diari

Correcció d'errades de la Llei 10/1999, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 2000. [2000/A1627]

(DOGV núm. 3702 de 06.03.2000) Ref. Base de dades 0769/2000

Correcció d'errades de la Llei 10/1999, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 2000. [2000/A1627]
S'ha advertit una errada en la Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'any 2000, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 3.657, de 31 de desembre de 1999. En el text de l'article 2, apartat 5, pàgina 21.276, es procedeix a la correcció.
On diu:
«... el pressupost consolidat per a l'exercici de l'any 2000 de la Generalitat Valenciana ascendeix a 1.359.413.863 milers de pessetes».
Ha de dir:
«... el pressupost consolidat per a l'exercici de l'any 2000 de la Generalitat Valenciana ascendeix a 1.359.447.863 milers de pessetes».

linea