement dels drets humans perquè els ciutadans puguen satisfer llurs necessitats més primordials i dur una vida digna.
Sobre la base de tot el que antecedeix el Govern Valencià proposà, i les Corts Valencianes ho aprovaren en els pressupostos d'enguany, una línia d'ajudes per atendre el Programa de Cooperació amb els països en vies de desplegament, línia emmarcada operativament en els pressupostos ordinaris de la Conselleria de Treball i Seguretat Social. Aquest Programa d'ajuda al desplegament ha de tenir com a objectiu, a curt termini, la satisfacció de les necessitats immediates de la població, i a llarg termini, la creació d'infraestructures que permeten als referits països assegurar llur desenvolupament de manera autònoma.
Ara bé, les actuacions que exigeix l’execució d'aquest Programa requereixen la participació conjunta de les diverses Conselleries del Govern Valencià. Per tant, es considera necessària la creació d'un òrgan administratiu que tinga al seu si la representació dels distints Departaments.
En atenció d'aquests motius, i fent ús de les facultats que em confereix la Llei de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, a proposta del Conseller de Treball i Seguretat Social i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat Valenciana, en sessió celebrada el dia 4 d'abril de 1989,
DECRETE:
Article primer Es crea la Comissió Executiva per tal d'aplicar el Programa de cooperació amb països en via de desenvolupament, Comissió adscrita a la Conselleria de Treball i Seguretat Social.
Article segon
La Comissió Executiva per a l'aplicació del Programa de cooperació amb països en via de desenvolupament estarà integrada pels membres següents:
- El President, que ho serà el Conseller de Treball i Seguretat Social o persona en qui hi delegue.
- El Vice-president, el qual serà designat pel Conseller de Treball i Seguretat Social.
- Els Vocals, que seran designats entre els que exercesquen, com a mínim, el rang de Cap de Servei, un per cadascuna de les distintes Conselleries. Igualment serà designat un Vocal per la Presidència de la Generalitat Valenciana.
- El Secretari, serà un funcionari de la Conselleria de Treball i Seguretat Social designat pel President de la Comissió.
La Conselleria de Treball i Seguretat Social proporcionarà a la Comissió Executiva el suport administratiu que calga per al funcionament d'aquesta.
Article tercer
La Comissió Executiva durà a terme la preparació dels treballs que calguen per seleccionar i dissenyar els Convenis i Programes d'actuació necessaris per incrementar la cooperació amb els països en vies de desplegament.
Les propostes concretes d'actuació seran aprovades per la Comissió Executiva, comunicant-les a l’òrgan competent per a llur execució.
Article quart
La Comissió Executiva confeccionarà, respectivament, un Pla d'acció i una posterior Memòria anual d'actuacions de la qual donarà compte al Govern Valencià, comunicat-li també, almenys una vegada al semestre, les incidències que sorgesquen en l’execució dels Programes.
Article cinquè
Com a òrgan de participació i assessorament, la Comissió Executiva disposarà d'un Consell Assessor, on estaran representats els distints col·lectius que actuen als camps relacionats amb els programes de cooperació amb països en vies de desenrotllament, de la manera en què es determine reglamentàriament.
DISPOSICIO FINAL
S'autoritza el Conseller de Treball i Seguretat Social perquè dicte les disposicions que calguen per tal d'aplicar aquest Decret, el qual vigirà l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Valencia, 4 d'abril de 1989.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller de Treball i Seguretat Social,
MIQUEL DOMENECH I PASTOR

linea