diari

Decret Legislatiu de 20 de març de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana.

(DOGV núm. 1509 de 22.03.1991) Ref. Base de dades 0759/1991

Decret Legislatiu de 20 de març de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana.
La Llei 10/1985, de 31 de juliol, de la Generalitat Valenciana, de la Funció Pública Valenciana, en el marc de les competències atribuïdes a la Generalitat Valenciana amb caràcter exclusiu per l'article 31.1 de l'Estatut d’autonomia i d'acord amb l'article 32.1.1 de l'esmentat estatut, regulà l'organització de la funció pública autonòmica i també el règim estatutari del personal al seu servei.
La Llei 6/1990, de 14 de novembre modifica determinats articles de la Llei 10/1985, de 31 de juliol.
El principi de seguretat jurídica proclamat per l'article 9, núm. 3 de la Constitució espanyola de 1978 aconsellava la promulgació d'un text refós de les dues normes. .
Així ho han entès les Corts Valencianes, les quals han autoritzat el Govern Valencià perquè elabore un text refós de les dues lleis, en la disposició final quarta de la Llei 7/1990, de 28 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l’exercici de 1991.
La delegació que es formula amb ocasió de la llei de reforma parcial es refereix exclusivament a la refosa, sense estendre's a l’harmonització ni l'aclariment.
La justificació de la reforma queda palesa en el preàmbul de la Llei 6/1990 com a conseqüència de tres factors:
1. La sentència 99/1987, d'11 de juny, del Tribunal Constitucional, recaiguda en el recurs d'inconstitucionalitat número 763/1984, que declara inconstitucionals determinats preceptes de la Llei 30/i984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, i afecta els preceptes bàsics en els termes de l'article 149.1.18 de la Constitució espanyola.
2. L'aprovació de la Llei 23/1988, de 28 de juliol, per les Corts Generals, que modifica la normativa bàsica estatal.
3. La possibilitat de perfeccionar aspectes tècnics de la Llei 10/1985, de 31 de juliol, de la Funció Pública Valenciana, i també la conveniència d'un major grau de desenvolupament i concreció en la regulació d'aspectes que requereixen un tractament detallat com el sistema d'habilitació, les situacions administratives, etc. Aquesta necessitat de modificació s'havia manifestat amb l'aplicació de la mateixa llei i el desenvolupament reglamentari.
Justificada àmpliament aquesta reforma, amb la refosa l'administració aporta un novum important, ja que el text que així naix substitueix les lleis que s'hi refonen, clarificant, davant el gestor administratiu i el mateix ciutadà, la normativa aplicable en l’àmbit de la Funció Pública Valenciana i dotant de transparència el sistema.
Per tot això, a proposta del Conseller d'Administració Pública i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià en la reunió del dia 20 de març; de 1991,
DECRETE:
Article únic
S'aprova del Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana en compliment de la disposició final quarta de la Llei 7/1990, de 28 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per A 1991, els articles 82.2 i 5 i 85 de la Constitució espanyola i els articles 59 al 62 de la Llei de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià.
TEXT REFOS DE LA LLEI DE LA FUNCIO PUBLICA
LLIBRE PRIMER De l'organització de la funció pública
TITOL PRELIMINAR De l’àmbit de la Llei
Article 1
1. En l’exercici de les competències atribuïdes per l’Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana en els articles 31.1 i 32.1.1 i en les bases establertes per la legislació de l’Estat, es dicta aquesta llei, la qual és d’aplicació:
a) Al personal al servei de la Generalitat Valenciana determinat en l'article 2.
El personal laboral s'ha de regir per la legislació d'aquest caràcter, sense perjudici que li siguen d’aplicació les normes del llibre primer d'aquesta llei que expressament ho esmenten.
b) Al personal de l'administració local que no siguen habilitats de caràcter nacional, i que es regirà per la legislació bàsica de l’Estat en matèria de règim local i per allò disposat en aquesta llei. Alhora, els ens locals podran optar pel sistema de selecció previst en l'article 10.
2. Per via de decret de Govern Valencià, la llei s'adequarà a les característiques especials del personal sanitari, docent, investigador i, si escau, de seguretat.
TITOL 1 Del personal al servei de la Generalitat Valenciana
CAPITOL 1 De la classificació del personal
Article 2
1. Es personal al servei de la Generalitat Valenciana: el de les Corts Valencianes i de les institucions que en depenen, el del Govern Valencià i dels altres organismes i institucions configuradors i dependents de la Generalitat Valenciana.
Les Corts Valencianes, en virtut de la seua autonomia organitzativa, administrativa i financera, desplegaran aquesta llei, i establiran el règim del seu personal, ateses les característiques especials de l'activitat parlamentària.
2. Les persones al servei integrant de l'administració pública valenciana es classifiquen en:
a) Funcionari de carrera.
b) Funcionari interí.
c) Personal eventual.
d) Personal laboral.
Article 3
1. Són funcionaris de carrera de la Generalitat Valenciana aquells que superades les proves selectives previstes en l'article 9 d'aquesta llei en les quals s'exigia una formació general de caràcter administratiu, en virtut de nomenament legal exerceixen serveis de caràcter permanent, regulats pel dret administratiu, en llocs de treball inclosos en les respectives plantilles i dotats pressupostàriament.
2. Són també funcionaris de carrera de la Generalitat Valenciana els qui van adquirir tal condició en altres administracions públiques, mitjançant proves selectives per a la superació de les quals calia una formació general administrativa, i s'integren en la funció pública de la Generalitat Valenciana per la via de transferències.
3. Adquiriran també la condició de funcionaris de carrera de la Generalitat Valenciana aquells que han estat seleccionats mitjançant el sistema previst en l'article 9 d'aquesta llei, en virtut del que disposa l'article 10, siguen funcionaris de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana, i passen a ocupar un lloc de treball en la Generalitat Valenciana a través dels sistemes de provisió de llocs de treball de l'article 20 d'aquesta llei.
4. Així mateix, són funcionaris de carrera de la Generalitat Valenciana aquells que han superat les proves selectives previstes en l'article 9 d'aquesta llei, en les quals s'haja exigit una formació de caràcter específicament tècnic de conformitat amb la titulació requerida, i en virtut de nomenament legal exercesquen professionalment serveis amb caràcter permanent, regulats pel dret administratiu, en els llocs als que fa referència l'apartat 3 de l'article 16 d'aquesta llei, inclosos en les respectives plantilles i dotats pressupostàriament.
En tot cas, s'inclouen en aquest apartat els funcionaris de carrera que hagen obtingut tal condició pel seu ingrés en cossos o escales d'altres administracions públiques en les quals s'haja exigit una formació de caràcter específicament tècnic i s'integren en la funció pública valenciana mitjançant transferència.
Article 4
Els funcionaris, d'acord amb la titulació exigida per al seu ingrés, pertanyeran a un dels grups següents:
Grup A- títol de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte o equivalent.
Grup B: títol d'enginyer tècnic, diplomat universitari, arquitecte tècnic, formació professional de tercer grau o equivalent.
Grup C: títol de batxiller, formació professional de segon grau o equivalent.
Grup D: títol de graduat escolar, formació professional de primer grau o equivalent.
Grup E: certificat d'escolaritat.
En els grups A i B del sector d'administració especial, i com a conseqüència de la classificació dels llocs de treball i de les necessitats de la selecció de personal, s'establirà per llei de la Generalitat Valenciana les classes que es consideren necessàries, atenent a la naturalesa de la seua funció o a la professió específica amb què es corresponguen.
Article 5
1. El personal habilitat conforme a l'article 9.2 d'aquesta llei podrà adquirir la condició de Funcionari de carrera mitjançant nomenament amb destinació provisional per a ocupar llocs vacants en les relacions de llocs de treball. Per a efectuar els corresponents nomenaments es tindrà en compte l’ordre de puntuació obtingut en les proves d'habilitació específica.
Els llocs així ocupats hauran de proveir-se mitjançant les corresponents convocatòries públiques, en un termini inferior a un any, tenint en compte el que estableix l'article 20.3, d'aquesta llei.
2. Podrà nomenar-se Funcionari interí en aquells llocs de treball que, oferts prèviament als funcionaris de carrera i no havent-hi habilitats en què puga recaure un nomenament provisional dels previstos en el punt anterior, estiguen entre els supòsits previstos en l'article 38 d'aquesta llei que impliquen reserva de plaça pressupostària, i en casos molt urgents en què fóra necessari cobrir temporalment un lloc dotat pressupostàriament i inclòs en les plantilles o relacions de llocs de treball.
3. El Funcionari interí haurà de reunir els requisits legals i reglamentaris indispensables per a exercir el lloc i, en tant l’ocupe, les seues relacions jurídiques amb l'administració seran de naturalesa administrativa i es regiran pels preceptes d'aquesta llei que li siguen aplicables. No obstant això, el seu nomenament no els atorgarà cap dret per a l’ingrés en l'administració pública i el seu cessament es produirà quan desapareguen les circumstàncies que van donar lloc al seu nomenament i es proveesca per un Funcionari de carrera el lloc corresponent o s'amortitze.
En qualsevol cas, un Funcionari interí no podrà romandre en tal situació durant un període superior a tres anys, a no ser que ocupe un lloc de treball subjecte a reserva legal.
La selecció del Funcionari interí es realitzarà pel sistema d'urgència que s'establirà reglamentàriament per decret del Govern Valencià, en què es respectaran, encara de manera sumària, els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.
El Funcionari seleccionat per l’esmentat sistema podrà ser separat per causa justificada i prèvia audiència de l’interessat.
Article 6
1. El personal eventual solament exercirà llocs expressament qualificats per les funcions de confiança o d'assessorament especial. El nombre, les característiques i les retribucions es determinaran, dins dels crèdits establerts a l’efecte en la Llei de Pressupostos, pel Govern Valencià i la Mesa de les Corts Valencianes, si s'escau, i pel ple de les corporacions locals quan comencen el seu mandat i que en aquest cas solament podran modificar-se amb motiu de l'aprovació dels pressupostos anuals.
2. El nomenament i la separació d'aquest personal serà lliure í correspondrà al President de la Generalitat Valenciana, al President de les Corts Valencianes, als consellers i, si escau, als presidents de les corporacions locals. En tot cas el personal eventual cessarà automàticament quan cesse l'autoritat a la qual preste la funció assessora i de confiança. El nomenament, règim de retribucions i dedicació es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i, si escau, en el de la corporació.
Deixant de banda la facultat de lliure nomenament i separació d'aquest personal, aquest s'haurà de sotmetre, en allò que li siga d'aplicació, al règim administratiu establert per aquesta llei, i mai l’exercici d'un lloc de treball reservat al personal eventual no constituirà un mèrit per a l'accés a la funció pública o la promoció interna.
Article 7
1. Es personal laboral el qui ocupa lloes de treball classificats de tal naturalesa en les plantilles i haja estat contractat d’acord a la legislació laboral i en qualsevol de les modalitats de contractació que aquesta preveja, o haja estat transferit per l’Estat amb aquest caràcter.
2. Aquest personal mai no podrà ocupar llocs de treball classificats exclusivament per a funcionaris, i la transgressió d'aquesta prohibició produirà la nul·litat de l'acte corresponent, sense perjudici de la responsabilitat de la persona que el cause.
CAPITOL II Dels contractes específics
Article 8
1. Les administracions públiques compreses en l’àmbit d’aplicació d'aquesta llei podran formalitzar excepcionalment contractes amb persones per a la realització de treballs específics i concrets no habituals i de duració limitada, els quals s'hauran de sotmetre a la legislació estatal de contractes o, si és el cas, a l'específica de la Comunitat Valenciana, sense perjudici de l'aplicació de la normativa civil o mercantil,
2 L'autoritat, funcionari o persona al servei de qualsevol de les administracions públiques referides en l'apartat anterior que amb la seua actuació donés lloc a la conversió d'una relació de les regulades en aquest article en una relació permanent, incorrerà en responsabilitat.
CAPITOL III De l'accés del personal a la funció pública
Article 9
1. L'ingrés a la funció pública es realitzarà mitjançant les següents fases successives:
a) Les proves d'habilitació amb caràcter d'oposició o concurs-oposició lliure que, d’acord amb els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat, i el de publicitat, es dirigiran a seleccionar les persones que a causa de la seua preparació, capacitat i idoneïtat accedesquen a la funció pública.
b) El nomenament obtingut mitjançant el concurs en què el personal habilitat assolesca destinació en vacant deserta dels concursos de mèrit de l'article 20 d'aquesta llei o a través de la seua participació en aquests simultàniament amb els funcionaris.
També es realitzarà l’ingrés a la funció pública mitjançant el nomenament amb destinació provisional previst en l'article 5.1.
2. Reglamentàriament es regularà el contingut de les proves d'habilitació, el qual s'adequarà als treballs que hagen d'exercir els funcionaris i que podrà comprendre un curs de formació constituït com una fase de la selecció que haurà de superar-se positivament per a obtenir la condició d'habilitat.
El nombre de persones habilitades no podrà sobrepassar el de les vacants existents a l’oferta pública d'ocupació, amb l’únic augment addicional del 10% previst en la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública.
En cap cas, el personal habilitat podrà estar sense obtenir un nomenament definitiu més d'un any des que va superar les proves corresponents.
3. Aquells que superen les proves d'habilitació acreditaran els seus coneixements de valencià mitjançant la presentació dels certificats, diplomes o títols que hagen estat homologats per la Generalitat Valenciana, o, si escau, mitjançant la realització d'un exercici específic per a tal efecte. Aquells que no puguen acreditar aquests coneixements quedaran compromesos a la realització dels cursos de perfeccionament que per a això organitze la Generalitat Valenciana.
4. Les persones que accedesquen a la funció pública podran realitzar, conforme a les disposicions reglamentàries, un període de pràctiques remunerat segons el lloc de treball que exercesquen.
5. El personal laboral serà objecte de selecció conforme als criteris bàsics d'aquest capítol i de la legislació estatal, i haurà de superar el període de proves que reglamentàriament s'establesca.
6. El concurs de mèrits, sistema de provisió de llocs de treball de l'article 20, podrà constituir una forma per la qual els funcionaris d'altres administracions públiques s'incorporen a la funció pública de la Generalitat Valenciana, sempre que, en aquest cas, així s'establesca en la classificació de llocs de treball. En aquests casos i respecte de les peculiaritats de la Comunitat Valenciana, la Generalitat Valenciana podrà organitzar cursos de formació i perfeccionament.
Article 10
1. Les corporacions locals, per acord del ple, sense perjudici del que estableix la legislació estatal en la matèria, podran acollir-se al sistema d'habilitació i d'accés regulat en l'article anterior, per tal que els seus funcionaris siguen seleccionats per la Generalitat Valenciana, a través de l’Institut Valencià d'Administració Pública.
2. El concurs previst com a segona fase podrà convocar-se, segons l’opció de la corporació local, per ella mateixa o per la Generalitat Valenciana.
3. En tot cas en els tribunals de les proves que organitze cada corporació local per a la selecció del seu personal haurà d'haver com a mínim un representant de l'Administració del Govern Valencià, designat d'acord amb les disposicions reglamentàries.
Article 11
Amb caràcter extraordinari, amb l'autorització prèvia del Govern Valencià, en llocs singulars que per les característiques especials i concretes no siguen ordenats en una de les classes previstes en l'article 4 d'aquesta llei, i requeresquen una preparació molt qualificada, la selecció i l'accés pot realitzar-se mitjançant el sistema de concurs amb tribunal i respectant els principis constitucionals establerts per a les proves d'habilitació.
Per a la dotació econòmica d'aquests llocs en els pressupostos serà necessari adjuntar-hi l'expedient de classificació.
Article 12
Per a l'admissió a les proves selectives previstes en aquest capítol caldrà:
a) Tenir la nacionalitat espanyola.
b) Haver fet els divuit anys i no excedir de l'edat establerta en el seu cas.
c) Estar en possessió del títol exigible, o complir les condicions per a obtenir-lo en la data en què acabe el termini de presentació de les instàncies.
d) No tenir malaltia o defecte físic que impedesca l'exercici de funcions corresponents.
e) No trobar-se inhabilitat penalment per a l'exercici de funcions públiques.
f) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, de qualsevol administració o càrrec públic.
Article B
1. En totes les proves d'habilitació que organitze la Generalitat Valenciana, la seua valoració i la selecció d'aspirants es realitzaran mitjançant tribunal.
2. La convocatòria de les proves de selecció per a cobrir lloc d'administració general, especial o de naturalesa laboral correspon al Conseller d'Administració Pública, a excepció de les proves destinades a la selecció de personal per a cobrir llocs de treball de les Corts Valencianes o institucions que en depenen.
3. Els tribunals, sense perjudici del que disposa l'article 19.2 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, seran nomenats del mode següent:
a) En les proves dirigides a seleccionar personal per a cobrir llocs d'administració general, pel Conseller d'Administració Pública.
Quan es tracte de lloes de treball corresponents a les Corts Valencianes i institucions que en depenen, el tribunal es nomenarà a proposta del President de les Corts Valencianes, a qui correspon la iniciativa de la convocatòria.
b) Respecte a la selecció del personal per a cobrir llocs d'administració especial o de naturalesa laboral de les Corts Valencianes i institucions que en depenen, el tribunal serà designat per la Mesa o òrgan rector respectiu i el representant de la Conselleria d'Administració Pública actuarà en funció d'assessorament.
c) Quan es tracte de seleccionar personal per a llocs d'administració especial o de naturalesa laboral, correspondrà el nomenament del tribunal al Conseller d'Administració Pública, a proposta dels òrgans de cada conselleria o entitat, i s'hi haurà d'integrar un representant de la Conselleria d'Administració Pública.
4. Els membres dels tribunals per a la selecció del personal funcionari hauran de ser funcionaris que posseesquen una titulació igual o superior a la requerida per als llocs de treball a proveir i pertànyer al mateix grup o grups superiors.
Els membres dels tribunals per a la selecció de personal laboral hauran de posseir una titulació igual o superior a la requerida per als llocs de treball a proveir i pertànyer al mateix grup o categoria professional o superiors.
Tant en les proves selectives de personal Funcionari com laboral, almenys la meitat més u dels membres dels tribunals haurà de tenir una titulació corresponent a la mateixa àrea de coneixements que l’exigida per a l’ingrés.
TITOL II Dels llocs de treball i formació de les plantilles
CAPITOL I Disposició general
Article 14
1. La classificació de llocs de treball és el sistema pel qual es determina la naturalesa, continguts i requisits d'aquests, bàsicament als efectes de selecció de personal, provisió de llocs i fixació dels conceptes retributius de l'article 52. Tot açò ha de reflectir-se en les plantilles corresponents.
2. Cadascuna de les administracions púbiques de la Comunitat Valenciana classificarà els seus llocs de treball, tenint en compte els grups de l'article 4, i confeccionarà les seues plantilles conforme als principis i forma indicats en aquest títol, d’acord amb les competències que els corresponen conforme al títol III d'aquest llibre.
3. En classificar un lloc de treball es farà constar el sistema de provisió que li correspon.
CAPITOL II De la classificació de llocs de treball
Article 15
1. En els llocs de treball, segons la naturalesa de les seues funcions o tasques, es distingiran els corresponents a funcionaris d'administració general, administració especial, personal laboral i eventual.
2. Les plantilles o relacions de llocs de treball inclouran cadascun d'ells, conforme a la distinció bàsica anterior, el seu contingut i característiques essencials, les retribucions complementàries que tinguen assignades i els requisits exigits, tot això per a la seua provisió- i consegüent ocupació.
Article 16
1. Els llocs de treball es classificaran en lloes d'administració general, lloes d'administració especial i llocs de naturalesa laboral.
2. Són llocs d'administració general aquells als quals correspon l’exercici de les funcions comunes a l'activitat de producció dels actes administratius. En tot cas, tindran tal naturalesa els llocs de treball que tinguen assignades les funcions públiques següents:
a) Les de fe pública, assessorament jurídico-econòmic i defensa en judici.
b) Les de gestió de la contractació, gestió del personal, i de l’organització de l’estructura administrativa.
c) Les de gestió econòmico-financera i pressupostària, i el seu control i fiscalització, i la comptabilitat, tresoreria i recaptació.
d) Els que suposen l’exercici de tasques de caràcter administratiu, com a suport de qualsevol activitat de l'administració, comprenent per exemple les de direcció, planificació, coordinació, inspecció, estudi-propostes, gestió, tràmit, col·laboració, impressió, ordenació i arxiu.
3. Són llocs d'administració especial aquells que, encara que exercesquen funcions que tendeixen a la producció d'actes administratius, aquestes tinguen un caràcter tècnic per raó de l’exercici d'una determinada professió o professions específiques.
Pel que fa a la selecció i provisió d'aquests llocs de treball, per la Conselleria d'Administració Pública podran agrupar-se per professions específiques, sempre que els requisits d'aquests llocs de treball ho permeten.
4. Són llocs de naturalesa laboral els que es relacionen directament a la producció de béns o prestació de serveis, i, en general, tots els que impliquen l’exercici d'un ofici concret. En tot cas, es classificaran com de naturalesa laboral els següents:
a) Els llocs de naturalesa no permanent i aquells les activitats dels quals tinguen la finalitat de satisfer necessitats de caràcter periòdic i discontinu.
b) Els llocs les activitats dels quals siguen pròpies d'oficis i els de vigilància, custòdia, portament i altres anàlegs.
c) Els llocs de caràcter instrumental corresponents a les àrees de manteniment i conservació d'edificis, equips i instal·lacions, arts gràfiques, comunicació social, investigació científica i tècnica, prestació directa dels serveis socials, enquestes, protecció civil i dels llocs de les àrees d'expressió artística i els vinculats funcionalment al seu desenvolupament.
d) Els llocs corresponents a àrees d'activitats que requeresquen coneixements tècnics especialitzats i no puga imputar-se el seu exercici a titulacions concretes per les seues especials característiques i inamovibilitat que comporten.
5. Correspon l’ocupació dels llocs d'administració general als funcionaris de carrera a què es refereixen els apartats 1, 2 i 3 de l'article 3 d'aquesta llei, en les proves selectives dels quals se'ls exigesca una formació de caràcter específicament administrativa.
6. Correspon l'ocupació dels llocs d'administració especial, tenint en compte l’especialitat per a la qual van ser seleccionats, als funcionaris de carrera a què es refereix l'apartat 4 de l'article 3 d'aquesta llei, en les proves selectives dels quals se'ls exigesca una formació de caràcter específicament tècnic d'acord amb la titulació requerida.
El pas del Funcionari de l'administració general a l’especial o viceversa es realitzarà tenint en compte els requisits dels llocs de treball especificats en la corresponent relació de llocs, i podrà, en tot cas, establir-se la necessitat de cursos de formació.
7. Correspon l’ocupació dels llocs de naturalesa laboral, tenint en compte l’especialitat per a la qual va ser seleccionat, al personal laboral de la Generalitat Valenciana.
8. La creació, modificació, refosa i supressió de llocs de treball es realitzarà a través de les relacions de llocs de treball.
9. La provisió de llocs de treball a ocupar pel personal Funcionari i la formalització de nous contractes de personal laboral i eventual requeriran que els corresponents llocs siguen detallats en les respectives relacions.
Article 17
1. Als efectes de la carrera administrativa i de retribucions previstes en la legislació bàsica de l’Estat i d'aquesta llei, els llocs de treball ' es classificaran en trenta nivells.
2. En la referida classificació s'establiran els intervals de nivells indicats que corresponen a cada grup de titulació dels indicats en l'article 4. -
CAPITOL III De les plantilles
Article 18
1. Classificats els llocs de treball s'elaboraran les plantilles, i tant aquestes com les modificacions, prèvia aprovació del Govern Valencià o de la corporació local, es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i, si escau, en el butlletí oficial de la corporació.
2. Les Corts Valencianes i les institucions que en depenen aprovaran les seues plantilles, d’acord amb els principis d'aquesta llei.
3. Cada corporació local formarà les seues plantilles i classificarà els llocs de treball d’acord amb el que s'estableix en aquesta llei i en la legislació bàsica estatal de règim local.
Article 19
Els pressupostos de la Generalitat Valenciana reflectiran els crèdits corresponents a les plantilles d'aquesta, i no n'hi haurà cap lloc que no siga dotat pressupostàriament.
CAPITOL IV De la provisió de llocs de treball
Article 20
1. Els llocs de treball es proveiran d'acord amb els procediments següents:
a) Concurs: constitueix el sistema normal de provisió i en ell es tindran únicament en compte els requisits i mèrits exigits en la corresponent convocatòria, entre els quals figuraran els adequats a les característiques de cada lloc de treball, i la possessió d'un determinat grau personal, la valoració del treball desenvolupat, els, cursos de formació i perfeccionament superats i l'antiguitat.
b) Lliure designació: es cobriran per aquest sistema els llocs de nivell vint-i-vuit i superiors, les secretaries dels alts càrrecs i els lloes singulars que figuren així en les relacions de llocs, en relació amb el seu caràcter directiu o especial responsabilitat.
c) Les convocatòries per a proveir llocs de treball per concurs o per lliure designació, i les corresponents resolucions, caldrà fer-les públiques en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i si escau en el Butlletí Oficial de l’Estat, per l'autoritat competent per a efectuar els nomenaments.
En les convocatòries de concurs caldrà incloure, si s'escau, les dades i circumstàncies següents:
- Denominació, nivell i localització del lloc.
- Requisits indispensables per a exercir-lo.
- Barem per a puntuar els mèrits.
- Puntuació mínima per a l'adjudicació de les vacants convocades.
Les convocatòries per a la provisió de llocs per lliure designació inclouran les dades següents:
- Denominació, nivell i localització del lloc.
- Requisits indispensables per a exercir-lo.
Anunciada la convocatòria, es concedirà un termini de quinze dies hàbils per a la presentació de les sol·licituds.
Els nomenaments de lliure designació requeriran l'informe previ del titular del centre, organisme o unitat a què figure adscrit el lloc convocat.
Els mèrits que es valoren en les convocatòries de concurs no seran impossibles d'obtenir dins de les administracions públiques. Tant les convocatòries de concurs com les de provisió de llocs per lliure designació únicament podran quedar desertes quan no hi haja aspirants que reunesquen els requisits i condicions assenyalats en aquestes.
d) Els funcionaris adscrits a un lloc de treball pel procediment de lliure designació podran ser remoguts amb el mateix caràcter discrecional,
Els funcionaris que accedesquen a un lloc de treball pel procediment de concurs podran ser remoguts per causes sobrevingudes, derivades d'una alteració en el contingut del lloc de treball, realitzada a través de les relacions de llocs de treball que modifique els supòsits que van servir de base a la convocatòria, o d'una manca de capacitat per al seu exercici, manifestada per rendiment insuficient, que no comporte inhibició i que impedesca realitzar amb eficàcia les funcions atribuïdes al lloc. La remoció s'efectuarà previ expedient contradictori mitjançant resolució motivada de l’òrgan que va realitzar el nomenament, oïda la Junta de Personal corresponent.
Als funcionaris afectats pel que previst en aquest apartat els serà d'aplicació el que disposa l'apartat 2 de l'article 49 d'aquesta llei.
2. Els llocs de treball s'oferiran als funcionaris de carrera de la Generalitat Valenciana, als que hagen obtingut la condició d'habilitats mitjançant la superació de les corresponents proves, i als funcionaris de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana seleccionats pel sistema previst en l'article 10 d'aquesta llei. Aquests llocs podran oferir-se també, si escau, als funcionaris de carrera d'altres administracions públiques.
3. Cap lloc de treball podrà oferir-se amb caràcter definitiu als que hagen superat les proves d'habilitació si, prèviament o conjunta, no ha estat ofert als funcionaris de carrera de l'administració de la Generalitat Valenciana, que tindran preferència per a la seua provisió sempre que reunesquen els requisits d'aquells.
4. Els llocs de treball dotats pressupostàriament que no puguen ser coberts amb els efectius del personal existent, constitueixen l’oferta d'ocupació pública de la Generalitat Valenciana.
5. Les Corts Valencianes, pel que fa als seus llocs de treball de caràcter interdepartamental, tindran la facultat de realitzar la selecció, d'entre les persones habilitades, de conformitat amb el que estableix aquest article.
6. Els funcionaris amb destinació definitiva hauran de romandre en cada lloc de treball un mínim de dos anys per a poder participar en els concursos de provisió de llocs de treball, llevat dels supòsits següents: en l’àmbit d'una mateixa conselleria, quan un lloc de treball siga suprimit, en el previst en l'apartat 1.d) d'aquest mateix article, o quan es tracte de la primera destinació definitiva obtinguda a través del procediment d'accés previst en l'article 9.1.
7. En l’àmbit de l'administració de la Generalitat Valenciana els secretaris generals de les respectives conselleries podran, per necessitats del servei, adscriure els funcionaris que ocupen llocs no singularitzats a altres de la mateixa naturalesa, nivell i complement específic dins de la mateixa localitat.
Article 21
1. En els requisits i les condicions esmentades en l'article anterior hauran de tenir-se en compte bàsicament, com a mèrits, els següents: la titulació, la puntuació obtinguda en la prova d'habilitació, l'experiència, l'antiguitat, l’eficàcia demostrada en destinacions anteriors, els diplomes, els cursos i, si s'escau, les publicacions directament relacionades amb les funcions del lloc convocat.
2. Les bases de les convocatòries de provisió de llocs de treball relacionaran, quan es tracte de concurs de mèrits, les condicions i els requisits exigits amb un sistema objectiu de barem, i podran preveure la superació de cursos de perfeccionament per a les persones seleccionades.
TITOL III Organs superiors i competències en matèria de funció pública
Article 22
1. Els òrgans superiors competents en matèria de funció pública són els següents:
- El President de la Generalitat Valenciana.
- El President de les Corts Valencianes.
- El Govern Valencià.
- El Conseller d'Administració Pública.
- El Consell Valencià de la Funció Pública.
2. Els presidents de les corporacions locals, amb independència de les competències dels òrgans susdits i de les més generals que aquesta llei els atribuesca, o que els corresponguen per altres lleis, exerciran la direcció superior del personal al seu servei.
3. Igualment, aquesta direcció en cada departament, sense perjudici de la màxima autoritat orgànica dels consellers, correspon als sots-secretaris i, si de cas, als secretaris generals; aquests i els directors generals exerciran les competències que per les lleis i les disposicions reglamentàries tinguen atribuïdes en matèria de personal.
Article 23
Correspon al President de la Generalitat Valenciana, com a màxima autoritat en matèria de funció pública:
a) Resoldre els conflictes institucionals que es plantegen.
b) Resoldre els conflictes d'atribucions entre les distintes conselleries.
c) Impulsar, supervisar i coordinar la política de funció pública de la Generalitat Valenciana.
d) Atorgar els títols de Funcionari de la Generalitat Valenciana.
e) Concedir els premis i les recompenses pròpies de la Generalitat Valenciana, excloent-hi els que es concedesquen per les Corts Valencianes segons l'article 24.1.b).
f) Aprovar la composició de l’òrgan rector de l’Institut Valencià d'Administració Pública i proposar, si escau, els vocals que es determinen per via de reglament.
g) Signar els convenis i els acords de cooperació amb l'administració de l’Estat, especialment els relatius a la formació i perfeccionament de funcionaris, amb les altres comunitats autònomes i amb les institucions investigadores o docents.
h) Qualsevol altra competència que li siga atribuïda per les lleis i que abaste la matèria objecte d'aquesta llei.
Article 24
1. Correspon al President de les Corts Valencianes:
a) Vetllar pel compliment del reglament de govern i règim interior de les Corts Valencianes.
b) Concedir els premis i les recompenses que establesquen les Corts Valencianes.
c) La direcció superior del personal al seu servei.
d) El nomenament del personal de les Corts Valencianes.
e) Les funcions de coordinació amb els òrgans competents en matèria de funció pública en l’àmbit de la seua competència, d’acord amb el reglament.
f) L'aprovació dels decrets de serveis mínims en cas de vaga del personal de les Corts Valencianes, amb la consulta prèvia a les organitzacions sindicals més representatives i d’acord amb el que s'hi estableix en el reglament de règim interior de les Corts Valencianes.
g) El nomenament dels tribunals per a la provisió de places en el cas c) de l'article 13.
h) Qualsevol altra competència que legalment li siga atribuïda.
2. Correspon a la Mesa de les Corts Valencianes l'aplicació del règim disciplinari al personal al servei de les Corts Valencianes.
Article 25
Correspon al Govern Valencià:
a) Aprovar els projectes de llei i els decrets en matèria de personal, funció pública i sistema retributiu, i deliberar sobre les mesures que en aquesta matèria elabore i li sotmeta la Conselleria d'Administració Pública o les altres conselleries si convé.
b) Aprovar les plantilles de l'administració del Govern Valencià, dels seus organismes autònoms i dels altres organismes i institucions dependents d'aquest, si escau, i les modificacions, i fixar els intervals o nivells de l'article 17, corresponents a cada grup de titulació i aprovar l'oferta pública d'ocupació.
c) Acordar la separació del servei dels funcionaris de la Generalitat Valenciana, prèvia audiència de l’interessat, tenint en compte el que disposa el número 2 de l'article 24.
d) Determinar el nombre de lloes, les característiques i retribucions, reservats al personal eventual, dins dels crèdits pressupostaris consignats a l’efecte.
e) Establir les instruccions i les directrius a què han de subjectar-se els representants de l'administració de la Generalitat Valenciana en la negociació amb els representants sindicals i amb el personal laboral en matèria de condicions d'ocupació i aprovar els acords adoptats.
f) Acordar, amb l’informe previ del Consell Valencià de la Funció Pública, l’elevació al Consell Superior de la Funció Pública dels projectes de llei de la Generalitat Valenciana en qüestió de personal i de funció pública.
g) Aprovar els decrets de serveis mínims, amb la consulta prèvia a les organitzacions sindicals més representatives al si de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana, en cas de vaga del personal, llevat del que disposa l'article 24.1.f).
h) Qualsevol altra competència que legalment se li atribuesca.
Article 26
1. Correspon al Conseller d'Administració Pública en matèria de personal i funció pública:
a) Proposar al Govern Valencià l'aprovació dels projectes de Llei i dels decrets en matèria de personal i funció pública, igualment dictar les normes i directrius que en aquesta matèria li corresponen d'acord amb el reglament de règim interior i les disposicions reglamentàries.
b) Informar sobre els avantprojectes de llei i els projectes de les disposicions generals referents a l'estructura orgànica, mètodes de treball i personal, elaborats per les altres conselleries.
c) Proposar al Govern Valencià l'aprovació de les seues plantilles, les dels organismes autònoms i institucions dependents d'aquest, si s'escau, i de les modificacions, i la fixació dels intervals establerts en l'article 17 d'aquesta llei i l'aprovació de l'oferta pública d'ocupació.
d) Classificar els llocs de treball de l'administració del Govern Valencià, mitjançant el sistema que es determine per via de reglament.
e) Intervenir en les negociacions amb els representants del personal respecte a les condicions de treball, segons que es dispose per via de reglament.
f) Impulsar, coordinar i, si de cas, establir i executar els plans i les mesures en matèria de personal de la Generalitat Valenciana.
g) Establir els programes i els continguts de les proves d'habilitació o selecció de personal, convocar-les i designar-ne els tribunals, segons que estableix l'article 13 d'aquesta llei; l’organització en correspondrà a la Direcció General de la Funció Pública o a l’organisme que tinga cura de la matèria, mitjançant l’Institut Valencià d'Administració Pública.
h) Dirigir la gestió dels assumptes corresponents als funcionaris de la Generalitat Valenciana amb les excepcions del personal docent, investigador, sanitari i de - seguretat, si escau, i del de les Corts Valencianes i les institucions que en depenen, sense perjudici del que estableix l'apartat 3 d'aquest article.
i) Impulsar l’establiment i manteniment del Registre de Personal de la Generalitat Valenciana.
j) Efectuar o autoritzar, si s'escau, els nomenaments dels funcionaris i la contractació del personal laboral, segons que s'estableix per via de reglament.
k) L'exercici de les altres competències que li siguen atribuïdes en matèria de personal per les altres lleis o per les disposicions reglamentàries.
2. La Conselleria d'Economia i Hisenda proposarà al Govern Valencià tota actuació en política de personal i funció pública referent a les repercussions econòmiques, i intervindrà en les negociacions de les condicions econòmiques de treball, sense perjudici de l'autonomia financera i pressupostària de les Corts Valencianes.
3. Les competències en matèria de personal de les Corts Valencianes i de les altres institucions que en depenen seran exercides d'acord amb el que estableixen les seues disposicions reglamentàries.
Article 27
En el Registre de Personal de la Generalitat Valenciana serà inscrit tot el personal al seu servei i hi seran anotats tots els actes que afecten la vida administrativa, d'acord amb el que estableix la legislació bàsica de l’Estat, tot considerant l'article 16.2 de la Constitució espanyola.
Article 28
1. El Consell Valencià de la Funció Pública constitueix el màxim òrgan de coordinació i consulta en matèria de personal entre les diverses administracions públiques de la Comunitat Valenciana i entre aquestes i l'administració pública de l’Estat.
2. Corresponen al consell les funcions següents:
a) Informar sobre els avantprojectes de llei i els reglaments referents al personal de les administracions de la Comunitat Valenciana quan li siguen sotmesos a consulta per aquestes.
b) Debatre a iniciativa de qualsevol de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana o proposar, si escau, a iniciativa dels seus components, les mesures necessàries de coordinació de la política de personal d'aquelles, principalment en matèria d'accés, selecció, classificació de llocs de treball, plantilles i retribucions, i recomanar l'adopció de decisions tendents a millorar l’organització de les administracions públiques i les condicions de treball, rendiment i consideració social del personal.
c) Analitzar i estudiar les repercussions dels avantprojectes de lleis estatals i de les disposicions importants de l'administració estatal en la funció pública i l’organització administrativa de la Comunitat Valenciana, i proposar al President de la Generalitat Valenciana l'adopció de mesures concretes de coordinació amb l'administració de l’Estat o, si s'escau, d'oposició als esmentats projectes.
d) Proposar a la Conselleria d'Administració Pública el sotmetiment a l’informe del Consell Superior de la Funció Pública dels avantprojectes de lleis i de les disposicions generals en matèria de personal que es consideren convenients, i també estudiar i analitzar els avantprojectes de lleis, les disposicions estatals i les mesures de coordinació proposades pel Consell Superior.
e) Conèixer qualsevol altre assumpte que siga sotmés a la iniciativa de qualsevol dels òrgans regulats en el número 1 de l'article 22.
3. El consell funcionarà en ple i en comissió permanent de coordinació, de les sessions del qual s'alçaran actes, que seran presentades a la consideració de la Conselleria d'Administració Pública. El ple aprovarà les normes de funcionament pròpies i de la comissió permanent.
4. El Consell Valencià de la Funció Pública, en totes aquelles decisions que afecten l'àmbit de competències de les Corts Valencianes i de les Institucions que en depenen, haurà de sol·licitar el parer favorable de la Mesa de les Corts Valencianes.
Article 29
El ple del Consell Valencià de la Funció Pública és integrat pels membres següents:
President: El Conseller d'Administració Pública.
Vocals:
- Els presidents de les diputacions provincials de la Comunitat Valenciana.
- Els sots-secretaris de les conselleries o, si escau, els secretaris generals.
- El Director General de la Funció Pública, a qui correspon la secretaria del Consell.
- El Director General de Pressuposts.
- El Director General d'Administració Local.
- El Director de l’Institut Valencià d'Administració Pública i els directors de les seues escoles.
- Tres representants de la resta de les corporacions locals.
- Sis representants del personal, designats per les organitzacions sindicals, en proporció a la representativitat d'aquestes en el conjunt de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana, en l’àmbit regulat per aquesta llei.
Article 30
1. La comissió permanent de coordinació, sense perjudici del seu funcionament en grups de treball per a l'atenció de qüestions concretes, estarà composta per:
- El Conseller d'Administració Pública.
- Els sots-secretaris o, si escau, els secretaris generals de les conselleries.
- El Director General de la Funció Pública.
- El Director General de Pressupostos de la Generalitat Valenciana.
- El Director General d'Administració Local.
- El Director de l’Institut Valencià d'Administració Pública.
- Un representant de les diputacions provincials i un per la resta de corporacions locals, designats pel ple del consell, entre els vocals dels grups corresponents.
- Un representant de cadascuna de les organitzacions sindicals, més representatives en l’àmbit de les administracions valencianes designats per les pròpies organitzacions sindicals.
2. Seran funcions de la comissió preparar els treballs que permeten el debat i alliberament de les qüestions de competència del ple i actuar per delegació d'aquest en qüestions concretes de coordinació entre les diferents administracions públiques que actuen en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. Acomplirà igualment la funció d'assistència i assessorament dels representants de la Comunitat Valenciana en els òrgans de coordinació a nivell estatal.
3. La gestió administrativa de la comissió i del consell es realitzarà pels serveis corresponents de la Conselleria d'Administració Pública, assumint un Funcionari d'aquesta la secretaria de la comissió permanent de coordinació.
LLIBRE SEGON
Règim Jurídic de la Funció Pública
TITOL UNIC Del règim estatutari
CAPITOL I De l'adquisició i pèrdua de la condició de Funcionari
Article 31
La condició de funcionari de la Generalitat Valenciana s'obté pel compliment successiu dels requisits següents:
a) Superar les proves selectives corresponents i obtenir la destinació pels sistemes previstos en els articles 9 i 11 d'aquesta llei.
b) Nomenament conferit per l'autoritat o per l’òrgan competent.
c) Jurament o promesa d'acatar la Constitució, l’Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i les lleis.
d) Prendre possessió dins del termini reglamentari.
Article 32
1. La condició de Funcionari es perd per alguna de les causes següents:
a) Renúncia expressa.
b) Sanció disciplinària de separació del servei.
c) Pena principal o accessòria d'inhabilitació absoluta o especial per a l’exercici del càrrec públic.
d) Jubilació o defunció.
e) Pèrdua de la nacionalitat espanyola.
2. Hom podrà sol·licitar la rehabilitació de la condició de funcionari de la Generalitat Valenciana en el cas de recuperació de la nacionalitat espanyola, i tenint en compte el temps que haja transcorregut des de la pèrdua a la recuperació, el sol·licitant haurà de superar un curs de formació.
Article 33
1. La jubilació serà declarada forçosa quan el Funcionari complesca l’edat establerta com a norma bàsica per l’Estat.
2. D'ofici o a instància de part, fet l’expedient previ amb dictamen mèdic, podrà declarar-se la jubilació per incapacitat permanent del Funcionari per a l’exercici de les seues funcions per raons d'impossibilitat física o sensible disminució de les seues facultats.
3. El Funcionari podrà sol·licitar la jubilació voluntària d'acord amb els criteris mantinguts en la legislació bàsica estatal.
CAPITOL II De les situacions dels funcionaris de carrer
Article 34
Els funcionaris de la Generalitat Valenciana poden trobar-se en alguna de les situacions següents:
a) Actiu.
b) Servei en altres d'administracions públiques.
c) Excedència voluntària.
d) Excedència per a la cura de fills.
e) Excedència forçosa.
f) Serveis especials.
g) Suspensió.
Article 35
1. Correspon la situació de servei actiu quan el Funcionari ocupa un lloc de treball de la plantilla de qualsevol de les administracions públiques de la Generalitat Valenciana, tant si ocupa el lloc en qualitat de titular com si ho fa a títol provisional o en comissió de serveis.
2. Les comissions de servei tindran sempre caràcter temporal i són possibles:
a) Per raons tècniques del servei a prestar que exigesca la col·laboració de persones amb especials condicions professionals o de preparació tècnica. No procedirà el seu atorgament per a l’exercici de llocs de plantilla o de caràcter permanent que corresponga cobrir per concurs o lliure designació, a no ser en llocs deserts en les convocatòries corresponents.
b) Per a cobrir llocs l’exercici dels quals es considerarà necessari i que hagen de quedar reservats per imperatiu legal.
c) Amb caràcter forçós per necessitat del servei, quan un lloc de treball, desert per concurs, siga d'urgent provisió i no existesca personal voluntari, en aquest cas podrà destinar-se, en la situació referida, i en primer lloc, als funcionaris que, reunits els requisits generals per cobrir-la establerts en la plantilla corresponent, compten amb menys càrregues familiars, i en cas d'igualtat, amb menys serveis.
Aquesta comissió, en cas de trasllat a diferent localitat d'aquella en la qual s'exercesca un lloc de treball, donarà lloc a una contraprestació indemnitzatòria.
L'administració serà obligada a convocar aquests lloes en tots els concursos, o, almenys, cada quatre mesos fins a la seua provisió definitiva.
En els casos a) i c) les comissions de servei no podran excedir d'un any, i si es necessari mantenir el servei, s'oferiran públicament als funcionaris.
3. Quan un Funcionari per encàrrec de la Generalitat Valenciana i en funció dels interessos d'aquesta, passe temporalment a prestar serveis en l'administració de l’Estat o en altres administracions públiques amb l’objecte d'obtenir un perfeccionament en tècniques professionals i d'administració, es considerarà en situació d'actiu i la seua retribució correspondrà a la Generalitat Valenciana.
4. Els funcionaris que mitjançant els sistemes de concursos o lliure designació passen a ocupar llocs de treball en altra administració pública diferent de la de la seua procedència, se sotmetran al règim estatuari i legislació que, en matèria de funció pública, siga aplicable a l'administració Pública en la qual presten els seus serveis, però conservaran la condició de funcionaris de la seua administració d'origen en la situació de serveis en altres administracions públiques, mantenint tots els seus drets com si es trobaren en servei actiu, llevat de la reserva del lloc de treball i lloc de destinació. No obstant això, la sanció de separació del servei sols es podrà acordar pel Govern Valencià o altre òrgan competent en matèria de personal de la seua d'administració pública d'origen, prèvia audiència de l’interessat.
Article 36
1. Procedeix la concessió o declaració de l'excedència voluntària en els casos següents:
A) Automàticament.
a) Quan el Funcionari de la Generalitat Valenciana passe a prestar servei en altres administracions públiques diferents d'aquella i no procedesca, de conformitat amb la llei, la declaració d'altra situació administrativa.
b) Quan adquiresca la condició de Funcionari d'un grup diferent al qual pertany.
c) Si passa a prestar serveis en una empresa pública de la Generalitat Valenciana o d'altra d'Administració pública.
B) A petició del Funcionari: quan la sol·licite per interès particular. No podrà realitzar-se tal petició fins haver completat tres anys de serveis efectius des que va accedir al grup corresponent o des del reingrés, i £n ella no hi podrà romandre més de deu anys continuats ni menys de dos.
2. La situació d'excedència voluntària no donarà lloc a la meritació de cap dret econòmic, ni serà computable a efectes de triennis, ascensos i classes passives.
3. No es pot concedir l'excedència voluntària, de l'apartat B) quan el Funcionari estiga sotmés a expedient disciplinari o en compliment de sanció disciplinària que se li hagués imposat amb anterioritat.
4. Els funcionaris tindran dret a un període d'excedència, no superior a tres anys, per atendre la cura de cada fill, tant quan ho siga per naturalesa com per adopció, a comptar des de la data del naixement d'aquest.
Els successius fills donaran dret a un període d'excedència que, si escau, posarà fi a aquell de què s'estava fent ús. Quan el pare i la mare treballen, sols un d'ells podrà exercitar aquest dret. Durant el primer any de duració de cada període d'excedència, els funcionaris en aquesta situació tindran dret a la reserva del lloc de treball i al còmput a efectes de triennis, consolidació del grau personal i drets passius.
Article 37
1. La declaració d'excedència forçosa és procedent quan un funcionari no obtinga lloc de treball en el grup, la classe i el nivell que li correspon per les seues condicions personals, quan es produesca reforma de plantilles i no siga possible la solució prevista en l'article 49.4.
En aquest cas la persona interessada percebrà les retribucions bàsiques dels apartats a) i b) del número 1 de l'article 52.
2. Quan hi haja una vacant en el grup, la classe i el nivell corresponent al funcionari en excedència forçosa se li adjudicarà, d'acord amb l'ordre preferencial que estableix el número 1 de l'article 42 i les disposicions reglamentàries, una destinació de caràcter provisional, amb l'obligació d'acudir al primer concurs convocat.
3. Els pressupostos de la Generalitat Valenciana tindran en compte el que disposa aquest article sobre les retribucions dels funcionaris en situació d'excedència forçosa, mitjançant la previsió d'un crèdit global.
Article 38
1. Els funcionaris de la Generalitat Valenciana seran declarats en serveis especials:
a) Quan adquiresquen la condició de funcionaris al servei d'organitzacions internacionals o de caràcter supranacional.
b) Quan sigen autoritzats per la Generalitat Valenciana per a realitzar una missió per període superior a sis mesos en organismes internacionals, governs o entitats públiques estrangeres o en programes de cooperació internacional, i la retribució del Funcionari estiga a càrrec d'aquests organismes.
Si la missió fóra a iniciativa de la Generalitat Valenciana i la retribució al seu càrrec la situació del Funcionari seguirà sent la d'actiu, conforme a l'article 35.
c) Quan siguen nomenats membres del govern de la nació, del Govern Valencià, o dels consells d'altres comunitats autònomes, o alts càrrecs d'aquells, quan aquests no corresponga que siguen coberts necessàriament per funcionaris.
d) Quan siguen elegits per les Corts Valencianes com a Síndic de Greuges o designats per aquest com a col·laboradors en la seua alta comissió, o elegits com a membres de la Sindicatura de Comptes.
e) Quan siguen elegits per les Corts Generals per a formar part dels organismes constitucionals o altres l’elecció dels quals corresponga a les cambres.
f) Quan siguen adscrits als serveis del Tribunal Constitucional o del Defensor del Poble.
g) Si accedeixen a la condició de diputat o senador de les Corts Generals.
h) Si accedeixen a la condició de diputats de les Corts Valencianes o de membres de les assemblees legislatives d'altres comunitats autònomes, sempre que percebessen retribucions periòdiques per l’exercici de la funció. Si no es perceben aquestes retribucions i no s'incorre en incompatibilitat legal, el Funcionari podrà optar per romandre en la situació de servei actiu o passar a la regulada en aquest article.
i) Quan exercesquen càrrecs electius retribuïts i de dedicació exclusiva en les corporacions locals.
j) Si són nomenats per a qualsevol càrrec de caràcter polític del qual es derive incompatibilitat per a exercir la funció pública, prèvia sol·licitud del Funcionari.
k) Quan facen servei en els Gabinets de la Presidència del Govern, del ministres i dels secretaris d'Estat, en l'administració de l’Estat, o quan siguen nomenats en llocs de natura eventual en la Generalitat Valenciana.
l) Mentre complesquen el servei militar o prestació substitutòria equivalent.
2. La situació de serveis especials suposa el còmput al funcionari del temps que hi romania a efectes d'ascensos, graus, triennis, drets passius i seguretat- social, amb reserva d'un lloc de treball del seu nivell, grup i lloc de destinació, si el lloc de treball ocupat amb anterioritat hagués estat obtingut mitjançant lliure designació, o amb reserva del mateix lloc de treball si aquest s'hagués obtingut mitjançant concurs, tenint un termini d'un mes per a sol·licitar el reingrés, a partir de la data en què hagen cessat les circumstàncies que van donar lloc a la seua situació de serveis especials. Si no sol·licita el_ reingrés en aquest termini, el Funcionari quedarà en situació d'excedència voluntària per interès particular.
En aquests casos es rebran les retribucions del lloc o càrrec efectiu que ocupen i no les que corresponen com a funcionari, sense perjudici del dret de percepció dels triennis que poguessen tenir reconeguts com a funcionaris.
Els diputats, senadors i membres de les assemblees legislatives de les comunitats autònomes que perden aquesta condició per dissolució de les corresponents cambres, o per acabament del seu mandat, podran romandre en la situació de serveis especials fins la seua nova constitució.
Article 39
La situació de suspensió determina la privació temporal al funcionari de l’exercici de les seues funcions i dels drets inherents a aquesta condició.
La suspensió podrà ser provisional o en ferm i hom procedirà segons que estableixen els articles 40 i 41 d'aquesta llei.
Article 40
1. Amb caràcter provisional podrà acordar-se la suspensión del funcionario quan tinga instruït un procediment judicial o disciplinari i les circumstàncies no en permeten la continuïtat en el lloc de treball mentres es resolga l’expedient.
2. La durada de la suspensió provisional no podrà ser superior a la de la tramitació i resolució d'expedient corresponent. En el caso de l’expedient disciplinari de caràcter administratiu, la suspensió provisional no podrà excedir del límit que establesquen les lleis per a la resolució del procediment, tret que la paralització de l’expedient o la durada superior siguen imputables a l'acció o omissió del funcionari subjecte a l'expedient.
3. El funcionari suspès provisionalment tindrà dret a percebre en aquesta situació les retribucions bàsiques però no les complementàries. En cas de rebel·lia, incompareixença, paralització o dilació de l’expedient imputable al Funcionari, aquest perdrà el dret a tota retribució fins la resolució de l’expedient.
4. Si una vegada resolt l’expedient o el procediment judicial, en seu cas, la suspensió no és declarada en ferm, hom procedirà a la incorporació immediata del Funcionari al seu lloc, al pagament de tots els drets econòmics no pagats i al còmput com a servei actiu del temps en què haja estat en la situació de suspès.
Article 41
1. la suspensió serà en ferm quan es faça en virtut d'una condemna criminal o de sanció disciplinària. Aquest cas determinarà la pèrdua del lloc de treball per al Funcionari, de manera que podrà ser proveït segons els procediments establerts en aquesta llei. Igualment comportarà la pèrdua o privació de la persona suspesa dels drets inherents a la condició de funcionari.
2. El temps de suspensió provisional, en cas que n'hi haja, s'haurà de computar als efectes del compliment de la suspensió en ferm.
3. La suspensió en ferm com a conseqüència de la sanció disciplinària no podrà ultrapassar el temps màxim establert per a aquest tipus de sanció.
La suspensió en ferm com a conseqüència de la sentència judicial s'imposarà en els termes d'aquesta.
Article 42
1. El reingrés al servei actiu dels qui cessen en alguna de les situacions previstes en aquest capítol i no els corresponga la reserva de Hoc de treball o de destinació, guardarà l'ordre de prelació següent:
a) Excedència forçosa.
b) Suspensos.
c) Excedents voluntaris.
2. El reingrés podrà realitzar-se a través de concurs, al qual estaran obligats de concórrer els funcionaris en excedència forçosa, i els suspensos, una vegada complert el temps de suspensió. Si no hi concorren seran declarats excedents voluntaris.
En aquests concursos els procedents de la situació esmentada i els excedents voluntaris tindran el dret preferent a obtenir destinació en la localitat en què servien quan es va produir la separació del servei actiu, encara que aquests darrers només gaudiran d'aquest dret per una única vegada. Aquesta preferència no obligarà en les convocatòries de lliure designació.
El reingrés serà possible en qualsevol lloc per al qual, d'acord amb la classificació i les plantilles, i dins del seu grup, el Funcionari siga capacitat, el qual rebrà sempre les retribucions del lloc.
3. El reingrés també és possible amb caràcter provisional, i en aquest cas la persona reingressada provisionalment queda obligada a concórrer a tots els concursos i convocatòries que es realitzen per tal d'obtenir la destinació definitiva.
4. Quan el temps transcorregut des de l'excedència al reingrés fos superior a cinc anys, el Funcionari, després de la incorporació, podrà ser sotmés a la realització d'un curs de formació.
CAPITOL III Drets, deures i incompatibilitats dels funcionaris
SECCIO PRIMERA Drets
Article 43
Els funcionaris en situació de servei actiu tindran els drets següents:
a) A la permanència en aquesta situació, i a la inamovibilitat en la residència, excepte si les necessitats del serveis ho impedeixen, limitat als supòsits previstos legalment.
b) A la remuneració dels seus serveis conforme al sistema i conceptes de l'article 52.
c) A la carrera administrativa, conforme al sistema de provisió de llocs que resulte de l’elaboració de les plantilles i d'acord amb les principis indicats en el capítol IV d'aquest títol.
d) A l’exercici del dret de participació, sindicació, negociació col·lectiva i vaga, de conformitat amb el que estableixen les lleis.
e) A la Seguretat Social i a l'assistència sanitària, d'acord amb el que estableixen les lleis.
f) Al perfeccionament o formació continuada i permanent.
g) Al respecte de la seua intimitat i a la consideració deguda a la seua dignitat, compresa la protecció enfront de les ofenses verbals o físiques de naturalesa sexual.
h) A l'accés lliure i directe al seu expedient personal.
i) Qualsevol altre dret reconegut en aquesta llei o en altres lleis d'aplicació a la Generalitat Valenciana.
Article 44
1. Els funcionaris també tenen dret a:
a) Vacances anuals retribuïdes.
b) Llicències per:
- Malaltia.
- Matrimoni.
--Part o maternitat.
- Estudis sobre matèries directament relacionades amb la funció pública.
- Afers propis.
c) Als permisos establerts per la legislació general i als fixats per via de reglament, en la qual s'hauran d'establir els terminis, els efectes econòmics, les circumstàncies i les condicions per a l'atorgament i s'adaptarà la regulació a l’establerta per als funcionaris de l'administració de l’Estat.
2. La Generalitat Valenciana, dins del límits que determinen les lleis de pressupostos, fomentarà institucions socials, cooperatives i recreatives i tot allò que contribuesca a la millora de les condicions de treball i formació general dels funcionaris. Per al foment d'aquestes institucions es comptarà amb la col·laboració dels representants legals. dels funcionaris.
SECCIO SEGONA Deures
Article 45
1. Els deures dels funcionaris són:
a) L'estricte compliment de l'ordenament jurídic.
b) Servir amb objectivitat i imparcialitat l'interès públic, exercint fidelment les obligacions del càrrec.
c) Complir eficaçment les funcions que tinguen assignades i esforçar-se en el perfeccionament constant dels seus coneixements.
d) El respecte i l'obediència que, en l'exercici de les seues funcions, dega als superiors jeràrquics.
e) Tractar amb correcció els companys, subordinats i administrats, i facilitar-los l'exercici dels sens drets i el compliment de les seues obligacions.
f) Guardar sigil respecte dels afers que es coneguen per raó del càrrec, i no fer publicitat o utilitzar indegudament els afers secrets o reservats, declarats per la Llei Q classificats com a tals.
g) Residir en el terme municipal on exercesca la funció, o en qualsevol altre que li permet el compliment estricte de l’horari de treball sense menystenir les tasques que té assignades.
2. El funcionaris són responsables de la bona gestió de les funcions que tenen assignades i la seua responsabilitat no exclou la que puga correspondre al seus superior jeràrquics.
3. La responsabilitat civil i penal dels funcionaris es farà efectiva segons que determinen les lleis de l’Estat i la responsabilitat administrativa serà exigida d’acord amb el que estableixen les lleis de la Generalitat Valenciana o les estatals.
SECCIO TERCERA Incompatibilitats
Article 46
1. El personal comprés en l’àmbit d’aplicació d'aquesta llei no podrà compatibiliztzar les seues activitats amb l’exercici, per si o mitjançant substitució, d'un segon lloc de treball, càrrec o activitat en el sector públic, tret dels supòsits previstos en la Llei d'Incompatilitats de l’Estat.
2. L'aplicació del règim d'incompatibilitats s'ajustarà a la legislació de l’Estat.
CAPITOL IV De la carrera administrativa i de la formació i Perfeccionament del Funcionari de carrera
Article 47
1. La mobilitat del Funcionari d'un lloc de treball a un altre de major nivell de destinació, o d'un grup a un altre de l'article 4, constitueix la carrera administrativa. La carrera administrativa del Funcionari serà fomentada i racionalitzada mitjançant els cursos de perfeccionament.
2. L'administració regularà un sistema periòdic de qualificació del personal que tindrà com a base la constitució d'unes juntes de qualificació, per cada departament, les quals valoraran el rendiment del Funcionari i n'establiran una qualificació, la qual constarà en l’expedient personal de la persona interessada i haurà de ser motivada i comunicada.
En la regulació s'establirà la forma de constitució, la participació sindical i, si convé, la via de recursos contra les qualificacions de personal.
3. Les qualificacions d'aquestes juntes podran ser tingudes en compte en el moment de la provisió de llocs de treball per qualsevol dels sistemes establerts en aquesta llei.
Article 48
1. El manteniment per un Funcionari d'un mateix nivell de destinació, per un període de dos anys continuats o durant tres amb interrupció, inclús en llocs d'administracions diferents, determinarà l'assignació d'un grau personal a aquest. Si durant el temps en què el Funcionari ocupa un Roc es modifiqués el seu nivell, el temps d'ocupació es computarà amb el nivell més alt en què aquest lloc hagués estat classificat.
No obstant el que disposa el paràgraf anterior, els funcionaris que obtinguen un lloc de treball superior en més de dos nivells al corresponent el seu grau personal, consolidaran cada dos anys de serveis continuats el grau superior en dos nivells al que posseïren, sense que en cap cas puguen superar el corresponent al del lloc ocupat.
2. El grau personal haurà de constar en el Registre de Personal i en l’expedient del Funcionari. En la Generalitat Valenciana el reconeixement del grau personal correspondrà a la Conselleria d'Administració Pública.
3. El temps de permanència en la situació de serveis especials serà computat, A efectes de consolidació de grau personal, com a prestat en l’últim lloc ocupat en la situació de servei actiu o en el que posteriorment s'hagués obtingut per concurs.
4. El Govern Valencià o el ple de la corporació local, si escau, podrà determinar l'adquisició dels graus mitjançant la superació de cursos de formació i altres requisits objectius.
El procediment d'accés als cursos i la fixació dels altres requisits objectius es fundarà exclusivament en criteris de mèrit i capacitat, i la selecció haurà de realitzar-se mitjançant concurs.
Article 49
1. Els funcionaris tindran dret, qualsevol que siga el lloc de treball que ocupen, al rebut almenys del complement de destinació dels llocs de nivell corresponent al seu grau personal.
2. Els funcionaris que cessen en el seu Hoc de treball sense obtenir-ne un altre pels sistemes previstos en l'article 20, quedaran a disposició del sots-secretari o secretari general de la respectiva conselleria, que els atribuirà l’ocupació provisional d'un lloc corresponent al grup de titulació, tenint preferència sobre els funcionaris de nou ingrés per a ocupar un lloc corresponent al seu grau personal, sempre que reunesca els requisits del lloc.
3. Els funcionaris que cessen per alteració del contingut o supressió dels seus llocs en les relacions de llocs de treball continuaran percebent, en tant se'ls atribuesca un altre lloc, i durant un termini màxim de tres mesos, les retribucions complementàries corresponents al Iloc suprimit o el contingut del qual haja estat alterat.
Article 50
1. La Generalitat Valenciana facilitarà la promoció interna dels funcionaris, consistent en l'ascens des d'un grup de titulació a l’immediatament superior, d'acord amb la seua titulació específica, reservant-se per a això un nombre de llocs de treball que no podrà ser inferior al 20% ni superior al 40% dels llocs de treball vacants que es convoquen a oposicions o concursos-oposicions. Els funcionaris hauran de posseir per a açò la titulació necessària, tenir una antiguitat almenys de dos anys eh el grup de titulació inferior, i també reunir els requisits i superar les proves que en cada cas establesca la Conselleria d'Administració Pública.
Els funcionaris que accedesquen al grup de titulació superior pel sistema de promoció interna tindran, en tot cas, preferència per a cobrir les llocs de treball vacants oferts sobre els aspirants que no procedesquen d'aquest torn.
Així mateix, conservaran el grau personal que hagueren consolidat en el grup de titulació de procedència, sempre que es trobe inclòs en l’interval de nivells corresponents al nou grup de titulació i el temps de serveis prestats en aquell serà d’aplicació, si s'escau, per a la consolidació de gran personal d'aquest.
2. La Generalitat Valenciana organitzarà cursos de perfeccionament que faciliten la formació permanent del Funcionari i la seua carrera administrativa.
Especialment, i conforme a l'article 29 de la Llei d'ús i Ensenyament del Valencià, s'organitzaran els cursos específics per als funcionaris de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana que no puguen acreditar, una vegada superades les proves d'habilitació, els coneixements del valencià mitjançant la presentació dels certificats i títols homologats per la Generalitat Valenciana.
3. Si el curs de perfeccionament constitueix requisit per a l'accés a un lloc de treball, serà necessari un certificat d'aprofitament.
4. La Generalitat Valenciana organitzarà cursos de formació i perfeccionament de funcionaris al servei de l'administració local Per a açò podran subscriure's els corresponents convenis de col·laboració
CAPITOL V Règim disciplinari
Article 51
Es fa extensiu als funcionaris de la Generalitat Valenciana el règim disciplinari establert per la normativa de l’Estat.
Un reglament disciplinari regularà el procediment aplicador de sancions, en el qual, bàsicament, es tindran en compte els principis d'eficàcia i garantia.
CAPITOL VI Règim retributiu
Article 52
Les retribucions dels funcionaris s'ajustaran a les normes bàsiques dictades per l'Estat i seran el resultat de l'aplicació dels conceptes següents:
1. Retribucions bàsiques
a) El sou que es corresponga amb l'índex de proporcionalitat assignat a cadascun dels grups establerts en l'article 4 d'aquesta llei.
b) Els triennis; quantitat igual dins de cada grup dels esmentats en l'article 4 d'aquesta llei, assignats per cada tres anys de servei.
En el cas de mobilitat del funcionari d'un grup a un altre, conservarà el dret als triennis complits anteriorment i les fraccions del temps de servei que no completen un trienni seran acumulades al del nou grup a què accedesca.
Per aquests conceptes correspondran dos pagaments extraordinaris a l'any ' per un import mínim, cadascun d'aquests, al d'una mensualitat de sou i triennis, en els mesos de juny i desembre.
2. Retribucions complementàries
a) La retribució del lloc concret de treball. Aquesta retribució es descompon en el complement de destinació, d'acord amb els trenta nivells fixats en l'article 17 i repercutirà en l'adquisició del grau personal de l'article 48, i en el complement específic del lloc dirigit a retribuir les condicions particulars d'alguns llocs en atenció a la seua responsabilitat, especial dificultat tècnica, dedicació, incompatibilitat, perillositat o penositat.
b) El complement de productivitat destinat a retribuir el rendiment especial, l'activitat extraordinària i l'interès o la iniciativa amb què el Funcionari faça el seu treball.
Per a la possible aplicació, caldrà la consignació pressupostària prèvia en el programa corresponent, i el responsable d'aquest determinarà, d'acord amb la normativa de la Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana, la quantia individual del complement i la percepció per cada Funcionari haurà de fer-se pública a la resta de funcionaris dels organismes corresponents i als representants sindicals.
c) Gratificacions, per serveis de- caràcter extraordinari, fora de la jornada normal, les quals mai no podran ser fixes en la quantia ni periòdiques en el pagament. Seran objecte de publicitat a la resta de funcionaris de l’organisme i als representants sindicals.
d) Indemnitzacions per raó del servei. Reglamentàriament s'ajustarà la quantia a les despeses causades per la realització dels serveis pels quals s'acrediten.
3. El sou dels funcionaris del grup A no podrà ser superior en més de tres vegades el sou dels funcionaris del grup E.
4. Les quanties de les retribucions bàsiques i complementàries regulades en aquesta llei, llevat de les referides a gratificacions per serveis extraordinaris, hauran de reflectir-se, per a cada exercici pressupostari, en la Llei de Pressupostos de les Administracions Públiques.
5. La quantia de les retribucions del Funcionari interí serà la mateixa que per als funcionaris del mateix grup, a igual lloc de treball i antiguitat.
CAPITOL VII Règim de Seguretat Social
Article 53
1. Als funcionaris propis o de nou ingrés de la Generalitat Valenciana els serà d’aplicació el Règim General de la Seguretat Social.
2. Els funcionaris procedents d'altres administracions seguiran sotmesos al mateix règim de la Seguretat Social que se'ls aplicava amb anterioritat a la incorporació.
CAPITOL VIII De la negociació col·lectiva dels funcionaris de la Generalitat Valenciana
Article 54
Es reconeix als funcionaris públics de la Generalitat Valenciana el dret a la negociació col·lectiva a través de les seues organitzacions sindicals i dels òrgans representatius legalment establerts en els termes següents:
Podran ser objecte de negociació i acord les matèries següents:
- L'increment de retribucions dels funcionaris i de la resta de personal de d'administració de la Generalitat Valenciana que procedesca incloure en el projecte de pressupostos de la Generalitat Valenciana de cada any.
- La determinació i aplicació de les seues retribucions.
- Preparació dels plans d'oferta pública d'ocupació.
- Classificació i valoració dels llocs de treball.
- Sistemes d'ingrés, provisió i promoció professional.
- Condicions socials d'assistència, de salut laboral, sindicals, í en general totes aquelles que afecten les seues relacions amb l'administració en l’àmbit del seu treball o d'exercici de la llibertat sindical i drets que en deriven.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
Romandran com a funcionaris de la Generalitat Valenciana aquells que s'hi hagen integrat per qualsevol dels sistemes legals i reglamentaris establerts, fins l’entrada en vigor d'aquesta llei.
El personal al servei de l'administració de la Generalitat Valenciana, transferit pel Reial Decret 665/1986, de 21 de febrer, pendent d'integració, haurà de ser classificat pel Govern Valencià mitjançant decret, determinant-se, si escau, la seua intregració, d'acord amb la naturalesa de les seues funcions i la titulació acadèmica exigida, en plantilles de funcionaris o de personal laboral.
En tot cas quedaran integrats a l'administració de la Generalitat Valenciana els funcionaris que d'ara en avant hi accedesquen per raó de transferència d'altres administracions públiques.
Segona
En les ofertes d'ocupació pública es reservarà un contingent no inferior al 3% de les vacants per a ser cobertes entre personal amb discapacitat de grau igual o superior al 33% de manera que progressivament s'aconseguesca el 2% dels efectius totals de l'administració de la Generalitat Valenciana, sempre que superen les proves selectives que, en el seu moment, acrediten el grau de discapacitat indicat i la comptabilitat amb la realització de les tasques i funcions corresponents, segons que es determine reglamentàriament.
DISPOSICIONS TRANSITORIES
Primera
L'adscripció d'un lloc de treball en les corresponents relacions a personal Funcionari, en virtut de l'aplicació de la present llei, no implicarà el cessament del laboral que el realitze, que hi podrà romandre.
Igual tractament tindrà el personal Funcionari que puga ocupar un lloc que es classifique com a laboral.
En ambdues situacions el personal afectat, sempre que estiga en possessió de la titulació requerida per al lloc que ocupa i haja prestat serveis sense interrupció en l'administració autonòmica valenciana des d'abans de l'aprovació del reglament de selecció i provisió de llocs de treball, aprovat pel Decret 69/1986, de 2 de juny, del Consell de la Generalitat Valenciana, podrà integrar-s'hi, amb reconeixement de la seua antiguitat, en el règim administratiu funcionarial o laboral, mitjançant la superació de les proves específiques o cursos d'adaptació, si procedeix, convocats per la Conselleria d'Administració Publica. En altre cas romandrà en situació de personal a extingir en els llocs que exercia a l’entrada en vigor de la llei.
Segona
1. En el barem a aplicar en els concursos per a la provisió dels llocs de treball de la Generalitat Valenciana, la valoració des del punt de vista subjectiu serà de fins un deu per cent de la valoració total.
2. Els funcionaris que a l’entrada en vigor d'aquesta llei es troben en situació administrativa d'excedència voluntària automàtica per haver passat a ocupar llocs de treball en altres administracions públiques, mitjançant els sistemes de concurs o lliure designació, seran considerats en la situació administrativa de serveis en altres administracions públiques prevista en l'article 35.4 d'aquesta llei.
3. Les convocatòries de llocs de treball pendents de resolució s'entendran modificades per aquesta llei, pel que fa a la forma de provisió del lloc de treball, sempre que no s'hagués efectuat proposta de resolució per la comissió avaluadora corresponent. No s'entendrà modificada la forma de provisió dels llocs en la relació de llocs de treball de la Generalitat Valenciana en el moment de l’entrada en vigor d'aquesta llei.
4. El personal habilitat que a l’entrada en vigor d'aquesta llei es trobe amb un nomenament de Funcionari interí per a ocupar un lloc vacant de la seua específica habilitació, adquirirà la condició de funcionari de carrera en entrar en vigor aquesta llei, encara que el nomenament continuarà sent amb destinació provisional, a tenor de l'article 5.1 de la mateixa.
Tercera
El temps de servei prestat com a Funcionari interí d'urgència per part del personal que va superar les proves d'habilitació a què es refereix l'article 9 de la Llei 10/1985, de 31 de juliol, a partir del moment en què va superar les proves d'habilitació i abans de l’entrada en vigor de la present llei, es reconeix, a tots els efectes, com si hagués estat prestat sota l’estatus de Funcionari de carrera amb nomenament provisional.
Per a la regularització d'aquelles situacions derivades del procés d'estructuració de l'administració pública de la Generalitat Valenciana es procedirà als corresponents processos d'habilitació, per a aquells funcionaris que amb titulació adequada, i experiència suficient, estiguen ocupant llocs de treball de nivell immediatament superior, classificats d'acord amb el Decret 143/1988, de 23 de setembre, del Consell de la Generalitat Valenciana.
DISPOSICIO DEROGATORIA
A partir de l’entrada en vigor d'aquesta llei queden derogades totes les disposicions reglamentàries del Govern Valencià que s'hi oposen.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
El Consell de la Generalitat Valenciana desplegarà aquesta llei per via de reglament en els casos que s'hi preveuen, i en els altres que s'escaiguen.
Segona
La legislació estatal en matèria de règim jurídic de la funció pública regirà amb caràcter supletori a aquesta llei i al seu desplegament reglamentari.
València, 20 de març de 1991.
El President de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Administració Pública,
EMERIT BONO I MARTINEZ

linea